Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Text

vyatirekānvayo yasya
jāgrat-svapna-suṣuptiṣu
māyā-mayeṣu tad brahma
jīva-vṛttiṣv apāśrayaḥ
vyatirekānvayo yasya
jāgrat-svapna-suṣuptiṣu
māyā-mayeṣu tad brahma
jīva-vṛttiṣv apāśrayaḥ

Synonyma

Synonyms

vyatireka — přítomna jako oddĕlená; anvayaḥ — a jako spojená; yasya — čeho; jāgrat — v bdĕlém stavu vĕdomí; svapna — spánku; suṣuptiṣu — a hlubokém spánku; māyā-mayeṣu — ve výtvorech klamné energie; tat — tato; brahma — Absolutní Pravda; jīva-vṛttiṣu — ve funkcích živých bytostí; apāśrayaḥ — jedinečné útočištĕ.

vyatireka — the presence as separate; anvayaḥ — and as conjoint; yasya — of which; jāgrat — within waking consciousness; svapna — sleep; suṣuptiṣu — and deep sleep; māyā-mayeṣu — within the products of the illusory energy; tat — that; brahma — the Absolute Truth; jīva-vṛttiṣu — within the functions of the living entities; apāśrayaḥ — the unique shelter.

Překlad

Translation

Nejvyšší Absolutní Pravda je přítomna ve všech stavech vĕdomí  —  bdĕní, spánku a hlubokém spánku  —  ve všech fenoménech projevených klamnou energií a ve funkcích všech živých bytostí. Existuje však od toho všeho také oddĕlenĕ. Takto spočívající ve své vlastní transcendenci je konečným a jedinečným útočištĕm.

The Supreme Absolute Truth is present throughout all the stages of awareness — waking consciousness, sleep and deep sleep — throughout all the phenomena manifested by the illusory energy, and within the functions of all living entities, and He also exists separate from all these. Thus situated in His own transcendence, He is the ultimate and unique shelter.