Skip to main content

Sloka 32

ТЕКСТ 32

Verš

Текст

yadaite ’saṅgatā bhāvā
bhūtendriya-mano-guṇāḥ
yadāyatana-nirmāṇe
na śekur brahma-vittama
йадаите ’сагат бхв
бхӯтендрийа-мано-гу
йадйатана-нирме
на екур брахма-виттама

Synonyma

Пословный перевод

yadā — dokud; ete — toto všechno; asaṅgatāḥ — neshromážděné; bhāvāḥ — zůstalo; bhūta — prvky; indriya — smysly; manaḥ — mysl; guṇāḥ — kvality přírody; yadā — dotud; āyatana — tělo; nirmāṇe — při vytváření; na śekuḥ — nebylo možné; brahma-vit-tama — ó Nārado, nejlepší znalče transcendentálního poznání.

йад — пока; эте — все эти; асагат — не соединены; бхв — оставаясь в таком положении; бхӯта — элементы; индрийа — чувства; мана — ум; гугуны природы; йад — до тех пор; йатана — теле; нирме — в создаваемом; на еку — было невозможно; брахма-вит-тама — о Нарада, величайший знаток трансцендентной науки.

Překlad

Перевод

Ó Nārado, nejlepší z transcendentalistů, tělo nemůže vzniknout, dokud se neshromáždí všechny tyto stvořené části — prvky, smysly, mysl a kvality přírody.

О Нарада, лучший из трансценденталистов, тело не может сформироваться до тех пор, пока все эти сотворенные части: стихии, чувства, ум и гуны природы — не соединятся вместе.

Význam

Комментарий

Různé tělesné konstrukce živých bytostí jsou jako různé druhy automobilů, které se vyrábějí smontováním příslušných součástí. Jakmile je auto hotové, usedne do něho řidič a jede kam si přeje. To také potvrzuje Bhagavad-gītā (18.61): živá bytost sedí na tělesném stroji a tento stroj se pohybuje podle řízení hmotné přírody, stejně jako vlak se pohybuje podle řízení strojvůdce. Živé bytosti ovšem nejsou těla a existují odděleně od těl, stejně jako řidič existuje odděleně od svého auta. Méně inteligentní materialističtí vědci však nechápou, jakým způsobem se části těla — smysly, mysl a hmotné kvality — spojují. Každá živá bytost je duchovní jiskrou, nedílnou částí Nejvyšší Bytosti, a jelikož Otec je laskavý ke Svým synům, Jeho milostí dostávají individuální živé bytosti nepatrnou svobodu jednat podle své vůle a snažit se panovat hmotné přírodě. Stejně jako otec dává plačícímu dítěti hračky, aby ho uklidnil, celé hmotné stvoření vzniká vůlí Pána, který tak dovoluje zmateným živým bytostem využívat hmotných věcí podle svého přání, třebaže se vše odehrává pod dohledem Pánových prostředníků. Živé bytosti jsou jako malé děti, které si hrají v hmotném světě pod dohledem Pánovy služebnice (přírody). Pokládají tuto služebnou, māyu, za vše, co existuje, a mylně se proto domnívají, že Nejvyšší Pravda je ženského rodu (bohyně Durgā atd.). Hloupí materialisté si podobně jako děti nedokáží představit nikoho vyššího než tuto služebnici, hmotnou přírodu, ale dospělí inteligentní synové Pána dobře vědí, že veškerým činnostem hmotné přírody vládne Pán, stejně jako služebnice poslouchá nařízení svého pána, otce nezletilých dětí.

Различные по строению тела живых существ подобны автомобилям разных марок, которые собирают из разрозненных деталей. Когда автомобиль готов, водитель садится в него и едет, куда пожелает. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (18.61), где говорится, что живое существо как бы находится в машине тела, движениями которой управляет материальная природа, подобно тому как движением поезда управляет машинист. Однако живое существо не является телом, оно отлично от машины тела. К сожалению, недалекие ученые-материалисты неспособны понять, каким образом соединяются части тела — чувства, ум и качества материальных гун. Каждое живое существо представляет собой духовную искру, неотъемлемую частицу Верховного Существа, и по милости Господа (ибо Отец всегда добр к Своим сыновьям) индивидуальным живым существам предоставляется некоторая свобода, позволяющая им действовать по своей воле и добиваться господства над материальной природой. Чтобы как-то успокоить плачущего ребенка, отец дает ему игрушки. Подобно этому, весь материальный мир создан по воле Господа только для того, чтобы дать возможность сбитым с толку живым существам, оставаясь под неусыпным контролем представителя Господа, господствовать над материальными объектами, как они того желают. Живые существа, как маленькие дети, играют в материальном мире под присмотром служанки Господа — природы. Они принимают майю (служанку) за олицетворение высшей власти и потому ошибочно полагают, будто Высшая Истина имеет женскую природу (богиня Дурга и т. д.). Глупые материалисты, как дети, неспособны даже представить себе, что есть кто-то, стоящий выше служанки Господа, материальной природы, но разумные взрослые сыновья Господа прекрасно сознают, что материальная природа подчиняется Господу, так же как прислуга подчиняется хозяину дома, отцу маленьких несмышленых детей.

Všechny části těla (smysly atd.) jsou stvořením mahat-tattvy a když se vůlí Pána spojí, vzniká hmotné tělo, které živá bytost může používat pro své další činnosti. To je vysvětleno následovně.

Все части тела — органы чувств и прочее — являются порождением махат-таттвы. Когда по воле Господа они соединяются вместе, возникает материальное тело, и живое существо получает возможность пользоваться им в своей дальнейшей деятельности. Это объясняется следующим образом.