Skip to main content

Sloka 19

ВІРШ 19

Verš

Текст

tubhyaṁ ca nārada bhṛśaṁ bhagavān vivṛddha-
bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca yogam
jñānaṁ ca bhāgavatam ātma-satattva-dīpaṁ
yad vāsudeva-śaraṇā vidur añjasaiva
тубгйам̇ ча на̄рада бгр̣ш́ам̇ бгаґава̄н вівр̣ддга-
бга̄вена са̄дгу парітушт̣а ува̄ча йоґам
джн̃а̄нам̇ ча бга̄ґаватам а̄тма-сататтва-діпам̇
йад ва̄судева-ш́аран̣а̄ відур ан̃джасаіва

Synonyma

Послівний переклад

tubhyam — tobě; ca — také; nārada — ó Nārado; bhṛśam — velmi pěkně; bhagavān — Osobnost Božství; vivṛddha — vyvinul; bhāvena — díky transcendentální lásce; sādhu — světče; parituṣṭaḥ — spokojený; uvāca — popsal; yogam — službu; jñānam — poznání; ca — také; bhāgavatam — vědu o Bohu a Jeho oddané službě; ātma — vlastní já; sa-tattva — se všemi podrobnostmi; dīpam — jako světlo v temnotě; yat — to, co; vāsudeva-śaraṇāḥ — duše odevzdané Pánu Vāsudevovi; viduḥ — poznej je; añjasā — dokonale; eva — takové, jaké to je.

тубгйам  —  тобі; ча  —  також; на̄рада  —  Нарадо; бгр̣ш́ам  —  чудово; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; вівр̣ддга  —  розвинутою; бга̄вена  —  трансцендентною любов’ю; са̄дгу  —  о праведнику; парітушт̣ах̣  —  задоволений; ува̄ча  —  описав; йоґам  —  служіння; джн̃а̄нам  —  знання; ча  —  також; бга̄ґаватам  —  науку про Бога та віддане служіння Йому; а̄тма  —  душу; са-таттва  —   з усіма подробицями; діпам  —  наче світло в темряві; йат  —   те, що; ва̄судева-ш́аран̣а̄х̣  —  душі, віддані Господу Ва̄судеві; відух̣  —  знають; ан̃джаса̄  —  досконало; ева  —  як воно є.

Překlad

Переклад

Ó Nārado, Nejvyšší Pán ve Své inkarnaci Haṁsāvatāra tě učil vědě o Bohu a Jeho transcendentální láskyplné službě. Byl s tebou velice spokojen díky intenzitě tvé oddané služby. Také ti jasně vysvětlil celou vědu oddané služby, kterou chápou jen duše odevzdané Pánu Vāsudevovi, Osobnosti Božství.

Праведний Нарадо! Втілившись як Хамсаватара, Бог-Особа викладав тобі науку про Бога та трансцендентне любовне служіння Йому. Бачачи твою ревність у відданому служінні, Він був тобою дуже задоволений. Він вичерпно роз’яснив тобі також науку відданого служіння, зрозуміти яку можуть душі, віддані Господу Ва̄судеві, Богові-Особі.

Význam

Коментар

“Oddaný” a “oddaná služba” jsou dva vzájemně spjaté pojmy. Dokud se člověk nechce stát oddaným Pána, nemůže proniknout do tajů oddané služby. Pán Śrī Kṛṣṇa chtěl vysvětlit Bhagavad-gītu, která je vědou o oddané službě, Śrī Arjunovi, protože Arjuna byl nejen Jeho přítelem, ale také velkým oddaným. Všechny živé bytosti, které jsou věčně a přirozeně nedílnými částmi svrchované živé bytosti, Absolutní Osobnosti Božství, mají také úměrně nepatrnou nezávislost v jednání. Předběžnou kvalifikací před vstupem do oddané služby tedy je, že musíme být ochotni spolupracovat a stát se dobrovolnými spolupracovníky těch, kteří jsou již zaměstnáni v transcendentální oddané službě Pánu. Spoluprací s takovými osobami se uchazeč postupně naučí technikám oddané služby a úměrně tomu se osvobozuje od znečištění, plynoucího ze styků s hmotou. Tento očistný proces upevní jeho víru a postupně mu přinese transcendentální chuť vykonávat oddanou službu. Tak získá ryzí připoutanost k oddané službě Pánu a jeho přesvědčení ho přivede až k extázi, která přímo předchází stádiu transcendentální lásky.

