Skip to main content

Sloka 51

Text 51

Verš

Texto

idaṁ bhāgavataṁ nāma
yan me bhagavatoditam
saṅgraho ’yaṁ vibhūtīnāṁ
tvam etad vipulī kuru
idaṁ bhāgavataṁ nāma
yan me bhagavatoditam
saṅgraho ’yaṁ vibhūtīnāṁ
tvam etad vipulī kuru

Synonyma

Palabra por palabra

idam — tato; bhāgavatam — věda o Bohu; nāma — jménem; yat — to, co; me — mi; bhagavatā — Osobností Božství; uditam — osvícen; saṅgrahaḥ — je nahromaděním; ayam — Jeho; vibhūtīnām — různých energií; tvam — ty; etat — tuto vědu o Bohu; vipulī — rozveď; kuru — to udělej.

idam — esta; bhāgavatam — la ciencia de Dios; nāma — del nombre; yat — esa que; me — a mí; bhagavatā — por la Personalidad de Dios; uditam — iluminó; saṅgrahaḥ — es la acumulación de; ayam — Sus; vibhūtīnām — de las diversas potencias; tvam — tu buena persona; etat — esta ciencia de Dios; vipulī — expande; kuru — hazlo.

Překlad

Traducción

Ó Nārado, tuto vědu o Bohu, Śrīmad-Bhāgavatam, mi ve stručnosti vyložil Nejvyšší Pán, a byla vyslovena jako souhrn Jeho různých energií. Prosím, rozveď tuto vědu dále.

¡Oh, Nārada!, esta ciencia de Dios, el Śrīmad-Bhāgavatam, me fue hablada en resumen por la Suprema Personalidad de Dios, y fue hablada como la acumulación de Sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia.

Význam

Significado

Bhāgavatam ve své stručné souhrnné podobě, který vyslovil Pán v několika verších, následujících později, je vědou o Bohu a je mocným zastoupením Osobnosti Božství. Bůh je absolutní, a proto se neliší od vědy o Bohu, od Śrīmad-Bhāgavatamu. Brahmājī tuto vědu přijal přímo od Pána a nezměněnou ji předal Nāradovi, který potom ve vhodném okamžiku nařídil Vyāsadevovi, aby ji dále rozvedl. Transcendentální poznání o Nejvyšším Pánu tedy není mentální spekulací materialistů, ale je neznečištěným, věčným a dokonalým poznáním, které se nachází mimo dosah hmotných kvalit. Bhāgavata Purāṇa je přímou inkarnací Pána v podobě transcendentálního zvuku a toto transcendentální poznání musí člověk přijmout od pravého představitele Pána v učednické posloupnosti začínající od Pána Samotného a pokračující k Brahmājīmu, od Brahmājīho k Nāradovi, od Nārady k Vyāsovi, od Vyāsadeva k Śukadevovi Gosvāmīmu a od Śukadeva Gosvāmīho k Sūtovi Gosvāmīmu. Zralý plod védského stromu přání je tak předáván z jedné ruky do druhé a nepoškodí se tím, že by náhle spadl z nejvyšší větve rovnou na zem. Dokud člověk nenaslouchá vědě o Bohu od pravého zástupce z učednické posloupnosti, jak je uvedeno výše, bude pro něho velice obtížné ji pochopit. Nikdy bychom neměli naslouchat profesionálním přednašečům Bhāgavatamu, kteří si vydělávají na živobytí uspokojováním smyslů svého publika.

The Bhāgavatam in a nutshell, spoken by the Personality of Godhead in about half a dozen verses, which will appear ahead, is the science of God, and it is the potent representation of the Personality of Godhead. He, being absolute, is nondifferent from the science of God, Śrīmad-Bhāgavatam. Brahmājī received this science of Godhead from the Lord directly, and he handed over the same to Nārada, who in his turn ordered Śrīla Vyāsadeva to expand it. So the transcendental knowledge of the Supreme Lord is not mental speculation by the mundane wranglers, but is uncontaminated, eternal, perfect knowledge beyond the jurisdiction of material modes. The Bhāgavata Purāṇa is therefore the direct incarnation of the Lord in the form of transcendental sound, and one should receive this transcendental knowledge from the bona fide representative of the Lord in the chain of disciplic succession from the Lord to Brahmājī, from Brahmājī to Nārada, from Nārada to Vyāsa, from Vyāsadeva to Śukadeva Gosvāmī, from Śukadeva Gosvāmī to Sūta Gosvāmī. The ripened fruit of the Vedic tree drops from one hand to another without being broken by falling suddenly from a high branch down to the earth. Therefore unless one hears the science of Godhead from the bona fide representative of the disciplic succession, as above mentioned, for one to understand the theme of the science of Godhead will be a difficult job. It should never be heard from the professional Bhāgavatam reciters who earn their livelihood by gratifying the senses of the audience.