Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Text

tasyaivaṁ yuñjataś cittaṁ
mahā-yogena yoginaḥ
vyatīyāya mahān kālo
manvantara-ṣaḍ-ātmakaḥ
tasyaivaṁ yuñjataś cittaṁ
mahā-yogena yoginaḥ
vyatīyāya mahān kālo
manvantara-ṣaḍ-ātmakaḥ

Synonyma

Synonyms

tasya — on; evam — tak; yuñjataḥ — když soustředil; cittam — svou mysl; mahā-yogena — mocným provádĕním yogy; yoginaḥ — tento mystický mudrc; vyatīyāya — uplynulo; mahān — hodnĕ; kālaḥ — času; manu-antara — životů Manua; ṣaṭ — šest; ātmakaḥ — trvající.

tasya — he; evam — thus; yuñjataḥ — while fixing; cittam — his mind; mahā-yogena — by powerful practice of yoga; yoginaḥ — the mystic sage; vyatīyāya — passed by; mahān — a great; kālaḥ — period of time; manu-antara — lifetimes of Manu; ṣaṭ — six; ātmakaḥ — consisting of.

Překlad

Translation

Zatímco tento mystický mudrc svým mocným provádĕním yogy soustředil svou mysl, uplynulo nesmírné množství času trvající šest životů Manua.

While the mystic sage thus concentrated his mind by powerful yoga practice, the tremendous period of six lifetimes of Manu passed by.