Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

etan nirvidyamānānām
icchatām akuto-bhayam
yogināṁ nṛpa nirṇītaṁ
harer nāmānukīrtanam
этан нирвидйамннм
иччхатм акуто-бхайам
йогин нпа нирӣта
харер нмнукӣртанам

Synonyma

Пословный перевод

etat — to je; nirvidyamānānām — těch, kteří jsou zcela prosti všech hmotných tužeb; icchatām — těch, kteří jsou chtiví všech možných hmotných požitků; akutaḥ-bhayam — bez všech pochyb a strachu; yoginām — všech, kteří jsou sami v sobě spokojení; nṛpa — ó králi; nirṇītam — rozhodná pravda; hareḥ — Pána, Śrí Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; anu — po někom, vždy; kīrtanam — zpívání.

этат — это; нирвидйамннм — тех, кто полностью свободен от материальных желаний; иччхатм — тех, кто жаждет всевозможных материальных наслаждений; акута-бхайам — свободный от всех сомнений и страха; йогинм — всех, кто удовлетворен в себе; нпа — о царь; нирӣтам — окончательная истина; харе — Верховного Господа Шри Кришны; нма — святого имени; ану — следуя по стопам, постоянно; кӣртанам — воспевание.

Překlad

Перевод

Ó králi, neustálé zpívání svatého jména Pána způsobem, jakým to dělají velké autority, je cestou, po které bez pochyb a beze strachu dojdou k úspěchu všichni — ti, kteří jsou prostí všech hmotných tužeb, ti, kteří jsou chtiví všech hmotných požitků, i ti, kteří jsou díky transcendentálnímu poznání spokojení sami v sobě.

О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого — и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе.

Význam

Комментарий

Předchozí verš potvrdil nezbytnost toho, že člověk musí dosáhnout připoutanosti k Mukundovi. Existují různé druhy lidí, kteří chtějí dosáhnout úspěchu v různých oblastech. Obecně jsou to materialisté, kteří si chtějí na nejvyšší možnou míru užívat hmotného uspokojení. Nad nimi stojí transcendentalisté, kteří dokonale poznali povahu hmotného požitku a jsou proto k takovému iluzornímu životu neteční, neboť jsou na základě seberealizace víceméně spokojení sami v sobě. A nad nimi stojí oddaní Pána. Ti nemají zájem ani užívat si hmotného světa, ani dostat se z něho pryč. Jim jde pouze o to, aby uspokojili Pána, Śrī Kṛṣṇu. Oddaní Pána nechtějí nic sami pro sebe. Přeje-li si to Pán, oddaní přijmou veškeré hmotné zaopatření a pokud si to Pán nepřeje, mohou se vzdát veškerého zaopatření, včetně spasení. Nejsou také spokojení sami v sobě, protože chtějí jen Pánovu spokojenost. Śrī Śukadeva Gosvāmī doporučuje v tomto verši transcendentální zpívání svatého jména Pána. Zpíváním a posloucháním svatého jména Pána bez přestupků se člověk seznámí s transcendentální podobou Pána, pak s Jeho vlastnostmi, s transcendentální povahou Jeho zábav atd. Zde se uvádí, že člověk má neustále zpívat svaté jméno Pána, jakmile ho uslyší od autorit. Vyslechnout autority je tedy první předpoklad. Naslouchání svatému jménu může člověka postupně povýšit k naslouchání o Jeho podobě, vlastnostech, zábavách atd., a tak se začne vyvíjet přirozený sklon opěvovat Jeho slávu. Je to postup doporučovaný nejen pro úspěšné vykonávání oddané služby, ale dokonce ho mohou užívat i lidé, kteří jsou připoutaní ke hmotě. Podle Śrī Śukadeva Gosvāmīho je tato cesta k úspěchu pevně stanovenou skutečností, k níž nedošel pouze on sám, ale i všichni dřívější ācāryové. Není proto třeba dalších důkazů. Kromě těch, kteří chtějí být úspěšní v různých oblastech a ideologiích, se tento proces doporučuje i těm, kteří již svého úspěchu dosáhli — ať už jako lidé pracující pro plody své práce, jako filozofové, nebo jako oddaní Pána.

