Skip to main content

Sloka 42

ТЕКСТ 42

Verš

Текст

ādyo ’vatāraḥ puruṣaḥ parasya
kālaḥ svabhāvaḥ sad-asan-manaś ca
dravyaṁ vikāro guṇa indriyāṇi
virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu bhūmnaḥ
дйо ’ватра пуруша парасйа
кла свабхва сад-асан-мана ча
дравйа викро гуа индрийи
вӣр свар стхсну чаришу бхӯмна

Synonyma

Пословный перевод

ādyaḥ — první; avatāraḥ — inkarnace; puruṣaḥ — Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu; parasya — Pána; kālaḥ — čas; svabhāvaḥ — prostor; sat — výsledek; asat — příčina; manaḥ — mysl; ca — také; dravyam — prvky; vikāraḥ — hmotné ego; guṇaḥ — kvality přírody; indriyāṇi — smysly; virāṭ — úplné tělo; svarāṭ — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sthāsnu — nehybné; cariṣṇu — pohyblivé; bhūmnaḥ — Nejvyššího Pána.

дйа — первое; аватра — воплощение; пуруша — Каранарнавашайи Вишну; парасйа — Господа; кла — время; свабхва — пространство; сат — результат; асат — причина; мана — ум; ча — также; дравйам — стихии; викра — материальное эго; гуа — качества материальной природы; индрийи — чувства; вир — все тело; свар — Гарбходакашайи Вишну; стхсну — неподвижные; чаришу — движущиеся; бхӯмна — Господа.

Překlad

Перевод

Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu je první inkarnací Nejvyššího Pána a je vládcem věčného času, prostoru, příčin a důsledků, mysli, prvků, hmotného ega, kvalit přírody, smyslů, vesmírné podoby Pána, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných.

Каранарнавашайи Вишну является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями, умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами, вселенской формой Господа, Гарбходакашайи Вишну, а также всеми движущимися и неподвижными живыми существами.

Význam

Комментарий

O pomíjivé povaze hmotného stvoření jsme zde hovořili již mnohokrát. Hmotné stvoření je pouze dočasným projevem hmotné energie Všemocného Boha. Je ho zapotřebí, aby dostaly příležitost i podmíněné duše, které se nechtějí sdružovat s Pánem prostřednictvím láskyplné transcendentální služby. Tyto neochotné podmíněné duše mají zakázaný vstup do duchovního světa, neboť v srdci nechtějí sloužit. Chtějí si namísto toho užívat samy a napodobovat Boha. Živé bytosti jsou svojí přirozeností věčnými služebníky Pána, ale některé z nich zneužívají své samostatnosti a odmítají sloužit. Jim je dovoleno užívat si hmotné přírody, která se nazývá māyā neboli iluze. Iluze se jí říká proto, že živé bytosti v zajetí māyi si ve skutečnosti nemohou užívat, i když oklamány māyou si myslí, že si užívají. Tyto oklamané živé bytosti dostávají v pravidelných intervalech příležitost napravit svoji zvrácenou mentalitu iluzorních vládců hmotné přírody, a dostávají pokyny z Ved o tom, jaký je jejich věčný vztah k Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Dočasné stvoření hmotného světa je tedy projevem Pánovy hmotné energie a Nejvyšší Pán inkarnuje v podobě Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇua, aby vše řídil, stejně jako vláda vysílá na různá místa své zástupce, aby dočasně řídili lokální záležitosti. Tento Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu projevuje hmotné stvoření tím, že pohlédne na Svoji hmotnou energii (sa aikṣata). V prvním dílu této knihy jsme již do určité míry vysvětlovali verš jagṛhe pauruṣaṁ rūpam. Délka iluzorní hry, která má jméno hmotné stvoření, se nazývá kalpa a hovořili jsme o tom, že kalpy se střídají jedna za druhou. Prostřednictvím Svých inkarnací a činnostmi Svých energií Pán projevuje všechny složky stvoření — čas, prostor, příčinu, důsledek, mysl, hrubé a jemné prvky, přírodní kvality (dobro, vášeň a nevědomost), které se s nimi pojí vzájemným působením, dále smysly a jejich souhrnný zdroj, gigantickou vesmírnou podobu jakožto druhou inkarnaci Garbhodakaśāyī Viṣṇua, a všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, které z této druhé inkarnace vycházejí. Všechny tyto prvky stvoření a stvoření samotné jsou nakonec jen energetickými projevy Nejvyššího Pána; nic není nezávislé na vládě Svrchované Bytosti. První inkarnace v hmotném stvoření, Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu, je úplnou částí původní Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy, a Brahma-saṁhitā (5.48) ji popisuje následovně:

О бренности материального творения уже не раз говорилось на страницах этой книги. Материальное творение — это всего лишь временное проявление материальной энергии Всевышнего. Оно предназначено для того, чтобы дать шанс обусловленным душам, которые не расположены поддерживать с Господом отношения любовного трансцендентного служения. Обусловленным душам закрыт доступ в царство свободы духовного мира, поскольку в глубине сердца они хотят не служить, а наслаждаться, подражая Господу. По своей природе живые существа — вечные слуги Господа, однако некоторые из них, злоупотребляя своей независимостью, отказываются служить Ему, поэтому им предоставляется возможность наслаждаться материальной природой, которую называют майей, иллюзией. Ее называют иллюзией потому, что живые существа, находящиеся в сетях майи, на самом деле не являются наслаждающимися, хотя, введенные в заблуждение майей, считают себя таковыми. Пребывающим в иллюзии живым существам время от времени предоставляется возможность избавиться от извращенного желания господствовать над материальной природой и узнать из Вед о своих вечных взаимоотношениях с Верховным Господом Кришной (ведаи ча сарваир ахам эва ведйа). Итак, временное материальное творение представляет собой проявление материальной энергии Господа, и, чтобы управлять им, Верховный Господь принимает форму Каранарнавашайи Вишну, подобно тому как правительство поручает наместнику в течение определенного срока управлять какой-либо провинцией. Каранодакашайи Вишну проявляет материальное творение, бросая взгляд на Свою материальную энергию (са аикшата). В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» мы уже отчасти объяснили это в комментарии к стиху джагхе пауруша рӯпам (Бхаг., 1.3.1). Период иллюзорного существования материального творения называют калпой, и, как мы уже говорили, в каждой новой калпе процесс созидания начинается заново. Воплощаясь во вселенной, Господь с помощью Своих энергий проявляет все, из чего состоит творение: время, пространство, причину, следствие, ум, грубые и тонкие элементы, взаимодействующие с ними гуны материальной природы (благость, страсть и невежество), затем чувства и их источник и, наконец, гигантскую вселенскую форму в образе второго воплощения пуруши — Гарбходакашайи Вишну, а также все движущиеся и неподвижные живые существа, исходящие из второго воплощения пуруши. В конечном счете все эти созидательные элементы и само творение — не что иное, как проявления энергий Верховного Господа; все в творении находится под властью Верховного Существа. Первое в материальном мире воплощение — Каранарнавашайи Вишну — является полной частью изначальной Личности Бога, Шри Кришны. «Брахма-самхита» (5.48) описывает Его следующим образом:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
йасйаика-нивасита-клам атхваламбйа
джӣванти лома-виладж джагад-аа-нтх
вишур махн са иха йасйа кал-виешо
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Všechny vesmíry, kterých je nespočetně mnoho, existují pouze po dobu výdechu Mahā-Viṣṇua, Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇua, který je úplnou částí Govindy, původní Osobnosti Božství Pána Kṛṣṇy.

Бесчисленные вселенные существуют только на протяжении одного вздоха Маха-Вишну, или Каранарнавашайи Вишну, который является полной частью Говинды, изначальной Личности Бога — Господа Кришны.