Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Texto

puruṣasya mukhaṁ brahma
kṣatram etasya bāhavaḥ
ūrvor vaiśyo bhagavataḥ
padbhyāṁ śūdro vyajāyata
puruṣasya mukhaṁ brahma
kṣatram etasya bāhavaḥ
ūrvor vaiśyo bhagavataḥ
padbhyāṁ śūdro vyajāyata

Synonyma

Palabra por palabra

puruṣasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; mukham — ústa; brahma — jsou brāhmaṇové; kṣatram — královský řád; etasya — Jeho; bāhavaḥ — paže; ūrvoḥ — stehna; vaiśyaḥ — jsou obchodníci; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; padbhyām — z Jeho nohou; śūdraḥ — třída pracovníků; vyajāyata — projevila se.

puruṣasya — de la Suprema Personalidad de Dios; mukham — boca; brahma — constituye los brāhmaṇas; kṣatram — la orden real; etasya — de Él; bāhavaḥ — los brazos; ūrvoḥ — los muslos; vaiśyaḥ — son los mercaderes; bhagavataḥ — de la Personalidad de Dios; padbhyām — de Sus piernas; śūdraḥ — la clase trabajadora; vyajāyata — se manifestó.

Překlad

Traducción

Brāhmaṇové jsou Jeho ústa, kṣatriyové Jeho paže, vaiśyové Jeho stehna a śūdrové se rodí z Jeho nohou.

Los brāhmaṇas representan Su boca, los kṣatriyas Sus brazos, los vaiśyas Sus muslos, y los śūdras nacen de Sus piernas.

Význam

Significado

Je řečeno, že všechny živé bytosti jsou nedílné části Nejvyššího Pána, a jaké části konkrétně je vysvětleno v tomto verši. Každá ze čtyř tříd lidské společnosti — třída inteligence (brāhmaṇové), třída vládců (kṣatriyové), třída obchodníků (vaiśyové) a třída pracovníků (śūdrové)—je některou částí Pánova těla a tudíž se neliší od Pána. Ústa i nohy jsou částmi téhož těla a jako takové se od sebe navzájem neliší, ale ústa nebo hlava jsou pro tělo kvalitativně důležitější než nohy. Ústa, nohy, paže a stehna tvoří jedno tělo. Části Pánova těla jsou určeny k tomu, aby sloužily úplnému celku. Úkolem úst je mluvit a jíst, úkolem paží je chránit tělo, úkolem nohou je přenášet ho a úkolem břicha je toto tělo udržovat. Inteligentní lidé ve společnosti tedy musí mluvit jménem celého těla a přijímat potravu, aby uspokojili jeho hlad. Pánův hlad se projevuje přijímáním plodů obětí. Brāhmaṇové neboli inteligentní třída musí být velkými odborníky na vykonávání těchto obětí a podřízené třídy se na těchto obětech musí podílet. Hovořit jménem Nejvyššího Pána znamená oslavovat Ho šířením poznání o Pánu takovém, jaký je, popisováním Jeho skutečné povahy a skutečného postavení všech ostatních částí celého těla. Od brāhmaṇů se proto vyžaduje, aby znali Vedy neboli konečný zdroj poznání. Veda znamená poznání a anta znamená jeho konec. Podle Bhagavad-gīty je Pán zdrojem všeho (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ), a závěrem veškerého poznání (Vedānta) je poznat Pána, poznat náš vztah k Němu a jednat pouze v souladu s tímto vztahem. Všechny části těla mají k tělu nějaký vztah a stejně tak živá bytost musí znát svůj vztah k Pánu. Lidský život je zvláště určen k tomuto účelu — poznat skutečný vztah každé živé bytosti k Nejvyššímu Pánu. Bez poznání tohoto vztahu je lidský život promarněn. Brāhmaṇové, inteligentní lidé, jsou proto zvláště zodpovědní za to, aby šířili poznání o našem vztahu k Pánu a aby vedli lidstvo na správnou cestu. Vládnoucí třída má chránit živé bytosti, aby mohly dosáhnout tohoto cíle, a třída obchodníků má produkovat potraviny a dodávat je do celé lidské společnosti, aby všechno obyvatelstvo mělo možnost pohodlně žít a vykonávat povinnosti lidského života. Na třídě obchodníků se rovněž vyžaduje, aby ochraňovala krávy a zajistila tak dostatečné množství mléka a mléčných produktů, které jediné mohou lidem poskytnout náležité zdraví a inteligenci nutnou pro udržování civilizace určené k poznání konečné pravdy. Třída pracovníků, kteří nejsou ani inteligentní, ani mocní, pak může pomáhat vyšším třídám svými službami a získat tak prospěch ze vzájemné spolupráce. Vesmír je tedy ve vztahu k Pánu úplnou jednotkou a jestliže se v lidské společnosti tento vztah zanedbává, nemůže v ní nastat mír ani blahobyt. Ve Vedách je také potvrzeno: brāhmaṇo 'sya mukham āsīd, bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ.

