Skip to main content

Sloka 11

ВІРШ 11

Verš

Текст

etan nirvidyamānānām
icchatām akuto-bhayam
yogināṁ nṛpa nirṇītaṁ
harer nāmānukīrtanam
етан нірвідйама̄на̄на̄м
іччхата̄м акуто-бгайам
йо
ґіна̄м̇ нр̣па нірн̣ітам̇
харер на̄ма̄нукіртанам

Synonyma

Послівний переклад

etat — to je; nirvidyamānānām — těch, kteří jsou zcela prosti všech hmotných tužeb; icchatām — těch, kteří jsou chtiví všech možných hmotných požitků; akutaḥ-bhayam — bez všech pochyb a strachu; yoginām — všech, kteří jsou sami v sobě spokojení; nṛpa — ó králi; nirṇītam — rozhodná pravda; hareḥ — Pána, Śrí Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; anu — po někom, vždy; kīrtanam — zpívání.

етат  —  це; нірвідйама̄на̄на̄м  —  вільних від усіх матеріальних бажань; іччгата̄м  —  тих, хто прагне всіх матеріальних насолод; акутах̣-бгайам  —  цілковито вільний від сумнівів та страху ; йоґіна̄м   —   всіх задоволених у собі ; нр̣па   —   царю ; нірн̣ітам  —  доведена істина; харех̣  —  Господа, Шрі Крішни; на̄ма  —  святе ім’я; ану  —  за чиїмось прикладом, постійно; кіртанам  —  оспівування.

Překlad

Переклад

Ó králi, neustálé zpívání svatého jména Pána způsobem, jakým to dělají velké autority, je cestou, po které bez pochyb a beze strachu dojdou k úspěchu všichni — ti, kteří jsou prostí všech hmotných tužeb, ti, kteří jsou chtiví všech hmotných požitků, i ti, kteří jsou díky transcendentálnímu poznání spokojení sami v sobě.

О царю, постійне повторення святого імені Господа, як довели великі авторитети,    —    це вільний від сумнівів та страху шлях до успіху для кожного: і для того, хто не має ніяких матеріальних бажань, і для того, хто прагне всіх матеріальних насолод, і для того, хто завдяки трансцендентному знанню задоволений сам у собі.

Význam

Коментар

Předchozí verš potvrdil nezbytnost toho, že člověk musí dosáhnout připoutanosti k Mukundovi. Existují různé druhy lidí, kteří chtějí dosáhnout úspěchu v různých oblastech. Obecně jsou to materialisté, kteří si chtějí na nejvyšší možnou míru užívat hmotného uspokojení. Nad nimi stojí transcendentalisté, kteří dokonale poznali povahu hmotného požitku a jsou proto k takovému iluzornímu životu neteční, neboť jsou na základě seberealizace víceméně spokojení sami v sobě. A nad nimi stojí oddaní Pána. Ti nemají zájem ani užívat si hmotného světa, ani dostat se z něho pryč. Jim jde pouze o to, aby uspokojili Pána, Śrī Kṛṣṇu. Oddaní Pána nechtějí nic sami pro sebe. Přeje-li si to Pán, oddaní přijmou veškeré hmotné zaopatření a pokud si to Pán nepřeje, mohou se vzdát veškerého zaopatření, včetně spasení. Nejsou také spokojení sami v sobě, protože chtějí jen Pánovu spokojenost. Śrī Śukadeva Gosvāmī doporučuje v tomto verši transcendentální zpívání svatého jména Pána. Zpíváním a posloucháním svatého jména Pána bez přestupků se člověk seznámí s transcendentální podobou Pána, pak s Jeho vlastnostmi, s transcendentální povahou Jeho zábav atd. Zde se uvádí, že člověk má neustále zpívat svaté jméno Pána, jakmile ho uslyší od autorit. Vyslechnout autority je tedy první předpoklad. Naslouchání svatému jménu může člověka postupně povýšit k naslouchání o Jeho podobě, vlastnostech, zábavách atd., a tak se začne vyvíjet přirozený sklon opěvovat Jeho slávu. Je to postup doporučovaný nejen pro úspěšné vykonávání oddané služby, ale dokonce ho mohou užívat i lidé, kteří jsou připoutaní ke hmotě. Podle Śrī Śukadeva Gosvāmīho je tato cesta k úspěchu pevně stanovenou skutečností, k níž nedošel pouze on sám, ale i všichni dřívější ācāryové. Není proto třeba dalších důkazů. Kromě těch, kteří chtějí být úspěšní v různých oblastech a ideologiích, se tento proces doporučuje i těm, kteří již svého úspěchu dosáhli — ať už jako lidé pracující pro plody své práce, jako filozofové, nebo jako oddaní Pána.

