Skip to main content

Sloka 6

Text 6

Verš

Text

adhīyanta vyāsa-śiṣyāt
saṁhitāṁ mat-pitur mukhāt
ekaikām aham eteṣāṁ
śiṣyaḥ sarvāḥ samadhyagām
adhīyanta vyāsa-śiṣyāt
saṁhitāṁ mat-pitur mukhāt
ekaikām aham eteṣāṁ
śiṣyaḥ sarvāḥ samadhyagām

Synonyma

Synonyms

adhīyanta — naučili se; vyāsa-śiṣyāt — od Vyāsadevova žáka (Romaharṣaṇy); saṁhitām — sbírku Purāṇ; mat-pituḥ — mého otce; mukhāt — z úst; eka-ekām — každý se naučil jednu část; aham — já; eteṣām — jejich; śiṣyaḥ — žák; sarvāḥ — všechny sbírky; samadhyagām — jsem se zevrubnĕ naučil.

adhīyanta — they have learned; vyāsa-śiṣyāt — from the disciple of Vyāsadeva (Romaharṣaṇa); saṁhitām — the collection of the Purāṇas; mat-pituḥ — of my father; mukhāt — from the mouth; eka-ekām — each learning one portion; aham — I; eteṣām — of these; śiṣyaḥ — the disciple; sarvāḥ — all the collections; samadhyagām — I have thoroughly learned.

Překlad

Translation

Každý z nich studoval jednu ze šesti sbírek Purāṇ od mého otce Romahaārṣaṇy, který byl žákem Śrīly Vyāsadevy. Já jsem se stal žákem tĕchto šesti autorit a zevrubnĕ jsem se naučil veškeré jejich přednesy purānské moudrosti.

Each of them studied one of the six anthologies of the Purāṇas from my father, Romaharṣaṇa, who was a disciple of Śrīla Vyāsadeva. I became the disciple of these six authorities and thoroughly learned all their presentations of Purāṇic wisdom.