Se afirma que todos los seres vivientes son partes integrales del Señor Supremo, y la manera en que lo son se explica en este verso. Las cuatro divisiones de la sociedad humana, es decir la clase inteligente (los brāhmaṇas), la clase administrativa (los kṣatriyas), la clase mercantil (los vaiśyas), y la clase trabajadora (los śūdras), se encuentran todas en diferentes partes del cuerpo del Señor. Por ello, nadie es diferente del Señor. La boca del cuerpo y las piernas del cuerpo no son diferentes constitucionalmente, pero la boca o la cabeza del cuerpo es más importante que las piernas, cualitativamente. Al mismo tiempo, la boca, las piernas, los brazos y los muslos son todos partes componentes del cuerpo. Esas extremidades del cuerpo del Señor están destinadas a servir al todo completo. La boca está destinada a hablar y comer, los brazos están destinados a proteger el cuerpo, las piernas están destinadas a transportar el cuerpo, y la cintura está destinada a mantener el cuerpo. Por lo tanto, la clase inteligente de la sociedad debe hablar en nombre del cuerpo, así como también aceptar alimentos para satisfacer el hambre del cuerpo. El Señor siente hambre de frutos de sacrificios. Los brāhmaṇas, o la clase inteligente, deben ser muy expertos en realizar tales sacrificios, y las clases subordinadas deben participar de esos sacrificios. Hablar por el Señor Supremo significa glorificar al Señor mediante la propagación del conocimiento del Señor tal como es, difundiendo cuál es la naturaleza verdadera del Señor y cuál es la posición verdadera de todas las demás partes del cuerpo entero. Por lo tanto, se le exige a los brāhmaṇas que conozcan los Vedas, o la fuente última de conocimiento. Veda significa conocimiento y anta significa el fin de él. De acuerdo con el Bhagavad-gītā, el Señor es la fuente de todo (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ) y, así pues, la cumbre de todo conocimiento (vedānta) consiste en conocer al Señor, conocer nuestra relación con Él y actuar solo de acuerdo con esa relación. Las partes del cuerpo están relacionadas con el cuerpo; en forma similar, el ser viviente debe conocer cuál es su relación con el Señor. La vida humana está especialmente destinada a ese propósito, es decir, a conocer la relación verdadera que tiene todo ser viviente con el Señor Supremo. Si no se conoce esa relación, la vida humana se malogra. La clase de hombres inteligentes, los brāhmaṇas, son especialmente responsables, por lo tanto, de difundir ese conocimiento de nuestra relación con el Señor, y de conducir a la gente en general hacia el sendero correcto. La clase administrativa está destinada a proteger a los seres vivientes de manera que puedan cumplir con ese propósito. La clase mercantil está destinada a producir granos alimenticios y a distribuirlos a la sociedad humana por entero, de manera que toda la población reciba una oportunidad de vivir cómodamente y de desempeñar los deberes de la vida humana. A la clase mercantil también se le exige que proteja a las vacas para obtener suficiente leche y productos lácteos, que son lo único que pueden dar la inteligencia y la salud apropiadas y necesarias para mantener una civilización perfectamente destinada a conseguir el conocimiento de la verdad última. Y la clase trabajadora, que no es inteligente ni poderosa, puede ayudar mediante servicios físicos a las otras clases más elevadas y, así pues, beneficiarse por su cooperación. Por lo tanto, el universo es una unidad completa que está relacionada con el Señor, y si no se tiene esa relación con el Señor, la sociedad humana por entero se perturba y queda sin paz y sin prosperidad. Eso se confirma en los Vedas: brāhmaṇo ’sya mukham āsīd, rājanyaḥ kṛtaḥ.