ПОЯСНЕННЯ: Поняття «відданий» і «віддане служіння» нерозривно зв’язані. Без бажання стати відданим Господа неможливо збагнути тонкощів відданого служіння. Господь Шрі Крішна радо пояснив Шрі Арджуні «Бгаґавад-ґіту», науку відданого служіння, тому що Арджуна був не тільки Його друг, але й великий відданий. Усе засновується на тому факті, що кожна жива істота, являючи собою невід’ємну частку верховної живої істоти, Абсолютного Бога-Особи, відповідно посідає крихітну свободу дій також. Тому перша передумова для того, щоб отримати доступ до відданого служіння Господу,    —    це стати готовим до співпраці. Тоді треба добровільно співпрацювати з тими, хто вже виконує трансцендентне віддане служіння Господеві. Співпраця з такими людьми поступово навчить майбутнього відданого методів відданого служіння, а з поглибленням цих знань він відповідно звільнятиметься від нечистоти зв’язку з матерією. Це очищення міцно утвердить майбутнього відданого у вірі і поступово розвине в нього трансцендентний смак до відданого служіння. Таким чином він розвиває щиру прив’язаність до служіння Господу, і незабаром переконаність приводить його до рівня екстазу, що безпосередньо передує трансцендентній любові.

Poznání o oddané službě lze rozdělit do dvou skupin: předběžné poznání o povaze oddané služby a druhotné poznání o jejím vykonávání. Bhāgavatam se zabývá osobností Nejvyššího Pána, Jeho krásou, slávou, bohatstvím, důstojností, přitažlivostí a transcendentálními vlastnostmi, které k Němu živou bytost přitahují, a dochází tak k výměně transcendentální lásky a náklonnosti. Živá bytost má přirozený sklon vykonávat láskyplnou službu Pánu, avšak ve styku s hmotou je uměle zakrytý a Śrīmad-Bhāgavatam pomáhá člověku tento nepřirozený pokryv velice ryzím způsobem odstranit. V tomto verši je proto řečeno, že Śrīmad-Bhāgavatam působí jako pochodeň transcendentálního poznání. Tyto dvě oddělení transcendentálního poznání o oddané službě jsou zjeveny tomu, kdo je zcela odevzdaný Vāsudevovi, a takováto velká duše, která je plně odevzdaná lotosovým nohám Vāsudeva, je podle Bhagavad-gīty (7.19) velice vzácná.

Наука відданого служіння складається з двох частин: перша дає основи знання про природу відданого служіння, друга пояснює його практику. «Бгаґаватам» змальовує Бога-Особу, Його красу, славу, багатство, достоїнство, привабливість та інші трансцендентні якості, що притягують істот до любовних взаємин з Ним. У кожній живій істоті від природи закладений потяг з любов’ю служити Господу. Через вплив матерії цей потяг похований під її неприродними нашаруваннями, і «Шрімад-Бгаґаватам» допомагає усунути цей штучний покров і повернутись до своєї істинної природи. Тому тут зазначено, що «Шрімад-Бгаґаватам» впливає як світоч трансцендентного знання. Збагнути ці два розділи трансцендентного знання зможе та душа, яка віддана Ва̄судеві. Як сказано в «Бгаґавад-ґіті» (7.19), така велика душа, цілковито віддана лотосовим стопам Ва̄судеви, трапляється надзвичайно рідко.