Skip to main content

Sloka 19

ТЕКСТ 19

Verš

Текст

kārya-kāraṇa-kartṛtve
dravya-jñāna-kriyāśrayāḥ
badhnanti nityadā muktaṁ
māyinaṁ puruṣaṁ guṇāḥ
крйа-краа-карттве
дравйа-джна-крийрай
бадхнанти нитйад мукта
мйина пуруша гу

Synonyma

Пословный перевод

kārya — důsledek; kāraṇa — příčina; kartṛtve — v činnostech; dravya — hmotné; jñāna — poznání; kriyā-āśrayāḥ — projevené takovými příznaky; badhnanti — podmiňují; nityadā — věčně; muktam — transcendentální; māyinam — pod vlivem hmotné energie; puruṣam — živou bytost; guṇāḥ — hmotné kvality.

крйа — в следствиях; краа — в причинах; карттве — в деятельности; дравйа — материального; джна — знания; крий-рай — проявляющееся в таких признаках; бадхнанти — обусловливают; нитйад — вечно; муктам — трансцендентное; мйинам — попавшее под влияние материальной энергии; пурушам — живое существо; гу — материальные гуны.

Překlad

Перевод

Tyto tři kvality hmotné přírody, které se dále projevují jako hmota, poznání a činnosti, přivádějí věčně transcendentální živou bytost pod vliv příčiny a důsledku a způsobují, že začíná být odpovědná za své činnosti.

Проявляясь затем в форме материи, знания и деятельности, эти три гуны материальной природы опутывают вечно трансцендентное живое существо сетью причин и следствий и заставляют его отвечать за свои поступки.

Význam

Комментарий

Jelikož věčně transcendentální živé bytosti se nacházejí mezi vnitřní a vnější energií, nazývají se okrajová energie Pána. Živé bytosti v podstatě nejsou určeny k tomu, aby byly podmíněny hmotnou energií, ale když jsou ovlivněny falešným pocitem, že jsou pány této energie, dostávají se pod její vliv a jsou tak podmíněny třemi kvalitami hmotné přírody. Tato vnější energie Pána zakrývá čisté poznání živé bytosti o její věčné existenci ve společnosti Pána, a pokryv je natolik důkladný, že se zdá, jako kdyby podmíněná duše byla nevědomá věčně. Tak úžasné je působení māyi, vnější energie, která se projevuje jakoby byla stvořená hmotným způsobem. Hmotná energie dokáže tak důkladně pokrýt živou bytost, že materialistický vědec nevidí nic než hmotné příčiny, ale za všemi hmotnými projevy jsou ve skutečnosti ještě činnosti adhibhūty, adhyātmy a adhidaivy, které podmíněná duše v kvalitě nevědomosti nedokáže vnímat. Adhibhūta vnucuje duši opakovaná rození a smrti, stáří a nemoci, adhyātma ji podmiňuje a adhidaiva je řídící systém. Toto jsou hmotné projevy příčiny a důsledku a vlastní zodpovědnosti podmíněných duší za jejich činy. Jsou to projevy podmíněného stavu a když se lidská bytost od takového podmíněného stavu osvobodí, dosáhne nejvyšší dokonalosti.

Вечно трансцендентные живые существа занимают промежуточное положение между внутренней и внешней энергией, поэтому их называют пограничной энергией Господа. По сути дела, живые существа не созданы для того, чтобы находиться под властью материальной энергии, но из-за своего ложного стремления господствовать над ней попадают под ее влияние, и тогда их обусловливают три гуны материальной природы. Чистое знание вечно присуще живому существу, но внешняя энергия Господа застилает это знание, и ее покров так плотен, что кажется, будто живое существо всегда пребывает в невежестве. Таково непостижимое действие майи, внешней энергии, которая проявляется так, как будто является порождением материи. Ученый-материалист, находясь под влиянием внешней энергии, скрывающей его изначальное знание, видит только материальные причины, но на самом деле за всеми материальными проявлениями стоит деятельность адхибхуты, адхьятмы и адхидайвы, которая остается невидимой для обусловленной души, находящейся под влиянием гуны невежества. Адхибхута удерживает душу в круговороте рождений и смертей, обрекая ее на старость и болезни, адхьятма обусловливает духовную душу, а адхидайва представляет собой систему внешнего контроля. Адхибхута, адхьятма и адхидайва — это материальные проявления закона причин и следствий, который определяет меру ответственности обусловленных душ за свою материальную деятельность. В конечном счете все это — разные формы обусловленности, и освобождение из обусловленного состояния является высшим совершенством, которого может достичь душа.