Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Texto

tāmasād api bhūtāder
vikurvāṇād abhūn nabhaḥ
tasya mātrā guṇaḥ śabdo
liṅgaṁ yad draṣṭṛ-dṛśyayoḥ
tāmasād api bhūtāder
vikurvāṇād abhūn nabhaḥ
tasya mātrā guṇaḥ śabdo
liṅgaṁ yad draṣṭṛ-dṛśyayoḥ

Synonyma

Palabra por palabra

tāmasāt — z temnoty falešného ega; api — jistě; bhūta-ādeḥ — hmotných prvků; vikurvāṇāt — přeměnou; abhūt — vytvořené; nabhaḥ — nebe; tasya — jeho; mātrā — jemná podoba; guṇaḥ — vlastnosti; śabdaḥ — zvuk; liṅgam — charakteristiky; yat — jako jeho; draṣṭṛ — pozorovatel; dṛśyayoḥ — pozorované.

tāmasāt — de la oscuridad del ego falso; api — ciertamente; bhūta-ādeḥ — de los elementos materiales; vikurvāṇāt — debido a la transformación; abhūt — generado; nabhaḥ — el cielo; tasya — su; mātrā — forma sutil; guṇaḥ — cualidad; śabdaḥ — sonido; liṅgam — características; yat — como su; draṣṭṛ — el observador; dṛśyayoḥ — de lo que se observa.

Překlad

Traducción

Z temnoty falešného ega je vytvořen první z pěti prvků, éter, jehož jemnou podobou je vlastnost zvuku. Jejich vzájemný vztah je stejný jako vztah mezi pozorovatelem a pozorovaným předmětem.

De la oscuridad del ego falso se genera el primero de los cinco elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado.

Význam

Significado

Éter, vzduch, oheň, voda a země jsou jen různými projevy temnoty falešného ega. To znamená, že falešné ego se v souhrnné podobě mahat-tattvy vytváří z okrajové energie Pána a z tohoto falešného ega neboli z touhy vládnout hmotnému stvoření se vytvářejí všechny podmínky pro iluzorní požitek živé bytosti. Živá bytost prakticky vládne nad hmotnými prvky jako jejich poživatel, i když za vším stojí Nejvyšší Pán. Ve skutečnosti nikdo kromě Pána nemůže být nazván poživatelem, ale živá bytost má iluzorní touhu se jím stát. To je původem falešného ega. Jakmile má zmatená živá bytost tuto touhu, vůlí Pána se vytvoří stínové prvky a živým bytostem je umožněno, aby se za nimi honily jako za přeludem.

Los cinco elementos, a saber, cielo, aire, fuego, agua y tierra, no son más que diferentes cualidades de la oscuridad del ego falso. Eso significa que el ego falso en la forma total de mahat-tattva, se genera de la potencia marginal del Señor, y debido a ese ego falso de querer enseñorearse de la creación material, se generan ingredientes para el disfrute falso del ser viviente. El ser viviente es prácticamente el factor dominante de los elementos materiales en su carácter de disfrutador de ellos, si bien el trasfondo es el Señor Supremo. De hecho, a excepción del Señor, nadie puede ser llamado el disfrutador, pero la entidad viviente desea falsamente volverse el disfrutador. Ese es el origen del ego falso. Cuando el confundido ser viviente desea eso, los elementos-sombras se generan por la voluntad del Señor, y a las entidades vivientes se les permite correr tras ellos tal como lo hacen tras una fantasmagoría.

V písmech stojí, že nejprve je vytvořen zvuk (tan-mātrā) a potom éter, a tento verš to potvrzuje. Zvuk je jemnou podobou éteru a rozdíl mezi nimi je stejný jako rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovaným předmětem. Zvuk zastupuje daný předmět v tom smyslu, že když o tomto předmětu hovoříme, vytváříme zvuk, který nám dává představu o jeho podobě. Zvuk je tedy jemnou charakteristikou daného předmětu. Stejně tak zvukové zastoupení Pána má stejné vlastnosti jako Jeho úplná podoba, jak ji viděli Vasudeva a Mahārāja Daśaratha, otcové Śrī Kṛṣṇy a Śrī Rāmy. Zvukové zastoupení Pána se neliší od Pána Samotného, protože Pán a Jeho projev v podobě zvuku jsou absolutní poznání. Śrī Caitanya nás učí, že ve svatém jménu Pána, které je Jeho zvukovým zastoupením, jsou vloženy všechny Jeho energie. Prostřednictvím čisté vibrace zvukového zastoupení Pána neboli Jeho svatých jmen může člověk okamžitě užívat Jeho společnosti a Svému čistému oddanému se Pán okamžitě projeví. Čistý oddaný tedy není ani na okamžik oddělen od Pána. Oddaný, který chce být neustále ve styku s Nejvyšším Pánem, může neustále zpívat Jeho svaté jméno, jak doporučují śāstry — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Ten, kdo se dokáže takto sdružovat s Pánem, bude jistě osvobozen z temnoty stvořeného světa, který je výtvorem falešného ega (tamasi mā jyotir gama).

Se dice que en primer lugar se crea el sonido denominado tan-mātrā, y luego el cielo, y en este verso se confirma que de hecho es así; pero el sonido es la forma sutil del cielo, y la diferencia que hay entre ellos es como la que existe entre el observador y lo observado. El sonido es la representación del objeto verdadero, pues el sonido que se produce al hablar del objeto da una idea de la descripción de ese objeto. Por lo tanto, el sonido es la característica sutil del objeto. En forma similar, la representación sonora del Señor, en términos de Sus características, es la forma completa del Señor, tal como la vieron Vasudeva y Mahārāja Daśaratha el padre del Señor Kṛṣṇa y el padre del Señor Rāma, respectivamente. La representación sonora del Señor no es diferente del propio Señor, debido a que el Señor y Su representación en el sonido son conocimiento absoluto. El Señor Caitanya nos ha instruido que en el santo nombre del Señor, como representación sonora del Señor, se invierten todas las potencias del Señor. Así pues, uno puede disfrutar de inmediato de la asociación del Señor, mediante la vibración pura de la representación sonora de Su santo nombre, y el concepto del Señor se manifiesta de inmediato ante el devoto puro. Un devoto puro, por lo tanto, no se aparta del Señor ni siquiera por un momento. El santo nombre del Señor, tal como se recomienda en los śastras —Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare— puede, por lo tanto, ser constantemente cantado por el devoto que aspira a estar constantemente en contacto con el Señor Supremo. Aquel que es así capaz de asociarse con el Señor, tiene la seguridad de que habrá de ser salvado de la oscuridad del mundo creado, el cual es un producto del ego falso (tamasi jyotir gama).