ПОЯСНЕННЯ: У попередньому вірші вказано на велику потребу розвинути в собі прив’язаність до Мукунди. Є різні люди, і відповідно є різні цілі, яких вони прагнуть досягнути. Переважають здебільшого матеріалісти, які прагнуть якомога більше матеріальних насолод. Над ними стоять трансценденталісти, що досконало зрозуміли природу матеріальної насолоди і тому тримаються осторонь ілюзорного матеріалістичного життя. Пізнаючи свою сутність, вони більшою чи меншою мірою черпають задоволення в самих собі. Вище за них стоять віддані Господа, що не прагнуть ні насолоджуватись матеріальним світом, ні визволитися з нього. Їхня мета    —    задовольнити Господа, Шрі Крішну. Іншими словами, віддані Господа не прагнуть нічого для себе самих. Як на те воля Господа, відданий прийме будь-які матеріальні вигоди, а якщо ні, відданий відмовиться від усього, навіть від спасіння. Задоволеними в собі відданих теж не можна назвати, бо вони прагнуть задоволення тільки для Господа.

У цьому вірші Шрі Шукадева Ґосвамі радить метод трансцендентного оспівування святого імені Господа. Той, хто без образ оспівує і слухає святе ім’я, відкриває для себе трансцендентну форму Господа, потім Його якості, а тоді трансцендентну природу Його розваг і т. д. У вірші сказано, що треба постійно повторювати святе ім’я Господа, почувши його від авторитетів. Це означає, що перший важливий ступінь    —    слухати від авторитетів. Почувши святе ім’я, людина поступово розвиває бажання слухати і про форму Господа, Його якості, розваги та інше, і вслід за цим у неї виникає внутрішня потреба оспівувати Його. Цей метод рекомендований не тільки для тих, хто хоче досягти успіху в відданому служінні, а й для тих, хто прив’язаний до матеріального. Згідно зі словами Шрі Шукадеви Ґосвамі це надійний шлях до успіху, і це висновок не його одного, а всіх попередніх ачарій. Інакше кажучи, ще якісь докази зайві. Цей метод буде корисний не тільки тим, хто прагне успіху на духовній ниві, але й тим, хто вже здобув успіху на ниві кармічної діяльности, філософії чи відданого служіння Господеві.

Śrīla Jīva Gosvāmī radí, že svaté jméno Pána se má zpívat hlasitě a také bez přestupků, jak je doporučeno také v Padma Purāṇě. Člověk se může osvobodit od zpětných účinků všech hříchů, odevzdá-li se Pánovi. Může se osvobodit od všech přestupků proti lotosovým nohám Pána, odevzdá-li se Jeho svatému jménu. Ale ničím se nemůže zachránit, dopustí-li se přestupku proti svatému jménu Pána. Padma Purāṇa uvádí, že těchto přestupků je deset.

