Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5

Verš

āhuś cirāyuṣam ṛṣiṁ
mṛkaṇḍu-tanayaṁ janāḥ
yaḥ kalpānte hy urvarito
yena grastam idaṁ jagat
sa vā asmat-kulotpannaḥ
kalpe ’smin bhārgavarṣabhaḥ
naivādhunāpi bhūtānāṁ
samplavaḥ ko ’pi jāyate
eka evārṇave bhrāmyan
dadarśa puruṣaṁ kila
vaṭa-patra-puṭe tokaṁ
śayānaṁ tv ekam adbhutam
eṣa naḥ saṁśayo bhūyān
sūta kautūhalaṁ yataḥ
taṁ naś chindhi mahā-yogin
purāṇeṣv api sammataḥ

Synonyma

āhuḥ — říkají; cira-āyuṣam — s neobyčejnĕ dlouhým životem; ṛṣim — mudrc; mṛkaṇḍu-tanayam — syn Mṛkaṇḍua; janāḥ — lidé; yaḥ — kteří; kalpa-ante — na konci dne Pána Brahmy; hi — vskutku; urvaritaḥ — zůstal sám; yena — tím (zničením); grastam — zachvácen; idam — tento; jagat — celý vesmír; saḥ — on, Mārkaṇḍeya; vai — vskutku; asmat-kula — v mé vlastní rodinĕ; utpannaḥ — narozen; kalpe — v Bramovĕ dni; asmin — tento; bhārgava-ṛṣabhaḥ — nejpřednĕjší z potomků Bhṛgua Muniho; na — ne; eva — zajisté; adhunā — v našem vĕku; api — dokonce; bhūtānām — celého stvoření; samplavaḥ — zničení potopou; kaḥ — žádný; api — vůbec; jāyate — povstal; ekaḥ — sám; eta — vskutku; arṇave — v tom velkém oceánu; bhrāmyan — pohyboval se; dadarśa — vidĕl; puruṣam — osobnost; kila — říká se; vaṭa-patra — banánového listu; puṭe — v prohlubni; tokam — batole, chlapečka; śayānam — ležícího; tu — ale; ekam — jedna; adbhutam — úžasná; eṣaḥ — tato; naḥ — naše; saṁśayaḥ — pochybnost; bhūyān — velká; sūta — ó Sūto Gosvāmī; kautūhalam — zvĕdavost; yataḥ — kvůli které; tam — tuto; naḥ — pro nás; chindhi — prosím rozsekni; mahā-yogin — ó velký yogī; purāneṣuPurāṇ; api — vskutku; sammataḥ — všude uznáván (jako zkušený znalec).

Překlad

Autority říkají, že Mārkaṇḍeya Ṛṣi, syn Mṛkaṇḍua, byl mudrc s výjimečnĕ dlouhým životem a jako jediný přežil konec Brahmova dne, kdy byl celý vesmír zatopen vodami zkázy. Ten samý Mārkaṇḍeya Ṛṣi, nejpřednĕjší z Bhṛguových potomků, se však narodil v mém rodu v tomto Brahmovĕ dni, ve kterém ještĕ k úplnému zničení nedošlo. Je také dobře známo, že Mārkaṇḍeya při svém bezmocném pohybu ve velkém oceánu zničení v tĕch hrůzu nahánĕjících vodách spatřil úžasnou osobnost – osamocené nemluvnĕ ležící v prohlubni banyánového listu. Ó Sūto, tento velký mudrc Mārkaṇḍeya Ṛṣi mĕ velmi mate a zajímá mĕ. Ó velký yogī, jsi všude uznáván jako autorita na veškeré Purāṇy, proto buď tak milostivý a rozptyl můj zmatek.

Význam

Den Pána Brahmy tvořený 12 hodinami trvá 4 320 000 000 let a stejnĕ dlouhá je i jeho noc. Je zřejmé, že Mārkaṇḍeya žil jeden takový den a jednu noc a v následujícím dni Brahmy žil zase jako stejný Mārkaṇḍeya. Zdá se, že po příchodu Brahmovy noci, kdy došlo ke zničení, se tento mudrc pohyboval ve vodách dĕsivého oceánu zkázy, ve kterých vidĕl na banyánovém listu ležet neobyčejnou osobnost. Veškeré tyto záhady týkající se Mārkaṇḍeyi budou Sūtou Gosvāmīm na žádost velkých mudrců objasnĕny.