Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.31

Verš

dṛṣṭvā nistejasaṁ kāmaṁ
sa-gaṇaṁ bhagavān svarāṭ
śrutvānubhāvaṁ brahmarṣer
vismayaṁ samagāt param

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕl; nistejasam — zbaven síly; kāmam — Amor; sa-gaṇam — se svými společníky; bhagavān — mocný vládce; sva-rāṭ — král Indra; śrutvā — a slyšel; anubhāvam — o vlivu; brahma-ṛṣeḥ — mudrce mezi brāhmaṇy; vismayam — údiv; samagāt — získal; param — velký.

Překlad

Když se mocný král Indra doslechl o mystické moci vznešeného mudrce Mārkaṇḍeyi a vidĕl, jak v jeho přítomnosti Amor se svými společníky pozbyli moci, zmocnil se ho údiv.