Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Mārkaṇḍeyovy modlitby k Nara-Nārāyaṇovi Ṛṣimu

Tato kapitola vypráví o tom, jak Mārkaṇḍeya Ṛṣi provádĕl askezi, jak svou silou porazil Amora se všemi jeho společníky a společnicemi a jak se modlil k Pánu Śrī Harimu v podobĕ Nary a Nārāyaṇa.

Śrī Śaunaku mátla neobyčejná délka života Śrī Mārkaṇḍeyi, který se narodil v Śaunakovĕ dynastii, ale který se již před mnoha milióny let osamocen pohyboval v oceánu zničení, kde vidĕl na banyánovém listu ležet úžasné malé dítĕ. Śaunakovi se zdálo, že Mārkaṇḍeya žil po dobu dvou Brahmových dnů, a proto požádal Śrī Sūtu Gosvāmīho, aby mu to vysvĕtlil.

Sūta Gosvāmī odpovĕdĕl, že pro mudrce Mārkaṇḍeyu vykonal jeho otec očišťující obřad brāhmaṇského zasvĕcení a mudrc se oddal slibu celoživotního celibátu. Po šest životů Manua potom uctíval Nejvyššího Pána Hariho. V sedmé manvantaře poslal Pán Indra Kāmadevu (Amora) a jeho společníky a společnice, aby mudrcovu askezi přerušili. Mārkaṇḍeya Ṛṣi je však silou pocházející z jeho askeze porazil.

Pán Śrī Hari se potom před Mārkaṇḍeyou zjevil v podobĕ Nara-Nārāyaṇa, aby mu udĕlil svou milost. Śrī Mārkaṇḍeya se položil na zem, aby se poklonil a oba Pány uctil nabídnutím pohodlných sedadel, vody na umytí nohou a dalšími pozornostmi. Potom se k Nim modlil: „Ó Všemocný Pane, oživuješ životní vzduch všech živých bytostí a také chráníš všechny tři svĕty, odstraňuješ utrpení a udĕluješ osvobození. Nikdy nedovolíš, aby byli ti, kdo se k Tobĕ uchýlili, přemoženi jakýmkoliv druhem utrpení. Dosáhnout Tvých lotosových nohou je pro podmínĕné duše jediným příznivým cílem a služba Tobĕ naplní veškeré jejich touhy. Tvé zábavy se odehrávají v kvalitĕ čistého dobra a mohou každému udĕlit osvobození z hmotného života. Ti, kdo jsou inteligentní, proto uctívají Tvoji osobní podobu čistého dobra zvanou Śrī Nārāyaṇa, spolu s Narou, který zastupuje Tvého ryzího oddaného.

„Živá bytost zmatená klamem Tĕ může přímo poznat, pokud získá poznání předložené ve Védách a rozšiřované Tebou, duchovním mistrem celého vesmíru. Dokonce i velcí myslitelé, jako je Brahmā, jsou jednoduše zmateni, když se Tvou totožnost snaží poznat úsilím na cestĕ sāṅkhya-yogy. Ty sám projevuješ šiřitele sāṅkhyi a ostatních filozofií a Tvoje skutečná osobní totožnost tak zůstává skrytá pod označeními pokrývajícími jīvu, duši. Vzdávám Ti svou úctu, ó Mahāpuruṣo.“

Verš

śrī-śaunaka uvāca
sūta jīva ciraṁ sādho
vada no vadatāṁ vara
tamasy apāre bhramatāṁ
nṝṇāṁ tvaṁ pāra-darśanaḥ

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka řekl; sūta — ó Sūto Gosvāmī; jīva — nechť žiješ; ciram — dlouho; sādho — ó svĕtče; vada — prosím povĕz; naḥ — nám; vadatām — z přednašečů; vara — ó ty, který jsi nejlepší; tamasi — v temnotĕ; apāre — neomezené; bhramatām — putující; nṝṇām — pro lidi; tvam — ty; pāra-darśanaḥ — ten, který vidíš druhý břeh.

Překlad

Śrī Śaunaka řekl: Ó Sūto, přejeme ti dlouhý život! Ó svĕtče, nejlepší z přednašečů, prosím promlouvej k nám dále. Z nevĕdomosti, ve které lidé bloudí, jim ve skutečnosti můžeš ukázat cestu pouze ty.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī píše, že mudrci vidĕli, že se Sūta Gosvāmī chystá ukončit své vyprávĕní Śrīmad-Bhāgavatamu, a tak na nĕho naléhali, aby ještĕ vyprávĕl příbĕh Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho.

Verš

āhuś cirāyuṣam ṛṣiṁ
mṛkaṇḍu-tanayaṁ janāḥ
yaḥ kalpānte hy urvarito
yena grastam idaṁ jagat
sa vā asmat-kulotpannaḥ
kalpe ’smin bhārgavarṣabhaḥ
naivādhunāpi bhūtānāṁ
samplavaḥ ko ’pi jāyate
eka evārṇave bhrāmyan
dadarśa puruṣaṁ kila
vaṭa-patra-puṭe tokaṁ
śayānaṁ tv ekam adbhutam
eṣa naḥ saṁśayo bhūyān
sūta kautūhalaṁ yataḥ
taṁ naś chindhi mahā-yogin
purāṇeṣv api sammataḥ

Synonyma

āhuḥ — říkají; cira-āyuṣam — s neobyčejnĕ dlouhým životem; ṛṣim — mudrc; mṛkaṇḍu-tanayam — syn Mṛkaṇḍua; janāḥ — lidé; yaḥ — kteří; kalpa-ante — na konci dne Pána Brahmy; hi — vskutku; urvaritaḥ — zůstal sám; yena — tím (zničením); grastam — zachvácen; idam — tento; jagat — celý vesmír; saḥ — on, Mārkaṇḍeya; vai — vskutku; asmat-kula — v mé vlastní rodinĕ; utpannaḥ — narozen; kalpe — v Bramovĕ dni; asmin — tento; bhārgava-ṛṣabhaḥ — nejpřednĕjší z potomků Bhṛgua Muniho; na — ne; eva — zajisté; adhunā — v našem vĕku; api — dokonce; bhūtānām — celého stvoření; samplavaḥ — zničení potopou; kaḥ — žádný; api — vůbec; jāyate — povstal; ekaḥ — sám; eta — vskutku; arṇave — v tom velkém oceánu; bhrāmyan — pohyboval se; dadarśa — vidĕl; puruṣam — osobnost; kila — říká se; vaṭa-patra — banánového listu; puṭe — v prohlubni; tokam — batole, chlapečka; śayānam — ležícího; tu — ale; ekam — jedna; adbhutam — úžasná; eṣaḥ — tato; naḥ — naše; saṁśayaḥ — pochybnost; bhūyān — velká; sūta — ó Sūto Gosvāmī; kautūhalam — zvĕdavost; yataḥ — kvůli které; tam — tuto; naḥ — pro nás; chindhi — prosím rozsekni; mahā-yogin — ó velký yogī; purāneṣuPurāṇ; api — vskutku; sammataḥ — všude uznáván (jako zkušený znalec).