Шріла Джіва Ґосвамі вчить, що оспівувати святе ім’я Господа треба вголос, а «Падма Пурана» зазначає також, що робити це треба без образ. Віддавшись Господеві, людина звільнюється від усіх наслідків своїх гріхів. А взявши притулок святого імені, можна звільнитись від усіх образ проти лотосових стіп Господа. Але якщо людина робить образи проти лотосових стіп святого імені Господа, врятувати її вже не може ніщо. Образи проти святого імені, яких є десять, перелічені в «Падма Пурані».

Prvním přestupkem je hanobit velké oddané, kteří káží o slávě Pána.

Перша образа    —    це ганити великих відданих, що проповідують славу Господа.

Druhým přestupkem je hodnotit svatá jména Pána světskýma očima. Pán je vlastník všech vesmírů, a proto je na různých místech známý pod různými jmény. To však nikterak nevymezuje plnost Pána. Všechna pojmenování Nejvyššího Pána jsou stejně svatá, protože všechna oslovují Pána. Tato svatá jména jsou stejně mocná jako je Pán. Nikomu v žádné části vesmírného stvoření nic nebrání v tom, aby opěvoval a oslavoval Pána tím jménem, jaké je běžné v té které oblasti. Všechna jména Pána jsou příznivá a není správné mezi nimi vybírat způsobem, jakým se vybírá hmotné zboží.

Друга образа    —    проводити розрізнення між іменами Господа на підставі матеріалістичних уявлень. Господь    —    володар усіх всесвітів, і тому в різних місцях Його можуть називати по-різному, однак це аж ніяк не обмежує безмежного Господа. Будь-які імена, якими називають Господа, однаково святі, тому що всі вони стосуються Господа. Святі імена Господа так само могутні, як Сам Господь, і кожен у будь-якому куточку творіння має право прославляти Господа, оспівуючи те Господнє ім’я, яке відоме в його місцевості. Святі імена Господа дарують тільки добро, і тому не можна робити розрізнення між Господніми іменами з матеріального погляду.

Třetím přestupkem je nedbat nařízení autorizovaných ācāryů a duchovních mistrů.

Третя образа    —    це нехтувати наказами істинних ачарій, духовних вчителів.

Čtvrtým přestupkem je hanobit písma nebo védské poznání.

Четверта образа     —     ганити святі писання або ведичне знання.

Pátým přestupkem je definovat svaté jméno Pána na základě vlastního světského uvažování. Svaté jméno Pána je totožné s Pánem Samotným a je třeba chápat, že svaté jméno Pána se od Něho neliší.

П’ята образа    —    пояснювати святе ім’я Господа, виходячи зі своїх матеріальних уявлень. Святе ім’я Господа тотожне Самому Господеві, і тому треба розуміти, що святе ім’я Господа невідмінне від Нього Самого.

Šestým přestupkem je vykládat svaté jméno. Pán není výplodem představivosti, je skutečný a stejně skutečné je i Jeho svaté jméno. Někteří lidé s omezeným poznáním si myslí, že Pán existuje pouze v představách toho, kdo Ho uctívá, a Jeho svaté jméno považují za pomyslné. Pokud někdo zpívá jméno Pána s tímto přístupem, pak mu takové zpívání nemůže přinést vytoužený úspěch.

Шоста образа    —    давати свої тлумачення святого імені. Господь не є утвором уяви, і так само не є утвором уяви Його святе ім’я. Певні люди з убогим запасом знань вважають, що Господа створює собі в уяві вірний, і тому думають, що і Його святе ім’я вигадане. Думаючи так, людина ніколи не досягне бажаного успіху в оспівуванні святого імені.

Sedmým přestupkem je dopouštět se záměrně hříchů na síle svatého jména. Písma říkají, že pouhé zpívání svatého jména Pána může osvobodit od účinků všech hříšných činů. Ale ten, kdo úmyslně pokračuje v hříšném jednání a očekává, že s pomocí tohoto transcendentálního procesu výsledky svých hříchů odstraní, se dopouští u nohou svatého jména toho největšího přestupku. Nemůže se pak už očistit žádnou doporučovanou očistnou metodou. Člověk mohl být hříšný než začal zpívat svaté jméno Pána, ale jakmile jednou přijme útočiště ve svatém jménu Pána a získá ochranu, musí se přísně vyvarovat hříšného jednání s nadějí, že ho zpívání svatého jména ochrání.

