Skip to main content

Sloka 2-5

ТЕКСТЫ 2-5

Verš

Текст

āhuś cirāyuṣam ṛṣiṁ
mṛkaṇḍu-tanayaṁ janāḥ
yaḥ kalpānte hy urvarito
yena grastam idaṁ jagat
āhuś cirāyuṣam ṛṣiṁ
mṛkaṇḍu-tanayaṁ janāḥ
yaḥ kalpānte hy urvarito
yena grastam idaṁ jagat
sa vā asmat-kulotpannaḥ
kalpe ’smin bhārgavarṣabhaḥ
naivādhunāpi bhūtānāṁ
samplavaḥ ko ’pi jāyate
sa vā asmat-kulotpannaḥ
kalpe ’smin bhārgavarṣabhaḥ
naivādhunāpi bhūtānāṁ
samplavaḥ ko ’pi jāyate
eka evārṇave bhrāmyan
dadarśa puruṣaṁ kila
vaṭa-patra-puṭe tokaṁ
śayānaṁ tv ekam adbhutam
eka evārṇave bhrāmyan
dadarśa puruṣaṁ kila
vaṭa-patra-puṭe tokaṁ
śayānaṁ tv ekam adbhutam
eṣa naḥ saṁśayo bhūyān
sūta kautūhalaṁ yataḥ
taṁ naś chindhi mahā-yogin
purāṇeṣv api sammataḥ
eṣa naḥ saṁśayo bhūyān
sūta kautūhalaṁ yataḥ
taṁ naś chindhi mahā-yogin
purāṇeṣv api sammataḥ

Synonyma

Пословный перевод

āhuḥ — říkají; cira-āyuṣam — s neobyčejnĕ dlouhým životem; ṛṣim — mudrc; mṛkaṇḍu-tanayam — syn Mṛkaṇḍua; janāḥ — lidé; yaḥ — kteří; kalpa-ante — na konci dne Pána Brahmy; hi — vskutku; urvaritaḥ — zůstal sám; yena — tím (zničením); grastam — zachvácen; idam — tento; jagat — celý vesmír; saḥ — on, Mārkaṇḍeya; vai — vskutku; asmat-kula — v mé vlastní rodinĕ; utpannaḥ — narozen; kalpe — v Bramovĕ dni; asmin — tento; bhārgava-ṛṣabhaḥ — nejpřednĕjší z potomků Bhṛgua Muniho; na — ne; eva — zajisté; adhunā — v našem vĕku; api — dokonce; bhūtānām — celého stvoření; samplavaḥ — zničení potopou; kaḥ — žádný; api — vůbec; jāyate — povstal; ekaḥ — sám; eta — vskutku; arṇave — v tom velkém oceánu; bhrāmyan — pohyboval se; dadarśa — vidĕl; puruṣam — osobnost; kila — říká se; vaṭa-patra — banánového listu; puṭe — v prohlubni; tokam — batole, chlapečka; śayānam — ležícího; tu — ale; ekam — jedna; adbhutam — úžasná; eṣaḥ — tato; naḥ — naše; saṁśayaḥ — pochybnost; bhūyān — velká; sūta — ó Sūto Gosvāmī; kautūhalam — zvĕdavost; yataḥ — kvůli které; tam — tuto; naḥ — pro nás; chindhi — prosím rozsekni; mahā-yogin — ó velký yogī; purāneṣuPurāṇ; api — vskutku; sammataḥ — všude uznáván (jako zkušený znalec).

а̄хух̣ — говорят; чира-а̄йушам — проживший необычайно долгую жизнь; р̣шим — мудрец; мр̣кан̣д̣у-танайам — сын Мриканду; джана̄х̣ — люди; йах̣ — кто; калпа-анте — в конце дня Господа Брахмы; хи — несомненно; урваритах̣ — оставшийся один; йена — которым (уничтожением); грастам — охвачена; идам — эта; джагат — вселенная; сах̣ — он, Маркандея; ваи — несомненно; асмат-кула — в моей семье; утпаннах̣ — рожденный; калпе — в день Брахмы; асмин — этот; бха̄ргава-р̣шабхах̣ — самый выдающийся из потомков Бхригу Муни; на — не; эва — несомненно; адхуна̄ — в наш век; апи — даже; бхӯта̄на̄м — всего творения; самплавах̣ — затопление; ках̣ — какого-либо; апи — вовсе; джа̄йате — возникшего; эках̣ — один; эва — несомненно; арн̣аве — по великому океану; бхра̄мйан — скитающийся; дадарш́а — увидел; пурушам — личность; кила — говорится; ват̣а-патра — баньяновым листом; пут̣е — обернутого; токам — маленького мальчика; ш́айа̄нам — лежащего; ту — но; экам — одного; адбхутам — удивительно; эшах̣ — это; нах̣ — наши; сам̇ш́айах̣ — сомнения; бхӯйа̄н — великие; сӯта — о Сута Госвами; каутӯхалам — любопытство; йатах̣ — из-за которого; там — это; нах̣ — нам; чхиндхи — пожалуйста, разбей; маха̄-йогин — о великий йог; пура̄н̣ешу — Пуран; апи — несомненно; самматах̣ — всеми признанный (великий знаток).

Překlad

Перевод

Autority říkají, že Mārkaṇḍeya Ṛṣi, syn Mṛkaṇḍua, byl mudrc s výjimečnĕ dlouhým životem a jako jediný přežil konec Brahmova dne, kdy byl celý vesmír zatopen vodami zkázy. Ten samý Mārkaṇḍeya Ṛṣi, nejpřednĕjší z Bhṛguových potomků, se však narodil v mém rodu v tomto Brahmovĕ dni, ve kterém ještĕ k úplnému zničení nedošlo. Je také dobře známo, že Mārkaṇḍeya při svém bezmocném pohybu ve velkém oceánu zničení v tĕch hrůzu nahánĕjících vodách spatřil úžasnou osobnost – osamocené nemluvnĕ ležící v prohlubni banyánového listu. Ó Sūto, tento velký mudrc Mārkaṇḍeya Ṛṣi mĕ velmi mate a zajímá mĕ. Ó velký yogī, jsi všude uznáván jako autorita na veškeré Purāṇy, proto buď tak milostivý a rozptyl můj zmatek.

Знатоки говорят, что мудрец Маркандея Риши, сын Мриканду, прожил необычайно долгую жизнь и был единственным, кто уцелел, когда день Брахмы подошел к концу и вся вселенная погрузилась в воды потопа. Однако этот же Маркандея Риши, лучший из потомков Бхригу, родился в моем роду во время нынешнего дня Брахмы, и пока на протяжении этого дня Брахмы мы еще не видели уничтожения вселенной. Общеизвестно также, что, пока Маркандея беспомощно скитался по великому океану потопа, среди этих ужасных вод ему открылось удивительное зрелище — он увидел младенца, возлежащего на листе баньяна. О Сута, я введен в замешательство и жажду узнать больше об этом великом мудреце, Маркандее Риши. О великий йог, все признают тебя знатоком Пуран. Поэтому будь добр, развей мои сомнения.

Význam

Комментарий

Den Pána Brahmy tvořený 12 hodinami trvá 4 320 000 000 let a stejnĕ dlouhá je i jeho noc. Je zřejmé, že Mārkaṇḍeya žil jeden takový den a jednu noc a v následujícím dni Brahmy žil zase jako stejný Mārkaṇḍeya. Zdá se, že po příchodu Brahmovy noci, kdy došlo ke zničení, se tento mudrc pohyboval ve vodách dĕsivého oceánu zkázy, ve kterých vidĕl na banyánovém listu ležet neobyčejnou osobnost. Veškeré tyto záhady týkající se Mārkaṇḍeyi budou Sūtou Gosvāmīm na žádost velkých mudrců objasnĕny.

День Господа Брахмы, состоящий из его двенадцати часов, длится четыре миллиарда триста двадцать миллионов лет, и столько же длится его ночь. Судя по всему, Маркандея прожил один такой день и одну такую ночь и на следующий день Брахмы продолжил жить в образе Маркандеи. В течение ночи Брахмы, во время разрушения вселенной, мудрец скитался по вселяющим ужас водам океана уничтожения и увидел среди этих вод удивительное зрелище — лежавшего на листе баньяна необычного младенца. Все эти тайны, связанные с Маркандеей, Сута Госвами разъяснит по просьбе мудрецов.