Překlad

Autority říkají, že Mārkaṇḍeya Ṛṣi, syn Mṛkaṇḍua, byl mudrc s výjimečnĕ dlouhým životem a jako jediný přežil konec Brahmova dne, kdy byl celý vesmír zatopen vodami zkázy. Ten samý Mārkaṇḍeya Ṛṣi, nejpřednĕjší z Bhṛguových potomků, se však narodil v mém rodu v tomto Brahmovĕ dni, ve kterém ještĕ k úplnému zničení nedošlo. Je také dobře známo, že Mārkaṇḍeya při svém bezmocném pohybu ve velkém oceánu zničení v tĕch hrůzu nahánĕjících vodách spatřil úžasnou osobnost – osamocené nemluvnĕ ležící v prohlubni banyánového listu. Ó Sūto, tento velký mudrc Mārkaṇḍeya Ṛṣi mĕ velmi mate a zajímá mĕ. Ó velký yogī, jsi všude uznáván jako autorita na veškeré Purāṇy, proto buď tak milostivý a rozptyl můj zmatek.

Význam

Den Pána Brahmy tvořený 12 hodinami trvá 4 320 000 000 let a stejnĕ dlouhá je i jeho noc. Je zřejmé, že Mārkaṇḍeya žil jeden takový den a jednu noc a v následujícím dni Brahmy žil zase jako stejný Mārkaṇḍeya. Zdá se, že po příchodu Brahmovy noci, kdy došlo ke zničení, se tento mudrc pohyboval ve vodách dĕsivého oceánu zkázy, ve kterých vidĕl na banyánovém listu ležet neobyčejnou osobnost. Veškeré tyto záhady týkající se Mārkaṇḍeyi budou Sūtou Gosvāmīm na žádost velkých mudrců objasnĕny.

Verš

sūta uvāca
praśnas tvayā maharṣe ’yaṁ
kṛto loka-bhramāpahaḥ
nārāyaṇa-kathā yatra
gītā kali-malāpahā

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; praśnaḥ — otázka; tvayā — tvoje; mahā-ṛṣe — ó velký mudrci Śaunako; ayam — tato; kṛtaḥ — položená; loka — celého svĕta; bhrama — klam; apahaḥ — jenž odstraní; nārāyaṇa-kathā — rozhovor o Nejvyšším Pánu, Nārāyaṇovi; yatra — ve kterém; gītā — zpívá se; kali-mala — znečištĕní současným vĕkem Kali; apahā — odstraní.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Ó velký mudrci Śaunako, samotná tvoje otázka pomůže odstranit klam každé bytosti, protože vede k tématům týkajícím se Pána Nārāyaṇa, která odstraní znečištĕní tohoto vĕku Kali.

Verš

prāpta-dvijāti-saṁskāro
mārkaṇḍeyaḥ pituḥ kramāt
chandāṁsy adhītya dharmeṇa
tapaḥ-svādhyāya-saṁyutaḥ
bṛhad-vrata-dharaḥ śānto
jaṭilo valkalāmbaraḥ
bibhrat kamaṇḍaluṁ daṇḍam
upavītaṁ sa-mekhalam
kṛṣṇājinaṁ sākṣa-sūtraṁ
kuśāṁś ca niyamarddhaye
agny-arka-guru-viprātmasv
arcayan sandhyayor harim
sāyaṁ prātaḥ sa gurave
bhaikṣyam āhṛtya vāg-yataḥ
bubhuje gurv-anujñātaḥ
sakṛn no ced upoṣitaḥ
evaṁ tapaḥ-svādhyāya-paro
varṣāṇām ayutāyutam
ārādhayan hṛṣīkeśaṁ
jigye mṛtyuṁ su-durjayam

Synonyma

prāpta — když obdržel; dvi-jāti — druhého zrození; saṁskāraḥ — očistné obřady; mārkaṇḍeyaḥ — Mārkaṇḍeya; pituḥ — od svého otce; kramāt — ve správném sledu; chandāṁsi — védské hymny; adhītya — poté, co studoval; dharmeṇa — spolu s usmĕrňujícími zásadami; tapaḥ — v askezi; svādhyāya — a studiu; saṁyutaḥ — úplný; bṛhat-vrata — velký slib celoživotního celibátu; dharaḥ — dodržoval; śāntaḥ — klidný; jaṭilaḥ — se spletenými vlasy; valkala-ambaraḥ — odĕný kůrou; bibhrat — nosící; kamaṇḍalum — nádobu na vodu; daṇḍam — hůl žebravého mnicha; upavītam — posvátnou šňůru; sa-mekhalam — spolu s obřadním pásem brahmacārīho; kṛṣṇa-ajinam — kůži z černého jelena; sa-akṣa-sūtram — a růženec ze semen lotosu; kuśān — trávu kuśa; ca — také; niyama-ṛddhaye — pro usnadnĕní svého duchovního pokroku; agni — v podobĕ ohnĕ; arka — slunce; guru — duchovního mistra; viprabrāhmaṇů; ātmasu — a Nadduše; arcayan — uctíval; sandhyayoḥ — na počátku a konci dne; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; sāyam — večer; prātaḥ — časnĕ ráno; saḥ — on; gurave — svému duchovnímu mistrovi; bhaikṣyam — almužnu získanou žebráním; āhṛtya — přinášel; vāk-yataḥ — s ovládnutou řečí; bubhuje — snĕdl; guru-anujñātaḥ — pozván svým duchovním mistrem; sakṛt — jednou; na — ne(pozván); u — vskutku; cet — kdyby; upoṣitaḥ — postil se; evam — takto; tapaḥ-svādhyāya-paraḥ — oddán askezi a studiu védských písem; varṣāṇām — let; ayuta-ayutam — deset tisíc krát deset tisíc; ārādhayan — uctíval; hṛṣīka-īśam — svrchovaného vládce smyslů, Pána Viṣṇua; jigye — přemohl; mṛtyum — smrt; su-durjayam — nepřekonatelnou.

Překlad

Mārkaṇḍeya poté, co byl očištĕn svým otcem, který vykonal předepsané obřady pro jeho bráhmanské zasvĕcení, studoval védské hymny a přísnĕ dodržoval usmĕrňující zásady. Stal se pokročilým v askezi a védském poznání a celý život dodržoval celibát. Se svými spletenými vlasy a odĕný v kůře stromů vypadal nanejvýš klidnĕ a svůj duchovní pokrok dále podporoval nošením nádoby na vodu typické pro askety, hole, posvátné šňůry, pásu brahmacārīho, černé jelení kůže, růžence z lotosových semen a svazku trávy kuśa. Bĕhem posvátných přelomů dne pravidelnĕ uctíval Nejvyšší Osobnost Božství v pĕti podobách – obĕtního ohnĕ, slunce, svého duchovního mistra, brāhmaṇů a Nadduše ve svém srdci. Ráno a večer chodil ven žebrat a po návratu veškeré vyžebrané jídlo přinesl svému duchovnímu mistrovi. Své jediné jídlo za den potichu snĕdl pouze tehdy, když jej duchovní mistr pozval; jinak držel půst. Takto oddán askezi a studiu Véd Mārkaṇḍeya nesčetné milióny let uctíval svrchovaného vládce smyslů, Osobnost Božství, čímž překonal nepřekonatelnou smrt.