Сьома образа    —    це свідомо грішити, розраховуючи на могутність святого імені. У писаннях сказано, що, просто повторивши святе ім’я Господа, можна звільнитися від усіх наслідків своїх гріхів. Якщо людина далі грішить, розраховуючи, що трансцендентним методом оспівування святого імені вона нейтралізує наслідки своїх гріхів, вона робить найбільшу образу стіп святого імені. Тому, хто робить таку образу, не очиститися жодними очисними обрядами чи покутами. Іншими словами, оспівувати святе ім’я Господа може почати й колишній грішник, однак, взявши захист святого імені, в жодному разі не можна грішити в надії на захист оспівування святого імені.

Osmým přestupkem je pokládat zpívání svatého jména Pána za jednu z hmotně prospěšných činností. Je mnoho druhů dobré práce, která přináší hmotný prospěch, ale svaté jméno a Jeho zpívání nejsou pouhou příznivou zbožnou službou. Svaté jméno nepochybně poskytuje svatou službu, ale nikdy se nemá pro takové účely používat. Nikdo se nemá pokoušet přivést svaté jméno, které je totožné s Pánem, do služeb lidstvu. Vše je určeno k požitku Nejvyššího Pána, který nikomu nedělá sluhu a neplní ničí rozkazy. Svaté jméno Pána je s Pánem totožné, a proto bychom se neměli snažit využívat svaté jméno ve svých službách.

Восьма образа     —     прирівнювати святе ім’я Господа та його повторення до якоїсь матеріальної доброчесної діяльности. Є багато різновидів доброчесної діяльности, що дає матеріальні блага, але святе ім’я та його оспівування    —    це не просто сприятлива праведна діяльність. Безперечно, повторення святого імені    —    це праведна діяльність, проте ніколи не слід вдаватися до нього задля якоїсь матеріальної вигоди. Святе ім’я Господа і Він Сам тотожні, і тому не слід намагатися поставити святе ім’я людині на службу. Треба зрозуміти, що Господь є найвищий, хто насолоджується. Він не слуга і не хлопчик на побігеньках. Святе ім’я тотожне Господеві, і його так само не можна ставити собі на службу.

Devátým přestupkem je poučovat o transcendentální povaze svatého jména ty, které zpívání svatého jména Pána nezajímá. Vysvětlovat tato témata neochotnému publiku je přestupek u nohou svatého jména.

Дев’ята образа—пояснювати трансцендентну природу святого імені Господа тим, хто не хоче повторювати його. Вчити таких людей    —    образа стіп святого імені.

Desátým přestupkem je nemít zájem o svaté jméno Pána ani poté, kdy jsme slyšeli o Jeho transcendentální povaze. Můžeme pozorovat, že zpíváním svatého jména Pána se osvobozujeme od falešného egoismu. Falešný egoismus se projevuje tak, že si myslíme, že my jsme páni světa a že všechno na světě je určené jen pro náš požitek. Celým materialistickým světem hýbe tento falešný egoismus — “já” a “moje” — ale zpíváním svatého jména se od takových mylných představ osvobozujeme.

Десята образа    —    це бути байдужим до святого імені Господа, навіть почувши про його трансцендентну природу.

Повторюючи святе ім’я Господа, людина звільнюється від оманного его. Оманне его виявляється в тому, що людина вважає: я насолоджуюсь світом і все у світі існує єдино для моєї насолоди. Всім матеріальним світом рухають ці оманні егоїстичні уявлення «я» та «моє», а досягти результату оспівування святого імені означає звільнитися від таких хибних уявлень.