Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.41

Verš

mūrtī ime bhagavato bhagavaṁs tri-lokyāḥ
kṣemāya tāpa-viramāya ca mṛtyu-jityai
nānā bibharṣy avitum anya-tanūr yathedaṁ
sṛṣṭvā punar grasasi sarvam ivorṇanābhiḥ

Synonyma

mūrtī — dvĕ osobní podoby; ime — tyto; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhagavan — ó Pane; tri-lokyāḥ — všech tří svĕtů; kṣemāya — pro konečný prospĕch; tāpa — hmotného utrpení; viramāya — pro ukončení; ca — a; mṛtyu — smrti; jityai — překonání; nānā — různé; bibharṣi — projevuješ; avitum — abys chránil; anya — ostatní; tanūḥ — transcendentální tĕla; yathā — jako; idam — tento vesmír; sṛṣṭvā — poté, co jsi stvořil; punaḥ — znovu; grasasi — spolkneš; sarvam — zcela; iva — jako; ūrṇa-nābhiḥ — pavouk.

Překlad

Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, tyto Tvé dvĕ osobní podoby se zjevily proto, aby třem svĕtům udĕlily ten nejvyšší prospĕch – ukončení hmotného strádání a překonání smrti. Můj Pane, i když tento vesmír tvoříš a potom přijímáš mnoho podob, abys jej chránil, jsi to také Ty, kdo jej nakonec pozře stejnĕ jako pavouk, který utká a pozdĕji do sebe vtáhne svou pavučinu.