Skip to main content

Sloka 51

ТЕКСТ 51

Verš

Текст

idaṁ bhāgavataṁ nāma
yan me bhagavatoditam
saṅgraho ’yaṁ vibhūtīnāṁ
tvam etad vipulī kuru
ида бхгавата нма
йан ме бхагаватодитам
саграхо ’йа вибхӯтӣн
твам этад випулӣ куру

Synonyma

Пословный перевод

idam — tato; bhāgavatam — věda o Bohu; nāma — jménem; yat — to, co; me — mi; bhagavatā — Osobností Božství; uditam — osvícen; saṅgrahaḥ — je nahromaděním; ayam — Jeho; vibhūtīnām — různých energií; tvam — ty; etat — tuto vědu o Bohu; vipulī — rozveď; kuru — to udělej.

идам — эта; бхгаватам — наукой о Боге; нма — именуемая; йат — то, что; ме — мне; бхагават — Личностью Бога; удитам — просвещенному; саграха — сгусток; айам — Его; вибхӯтӣнм — разнообразных энергий; твам — ты; этат — эту науку о Боге; випулӣ — разработай; куру — сделай это.

Překlad

Перевод

Ó Nārado, tuto vědu o Bohu, Śrīmad-Bhāgavatam, mi ve stručnosti vyložil Nejvyšší Pán, a byla vyslovena jako souhrn Jeho různých energií. Prosím, rozveď tuto vědu dále.

О Нарада, «Шримад-Бхагаватам», наука о Боге, был в сжатой форме поведан мне Верховной Личностью Бога. Эта наука, открытая мне, вобрала в себя все многообразные энергии Господа. Ты же, пожалуйста, разработай эту науку в деталях.

Význam

Комментарий

Bhāgavatam ve své stručné souhrnné podobě, který vyslovil Pán v několika verších, následujících později, je vědou o Bohu a je mocným zastoupením Osobnosti Božství. Bůh je absolutní, a proto se neliší od vědy o Bohu, od Śrīmad-Bhāgavatamu. Brahmājī tuto vědu přijal přímo od Pána a nezměněnou ji předal Nāradovi, který potom ve vhodném okamžiku nařídil Vyāsadevovi, aby ji dále rozvedl. Transcendentální poznání o Nejvyšším Pánu tedy není mentální spekulací materialistů, ale je neznečištěným, věčným a dokonalým poznáním, které se nachází mimo dosah hmotných kvalit. Bhāgavata Purāṇa je přímou inkarnací Pána v podobě transcendentálního zvuku a toto transcendentální poznání musí člověk přijmout od pravého představitele Pána v učednické posloupnosti začínající od Pána Samotného a pokračující k Brahmājīmu, od Brahmājīho k Nāradovi, od Nārady k Vyāsovi, od Vyāsadeva k Śukadevovi Gosvāmīmu a od Śukadeva Gosvāmīho k Sūtovi Gosvāmīmu. Zralý plod védského stromu přání je tak předáván z jedné ruky do druhé a nepoškodí se tím, že by náhle spadl z nejvyšší větve rovnou na zem. Dokud člověk nenaslouchá vědě o Bohu od pravého zástupce z učednické posloupnosti, jak je uvedeno výše, bude pro něho velice obtížné ji pochopit. Nikdy bychom neměli naslouchat profesionálním přednašečům Bhāgavatamu, kteří si vydělávají na živobytí uspokojováním smyslů svého publika.

«Бхагаватам», поведанный Верховной Личностью Бога в сжатом виде — в тех пяти или шести стихах, которые приводятся далее, — является наукой о Боге и представляет собой проявление энергии Личности Бога. Поскольку Бог абсолютен, Он неотличен от науки о Боге — «Шримад-Бхагаватам». Эту науку поведал Брахмаджи Сам Господь, а тот передал ее Нараде, который в свою очередь велел Шриле Вьясадеве изложить ее более детально. Итак, трансцендентная наука о Верховном Господе — не плод умозаключений мирских спорщиков, а чистое, вечное, совершенное знание, на которое не распространяется влияние материальных гун. Таким образом, «Бхагавата-пурана» представляет собой непосредственное воплощение Самого Господа в форме трансцендентного звука, и получать это знание следует от истинного представителя Господа, принадлежащего к цепи ученической преемственности, которая восходит к Самому Господу, передавшему это знание Брахмаджи. Брахмаджи передал его Нараде, Нарада — Вьясе, Вьясадева — Шукадеве Госвами, а Шукадева Госвами — Суте Госвами; так зрелый плод древа Вед бережно передается из рук в руки и доходит до нас в целости и сохранности, но, если бы он сорвался с высокой ветки и упал на землю, он бы неминуемо разбился. Поэтому, до тех пор пока человек не узнает науку о Боге от Его истинного представителя, стоящего в цепи ученической преемственности, ему будет чрезвычайно трудно понять ее. «Бхагаватам» ни в коем случае нельзя слушать из уст профессиональных чтецов, которые зарабатывают себе на жизнь, удовлетворяя чувства своих слушателей.