Verš

brahmā bhṛgur bhavo dakṣo
brahma-putrāś ca ye ’pare
nṛ-deva-pitṛ-bhūtāni
tenāsann ati-vismitāḥ

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; bhṛguḥ — Bhṛgu Muni; bhavaḥ — Pán Śiva; dakṣaḥ — Prajāpati Dakṣa; brahma-putrāḥ — velcí Brahmovi synové; ca — a; ye — kteří; apare — ostatní; nṛ — lidské bytosti; deva — polobozi; pitṛ — předkové; bhūtāni — a duchové; tena — nad tím (podrobením si smrti); āsan — všichni byli; ati-vismitāḥ — nesmírnĕ užaslí.

Překlad

Pán Brahmā, Bhṛgu Muni, Pán Śiva, Prajāpati Dakṣa, velcí Brahmovi synové a mnoho dalších lidských bytostí, polobohů, předků a duchů naprosto žaslo nad tím, jakého úspĕchu Mārkaṇḍeya Ṛṣi dosáhl.

Verš

itthaṁ bṛhad-vrata-dharas
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
dadhyāv adhokṣajaṁ yogī
dhvasta-kleśāntarātmanā

Synonyma

ittham — tímto způsobem; bṛhat-vrata-dharaḥ — dodržoval slib celibátu, brahmacaryu; tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ — svou askezí, studiem Véd a následováním usmĕrňujících zásad; dadhyau — meditoval; adhokṣajam — o transcendentálním Pánu; yogīyogī; dhvasta — zničil; kleśa — všechny druhy utrpení; antaḥ-ātmana — svou introspektivní myslí.

Překlad

Askezí, studiem Véd a sebeovládáním tento oddaný mystik Mārkaṇḍeya dodržoval přísný celibát. Mysl tak zbavil všeho utrpení, obrátil ji dovnitř a meditoval o Nejvyšší Osobnosti Božství nacházející se mimo dosah hmotných smyslů.

Verš

tasyaivaṁ yuñjataś cittaṁ
mahā-yogena yoginaḥ
vyatīyāya mahān kālo
manvantara-ṣaḍ-ātmakaḥ

Synonyma

tasya — on; evam — tak; yuñjataḥ — když soustředil; cittam — svou mysl; mahā-yogena — mocným provádĕním yogy; yoginaḥ — tento mystický mudrc; vyatīyāya — uplynulo; mahān — hodnĕ; kālaḥ — času; manu-antara — životů Manua; ṣaṭ — šest; ātmakaḥ — trvající.

Překlad

Zatímco tento mystický mudrc svým mocným provádĕním yogy soustředil svou mysl, uplynulo nesmírné množství času trvající šest životů Manua.

Verš

etat purandaro jñātvā
saptame ’smin kilāntare
tapo-viśaṅkito brahmann
ārebhe tad-vighātanam

Synonyma

etat — toto; purandaraḥ — Pán Indra; jñātvā — dozvĕdĕl se; saptame — bĕhem sedmého; asmin — tohoto; kila — vskutku; antare — období vlády Manua; tapaḥ — askeze; viśaṅkitaḥ — začal se obávat; brahman — ó brāhmaṇo Śaunako; ārebhe — uvedl do pohybu; tat — této askeze; vighāṭanam — překážku.

Překlad

Ó brāhmaṇo, Pán Indra se o Mārkaṇḍeyovĕ askezi dozvĕdĕl za vlády současného sedmého Manua a začal se jeho rostoucí mystické síly obávat. Pokusil se proto mudrci jeho askezi překazit.

Verš

gandharvāpsarasaḥ kāmaṁ
vasanta-malayānilau
munaye preṣayām āsa
rajas-toka-madau tathā

Synonyma

gandharva-apsarasaḥ — nebeské zpĕváky a tanečnice; kāmam — Amora; vasanta — jaro; malaya-anilau — a osvĕžující vánek z vrchů Malaya; munaye — k mudrci; preṣayām āsa — poslal; rajaḥ-toka — dítĕ vášnĕ, chamtivost; madau — a omámení; tathā — také.

Překlad

Aby překazil mudrcovy duchovní praktiky, poslal k nĕmu Pán Indra Amora, překrásné nebeské zpĕváky a tanečnice, jaro a santálem provonĕný vánek z vrchů Malaya spolu se ztĕlesnĕnou chamtivostí a omámením.

Verš

te vai tad-āśramaṁ jagmur
himādreḥ pārśva uttare
puṣpabhadrā nadī yatra
citrākhyā ca śilā vibho

Synonyma

te — oni; vai — vskutku; tat — Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho; āśramam — do poustevny; jagmuḥ — šli; hima-adreḥ — Himálají; pārśve — na úbočí; uttare — severním; puṣpabhadrā nadī — řeka Puṣpabhadrā; yatra — kde; citrā-ākhyā — jménem Citrā; ca — a; śilā — vrchol; vibho — ó mocný Śaunako.

Překlad

Ti se, ó nanejvýš mocný Śaunako, odebrali do Mārkaṇḍeyovy poustevny na severním úbočí Himálají, kde řeka Puṣpabhadrā míjí známý vrcholek Citrā.

Verš

tad-āśrama-padaṁ puṇyaṁ
puṇya-druma-latāñcitam
puṇya-dvija-kulākīrṇaṁ
puṇyāmala-jalāśayam
matta-bhramara-saṅgītaṁ
matta-kokila-kūjitam
matta-barhi-naṭāṭopaṁ
matta-dvija-kulākulam
vāyuḥ praviṣṭa ādāya
hima-nirjhara-śīkarān
sumanobhiḥ pariṣvakto
vavāv uttambhayan smaram

Synonyma

tat — jeho; āśrama-padam — místo, kde stála poustevna; puṇyam — zbožné; puṇya — zbožnými; druma — stromy; latā — a rostlinami; añcitam — zvláštĕ ozdobeno; puṇya — zbožných; dvijabrāhmaṇských mudrců; kula — skupinami; ākīrṇam — plných; puṇya — zbožných; amala — čistých; jala-āśayam — vodních nádrží; matta — opojených; bhramara — včel; saṅgītam — zpĕvem; matta — opojených; kokila — kukaček; kūjitam — kukáním; matta — opojených; barhi — pávů; naṭa-āṭopam — se záchvaty tance; matta — opojených; dvija — ptáků; kula — s rodinami; ākulam — naplnĕn; vāyuḥ — vítr z vrchů Malaya; praviṣṭaḥ — vstoupil; ādāya — vzal; hima — ochlazující; nirjhara — vodopádů; śīkarān — kapky vodní tříštĕ; sumanobhiḥ — kvĕtinami; pariṣvaktaḥ — objímán; vavau — vál; uttambhayan — probouzel; smaram — Amora.

Překlad

Posvátný āśram Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho zdobily háje zbožných stromů a žilo tam mnoho svatých brāhmaṇů, kteří se tam tĕšili z množství čistých posvátných jezírek. Āśramem znĕlo bzučení omámených včel a kukání vzrušených kukaček, zatímco okolo tančili šťastní pávi. V této poustevnĕ žilo mnoho rodin omámených ptáků a nyní do ní vstoupilo jaro poslané Pánem Indrou, které s sebou přineslo chladivé kapky vodní tříštĕ z nedalekých vodopádů. Tento vánek, voňavý z objímání lesními kvĕty, vstoupil do poustevny a probudil chtivou Amorovu náladu.

