Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Text

nārāyaṇa-paro yogo
nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ
nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ
nārāyaṇa-parā gatiḥ
nārāyaṇa-paro yogo
nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ
nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ
nārāyaṇa-parā gatiḥ

Synonyma

Synonyms

nārāyaṇa-paraḥ — pro poznání Nārāyaṇa; yogaḥ — soustředění mysli; nārāyaṇa-param — s cílem dosáhnout Nārāyaṇa; tapaḥ — odříkání; nārāyaṇa-param — s cílem spatřit Nārāyaṇa; jñānam — rozvoj transcendentálního poznání; nārāyaṇa-parā — cesta k osvobození končí vstupem do království Nārāyaṇa; gatiḥ — vzestupná cesta.

nārāyaṇa-paraḥ — just to know Nārāyaṇa; yogaḥ — concentration of mind; nārāyaṇa-param — just with an aim to achieve Nārāyaṇa; tapaḥ — austerity; nārāyaṇa-param — just to realize a glimpse of Nārāyaṇa; jñānam — culture of transcendental knowledge; nārāyaṇa-parā — the path of salvation ends by entering the kingdom of Nārāyaṇa; gatiḥ — progressive path.

Překlad

Translation

Všechny různé druhy meditace či mysticismu jsou prostředky k realizaci Nārāyaṇa, cílem veškerého odříkání je dosáhnout Nārāyaṇa, rozvoj transcendentálního poznání umožňuje spatřit Nārāyaṇa a konečné spasení znamená vstoupit do Nārāyaṇova království.

All different types of meditation or mysticism are means for realizing Nārāyaṇa. All austerities are aimed at achieving Nārāyaṇa. Culture of transcendental knowledge is for getting a glimpse of Nārāyaṇa, and ultimately salvation is entering the kingdom of Nārāyaṇa.

Význam

Purport

Existují dva systémy meditativní yogyaṣṭāṅga-yoga a sāṅkhya-yoga. Aṣṭāṅga-yoga je metodou soustředění mysli a osvobození se od veškerého zaměstnání prostřednictvím meditace, koncentrace, sedových poloh, zastavení vnitřního oběhu vzduchu atd. a sāṅkhya-yoga je určena k rozlišování pravdy od iluze. Oba systémy však nakonec vedou k realizaci neosobního Brahmanu, který je pouze částečným projevením Nārāyaṇa, Osobnosti Božství. Jak jsme již vysvětlili dříve, neosobní záře zvaná Brahman je pouhou částí Osobnosti Božství. Neosobní Brahman spočívá na Osobě Nejvyššího Pána a je tedy oslavou Jeho velikosti. To potvrzuje Bhagavad-gītā i Matsya Purāṇa. Slovo gati znamená “konečné místo určení” neboli “nejvyšší stupeň osvobození”. Splynutí s neosobní brahmajyoti není nejvyšším osvobozením — ještě výše je vznešená společnost Osobnosti Božství na jedné z nesčetných duchovních planet ve vaikuṇṭhském nebi. Závěr je tedy takový, že Nārāyaṇa, Osobnost Božství, je konečným cílem všech jógových systémů i všech druhů osvobození.

In meditation, there are two systems of yoga, namely aṣṭāṅga-yoga and sāṅkhya-yoga. Aṣṭāṅga-yoga is practice in concentrating the mind, releasing oneself from all engagements by the regulative processes of meditation, concentration, sitting postures, blocking the movements of the internal circulation of air, etc. Sāṅkhya-yoga is meant to distinguish the truth from ephemerals. But ultimately both systems are meant for realizing the impersonal Brahman, which is but a partial representation of Nārāyaṇa, the Personality of Godhead. As we have explained before, the impersonal Brahman effulgence is only a part of the Personality of Godhead. Impersonal Brahman is situated on the person of the Supreme Personality of Godhead, and, as such, Brahman is the glorification of the Personality of the Godhead. This is confirmed both in the Bhagavad-gītā and in the Matsya Purāṇa. Gati refers to the ultimate destination, or the last word in liberation. Oneness with the impersonal brahmajyoti is not ultimate liberation; superior to that is the sublime association of the Personality of Godhead in one of the innumerable spiritual planets in the Vaikuṇṭha sky. Therefore the conclusion is that Nārāyaṇa, or the Personality of Godhead, is the ultimate destination for all kinds of yoga systems as well as all kinds of liberation.