Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.40

Verš

śrī-mārkaṇḍeya uvāca
kiṁ varṇaye tava vibho yad-udīrito ’suḥ
saṁspandate tam anu vāṅ-mana-indriyāṇi
spandanti vai tanu-bhṛtām aja-śarvayoś ca
svasyāpy athāpi bhajatām asi bhāva-bandhuḥ

Synonyma

śrī-mārkaṇḍeyaḥ uvāca — Śrī Mārkaṇḍeya řekl; kim — co; varṇaye — popíši; tava — o Tobĕ; vibho — Ó Všemocný Pane; yat — Tebou; udīritaḥ — uvádĕn do pohybu; asuḥ — životní vzduch; saṁspandate — oživen; tam anu — po nĕm; vāk — schopnost řeči; manaḥ — mysl; indriyāṇi — a smysly; spandanti — začnou jednat; vai — vskutku; tanu-bhṛtām — všech vtĕlených bytostí; aja-śarvayoḥ — Pána Brahmy a Pána Śivy; ca — stejnĕ jako; svasya — mĕ; api — také; atha api — nicménĕ; bhajatām — pro ty, kdo uctívají; asi — stáváš se; bhāva-bandhuḥ — důvĕrným milujícím přítelem.

Překlad

Śrī Mārkaṇḍeya řekl: Ó Všemocný Pane, jak bych Tĕ mohl popsat? Probouzíš životní vzduch, který potom uvádí do pohybu mysl, smysly a schopnost mluvit. To platí pro všechny obyčejné podmínĕné duše a dokonce i pro velké polobohy jako je Brahmā a Śiva. Proto to platí zcela jistĕ i pro mĕ. Přesto se stáváš důvĕrným přítelem tĕch, kdo Tĕ uctívají.