В предыдущем стихе говорилось о том, как важно развивать в себе привязанность к Мукунде. Разные люди ставят перед собой разные цели. Подавляющее большинство людей — это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. Следуя путем самоосознания, они, в большей или меньшей степени, находят удовлетворение в самих себе. Над ними стоят преданные Господа, которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. Их цель — удовлетворить Господа, Шри Кришну. Иначе говоря, у них совершенно отсутствуют эгоистические желания. Если позволит Господь, преданный будет пользоваться всеми материальными благами, а если нет, то откажется от всего, даже от освобождения. Преданных нельзя назвать и самоудовлетворенными, так как они хотят удовлетворять только Господа. В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует всем метод трансцендентного повторения святого имени Господа. Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем Его качества, трансцендентную природу Его игр и т. д. Здесь говорится о необходимости постоянно повторять святое имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. Таким образом, внимать авторитетам — первое важное условие. В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, Его качествах, играх и т. д., а это, в свою очередь, приводит к тому, что у человека развивается потребность прославлять Господа. Данный метод рекомендован не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. Шри Шукадева Госвами утверждает, что это — верный путь к успеху, и этот факт признает не только он, но и все предыдущие ачарьи, следовательно, никаких других доказательств не требуется. Данным методом могут воспользоваться не только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу.

Śrīla Jīva Gosvāmī radí, že svaté jméno Pána se má zpívat hlasitě a také bez přestupků, jak je doporučeno také v Padma Purāṇě. Člověk se může osvobodit od zpětných účinků všech hříchů, odevzdá-li se Pánovi. Může se osvobodit od všech přestupků proti lotosovým nohám Pána, odevzdá-li se Jeho svatému jménu. Ale ničím se nemůže zachránit, dopustí-li se přestupku proti svatému jménu Pána. Padma Purāṇa uvádí, že těchto přestupků je deset.

Шрила Джива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять громко и, как рекомендует «Падма-пурана», без оскорблений. Человек может избавиться от последствий своих грехов, предавшись Господу. От последствий оскорблений стоп Господа можно избавиться, найдя прибежище в Его святом имени. Однако ничто не может защитить того, кто наносит оскорбления стопам Его святого имени. В «Падма-пуране» описаны десять видов оскорблений святого имени. 

Prvním přestupkem je hanobit velké oddané, kteří káží o slávě Pána.

Первое — поносить великих преданных, проповедующих славу Господа.

Druhým přestupkem je hodnotit svatá jména Pána světskýma očima. Pán je vlastník všech vesmírů, a proto je na různých místech známý pod různými jmény. To však nikterak nevymezuje plnost Pána. Všechna pojmenování Nejvyššího Pána jsou stejně svatá, protože všechna oslovují Pána. Tato svatá jména jsou stejně mocná jako je Pán. Nikomu v žádné části vesmírného stvoření nic nebrání v tom, aby opěvoval a oslavoval Pána tím jménem, jaké je běžné v té které oblasti. Všechna jména Pána jsou příznivá a není správné mezi nimi vybírat způsobem, jakým se vybírá hmotné zboží.

Второе — подходить к святым именам Господа с мирскими мерками. Господь — владыка всех вселенных, поэтому в разных местах Его называют по-разному, но это никоим образом не ограничивает всесовершенство Господа. Любое имя, относящееся к Верховному Господу, так же духовно, как и все остальные. Эти святые имена обладают тем же могуществом, что и Сам Господь, поэтому каждый волен прославлять Господа, называя Его именем, которое известно в той местности, где он живет. Любое имя Господа духовно, и потому к Его именам нельзя подходить с материальными мерками, проводя между ними различия. 

Třetím přestupkem je nedbat nařízení autorizovaných ācāryů a duchovních mistrů.

Третье оскорбление — пренебрегать указаниями истинных ачарьев, духовных учителей.

Čtvrtým přestupkem je hanobit písma nebo védské poznání.

Четвертое — глумиться над священными писаниями или ведическим знанием.

Pátým přestupkem je definovat svaté jméno Pána na základě vlastního světského uvažování. Svaté jméno Pána je totožné s Pánem Samotným a je třeba chápat, že svaté jméno Pána se od Něho neliší.

Пятое — считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа тождественно Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы.

