Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Text

tāmasād api bhūtāder
vikurvāṇād abhūn nabhaḥ
tasya mātrā guṇaḥ śabdo
liṅgaṁ yad draṣṭṛ-dṛśyayoḥ
tāmasād api bhūtāder
vikurvāṇād abhūn nabhaḥ
tasya mātrā guṇaḥ śabdo
liṅgaṁ yad draṣṭṛ-dṛśyayoḥ

Synonyma

Synonyms

tāmasāt — z temnoty falešného ega; api — jistě; bhūta-ādeḥ — hmotných prvků; vikurvāṇāt — přeměnou; abhūt — vytvořené; nabhaḥ — nebe; tasya — jeho; mātrā — jemná podoba; guṇaḥ — vlastnosti; śabdaḥ — zvuk; liṅgam — charakteristiky; yat — jako jeho; draṣṭṛ — pozorovatel; dṛśyayoḥ — pozorované.

tāmasāt — from the darkness of false ego; api — certainly; bhūta-ādeḥ — of the material elements; vikurvāṇāt — because of transformation; abhūt — generated; nabhaḥ — the sky; tasya — its; mātrā — subtle form; guṇaḥ — quality; śabdaḥ — sound; liṅgam — characteristics; yat — as its; draṣṭṛ — the seer; dṛśyayoḥ — of what is seen.

Překlad

Translation

Z temnoty falešného ega je vytvořen první z pěti prvků, éter, jehož jemnou podobou je vlastnost zvuku. Jejich vzájemný vztah je stejný jako vztah mezi pozorovatelem a pozorovaným předmětem.

From the darkness of false ego, the first of the five elements, namely the sky, is generated. Its subtle form is the quality of sound, exactly as the seer is in relationship with the seen.

Význam

Purport

Éter, vzduch, oheň, voda a země jsou jen různými projevy temnoty falešného ega. To znamená, že falešné ego se v souhrnné podobě mahat-tattvy vytváří z okrajové energie Pána a z tohoto falešného ega neboli z touhy vládnout hmotnému stvoření se vytvářejí všechny podmínky pro iluzorní požitek živé bytosti. Živá bytost prakticky vládne nad hmotnými prvky jako jejich poživatel, i když za vším stojí Nejvyšší Pán. Ve skutečnosti nikdo kromě Pána nemůže být nazván poživatelem, ale živá bytost má iluzorní touhu se jím stát. To je původem falešného ega. Jakmile má zmatená živá bytost tuto touhu, vůlí Pána se vytvoří stínové prvky a živým bytostem je umožněno, aby se za nimi honily jako za přeludem.

The five elements, namely sky, air, fire, water and earth, are all but different qualities of the darkness of false ego. This means that the false ego in the sum total form of mahat-tattva is generated from the marginal potency of the Lord, and due to this false ego of lording it over the material creation, ingredients are generated for the false enjoyment of the living being. The living being is practically the dominating factor over the material elements as the enjoyer, though the background is the Supreme Lord. Factually, save and except the Lord, no one can be called the enjoyer, but the living entity falsely desires to become the enjoyer. This is the origin of false ego. When the bewildered living being desires this, the shadow elements are generated by the will of the Lord, and the living entities are allowed to run after them as after a phantasmagoria.

V písmech stojí, že nejprve je vytvořen zvuk (tan-mātrā) a potom éter, a tento verš to potvrzuje. Zvuk je jemnou podobou éteru a rozdíl mezi nimi je stejný jako rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovaným předmětem. Zvuk zastupuje daný předmět v tom smyslu, že když o tomto předmětu hovoříme, vytváříme zvuk, který nám dává představu o jeho podobě. Zvuk je tedy jemnou charakteristikou daného předmětu. Stejně tak zvukové zastoupení Pána má stejné vlastnosti jako Jeho úplná podoba, jak ji viděli Vasudeva a Mahārāja Daśaratha, otcové Śrī Kṛṣṇy a Śrī Rāmy. Zvukové zastoupení Pána se neliší od Pána Samotného, protože Pán a Jeho projev v podobě zvuku jsou absolutní poznání. Śrī Caitanya nás učí, že ve svatém jménu Pána, které je Jeho zvukovým zastoupením, jsou vloženy všechny Jeho energie. Prostřednictvím čisté vibrace zvukového zastoupení Pána neboli Jeho svatých jmen může člověk okamžitě užívat Jeho společnosti a Svému čistému oddanému se Pán okamžitě projeví. Čistý oddaný tedy není ani na okamžik oddělen od Pána. Oddaný, který chce být neustále ve styku s Nejvyšším Pánem, může neustále zpívat Jeho svaté jméno, jak doporučují śāstry — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Ten, kdo se dokáže takto sdružovat s Pánem, bude jistě osvobozen z temnoty stvořeného světa, který je výtvorem falešného ega (tamasi mā jyotir gama).

It is said that first the tan-mātrā sound is created and then the sky, and in this verse it is confirmed that actually it is so, but sound is the subtle form of the sky, and the distinction is like that between the seer and the seen. The sound is the representation of the actual object, as the sound produced speaking of the object gives an idea of the description of the object. Therefore sound is the subtle characteristic of the object. Similarly, sound representation of the Lord, in terms of His characteristics, is the complete form of the Lord, as was seen by Vasudeva and Mahārāja Daśaratha, the fathers of Lord Kṛṣṇa and Lord Rāma. The sound representation of the Lord is nondifferent from the Lord Himself because the Lord and His representation in sound are absolute knowledge. Lord Caitanya has instructed us that in the holy name of the Lord, as sound representation of the Lord, all the potencies of the Lord are invested. Thus one can immediately enjoy the association of the Lord by the pure vibration of the sound representation of His holy name, and the concept of the Lord is immediately manifested before the pure devotee. A pure devotee, therefore, is not aloof from the Lord even for a moment. The holy name of the Lord, as recommended in the śāstras — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare — may therefore be constantly chanted by the devotee aspiring to be constantly in touch with the Supreme Lord. One who is thus able to associate with the Lord is sure to be delivered from the darkness of the created world, which is a product of false ego (tamasi mā jyotir gama).