Verš

udyac-candra-niśā-vaktraḥ
pravāla-stabakālibhiḥ
gopa-druma-latā-jālais
tatrāsīt kusumākaraḥ

Synonyma

udyat — vycházejícím; candra — s mĕsícem; niśā — noční; vaktraḥ — jehož tvář; pravāla — čerstvých výhonků; stabaka — a kvĕtů; ālibhiḥ — řadami; gopa — ukryty; druma — stromů; latā — a rostlin; jālaiḥ — spolu s množstvím; tatra — tam; āsīt — objevilo se; kusuma-ākaraḥ — jaro.

Překlad

V Mārkaṇḍeyovĕ āśramu se objevilo jaro. Ve skutečnosti se večerní nebe zalité svĕtlem vycházejícího mĕsíce promĕnilo v samotnou tvář jara a množství stromů a rostlin doslova pokryly výhonky a čerstvé kvĕty.

Verš

anvīyamāno gandharvair
gīta-vāditra-yūthakaiḥ
adṛśyatātta-cāpeṣuḥ
svaḥ-strī-yūtha-patiḥ smaraḥ

Synonyma

anvīyamānaḥ — doprovázen; gandharvaiḥ — Gandharvy; gīta — zpĕváky; vāditra — a hráči na hudební nástroje; yūthakaiḥ — společníky; adṛśyata — byl vidĕn; ātta — držící; cāpa-iṣuḥ — svůj luk a šípy; svaḥ-strī-yūtha — zástupů nebešťanek; patiḥ — pán; smaraḥ — Amor.

Překlad

Poté se s lukem a šípy objevil Amor, pán mnoha nebešťanek, následován skupinami zpívajících Gandharvů hrajících na hudební nástroje.

Verš

hutvāgniṁ samupāsīnaṁ
dadṛśuḥ śakra-kiṅkarāḥ
mīlitākṣaṁ durādharṣaṁ
mūrtimantam ivānalam

Synonyma

hutvā — poté, co vložil obĕtiny; agnim — do obĕtního ohnĕ; samupāsīnam — sedĕl v jógové meditaci; dadṛśuḥ — vidĕli; śakra — Indry; kiṅkarāḥ — služebníci; mīlita — zavřené; akṣam — jeho oči; durādharṣam — nepřemožitelný; mūrti-mantam — zosobnĕný; iva — jako; analam — oheň.

Překlad

Indrovi služebníci nalezli mudrce, jak sedí v meditaci poté, co vložil předepsané obĕtiny do obĕtního ohnĕ. Byl v transu, oči mĕl zavřené a vypadal nepřemožitelný jako zosobnĕný oheň.

Verš

nanṛtus tasya purataḥ
striyo ’tho gāyakā jaguḥ
mṛdaṅga-vīṇā-paṇavair
vādyaṁ cakrur mano-ramam

Synonyma

nanṛtuḥ — tančily; tasya — ním; purataḥ — před; striyaḥ — ženy; atha u — a navíc; gāyakāḥ — zpĕváci; jaguḥ — zpívali; mṛdaṅga — s bubny; vīṇā — strunnými nástroji; paṇavaiḥ — a činely; vādyam — instrumentální hudbu; cakruḥ — produkovali; manaḥ-ramam — okouzlující.

Překlad

Ženy před mudrcem tančily a nebeští zpĕváci zpívali za okouzlujícího doprovodu bubnů, činelů a vīṇ.

Verš

sandadhe ’straṁ sva-dhanuṣi
kāmaḥ pañca-mukhaṁ tadā
madhur mano rajas-toka
indra-bhṛtyā vyakampayan

Synonyma

sandadhe — přiložil; astram — zbraň; sva-dhanuṣi — ke svému luku; kāmaḥ — Amor; pañca-mukham — s pĕti hlavami (zrak, zvuk, čich, hmat a chuť); tadā — poté; madhuḥ — jaro; manaḥ — mudrcovu mysl; rajaḥ-tokaḥ — dítĕ vášnĕ, chamtivost; indra-bhṛtyāḥ — Indrovi služebníci; vyakampayan — snažili se zneklidnit.

Překlad

Zatímco se syn vášnĕ [ztĕlesnĕná chamtivost], jaro a ostatní Indrovi služebníci snažili rozrušit Mārkaṇḍeyovu mysl, Amor vytáhl svůj pĕtihlavý šíp a přiložil jej k luku.

Verš

krīḍantyāḥ puñjikasthalyāḥ
kandukaiḥ stana-gauravāt
bhṛśam udvigna-madhyāyāḥ
keśa-visraṁsita-srajaḥ
itas tato bhramad-dṛṣṭeś
calantyā anu kandukam
vāyur jahāra tad-vāsaḥ
sūkṣmaṁ truṭita-mekhalam

Synonyma

krīdantyāḥ — která si hrála; puñjikasthalyāḥ — apsary jménem Puñjikasthalī; kandukaiḥ — s nĕkolika míčky; stana — jejích ňader; gauravāt — velkou vahou; bhṛśam — velmi; udvigna — přetížen; madhyāyāḥ — její pas; keśa — z jejích vlasů; visraṁsita — spadla; srajaḥ — kvĕtinová girlanda; itaḥ tataḥ — sem a tam; bhramat — tĕkaly; dṛṣṭeḥ — jejíž oči; calantyāḥ — jež bĕhala okolo; anu kandukam — za svým míčkem; vāyuḥ — vítr; jahāra — odnesl; tat-vāsaḥ — její šaty; sūkṣmam — pĕkný; truṭita — uvolnil se; mekhalam — opasek.

Překlad

Apsarā Puñjikasthalī předvádĕla hru s mnoha míčky. Zdálo se, že její pas je přetížen vahou jejích ňader a její kvĕtinový vĕnec ve vlasech se rozpletl. Když bĕhala za svými míčky, tĕkajíce pohledem sem a tam, uvolnil se opasek na jejích tenkých šatech a vítr jí je odnesl.

Verš

visasarja tadā bāṇaṁ
matvā taṁ sva-jitaṁ smaraḥ
sarvaṁ tatrābhavan mogham
anīśasya yathodyamaḥ

Synonyma

visasarja — vystřelil; tadā — tehdy; bāṇam — šíp; matvā — myslel si; tam — jeho; sva — sám; jitam — pokořil; smaraḥ — Amor; sarvam — to vše; tatra — namířeno na mudrce; abhavat — bylo; mogham — neúčinné; anīśasya — ateisty; yathā — jako; udyamaḥ — snahy.

Překlad

Amor si myslel, že mudrce pokořil a vystřelil svůj šíp. Všechny tyto snahy svést Mārkaṇḍeyu však byly k ničemu, stejnĕ jako bezvýsledné úsilí ateisty.

Verš

ta ittham apakurvanto
munes tat-tejasā mune
dahyamānā nivavṛtuḥ
prabodhyāhim ivārbhakāḥ

Synonyma

te — oni; ittham — takto; apakurvantaḥ — snažili se ublížit; muneḥ — mudrci; tat — jeho; tejasā — mocí; mune — ó mudrci (Śaunako); dahyamānāḥ — mĕli pocit, že jsou spalováni; nivavṛtuḥ — přestali; prabodhya — probudili; ahim — hada; iva — jako kdyby; arbhakāḥ — dĕti.

Překlad

Ó učený Śaunako, zatímco se Amor a jeho následovníci snažili mudrci ublížit, začali mít pocit, že jsou jeho mocí zaživa spalováni. Přestali ho proto obtĕžovat stejnĕ jako dĕti, které probudily hada.

Verš

itīndrānucarair brahman
dharṣito ’pi mahā-muniḥ
yan nāgād ahamo bhāvaṁ
na tac citraṁ mahatsu hi

Synonyma

iti — tak; indra-anucaraiḥ — Indrovými následovníky; brahman — ó brāhmaṇo; dharṣitaḥ — nestydatĕ napaden; api — i když; mahā-muniḥ — vznešený mudrc; yat — tento; na agāt — nepodlehl; ahamaḥ — falešného ega; bhāvam — zmĕnĕ; na — ne; tat — to; citram — udivující; mahatsu — u velkých duší; hi — vskutku.

Překlad

Ó brāhmaṇo, následovníci Pána Indry svatého Mārkaṇḍeyu nestydatĕ napadli, ale on žádnému z vlivů falešného ega nepodlehl. Taková snášenlivost není u velkých duší vůbec překvapující.

Verš

dṛṣṭvā nistejasaṁ kāmaṁ
sa-gaṇaṁ bhagavān svarāṭ
śrutvānubhāvaṁ brahmarṣer
vismayaṁ samagāt param

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕl; nistejasam — zbaven síly; kāmam — Amor; sa-gaṇam — se svými společníky; bhagavān — mocný vládce; sva-rāṭ — král Indra; śrutvā — a slyšel; anubhāvam — o vlivu; brahma-ṛṣeḥ — mudrce mezi brāhmaṇy; vismayam — údiv; samagāt — získal; param — velký.

Překlad

Když se mocný král Indra doslechl o mystické moci vznešeného mudrce Mārkaṇḍeyi a vidĕl, jak v jeho přítomnosti Amor se svými společníky pozbyli moci, zmocnil se ho údiv.

Verš

tasyaivaṁ yuñjataś cittaṁ
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
anugrahāyāvirāsīn
nara-nārāyaṇo hariḥ

Synonyma

tasya — když on, Mārkaṇḍeya; evam — takto; yuñjataḥ — soustředil; cittam — svou mysl; tapaḥ — askezí; svādhyāya — studiem Véd; saṁyamaiḥ — a usmĕrňujícími zásadami; anugrahāya — aby mu udĕlil milost; āvirāsīt — ukázal se; nara-nārāyaṇaḥ — projevil podoby Nary a Nārāyaṇy; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, chtĕl svatému Mārkaṇḍeyovi, který svou mysl dokonale zamĕřil na seberealizaci skrze askezi, studium Véd a dodržování usmĕrňujících zásad, udĕlit svou milost, a proto se před ním osobnĕ zjevil v podobách Nary a Nārāyaṇa.

Verš

tau śukla-kṛṣṇau nava-kañja-locanau
catur-bhujau raurava-valkalāmbarau
pavitra-pāṇī upavītakaṁ tri-vṛt
kamaṇḍaluṁ daṇḍam ṛjuṁ ca vaiṇavam
padmākṣa-mālām uta jantu-mārjanaṁ
vedaṁ ca sākṣāt tapa eva rūpiṇau
tapat-taḍid-varṇa-piśaṅga-rociṣā
prāṁśū dadhānau vibudharṣabhārcitau

Synonyma

tau — Ti dva; śukla-kṛṣṇau — jeden bílý a druhý černý; nava-kañja — jako kvetoucí lotosové kvĕty; locanau — Jejich oči; catuḥ-bhujau — se čtyřma rukama; raurava — černou jelení kůži; valkala — a kůru; ambarau — jako odĕv; pavitra — nanejvýš očistné; pāṇī — Jejich ruce; upavītakam — posvátné šňůry; tri-vṛt — trojité; kamaṇḍalum — nádoba na vodu; daṇḍam — hůl; ṛjum — rovnou; ca — a; vaiṇavam — z bambusu; padma-akṣa — ze semen lotosu; mālām — růžence; uta — a; jantu-mārjanam — které očišťují všechny živé bytosti; vedam — Védy (zastoupené svazky trávy darbha); ca — a; sākṣāt — přímo; tapaḥ — askeze; eva — vskutku; rūpiṇau — zosobnĕné; tapat — planoucí; taḍit — blesky; varṇa — barvy; piśaṅga — nažloutlé; rociṣā — Jejich září; prāṁśu — velmi vysoké; dadhānau — postavy; vibudha-ṛṣabha — hlavními z polobohů; arcitau — uctíváni.

Překlad

Jeden z nich mĕl bílou barvu pleti, druhý černou a oba mĕli čtyři ruce. Jejich oči připomínaly okvĕtní lístky kvetoucích lotosů. Oblečeni byli v černé jelení kůži a kůře a mĕli posvátnou šňůru ze třech vláken. Ve svých nanejvýš očišťujících rukách drželi nádobu na vodu, rovnou bambusovou hůl, růženec z lotosových semen a všeočišťující Védy v symbolické podobĕ svazků trávy darbha. Byli vysokých postav a vydávali žlutou záři barvy blesku. Vypadali jako zosobnĕná askeze a byli uctíváni tĕmi nejpřednĕjšími polobohy.

Verš

te vai bhagavato rūpe
nara-nārāyaṇāv ṛṣī
dṛṣṭvotthāyādareṇoccair
nanāmāṅgena daṇḍa-vat

Synonyma

te — Oni; vai — vskutku; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; rūpe — osobní projevy; nara-nārāyaṇau — Nara a Nārāyaṇa; ṛṣī — oba mudrce; dṛṣṭvā — když vidĕl; utthāya — povstal; ādareṇa — s úctou; uccaiḥ — velkou; nanāma — poklonil se; aṅgena — celým tĕlem; daṇḍa-vat — jako tyč.

Překlad

Tito dva mudrci Nara a Nārāyaṇa byli přímými osobními podobami Nejvyššího Pána. Když je Mārkaṇḍeya Ṛṣi uvidĕl, okamžitĕ vstal a s velkou úctou se Jim poklonil tak, že před nimi padl na zem jako tyč.

Verš

sa tat-sandarśanānanda-
nirvṛtātmendriyāśayaḥ
hṛṣṭa-romāśru-pūrṇākṣo
na sehe tāv udīkṣitum

Synonyma

saḥ — on, Mārkaṇḍeya; tat — Jich; sandarśana — ze spatření; ānanda — z extáze; nirvṛta — potĕšeno; ātma — jehož tĕlo; indriya — smysly; āśayaḥ — a mysl; hṛṣṭa — ježily se; romā — chlupy na tĕle; aśru — slz; pūrṇa — plné; akṣaḥ — jeho oči; na sehe — nebyl schopen; tau — na nĕ; udīkṣitum — pohlédnout.

Překlad

Extáze způsobená tím, že je vidí, zcela uspokojila Mārkaṇḍeyovo tĕlo, mysl a smysly a způsobila, že se mu zježily chlupy na tĕle a oči mu zalily slzy. Mārkaṇḍeya tím byl zcela přemožen a bylo pro nĕho tĕžké na Nĕ hledĕt.

Verš

utthāya prāñjaliḥ prahva
autsukyād āśliṣann iva
namo nama itīśānau
babhāṣe gadgadākṣaram

Synonyma

utthāya — stál; prāñjaliḥ — se sepjatýma rukama; prahvaḥ — pokornĕ; autsukyāt — z dychtivosti; āśliṣan — objímal; iva — jako kdyby; namaḥ — poklony; namaḥ — poklony; iti — tak; īśānau — tĕm dvĕma Pánům; babhāṣe — řekl; gadgada — zalykal se extází; akṣaram — slabiky.

Překlad

Mārkaṇḍeya stál s rukama sepjatýma v úpĕnlivé prosbĕ a hlavou pokornĕ sklonĕnou. Pociťoval tak velkou dychtivost, že si představoval, jak oba Pány objímá. Hlasem zalknutým v extázi opakoval: „S úctou se Vám klaním.“

Verš

tayor āsanam ādāya
pādayor avanijya ca
arhaṇenānulepena
dhūpa-mālyair apūjayat

Synonyma

tayoḥ — Jim; āsanam — sedadla; ādāya — nabídl; pādayoḥ — Jejich nohy; avanijya — umyl; ca — a; arhaṇena — s vhodnými a uctivými dary; anulepena — potíráním Jejich tĕl santálovou pastou a dalšími vonnými substancemi; dhūpa — vonnými tyčinkami; mālyaiḥ — a kvĕtinovými girlandami; apūjayat — uctíval.

Překlad

Nabídl Jim sedadla, umyl Jim nohy a poté Je uctíval arghyou, santálovou pastou, vonnými oleji, vonnými tyčinkami a kvĕtinovými girlandami.

Verš

sukham āsanam āsīnau
prasādābhimukhau munī
punar ānamya pādābhyāṁ
gariṣṭhāv idam abravīt

Synonyma

sukham — pohodlnĕ; āsanam — na sedadlech; āsīnau — usazení; prasāda — milost; abhimukhau — připraveni udĕlit; munī — této inkarnaci Pána v podobĕ dvou mudrců; punaḥ — znovu; ānamya — poklonil se; pādābhyām — u Jejich nohou; gariṣṭhau — nanejvýš úctyhodných; idam — toto; abravīt — řekl.

Překlad

Mārkaṇḍeya Ṛṣi se znovu poklonil u lotosových nohou tĕchto dvou nejúctyhodnĕjších mudrců, kteří tam uvolnĕnĕ sedĕli a byli připraveni mu udĕlit veškerou milost. Poté Je takto oslovil.

Verš

śrī-mārkaṇḍeya uvāca
kiṁ varṇaye tava vibho yad-udīrito ’suḥ
saṁspandate tam anu vāṅ-mana-indriyāṇi
spandanti vai tanu-bhṛtām aja-śarvayoś ca
svasyāpy athāpi bhajatām asi bhāva-bandhuḥ

Synonyma

śrī-mārkaṇḍeyaḥ uvāca — Śrī Mārkaṇḍeya řekl; kim — co; varṇaye — popíši; tava — o Tobĕ; vibho — Ó Všemocný Pane; yat — Tebou; udīritaḥ — uvádĕn do pohybu; asuḥ — životní vzduch; saṁspandate — oživen; tam anu — po nĕm; vāk — schopnost řeči; manaḥ — mysl; indriyāṇi — a smysly; spandanti — začnou jednat; vai — vskutku; tanu-bhṛtām — všech vtĕlených bytostí; aja-śarvayoḥ — Pána Brahmy a Pána Śivy; ca — stejnĕ jako; svasya — mĕ; api — také; atha api — nicménĕ; bhajatām — pro ty, kdo uctívají; asi — stáváš se; bhāva-bandhuḥ — důvĕrným milujícím přítelem.

Překlad

Śrī Mārkaṇḍeya řekl: Ó Všemocný Pane, jak bych Tĕ mohl popsat? Probouzíš životní vzduch, který potom uvádí do pohybu mysl, smysly a schopnost mluvit. To platí pro všechny obyčejné podmínĕné duše a dokonce i pro velké polobohy jako je Brahmā a Śiva. Proto to platí zcela jistĕ i pro mĕ. Přesto se stáváš důvĕrným přítelem tĕch, kdo Tĕ uctívají.

Verš

mūrtī ime bhagavato bhagavaṁs tri-lokyāḥ
kṣemāya tāpa-viramāya ca mṛtyu-jityai
nānā bibharṣy avitum anya-tanūr yathedaṁ
sṛṣṭvā punar grasasi sarvam ivorṇanābhiḥ

Synonyma

mūrtī — dvĕ osobní podoby; ime — tyto; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhagavan — ó Pane; tri-lokyāḥ — všech tří svĕtů; kṣemāya — pro konečný prospĕch; tāpa — hmotného utrpení; viramāya — pro ukončení; ca — a; mṛtyu — smrti; jityai — překonání; nānā — různé; bibharṣi — projevuješ; avitum — abys chránil; anya — ostatní; tanūḥ — transcendentální tĕla; yathā — jako; idam — tento vesmír; sṛṣṭvā — poté, co jsi stvořil; punaḥ — znovu; grasasi — spolkneš; sarvam — zcela; iva — jako; ūrṇa-nābhiḥ — pavouk.

Překlad

Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, tyto Tvé dvĕ osobní podoby se zjevily proto, aby třem svĕtům udĕlily ten nejvyšší prospĕch – ukončení hmotného strádání a překonání smrti. Můj Pane, i když tento vesmír tvoříš a potom přijímáš mnoho podob, abys jej chránil, jsi to také Ty, kdo jej nakonec pozře stejnĕ jako pavouk, který utká a pozdĕji do sebe vtáhne svou pavučinu.

Verš

tasyāvituḥ sthira-careśitur aṅghri-mūlaṁ
yat-sthaṁ na karma-guṇa-kāla-rajaḥ spṛśanti
yad vai stuvanti ninamanti yajanty abhīkṣṇaṁ
dhyāyanti veda-hṛdayā munayas tad-āptyai

Synonyma

tasya — o Nĕm; avituḥ — ochránci; sthira-cara — nehybných i pohyblivých živých bytostí; īśituḥ — nejvyšší vládce; aṅghri-mūlam — chodidel Jeho lotosových nohou; yat-stham — toho, kdo se u nich nachází; na — ne; karma-guṇa-kāla — hmotných činností, hmotných vlastností a času; rajaḥ — znečištĕní; spṛśanti — dotkne se; yat — koho; vai — vskutku; stuvanti — chválí; ninamanti — klaní se; yajanti — uctívají; abhīkṣṇam — neustále; dhyāyanti — meditují o; veda-hṛdayāḥ — kteří vstřebali podstatu Véd; munayaḥ — mudrci; tat-āptyai — aby Ho dosáhli.

Překlad

Každý, kdo přijme útočištĕ u Tvých lotosových nohou, nemůže být nikdy znečištĕn hmotnými činnostmi, hmotnými vlastnostmi nebo časem, protože jsi ochráncem a nejvyšším vládcem všech pohyblivých i nehybných živých bytostí. Velcí mudrci, kteří vstřebali smysl Véd, se k Tobĕ modlí a při každé příležitosti se Ti klaní, neustále Tĕ uctívají a meditují o Tobĕ, aby získali Tvou společnost.

Verš

nānyaṁ tavāṅghry-upanayād apavarga-mūrteḥ
kṣemaṁ janasya parito-bhiya īśa vidmaḥ
brahmā bibhety alam ato dvi-parārdha-dhiṣṇyaḥ
kālasya te kim uta tat-kṛta-bhautikānām

Synonyma

na anyam — nic jiného; tava — Tvých; aṅghri — lotosových nohou; upanayāt — než dosažení; apavarga-mūrteḥ — jež jsou zosobnĕným osvobozením; kṣemam — prospĕch; janasya — pro osobu; paritaḥ — na všech stranách; bhiyaḥ — kdo se bojí; īśa — ó Pane; vidmaḥ — víme; brahmā — Pán Brahmā; bibheti — bojí se; alam — velmi; ataḥ — proto; dvi-parārdha — celá délka trvání vesmíru; dhiṣṇyaḥ — délka trvání jeho vlády; kālasya — kvůli času; te — Tvému rysu; kim uta — co potom říci; tat-kṛta — stvořených Brahmou; bhautikānām — svĕtských tvorů.

Překlad

Můj drahý Pane, dokonce i Pán Brahmā, který si svého vznešeného postavení užívá po celou délku trvání vesmíru, se bojí bĕhu času, o podmínĕných živých bytostech, které Brahmā tvoří, nemluvĕ. Ty se ve svých životech setkávají s hrozivým nebezpečím na každém kroku. Neznám žádnou jinou úlevu od tohoto strachu než přijetí útočištĕ u Tvých lotosových nohohu, které jsou zosobnĕným osvobozením.

Verš

tad vai bhajāmy ṛta-dhiyas tava pāda-mūlaṁ
hitvedam ātma-cchadi cātma-guroḥ parasya
dehādy apārtham asad antyam abhijña-mātraṁ
vindeta te tarhi sarva-manīṣitārtham

Synonyma

tat — proto; vai — vskutku; bhajāmi — uctívám; ṛta-dhiyaḥ — Jehož inteligence vždy vnímá pravdu; tava — Tvoje; pāda-mūlam — chodidla lotosových nohou; hitvā — vzdávám se; idam — tohoto; ātma-chadi — pokryvu vlastního já; ca — a; ātma-guroḥ — vládce duše; parasya — který je Svrchovanou Pravdou; deha-ādi — hmotné tĕlo a další mylná označení; apārtham — zbytečná; asat — nepodstatná; antyam — dočasná; abhijña-mātram — pouhou představu, že existují oddĕlenĕ; vindeta — získá; te — od Tebe; tarhi — poté; sarva — veškeré; manīṣita — vytoužené; artham — vĕci.

Překlad

Uctívám proto Tvé lotosové nohy a zříkám se ztotožňování s hmotným tĕlem a vším ostatním, co zakrývá mé skutečné já. Tyto zbytečné, nepodstatné a dočasné pokryvy jsou pouze v představách oddĕlené od Tebe, jehož inteligence obsahuje veškerou pravdu. Dosažením Tebe – Nejvyššího Pána a vládce duše – osoba získá vše, co si přeje.

Význam

Ten, kdo se mylnĕ považuje za hmotné tĕlo či mysl, se automaticky cítí oprávnĕn vykořisťovat tento hmotný svĕt. Pokud však zrealizujeme naši vĕčnou duchovní povahu a Kṛṣṇovo svrchované vlastnické právo na vše, co existuje, budeme schopni se díky duchovnímu poznání zříci našeho mylného sklonu si užívat.

Verš

sattvaṁ rajas tama itīśa tavātma-bandho
māyā-mayāḥ sthiti-layodaya-hetavo ’sya
līlā dhṛtā yad api sattva-mayī praśāntyai
nānye nṛṇāṁ vyasana-moha-bhiyaś ca yābhyām

Synonyma

sattvam — dobro; rajaḥ — vášeň; tamaḥ — nevĕdomost; iti — takto pojmenovaných kvalit přírody; īśa — ó Pane; tava — Tvých; ātma-bandho — ó nejvĕtší příteli duše; māyā-mayāḥ — vytvořených Tvou osobní energií; sthiti-laya-udaya — udržování, zničení a stvoření; hetavaḥ — příčiny; asya — tohoto vesmíru; līlāḥ — jako zábavy; dhṛtāḥ — přijaté; yat api — i když; sattva-mayī — to, co je v kvalitĕ dobra; praśāntyai — pro osvobození; na — ne; anye — zbylé dvĕ; nṛṇām — pro osoby; vyasana — nebezpečí; moha — zmatení; bhiyaḥ — a strach; ca — také; yābhyām — z nichž.

Překlad

Ó můj Pane, ó nejvĕtší příteli podmínĕné duše, pro stvoření, udržování a zničení tohoto svĕta přijímáš kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti, ze kterých se skládá Tvoje klamná energie, ale pro osvobození živých bytostí používáš zvláštĕ kvalitu dobra. Ty zbylé dvĕ jim přinášejí pouze utrpení, klam a strach.

Význam

Slova līlā dhṛtāḥ naznačují, že tvoření Pána Brahmy, ničení Pána Śivy a udržování Pána Viṣṇua jsou zábavy Absolutní Pravdy, Pána Kṛṣṇy. Pouze Pán Viṣṇu však může nakonec udĕlit osvobození ze spárů hmotného klamu, jak naznačují slova sattva-mayī praśāntyai.

Naše činnosti pod vlivem vášnĕ a nevĕdomosti způsobují velké utrpení, klam a strach nám i ostatním, a proto bychom se jich mĕli vzdát. Každý by mĕl spočinout v kvalitĕ dobra a klidnĕ žít na duchovní úrovni. Podstatou dobra je zříci se ve všech svých činnostech sobeckých zájmů a tak celou svou existenci zasvĕtit Nejvyšší bytosti, Pánu Kṛṣṇovi, který je zdrojem naší existence.

Verš

tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṁ
śuklāṁ tanuṁ sva-dayitāṁ kuśalā bhajanti
yat sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṁ
loko yato ’bhayam utātma-sukhaṁ na cānyat

Synonyma

tasmāt — proto; tava — Tebe; iha — v tomto svĕtĕ; bhagavan — ó Nejvyšší Pane; atha — a; tāvakānām — Tvých oddaných; śuklām — transcendentální; tanum — osobní podoba; sva-dayitām — je jim nanejvýš drahá; kuśalāḥ — odborníci na duchovní poznání; bhajanti — uctívají; yat — protože; sātvatāḥ — velcí oddaní; puruṣa — původní Osobnosti Božství; rūpam — podobu; uśanti — považují; sattvam — kvalitu dobra; lokaḥ — duchovní svĕt; yataḥ — z toho; abhayam — nebojácnost; uta — a; ātma-sukham — štĕstí duše; na — ne; ca — a; anyat — nic jiného.

Překlad

Ó Pane, protože lze skrze čistou kvalitu dobra dosáhnout nebojácnosti, duchovního štĕstí a království Boha, Tvoji oddaní ji považují za přímý projev Tebe, Nejvyšší Osobnosti Božství, na rozdíl od kvalit vášnĕ a nevĕdomosti. Inteligentní lidé tak uctívají Tvou milovanou transcendentální podobu tvořenou čistým dobrem společnĕ s duchovními podobami Tvých oddaných.

Význam

Inteligentní lidé neuctívají polobohy zastupující vášeň a nevĕdomost. Pán Brahmā zastupuje vášeň a Pán Śiva nevĕdomost. Polobozi jako je Indra také zastupují kvality hmotné přírody. Pán Viṣṇu, neboli Nārāyaṇa, však představuje čisté duchovní dobro, které přináší realizaci duchovního svĕta, osvobození od strachu a duchovní blaženost. Tento prospĕch nelze nikdy získat z nečistého hmotného dobra, protože je vždy smíšeno s kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti. Jak tento verš jasnĕ uvádí, transcendentální podobu Boha plnĕ tvoří vĕčné duchovní dobro nedotčené hmotnými kvalitami dobra, vášnĕ a nevĕdomosti.

Verš

tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne
viśvāya viśva-gurave para-daivatāya
nārāyaṇāya ṛṣaye ca narottamāya
haṁsāya saṁyata-gire nigameśvarāya

Synonyma

tasmai — Jemu; namaḥ — moje poklony; bhagavate — Bohu; puruṣāya — Nejvyšší Osobĕ; bhūmne — všudypřítomný; viśvāya — všezahrnující projev vesmíru; viśva-gurave — duchovní mistr vesmíru; para-daivatāya — nanejvýš úctyhodné Božstvo; nārāyaṇāya — Pánu Nārāyaṇovi; ṛṣaye — mudrci; ca — a; nara-uttamāya — nejlepší z lidských bytostí; haṁsāya — spočívající v dokonalé čistotĕ; saṁyata-gire — jenž ovládl svou řeč; nigama-īśvarāya — pán védských písem.

Překlad

Pokornĕ se klaním Jemu, Nejvyšší Osobnosti Božství. Je všudypřítomnou a všezahrnující podobou vesmíru a také jeho duchovním mistrem. Klaním se Pánu Nārāyaṇovi, svrchovanĕ úctyhodnému Božstvu, které se zjevuje jako mudrc a také se klaním svatému Narovi, nejlepší z lidských bytostí, jenž setrvává v dokonalém dobru, zcela ovládá svou řeč a šíří védskou literaturu.

Verš

yaṁ vai na veda vitathākṣa-pathair bhramad-dhīḥ
santaṁ svakeṣv asuṣu hṛdy api dṛk-patheṣu
tan-māyayāvṛta-matiḥ sa u eva sākṣād
ādyas tavākhila-guror upasādya vedam

Synonyma

yam — jehož; vai — vskutku; na veda — nepoznává; vitatha — klamnými; akṣa-pathaiḥ — metodami empirického vnímání; bhramat — odchýlená; dhīḥ — jejichž inteligence; santam — přítomen; svakeṣu — ve svých; asuṣu — smyslech; hṛdi — v srdci; api — dokonce; dṛk-patheṣu — mezi vnímanými objekty vnĕjšího svĕta; tat-māyayā — Jeho klamnou energií; āvṛta — pokryto; matiḥ — jeho chápání; saḥ — on; u — dokonce; eva — vskutku; sākṣāt — přímo; ādyaḥ — původnĕ (v nevĕdomosti); tava — Tebe; akhila-guroḥ — duchovního mistra všech živých bytostí; upasādya — získává; vedam — poznání Véd.

Překlad

Materialistova inteligence je zvrácena činnostmi jeho omylných smyslů a tak Tĕ vůbec nemůže poznat, i když jsi neustále přítomen v jeho vlastních smyslech a srdci a také mezi objekty jeho vnímání. I přes chápání zahalené Tvou klamnou energií Tĕ může přímo poznat, pokud od Tebe, svrchovaného duchovního mistra všech bytostí, získá védské poznání.

Verš

yad-darśanaṁ nigama ātma-rahaḥ-prakāśaṁ
muhyanti yatra kavayo ’ja-parā yatantaḥ
taṁ sarva-vāda-viṣaya-pratirūpa-śīlaṁ
vande mahā-puruṣam ātma-nigūḍha-bodham

Synonyma

yat — jeho; darśanam — pohled; nigame — ve Védách; ātma — Nejvyšší Duše; rahaḥ — tajemství; prakāśam — jež vyjeví; muhyanti — je zmaten; yatra — ohlednĕ kterého; kavayaḥ — velké učené autority; aja-parāḥ — v čele s Brahmou; yatantaḥ — snaží se; tam — Jemu; sarva-vāda — všemožných filozofií; viṣaya — téma; pratirūpa — vhodnĕ se přizpůsobí; śīlam — jehož osobní povaha; vande — vzdávám poctu; mahā-puruṣam — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; ātma — před duší; nigūḍha — skrytému; bodham — poznání.

Překlad

Můj drahý Pane, samotná védská písma vyjevují důvĕrné poznání o Tvé svrchované osobnosti, a tak dokonce i takoví velcí učenci jako Pán Brahmā jsou zmateni ve svých snahách poznat Tĕ empirickými postupy. Každý filozof Tĕ zná podle svých konkrétních spekulativních závĕrů. Poznání o této Nejvyšší Osobĕ, kterou uctívám, je zahaleno tĕlesnými označeními zakrývajícími duchovní totožnost podmínĕné duše.

Význam

Dokonce i velcí polobozi jako je Brahmā jsou zmateni ve svých spekulativních snahách poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Každý filozof je zahalen jedinečnou smĕsí kvalit hmotné přírody a Svrchovanou Pravdu tak popisuje podle svého vlastního hmotného podmínĕní. Ani usilovná empirická snaha tedy nikdy nikoho nepřivede k závĕru veškerého poznání. Nejvyšším poznáním je Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, kterého lze poznat pouze naprostým odevzdáním se Mu a sloužením Mu s láskou. Proto zde Mārkaṇḍeya Ṛṣi říká vande mahā-puruṣam: „Pouze uctívám tuto Nejvyšší Osobnost.“ Ti, kdo se snaží uctívat Boha, ale zárovĕň pokračují ve spekulování nebo plodonosných činnostech, dosáhnou pouze smíšených a matoucích výsledků. Aby byl oddaný čistý, musí se vzdát veškerých plodonosných činností a mentální spekulace, a tak jeho láskyplná služba Pánu přinese dokonalé poznání o Nejvyšším. Vĕčnou duši může uspokojit pouze tato dokonalost.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmé kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Mārkaṇḍeyovy modlitby k Nara-Nārāyaṇovi Ṛṣimu.“