Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

padārtheṣu yathā dravyaṁ
san-mātraṁ rūpa-nāmasu
bījādi-pañcatāntāsu
hy avasthāsu yutāyutam
padārtheṣu yathā dravyaṁ
san-mātraṁ rūpa-nāmasu
bījādi-pañcatāntāsu
hy avasthāsu yutāyutam

Synonyma

Synonyms

pada-artheṣu — ve hmotných předmĕtech; yathā — tak jako; dravyam — základní podstata; sat-mātram — samotná existence vĕcí; rūpa-nāmasu — mezi jejich podobami a jmény; bīja-ādi — počínaje semenem (tj. od okamžiku početí); pañcatā-antāsu — konče smrtí; hi — vskutku; avasthāsu — v různých fázích tĕlesné existence; yuta-ayutam — spojené a oddĕlené.

pada-artheṣu — within material objects; yathā — just as; dravyam — the basic substance; sat-mātram — the sheer existence of things; rūpa-nāmasu — among their forms and names; bīja-ādi — beginning from the seed (i.e., from the time of conception); pañcatā-antāsu — ending with death; hi — indeed; avasthāsu — throughout the various phases of bodily existence; yuta-ayutam — both conjoined and separate.

Překlad

Translation

I když může hmotný objekt přijmout různé podoby a jména, jeho podstatná složka je vždy přítomna jako samotný základ jeho existence. Podobnĕ je Nejvyšší Absolutní Pravda spojenĕ i oddĕlenĕ neustále přítomna ve stvořeném hmotném tĕle ve všech jeho fázích početím počínaje a smrtí konče.

Although a material object may assume various forms and names, its essential ingredient is always present as the basis of its existence. Similarly, both conjointly and separately, the Supreme Absolute Truth is always present with the created material body throughout its phases of existence, beginning with conception and ending with death.

Význam

Purport

Vlhká hlína se dá tvarovat do různých podob zvaných „džbán,“ „kvĕtináč“ nebo „nádoba na suroviny.“ I přes rozdílná jména a tvary je podstatná složka, hlína, stále přítomna. Podobnĕ je Pán přítomen v tĕle ve všech jeho vývojových fázích. Pán se od hmotné přírody jako svrchovaný zdroj, ze kterého vzešla, neliší. Tato jedinečná Nejvyšší Bytost však zároveň existuje oddĕlenĕ, stranou ve svém vlastním sídle.

Moist clay can be molded into various shapes and named “waterpot,” “flowerpot” or “storage pot.” Despite the various names and forms, the essential ingredient, earth, is constantly present. Similarly, the Supreme Lord is present throughout a material body’s stages of bodily existence. The Lord is identical with material nature, being its ultimate generating source. At the same time, the unique Supreme Being exists separately, aloof in His own abode.