Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.9-10

Verš

sargo ’syātha visargaś ca
vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
vaṁśo vaṁśānucaritaṁ
saṁsthā hetur apāśrayaḥ
daśabhir lakṣaṇair yuktaṁ
purāṇaṁ tad-vido viduḥ
kecit pañca-vidhaṁ brahman
mahad-alpa-vyavasthayā

Synonyma

sargaḥ — stvoření; asya — tohoto vesmíru; atha — poté; visargaḥ — druhotné stvoření; ca — a; vṛtti — udržování; rakṣā — ochrana výživou; antarāṇi — vlády jednotlivých Manuů; ca — a; vaṁśaḥ — dynastie velkých králů; vaṁśa-anucaritam — vyprávĕní o jejich činnostech; saṁsthā — zničení; hetuḥ — motivace (aby se živé bytosti zapojily do hmotných činností); apāśrayaḥ — nejvyšší útočištĕ; daśabhiḥ — tĕmito deseti; lakṣaṇaiḥ — charakteristikami; yuktam — obdařena; purāṇamPurāṇa; tat — tohoto tématu; vidaḥ — znalci; viduḥ — vĕdí; kecit — nĕkteré autority; pañca-vidham — pĕti; brahman — ó brāhmaṇo; mahat — velkých; alpa — a menších; vyavasthayā — podle rozdílu.

Překlad

Ó brāhmaṇo, autority na toto téma vĕdí, že Purāṇa obsahuje deset charakteristických témat: stvoření vesmíru, druhotné stvoření svĕtů a bytostí, udržování všech živých bytostí, jejich výživu, vlády různých Manuů, dynastie velkých králů, jejich činnosti, zničení, motivaci a nejvyšší útočištĕ. Ostatní učenci uvádĕjí, že o tĕchto deseti tématech pojednávají velké Purāṇy, zatímco menší Purāṇy mohou pojednávat o pĕti tématech.

Význam

Deset témat, o kterých pojednávají velké Purāṇy, je popsáno také ve druhém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu (2.10.1):

śrī-śuka uvāca
atra sargo visargaś ca
sthānaṁ poṣaṇam ūtayaḥ
manvantareśānukathā
nirodho muktir āśrayaḥ

„Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ve Śrīmad-Bhāgavatamu se nachází deset kategorií výroků týkajících se následujících témat: stvoření vesmíru, druhotné stvoření, planetární soustavy, Pánova ochrana, podnĕt ke tvoření, střídání Manuů, vĕda o Bohu, návrat domů (zpĕt k Bohu), osvobození a summum bonum."

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho pojednávají Purāṇy jako je Śrīmad-Bhāgavatam o tĕchto deseti tématech, kdežto menší Purāṇy pouze o pĕti. Ve védských písmech je řečeno:

sargaś ca pratisargaś ca
vaṁśo manvantarāṇi ca
vaṁśānucaritaṁ ceti
purāṇaṁ pañca-lakṣaṇam

„Stvoření, druhotné stvoření, dynastie králů, vlády jednotlivých Manuů a činnosti různých dynastií je pĕt charakteristik Purāṇy.Purāṇy pojednávající o tĕchto pĕti kategoriích poznání jsou považovány za druhotné.

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že všech deset základních témat Śrīmad-Bhāgavatamu najdeme v každém z dvanácti zpĕvů. Nikdo by se nemĕl snažit připisovat jedno téma určitému zpĕvu. Ani bychom se nemĕli snažit Śrīmad-Bhāgavatam umĕle vysvĕtlovat tak, že je v nĕm o tĕchto tématech pojednáváno postupnĕ za sebou. Jednoduchou skutečností je, že veškeré aspekty poznání důležitého pro lidské bytosti, tak jak jsou shrnuty ve výše zmínĕných deseti kategoriích, jsou v celém Śrīmad-Bhāgavatamu popisovány na různých úrovních důrazu a analízy.