Šestým přestupkem je vykládat svaté jméno. Pán není výplodem představivosti, je skutečný a stejně skutečné je i Jeho svaté jméno. Někteří lidé s omezeným poznáním si myslí, že Pán existuje pouze v představách toho, kdo Ho uctívá, a Jeho svaté jméno považují za pomyslné. Pokud někdo zpívá jméno Pána s tímto přístupem, pak mu takové zpívání nemůže přinést vytoužený úspěch.

Шестое оскорбление — давать святому имени собственные толкования. Ни Господь, ни Его святое имя не являются плодом воображения. Однако находятся невежды, которые считают, что Господь — это вымысел того, кто поклоняется Ему, и потому Его святое имя, по их мнению, тоже выдумка. Думая так, человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени.

Sedmým přestupkem je dopouštět se záměrně hříchů na síle svatého jména. Písma říkají, že pouhé zpívání svatého jména Pána může osvobodit od účinků všech hříšných činů. Ale ten, kdo úmyslně pokračuje v hříšném jednání a očekává, že s pomocí tohoto transcendentálního procesu výsledky svých hříchů odstraní, se dopouští u nohou svatého jména toho největšího přestupku. Nemůže se pak už očistit žádnou doporučovanou očistnou metodou. Člověk mohl být hříšný než začal zpívat svaté jméno Pána, ale jakmile jednou přijme útočiště ve svatém jménu Pána a získá ochranu, musí se přísně vyvarovat hříšného jednání s nadějí, že ho zpívání svatého jména ochrání.

Седьмое оскорбление — умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени. В писаниях говорится, что, повторяя святое имя Господа, можно освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Но тот, кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим оскорбителем стоп святого имени. Такому оскорбителю не поможет очиститься ни один из предписанных методов искупления. Иначе говоря, человек может иметь греховное прошлое, но, встав под защиту Господа и найдя прибежище в Его святом имени, он должен полностью прекратить грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени.

Osmým přestupkem je pokládat zpívání svatého jména Pána za jednu z hmotně prospěšných činností. Je mnoho druhů dobré práce, která přináší hmotný prospěch, ale svaté jméno a Jeho zpívání nejsou pouhou příznivou zbožnou službou. Svaté jméno nepochybně poskytuje svatou službu, ale nikdy se nemá pro takové účely používat. Nikdo se nemá pokoušet přivést svaté jméno, které je totožné s Pánem, do služeb lidstvu. Vše je určeno k požitku Nejvyššího Pána, který nikomu nedělá sluhu a neplní ničí rozkazy. Svaté jméno Pána je s Pánem totožné, a proto bychom se neměli snažit využívat svaté jméno ve svých službách.

Восьмое оскорбление — смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм мирской благочестивой деятельности. Существует много разных форм благочестивой деятельности, которой занимаются ради материальной выгоды, однако святое имя и Его повторение нельзя низводить до уровня ритуала. Безусловно, повторение святого имени — это ритуал, но к нему ни в коем случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое имя неотлично от Самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его на службу человечеству. Необходимо помнить, что Верховный Господь — это верховный наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. И поскольку святое имя Господа тождественно Ему Самому, мы не должны пытаться поставить его себе на службу.

Devátým přestupkem je poučovat o transcendentální povaze svatého jména ty, které zpívání svatého jména Pána nezajímá. Vysvětlovat tato témata neochotnému publiku je přestupek u nohou svatého jména.

Девятое оскорбление — рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей — значит наносить оскорбление стопам святого имени.

Desátým přestupkem je nemít zájem o svaté jméno Pána ani poté, kdy jsme slyšeli o Jeho transcendentální povaze. Můžeme pozorovat, že zpíváním svatého jména Pána se osvobozujeme od falešného egoismu. Falešný egoismus se projevuje tak, že si myslíme, že my jsme páni světa a že všechno na světě je určené jen pro náš požitek. Celým materialistickým světem hýbe tento falešný egoismus — “já” a “moje” — ale zpíváním svatého jména se od takových mylných představ osvobozujeme.

Десятое оскорбление — оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о Его трансцендентной природе. Повторяя святое имя Господа, человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения. Ложные эгоистические концепции «я» и «мое» движут материальным миром, и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений.