Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Odchod Mahārāje Parīkṣita

Tato kapitola popisuje, jak Mahārāja Parīkṣit dosáhl osvobození, jak Mahārāja Janamejaya provedl obĕť určenou k zahubení všech hadů, původ Véd a to, jak Śrīla Vedavyāsa Védy rozdĕlil.

Po vyslechnutí slov Śrī Śukadevy Mahārāja Parīkṣit prohlásil, že vyslechnutím Bhāgavatamu, který je souhrnem všech Purāṇ a je plný nektarových zábav Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Uttamaḥśloky, dosáhl transcendentálního postavení nebojácnosti a jednoty s Nejvyšším. Jeho nevĕdomost byla rozptýlena a milostí Śrī Śukadevy získal schopnost uzřít nanejvýš příznivou osobní podobu Boha, Osobnosti Božství, Śrī Hariho. Výsledkem toho bylo, že se zcela zbavil strachu ze smrti. Śrī Parīkṣit Mahārāja poté Śukadevu Gosvāmīho poprosil, aby mu dovolil zamĕřit své srdce na lotosové nohy Pána Hariho a vzdát se života. Śrī Śukadeva mu k tomu dal požehnání, zvedl se a odešel. Mahārāja Parīkṣit poté, zbaven všech pochyb, usedl do yógové pozice a pohroužil se do meditace o Nadduši. Tehdy se tam v podobĕ brāhmaṇy objevil okřídlený had Takṣaka, uštkl ho a tĕlo svatého krále okamžitĕ shořelo na popel.

Když se Janamejaya, Parīkṣitův syn, doslechl o smrti svého otce, velmi se rozhnĕval a začal provádĕt obĕť pro zahubení všech hadů. Takṣaka sice získal ochranu u Indry, ale mantry se ho přesto zmocnily a už témĕř padal do ohnĕ. Když to uvidĕl Bṛhaspati, syn Aṅgiry Ṛṣiho, přišel za Mahārājem Janamejayou a vysvĕtlil mu, že Takṣaku nelze zabít, protože se napil nektaru polobohů. Bṛhaspati dále řekl, že všechny živé bytosti musí sklidit plody svých minulých činností, a že by proto mĕl král svou obĕť zastavit. Janamejayu Bṛhaspatiho slova přesvĕdčila a svou obĕť ukončil.

Sūta Gosvāmī potom odpovĕdĕl na otázku Śrī Śaunaky a popsal různá části Véd. Ze srdce nejvyššího z polobohů, Brahmy, vyšla jemná transcendentální vibrace a z ní vzešla velmi mocná a zářící slabika oṁ. Pán Brahmā z této oṁkāry stvořil původní Védy a předal je svým synům, Marīcimu a dalším svatým vůdcům společenství brāhmaṇů. Toto védské poznání bylo předáváno učednickou posloupností duchovních mistrů až do konce Dvāpara-yugy, kdy je Pán Vyāsadeva rozdĕlil na čtyři části a o tĕchto čtyřech saṁhitāch poučil mudrce různých škol. Když byl mudrc Yājñavalkya zavržen svým duchovním mistrem, musel se vzdát všech védský manter, které od nĕho získal. Pro obdržení nových manter Yajur Vedy uctíval Yājñavalkya Nejvyššího Pána v podobĕ slunečního boha. Śrī Sūryadeva nakonec jeho modlitbu splnil.

Verš

sūta uvāca
etan niśamya muninābhihitaṁ parīkṣid
vyāsātmajena nikhilātma-dṛśā samena
tat-pāda-mūlam upasṛtya natena mūrdhnā
baddhāñjalis tam idam āha sa viṣṇurātaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; etat — toto; niśamya — když vyslechl; muninā — mudrcem (Śukadevy); abhihitam — vyprávĕné; parīkṣit — Mahārāja Parīkṣit; vyāsa-ātma-jena — synem Vyāsadevy; nikhila — všech živých bytostí; ātma — Nejvyšší Pán; dṛśā — který vidí; samena — je naprosto vyrovnaný; tat — jeho (Śukadevovým); pāda-mūlam — k lotosovým nohám; upasṛtya — přišel; natena — poklonil se; mūrdhnā — svou hlavou; baddha-añjaliḥ — rukama sepjatýma v úpĕnlivé prosbĕ; tam — jemu; idam — toto; āha — řekl; saḥ — on; viṣṇu-rātaḥ — Parīkṣit, jenž byl již v lůnĕ ochránĕn samotným Pánem Kṛṣṇou.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Mahārāja Parīkṣit vyslechl vše, co mu vyprávĕl seberealizovaný a vyrovnaný Śukadeva, syn Vyāsadevy, a s pokorou přistoupil k jeho lotosovým nohám. Král, který žil celý život pod ochranou Pána Viṣṇua, se poklonil u mudrcových nohou, sepjal ruce v úpĕnlivé prosbĕ a řekl.

Význam

Podle Śrīly Viśvanāthy Cakravartīho Ṭhākura byli nĕkteří z mudrců přítomných bĕhem rozhovoru Śukadevy s králem Parīkṣitem neosobní filozofové. Slovo samena proto znamená, že v minulé kapitole Śukadeva Gosvāmī vyslovil filozofii seberealizace způsobem, který tyto intelektuální yogī potĕšil.

Verš

rājovāca
siddho ’smy anugṛhīto ’smi
bhavatā karuṇātmanā
śrāvito yac ca me sākṣād
anādi-nidhano hariḥ

Synonyma

rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; siddhaḥ — naprosto úspĕšný; asmi — jsem; anugṛhītaḥ — dostalo se velké milosti; asmi — mnĕ; bhavatā — od tebe; karuṇā-ātmanā — který oplýváš milostí; śrāvitaḥ — úpopsáno a vyslechnuto; yat — protože; ca — a; me — mnĕ; sākṣāt — přímo; anādi — který nemá počátek; nidhanaḥ — ani konec; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit řekl: Nyní se naplnil účel mého života, protože mi svou milost projevila velká a milostivá duše jako jsi ty. Osobnĕ jsi mi přednesl toto vyprávĕní o Nejvyšší Osobnosti Božství, Harim, který nemá počátek ani konec.

Verš

nāty-adbhutam ahaṁ manye
mahatām acyutātmanām
ajñeṣu tāpa-tapteṣu
bhūteṣu yad anugrahaḥ

Synonyma

na — ne; ati-adbhutam — velmi překvapující; aham — já; manye — myslím; mahatām — pro velké duše; acyuta-ātmanām — jejichž mysli jsou vždy pohrouženy v Pánu Kṛṣṇovi; ajñeṣu — nevĕdomým; tāpa — utrpením hmotného života; tapteṣu — sužovaným; bhūteṣu — podmínĕným duším; yat — kterou; anugrahaḥ — milost.

Překlad

Nepovažuji za nic překvapujícího, když velké duše jako jsi ty, jež mají mysl pohrouženou v neselhávající Osobnosti Božství, prokazují milost pošetilým podmínĕným duším sužovaným utrpením hmotného života tak jako my.

Verš

purāṇa-saṁhitām etām
aśrauṣma bhavato vayam
yasyāṁ khalūttamaḥ-śloko
bhagavān anuvarṇyate

Synonyma

purāṇa-saṁhitām — shrnutí podstaty všech Purāṇ; etām — toto; aśrauṣma — slyšeli jsme; bhavataḥ — od tebe; vayam — my; yasyām — ve kterém; khalu — vskutku; uttamaḥ-ślokaḥ — jenž je vždy popisován vybranou poezií; bhagavān — Pán, Osobnost Božství; anuvarṇyate — je správnĕ popsán.

Překlad

Vyslechl jsem od tebe tento Śrīmad-Bhāgavatam, který je dokonalým shrnutím všech Purāṇ a který dokonale popisuje Nejvyššího Pána, Uttamaḥśloku.

Verš

bhagavaṁs takṣakādibhyo
mṛtyubhyo na bibhemy aham
praviṣṭo brahma nirvāṇam
abhayaṁ darśitaṁ tvayā

Synonyma

bhagavan — můj pane; takṣaka — okřídleného hada Takṣaky; ādibhyaḥ — nebo jiných živých bytostí; mṛtyubhyaḥ — opakovaného umírání; na bibhemi — nebojím se; aham — já; praviṣṭaḥ — vstoupil jsem; brahma — do Absolutní Pravdy; nirvāṇam — nepočítaje vše hmotné; abhayam — nebojácnost; darśitam — ukázal jsi; tvayā — ty.

Překlad

Můj pane, nebojím se už Takṣaky ani jiné živé bytosti, a dokonce ani opakovaného umírání, protože jsem se zcela pohroužil do této čistĕ duchovní Absolutní Pravdy, kterou jsi mi vyjevil, a která ničí veškerý strach.

Verš

anujānīhi māṁ brahman
vācaṁ yacchāmy adhokṣaje
mukta-kāmāśayaṁ cetaḥ
praveśya visṛjāmy asūn

Synonyma

anujānīhi — prosím dovol; mām — mi; brahman — ó velký brāhmaṇo; vācam — mou řeč (a všechny ostatní smyslové funkce); yacchāmi — umístím; adhokṣaje — do Nejvyšší Osobnosti Božství; mukta — poté, co se vzdala; kāma-āśayam — všech chtivých tužeb; cetaḥ — moje mysl; praveśya — pohroužením se; visṛjāmi — vzdám se; asūn — svého životního vzduchu.

Překlad

Ó brāhmaṇo, dovol mi prosím odevzdat mou schopnost mluvit spolu s činnostmi všech smyslů Pánu Adhokṣajovi. Dovol mi do Nĕho pohroužit svou mysl očištĕnou od chtivých tužeb a tak se vzdát života.

Význam

Śukadeva Gosvāmī se krále Parīkṣita zeptal: „Co bys chtĕl ještĕ slyšet?“ Král na to odpovídá, že poselství Śrīmad-Bhāgavatamu dokonale pochopil a je bez dalších diskusí připraven vrátit se domů, zpĕt k Bohu.

Verš

ajñānaṁ ca nirastaṁ me
jñāna-vijñāna-niṣṭhayā
bhavatā darśitaṁ kṣemaṁ
paraṁ bhagavataḥ padam

Synonyma

ajñānam — nevĕdomost; ca — také; nirastam — odstranĕna; me — moje; jñāna — v poznání o Nejvyšším Pánu; vijñāna — a přímé realizaci Jeho majestátu a sladkosti; niṣṭhayā — upevnĕn; bhavatā — tebou; darśitam — vyjevena; kṣemam — zcela příznivá; param — nejvyššího; bhagavataḥ — Pána; padam — Osobnost.

Překlad

Vyjevil jsi mi to nejpříznivĕjší, svrchovanou osobní podobu Pána. Nyní jsem upevnĕn v poznání a seberealizaci a moje nevĕdomost byla rozptýlena.

Verš

sūta uvāca
ity uktas tam anujñāpya
bhagavān bādarāyaṇiḥ
jagāma bhikṣubhiḥ sākaṁ
nara-devena pūjitaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; iti — takto; uktaḥ — osloven; tam — jemu; anujñāpya — dal svolení; bhagavān — mocný svĕtec; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva, syn Bādarāyaṇy Vedavyāsy; jagāma — odešel; bhikṣubhiḥ — odříkavými mudrci; sākam — spolu s; nara-devena — králem; pūjitaḥ — uctĕn.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Śukadeva, svatý syn Śrīly Vyāsadevy, dal tedy králi Parīkṣitovi na jeho žádost svolení a po té, co byl králem i přítomnými mudrci uctĕn, odešel.

Verš

parīkṣid api rājarṣir
ātmany ātmānam ātmanā
samādhāya paraṁ dadhyāv
aspandāsur yathā taruḥ
prāk-kūle barhiṣy āsīno
gaṅgā-kūla udaṅ-mukhaḥ
brahma-bhūto mahā-yogī
niḥsaṅgaś chinna-saṁśayaḥ

Synonyma

parīkṣit — Mahārāja Parīkṣit; api — potom; rāja-ṛṣiḥ — velký svatý král; ātmani — ve své vlastní duchovní totožnosti; ātmānam — svou mysl; ātmanā — svou inteligencí; samādhāya — umístil; param — o Nejvyšším; dadhyau — meditoval; aspanda — nehybný; asuḥ — jeho životní vzduch; yathā — tak jako; taruḥ — strom; prāk-kūle — se špičkami stébel namířenými k východu; barhiṣi — na trávĕ darbha; āsīnaḥ — sedící; gaṅgā-kūle — na břehu Gaṅgy; udak-mukhaḥ — tváří obrácen k severu; brahma-bhūtaḥ — s dokonalou realizací své skutečné totožnosti; mahā-yogī — vznešený mystik; niḥsaṅgaḥ — zbaven veškeré připoutanosti ke hmotĕ; chinna — skoncoval; saṁśayaḥ — s veškerými pochybami.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit pak na břehu Gaṇgy usedl na podložku z trávy darbha, jejíž stébla mířila na východ a sám se obrátil k severu. Protože dosáhl dokonalosti v józe, prožíval dokonalou seberealizaci a byl zbaven všech hmotných pout a pochyb. Tento svatý král svou čistou inteligencí umístil mysl do svého duchovního já a začal meditovat o Nejvyšší Absolutní Pravdĕ. Jeho životní vzduch se zastavil a on znehybnĕl jako strom.

Verš

takṣakaḥ prahito viprāḥ
kruddhena dvija-sūnunā
hantu-kāmo nṛpaṁ gacchan
dadarśa pathi kaśyapam

Synonyma

takṣakaḥ — okřídlený had Takṣaka; prahitaḥ — poslaný; viprāḥ — ó učení brāhmaṇi; kruddhena — rozzlobeným; dvija — mudrce Śamīky; sūnunā — synem; hantu-kāmaḥ — toužící zabít; nṛpam — krále; gacchan — když šel; dadarśa — vidĕl; pathi — na cestĕ; kaśyapam — Kaśyapu Muniho.

Překlad

Ó učení brāhmaṇi, když se okřídlený had Takṣaka poslaný rozzlobeným synem brāhmaṇy blížil ke králi, aby ho zabil, potkal na cestĕ Kaśyapu Muniho.

Verš

taṁ tarpayitvā draviṇair
nivartya viṣa-hāriṇam
dvija-rūpa-praticchannaḥ
kāma-rūpo ’daśan nṛpam

Synonyma

tam — jej (Kaśyapu); tarpayitvā — uspokojil; draviṇaiḥ — vzácnými dary; nivartya — zastavil; viṣa-hāriṇam — odborník na neutralizování jedu; dvija-rūpa — podobu brāhmaṇy; praticchannaḥ — přijal; kāma-rūpaḥ — Takṣaka, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu si přál; adaśat — uštkl; nṛpam — krále Parīkṣita.

Překlad

Takṣaka Kaśyapu uspokojil vzácnými dary a tak mudrci, který dokázal neutralizovat jed, zabránil v ochranĕ Mahārāje Parīkṣita. Potom okřídlený had, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání, přijal podobu brāhmaṇy, přišel ke králi a uštkl ho.

Význam

Kaśyapa by dokázal Takṣakův jed neutralizovat, což předvedl na palmĕ, kterou přivedl k životu po té, co ji Takṣaka kousnutím svými jedovými zuby spálil na popel. Řízením osudu se Takṣakovi podařilo Kaśyapu odvrátit, a tak došlo k nevyhnutelnému.

Verš

brahma-bhūtasya rājarṣer
deho ’hi-garalāgninā
babhūva bhasmasāt sadyaḥ
paśyatāṁ sarva-dehinām

Synonyma

brahma-bhūtasya — plnĕ seberealizovaného; rāja-ṛṣeḥ — svĕtce mezi králi; dehaḥ — tĕlo; ahi — hada; garala — z jedu; agninā — ohnĕm; babhūva — zmĕnilo se; bhasma-sāt — v popel; sadyaḥ — okamžitĕ; paśyatām — za přihlížení; sarva-dehinām — všech vtĕlených živých bytostí.

Překlad

Všechny živé bytosti ve vesmíru přihlížely, když bylo tĕlo tohoto seberealizovaného svĕtce mezi králi ohnĕm hadova jedu okamžitĕ spáleno na popel.

Verš

hāhā-kāro mahān āsīd
bhuvi khe dikṣu sarvataḥ
vismitā hy abhavan sarve
devāsura-narādayaḥ

Synonyma

hāhā-kāraḥ — zoufalý nářek; mahān — velké; āsīt — byl; bhuvi — na zemi; khe — na nebi; dikṣu — ve svĕtových stranách; sarvataḥ — všude okolo; vismitāḥ — ohromeni; hi — vskutku; abhavan — byli; sarve — všichni; deva — polobozi; asura — démoni; nara — lidské bytosti; ādayaḥ — a ostatní tvorové.

Překlad

Ze všech svĕtových stran se na zemi i na nebi ozval hlasitý nářek a všichni polobozi, démoni, lidské bytosti i ostatní tvorové byli ohromení.

Verš

deva-dundubhayo nedur
gandharvāpsaraso jaguḥ
vavṛṣuḥ puṣpa-varṣāṇi
vibudhāḥ sādhu-vādinaḥ

Synonyma

deva — polobohů; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — znĕly; gandharva-apsarasaḥ — Gandharvové a Apsary; jaguḥ — zpívali; vavṛṣuḥ — zasypávali; puṣpa-varṣāṇi — dešťem kvĕtů; vibudhāḥ — polobozi; sādhu-vādinaḥ — chválili.

Překlad

V sídlech polobohů znĕly kotle a nebeští Gandharvové s Apsarami zpívali. Polobozi shazovali spršky kvĕtů a pĕli chválu.

Význam

I když nejdříve všechny učené osobnosti včetnĕ polobohů naříkali, brzy si uvĕdomili, že se velká duše vrátila domů, zpĕt k Bohu, což byl zajisté důvod k oslavĕ.

Verš

janmejayaḥ sva-pitaraṁ
śrutvā takṣaka-bhakṣitam
yathājuhāva saṅkruddho
nāgān satre saha dvijaiḥ

Synonyma

janmejayaḥ — král Janamejaya, Parīkṣitův syn; sva-pitaram — svého otce; śrutvā — když slyšel; takṣaka — Takṣakou, okřídleným hadem; bhakṣitam — uštknut; yathā — správnĕ; ājuhāva — obĕtoval; saṅkruddhaḥ — nanejvýš rozzuřený; nāgān — hady; satre — ve velké obĕti; saha — spolu s; dvijaiḥbrāhmaṇy.

Překlad

Jakmile se Maharāja Janamejaya doslechl o tom, že byl jeho otec smrtelnĕ uštknut okřídleným hadem, nesmírnĕ se rozzlobil a nechal brāhmaṇy vykonat mocnou obĕť, bĕhem které do obĕtního ohnĕ obĕtoval všechny hady svĕta.

Verš

sarpa-satre samiddhāgnau
dahyamānān mahoragān
dṛṣṭvendraṁ bhaya-saṁvignas
takṣakaḥ śaraṇaṁ yayau

Synonyma

sarpa-satre — při hadí obĕti; samiddha — planoucím; agnau — v ohni; dahyamānān — spalováni; mahā-uragān — velcí hadi; dṛṣṭvā — když to vidĕl; indram — k Indrovi; bhaya — strachem; saṁvignaḥ — velmi rozrušený; takṣakaḥ — Takṣaka; śaraṇam — vyhledat ochranu; yayau — šel.

Překlad

Jakmile Takṣaka vidĕl, že planoucí oheň této hadí obĕti spaluje i ty nejmocnĕjší hady, přemohl jej strach a uchýlil se pod ochranu Pána Indry.

Verš

apaśyaṁs takṣakaṁ tatra
rājā pārīkṣito dvijān
uvāca takṣakaḥ kasmān
na dahyetoragādhamaḥ

Synonyma

apaśyan — nevidĕl; takṣakam — Takṣaku; tatra — tam; rājā — král; pārīkṣitaḥ — Janamejaya; dvijānbrāhmaṇům; uvāca — řekl; takṣakaḥ — Takṣaka; kasmāt — proč; na dahyeta — nebyl spálen; uraga — ze všech hadů; adhamaḥ — nejnižší.

Překlad

Král Janamejaya nevidĕl do svého obĕtního ohnĕ spadnout Takṣaku, a proto oslovil brāhmaṇy: Proč v tomto ohni nehoří ten nejnižší ze všech hadů Takṣaka?

Verš

taṁ gopāyati rājendra
śakraḥ śaraṇam āgatam
tena saṁstambhitaḥ sarpas
tasmān nāgnau pataty asau

Synonyma

tam — on (Takṣaka); gopāyati — ukrývá se; rāja-indra — ó nejlepší z králů; śakraḥ — Pána Indry; śaraṇam — ochranu; āgatam — vyhledal; tena — tímto Indrou; saṁstambhitaḥ — držen; sarpaḥ — had; tasmāt — tak; na — ne; agnau — do ohnĕ; patati — padá; asau — on.

Překlad

Brāhmaṇi odpovĕdĕli: Ó nejlepší z králů, had Takṣaka do ohnĕ nespadl proto, že je chráňen Indrou, pod jehož ochranu se uchýlil. Indra ho drží, aby nespadl do ohnĕ.

Verš

pārīkṣita iti śrutvā
prāhartvija udāra-dhīḥ
sahendras takṣako viprā
nāgnau kim iti pātyate

Synonyma

pārīkṣitaḥ — král Janamejaya; iti — tato slova; śrutvā — když uslyšel; prāha — odpovĕdĕl; ṛtvijaḥ — knĕžím; udāra — široká; dhīḥ — jehož inteligence; saha — spolu s; indraḥ — Indrou; takṣakaḥ — Takṣaku; viprāḥ — ó brāhmaṇi; na — ne; agnau — do ohnĕ; kim — proč; iti — vlastnĕ; pātyate — nespadne.

Překlad

Po vyslechnutí tĕchto slov inteligentní král Janamejaya knĕžím odpovĕdĕl: Proč tedy, moji drazí brāhmaṇi, nezařídíte, aby Takṣaka spadl do ohnĕ i se svým ochráncem Indrou?

Verš

tac chrutvājuhuvur viprāḥ
sahendraṁ takṣakaṁ makhe
takṣakāśu patasveha
sahendreṇa marutvatā

Synonyma

tat — to; śrutvā — když slyšeli; ājuhuvuḥ — provedli obĕtování; viprāḥbrāhmaṇští knĕží; saha — spolu s; indram — králem Indrou; takṣakam — okřídleného hada Takṣaku; makhe — do obĕtního ohnĕ; takṣaka — ó Takṣako; āśu — rychle; patasva — musíš vstoupit; iha — sem; saha indreṇa — spolu s Indrou; marut-vatā — kterého doprovázejí všichni polobozi.

Překlad

Knĕží po tĕchto slovech pronášeli mantru pro obĕtování Takṣaky a Indry jako obĕtin do obĕtního ohnĕ: Ó Takṣako, okamžitĕ spadni do tohoto ohnĕ spolu s Indrou a jeho zástupem polobohů!

Verš

iti brahmoditākṣepaiḥ
sthānād indraḥ pracālitaḥ
babhūva sambhrānta-matiḥ
sa-vimānaḥ sa-takṣakaḥ

Synonyma

iti — takto; brahmabrāhmaṇy; udita — vyslovenými; ākṣepaiḥ — urážlivými slovy; sthānāt — ze svého místa; indraḥ — Pán Indra; pracālitaḥ — svržen; babhūva — byl; sambhrānta — rozrušen; matiḥ — v mysli; sa-vimānaḥ — se svým nebeským letadlem; sa-takṣakaḥ — s Takṣakou.

Překlad

Pán Indra byl najednou i se svým letadlem a Takṣakou tĕmito urážlivými slovy brahmaṇů svržen ze svého postavení, což jej velmi rozrušilo.

Verš

taṁ patantaṁ vimānena
saha-takṣakam ambarāt
vilokyāṅgirasaḥ prāha
rājānaṁ taṁ bṛhaspatiḥ

Synonyma

tam — jej; patantam — padajícího; vimānena — v letadle; saha-takṣakam — s Takṣakou; ambarāt — z nebe; vilokya — pozoroval; āṅgirasaḥ — syn Aṅgiry; prāha — řekl; rājānam — králi (Janamejayovi); tam — jemu; bṛhaspatiḥ — Bṛhaspati.

Překlad

Když Bṛhaspati, syn Aṅgiry Muniho, vidĕl, jak Indra ve svém letadle s Takṣakou padá z nebes, šel za králem Janamejayou a řekl mu toto.

Verš

naiṣa tvayā manuṣyendra
vadham arhati sarpa-rāṭ
anena pītam amṛtam
atha vā ajarāmaraḥ

Synonyma

na — ne; eṣaḥ — tento okřídlený had; tvayā — tebou; manuṣya-indra — ó velký vládče lidí; vadham — zabití; arhati — zaslouží si; sarpa-rāṭ — král hadů; anena — on; pītam — pil; amṛtam — nektar polobohů; atha — proto; vai — zajisté; ajara — zbaven následků stáří; amaraḥ — prakticky nesmrtelný.

Překlad

Ó králi mezi lidmi, nehodí se, aby tento hadí král zemřel tvýma rukama, protože pil nektar nesmrtelných polobohů a tedy nepodléhá obyčejným příznakům stáří a smrti.

Verš

jīvitaṁ maraṇaṁ jantor
gatiḥ svenaiva karmaṇā
rājaṁs tato ’nyo nāsty asya
pradātā sukha-duḥkhayoḥ

Synonyma

jīvitam — život; maraṇam — umírání; jantoḥ — živé bytosti; gatiḥ — cíl v jejím dalším životĕ; svena — vlastními; eva — pouze; karmaṇā — činnostmi; rājan — ó králi; tataḥ — než to; anyaḥ — další; na asti — není; asya — pro nĕho; pradātā — ten, kdo udílí; sukha-duḥkhayoḥ — štĕstí a neštĕstí.

Překlad

Život, smrt i cíl v příštím životĕ si vtĕlené duše určuje sama svými vlastními činy. Za vytváření jejího štĕstí a neštĕstí proto nikdo jiný zodpovĕdný není, ó králi.

Význam

I když král Parīkṣit zdánlivĕ zemřel na Takṣakovo uštknutí, byl to samotný Pán Kṛṣṇa, který krále přivedl zpĕt do království Boha. Bṛhaspati chtĕl, aby mladý král Janamejaya vidĕl vĕci z duchovního hlediska.

Verš

sarpa-caurāgni-vidyudbhyaḥ
kṣut-tṛd-vyādhy-ādibhir nṛpa
pañcatvam ṛcchate jantur
bhuṅkta ārabdha-karma tat

Synonyma

sarpa — hady; caura — zlodĕji; agni — ohnĕm; vidyudbhyaḥ — bleskem; kṣut — hladem; tṛṭ — žízní; vyādhi — nemocemi; ādibhiḥ — a dalšími prostředníky; nṛpa — ó králi; pañcatvam — smrt; ṛcchate — dostane; jantuḥ — podmínĕná živá bytost; bhuṅkte — užívá si; ārabdha — již vytvořené svými minulými činnostmi; karma — reakce; tat — této.

Překlad

Podmínĕná duše, kterou zabijí hadi, zlodĕji, oheň, blesk, hlad, žízeň, nemoc nebo cokoliv jiného, zakouší následky svých minulých činů.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura je zřejmé, že král Parīkṣit netrpĕl následky své minulé karmy, ale jako velký oddaný byl Pánem osobnĕ odveden zpátky domů, zpátky k Bohu.

Verš

tasmāt satram idaṁ rājan
saṁsthīyetābhicārikam
sarpā anāgaso dagdhā
janair diṣṭaṁ hi bhujyate

Synonyma

tasmāt — proto; satram — obĕť; idam — tuto; rājan — ó králi; saṁsthīyeta — mĕl bys zastavit; ābhicārikam — vykonanou s úmyslem ublížit; sarpāḥ — hadi; anāgasaḥ — nevinní; dagdhāḥ — spáleni; janaiḥ — osoby; diṣṭam — osudem; hi — vskutku; bhujyate — trpí.

Překlad

Proto, můj drahý králi, prosím zastav tuto obĕť, jež je určena k tomu, aby ublížila druhým. Mnoho nevinných hadů již bylo upáleno. Je pravda, že každý si musí vytrpĕt nepředvídatelné následky svých minulých činností.

Význam

Bṛhaspati zde přiznává, že se hadi sice zdáli být nevinní, ale Pánovým řízením byli ve skutečnosti také potrestáni za své předchozí hříšné činnosti.

Verš

sūta uvāca
ity uktaḥ sa tathety āha
maharṣer mānayan vacaḥ
sarpa-satrād uparataḥ
pūjayām āsa vāk-patim

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — tak; uktaḥ — osloven; saḥ — on (Janamejaya); tathā iti — nechť se tak stane; āha — řekl; mahā-ṛṣeḥ — velkého mudrce; mānayan — uctil; vacaḥ — slovy; sarpa-satrāt — od hadí obĕti; uparataḥ — upustil; pūjayām āsa — uctíval; vāk-patim — Bṛhaspatiho, mistra výřečnosti.

Překlad

Sūta Gosvāmī pokračoval: Takto poučen, Mahārāja Janamejaya odpovĕdĕl: „Nechť se tak stane.“ S úctou ke slovům velkého mudrce upustil od provádĕní hadí obĕti a uctil Bṛhaspatiho, nejvýmluvnĕjšího z mudrců.

Verš

saiṣā viṣṇor mahā-māyā-
bādhyayālakṣaṇā yayā
muhyanty asyaivātma-bhūtā
bhūteṣu guṇa-vṛttibhiḥ

Synonyma

eṣā — tato; viṣṇoḥ — Nejvyššího Pána, Viṣṇua; mahā-māyā — klamná hmotná energie; abādhyayā — kterou nelze zastavit; alakṣaṇā — kterou nelze poznat; yayā — kterou; muhyanti — je zmatena; asya — Pána; eva — vskutku; ātma-bhūtāḥ — nedílné části, duše; bhūteṣu — v jejich hmotných tĕlech; guṇa — kvalit přírody; vṛttibhiḥ — funkcemi.

Překlad

Taková je klamná energie Nejvyššího Pána Viṣṇua, kterou nelze ani zastavit, ani snadno vnímat. I když jsou individuální duše nedílnými částmi Pána, jsou vlivem této klamné energie zmateny a ztotožňují se s různými hmotnými tĕly.

Význam

Klamná energie Pána Viṣṇua je tak mocná, že byl dočasnĕ sveden i příkladný syn krále Parīkṣita. Protože však byl oddaným Pána Kṛṣṇy, byla jeho zmatenost rychle odstranĕna. Na druhé stranĕ obyčejný materialista bez zvláštní Pánovy ochrany poklesne do hlubin hmotné nevĕdomosti. Materialisté ve skutečnosti o ochranu Pánem Viṣṇuem nestojí, a proto je jejich naprostá zkáza nevyhnutelná.

Verš

na yatra dambhīty abhayā virājitā
māyātma-vāde ’sakṛd ātma-vādibhiḥ
na yad vivādo vividhas tad-āśrayo
manaś ca saṅkalpa-vikalpa-vṛtti yat
na yatra sṛjyaṁ sṛjatobhayoḥ paraṁ
śreyaś ca jīvas tribhir anvitas tv aham
tad etad utsādita-bādhya-bādhakaṁ
niṣidhya cormīn virameta tan muniḥ

Synonyma

na — ne; yatra — ve které; dambhī — je pokrytec; iti — myslí si; abhayā — nebojácnĕ; virājitā — viditelná; māyā — klamná energie; ātma-vāde — kde jsou kladeny duchovní dotazy; asakṛt — neustále; ātma-vādibhiḥ — tĕmi, kdo popisují duchovní vĕdu; na — ne; yat — kde; vivādaḥ — materialistické argumenty; vividhaḥ — přijímajícíámnoho různých podob; tat-āśrayaḥ — založených na této klamné energii; manaḥ — mysl; ca — a; saṅkalpa — rozhodnutí; vikalpa — a pochyby; vṛtti — jejichž funkce; yat — ve které; na — ne; yatra — ve které; sṛjyam — výtvory hmotného svĕta; sṛjatā — spolu s jejich příčinami; ubhayoḥ — obĕma; param — dosažené; śreyaḥ — výhody; ca — a; jīvaḥ — živá bytost; tribhiḥ — s tĕmito třemi (kvalitami přírody); anvitaḥ — spojena; tu — ve skutečnosti; aham — (podmínĕná) falešným egem; tat etat — to opravdu; utsādita — vylučuje; bādhya — svázanými (podmínĕnými živými bytostmi); bādhakam — a svazujícími (kvalitami hmotné přírody); niṣidhya — odvracející; ca — a; ūrmīn — vlny (falešného ega a tak dále); virameta — mĕl by se zvláštĕ radovat; tat — z toho; muniḥ — mudrc.

Překlad

Existuje však svrchovaná realita, ve které klamná energie nemůže bez obav vládnout a myslet si: „Tuto osobu mohu ovládat, protože není poctivá.“ V této nejvyšší realitĕ neexistují klamné spekulativní filozofie. Skuteční studenti duchovní vĕdy se tam neustále vĕnují autorizovanému duchovnímu bádání. V této nejvyšší realitĕ není projevená hmotná mysl fungující v rámci střídajících se rozhodnutí a pochyb. Neexistují tam ani stvořené hmotné produkty, jejich jemné příčiny a cíle požitku získané jejich využíváním. Není tam ani podmínĕná duše pokrytá falešným egem a třemi kvalitami přírody. Tato realita vylučuje vše omezené a omezující. Ten, kdo je moudrý, by proto mĕl zastavit vlny hmotného života a mĕl by si užívat v této Nejvyšší Pravdĕ.

Význam

Māyā, Pánova klamná energie, může svůj vliv volnĕ uplatňovat na ty, kdo jsou pokrytečtí, podlí a neposlušní zákonů Boha. Māyā má v přtomnosti Nejvyššího Pána, Osobnosti Božsví, strach, protože Pán nemá žádné hmotné vlastnosti. Jak uvádí samotný Pán Brahmā (vilajjamānayā yasya sthātum īkṣa-pate 'muyā): „Māyā se stydí stát tváří v tvář Nejvyššímu Pánu.“

V této nejvyšší duchovní realitĕ naprosto schází zbytečné akademické dohadování. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (6.4.31) je řečeno:

yac-chaktayo vadatāṁ vādināṁ vai
vivāda-saṁvāda-bhuvo bhavanti
kurvanti caiṣāṁ mahur ātma-mohaṁ
tasmai namo 'nanta-guṇāya bhūmne

„S úctou se klaním všeprostupujícímu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž oplývá neomezenými transcendentálními vlastnosti. Působí v hloubi srdcí všech filozofů hlásajících různé názory a vede je k tomu, aby při svých debatách    —    kdy spolu nĕkdy souhlasí a jindy nesouhlasí    —    zapomínali na své vlastní duše. Tak vytváří v tomto hmotném svĕtĕ situaci, kdy nejsou schopni dojít k žádnému závĕru. Jemu se klaním.“

Verš

paraṁ padaṁ vaiṣṇavam āmananti tad
yan neti netīty atad-utsisṛkṣavaḥ
visṛjya daurātmyam ananya-sauhṛdā
hṛdopaguhyāvasitaṁ samāhitaiḥ

Synonyma

param — svrchované; padam — postavení; vaiṣṇavam — Pána Viṣṇua; āmananti — určí; tat — tuto; yat — jež; na iti na iti — „toto ne, toto ne“; iti — tak rozebírají; atat — vše vnĕjší; utsisṛkṣavaḥ — ti, kdo se chtĕjí vzdát; visṛjya — odmítají; daurātmyam — bezvýznamný materialismus; ananya — nikam jinam nevkládají; sauhṛdāḥ — svou náklonnost; hṛdā — ve svých srdcích; upaguhya — objímají Ho; avasitam — který je uchvácen; samāhitaiḥ — tĕmi, kteří o Nĕm v transu meditují.

Překlad

Ti, kdo se chtĕjí vzdát všeho, co není ve své podstatĕ skutečné, se způsobem negativního rozlišování vnĕjšího systematicky přibližují k nejvyššímu postavení Pána Viṣṇua. Zanechávají bezvýznamného materialismu a svou lásku nabízejí výhradnĕ Absolutní Pravdĕ ve svých srdcích a v neochvĕjné meditaci tuto nejvyšší pravdu objímají.

Význam

Slova yan neti netīty atad-utsisṛkṣavaḥ poukazují na proces negativního rozlišování, kterým ten, kdo je zaneprázdnĕn hledáním podstatné a absolutní pravdy, systematicky zamítá vše, co je nadbytečné, povrchní a relativní. Lidé po celém svĕtĕ postupnĕ zavrhli svrchovanou přesvĕdčivost politických, společenských a dokonce i náboženských pravd, ale protože jim schází vĕdomí Kṛṣṇy, zůstávají zmatení a ciničtí. Zde je však jasnĕ řečeno: paraṁ padaṁ vaiṣṇavam āmananti tat. Ti, kdo opravdu touží po dokonalém poznání, musí nejen zavrhnout to, co je nepodstatné, ale také nakonec pochopit podstatnou duchovní skutečnost zvanou paraṁ padaṁ vaiṣṇavam, nejvyšší cíl, sídlo Pána Viṣṇua. Padam poukazuje na postavení i na sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství, které mohou poznat pouze ti, kdo se vzdají bezvýznamného materialismu a přijmou postavení ananya-sauhṛdam, výhradní lásky k Pánu. Tato výhradní láska není úzkoprsá či sektářská, protože všechny živé bytosti jsou v Pánu a když této Nejvyšší Bytosti přímo sloužíme, sloužíme tím automaticky i všem ostatním živým bytostem. Vĕda o vĕdomí Kṛṣṇy, terou učí celý Śrīmad Bhāgavatam, spočívá právĕ v tomto procesu nejvyšší služby Pánu a všem živým bytostem.

Verš

ta etad adhigacchanti
viṣṇor yat paramaṁ padam
ahaṁ mameti daurjanyaṁ
na yeṣāṁ deha-geha-jam

Synonyma

te — oni; etat — toto; adhigacchanti — poznají; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; yat — jenž; paramam — nejvyšší; padam — osobní postavení; aham — já; mama — moje; iti — tak; daurjanyam — hříšnost; na — není; yeṣām — pro koho; deha — tĕle; geha — a domovĕ; jam — založeno na.

Překlad

Tito oddaní dosahují poznání nejvyššího transcendentálního postavení Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua, protože již nejsou znečištĕni pojetími „já“ a „moje,“ která jsou založena na tĕle a domovĕ.

Verš

ativādāṁs titikṣeta
nāvamanyeta kañcana
na cemaṁ deham āśritya
vairaṁ kurvīta kenacit

Synonyma

ati-vādān — urážlivá slova; titikṣeta — mĕl by snášet; na — nikdy; avamanyeta — nemĕl by zneuctít; kañcana — nikoho; na ca — ani; imam — s tímto; deham — hmotným tĕlem; āśritya — ztotožňovat se s; vairam — nepřátelství; kurvīta — mĕl by mít; kenacit — s nikým.

Překlad

Mĕl by snášet všechny urážky a nikdy by nemĕl opomenout prokazovat náležitou úctu komukoliv. Nemĕl by se ztotožňovat s hmotným tĕlem a nemĕl by vytvářet nepřátelství.

Verš

namo bhagavate tasmai
kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
yat-pādāmburuha-dhyānāt
saṁhitām adhyagām imām

Synonyma

namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; tasmai — Jemu; kṛṣṇāya — Pánu Śrī Kṛṣṇovi; akuṇṭha-medhase — jehož moci nic nestojī v cestĕ; yat — jehož; pāda-ambu-ruha — o lotosových nohách; dhyānāt — meditací; saṁhitām — písmo; adhyagām — pochopil jsem; imām — toto.

Překlad

Klaním se Nejvyšší Osobnosti Božství, nepřemožitelnému Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Pouhým meditováním o Jeho lotosových nohách jsem byl schopen toto velké písmo studovat a ocenit.

Verš

śrī-śaunaka uvāca
pailādibhir vyāsa-śiṣyair
vedācāryair mahātmabhiḥ
vedāś ca kathitā vyastā
etat saumyābhidhehi naḥ

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka Ṛṣi řekl; paila-ādibhiḥ — Paila a ostatní; vyāsa-śiṣyaiḥ — žáci Śrīly Vyāsadevy; veda-ācāryaiḥ — standardní autority na Védy; mahā-ātmabhiḥ — kteří byli velmi inteligentní; vedāḥ — Védy; ca — a; kathitāḥ — vyslovili; vyastāḥ — rozdĕlili; etat — toto; saumya — ó urozený Sūto; abhidhehi — prosím vyprávĕj; naḥ — nám.

Překlad

Śaunaka Ṛṣi řekl: Ó urozený Sūto, vyprávĕj nám prosím, jak Paila a další velmi inteligentní žáci Śrīly Vyāsadevy známí jako standardní autority na védskou moudrost vyslovili a rozdĕlili Védy.

Verš

sūta uvāca
samāhitātmano brahman
brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ
hṛdy ākāśād abhūn nādo
vṛtti-rodhād vibhāvyate

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; samāhita-ātmanaḥ — jehož mysl dokonale spočívala; brahman — ó brāhmaṇo (Śaunako); brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; parame-sthinaḥ — té nejvznešenĕjší živé bytosti; hṛdi — v srdci; ākāśāt — z éteru; abhūt — vyšel; nādaḥ — transcendentální jemný zvuk; vṛtti-rodhāt — zastavením funkce (uší); vibhāvyate — je vnímatelný.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Ó brāhmaṇo, nejprve se zjevila jemná vibrace transcendentálního zvuku z éteru srdce nejvznešenĕjší živé bytosti Pána Brahmy, jehož mysl dokonale spočívala v duchovní realizaci. Tuto jemnou vibraci lze vnímat po zastavení vnĕjšího naslouchání.

Význam

Protože je Śrīmad-Bhāgavatam svrchovaným védským písmem, chtĕli mudrci vedení Śaunakou zjistit jeho původ.

Verš

yad-upāsanayā brahman
yogino malam ātmanaḥ
dravya-kriyā-kārakākhyaṁ
dhūtvā yānty apunar-bhavam

Synonyma

yat — které (jemné podoby Véd); upāsanayā — uctíváním; brahman — ó brāhmaṇo; yoginaḥ — mystičí mudrci; malam — znečištĕní; ātmanaḥ — srdce; dravya — podstatou; kriyā — činností; kāraka — a konatelem; ākhyam — takto označených; dhūtvā — když očistili; yānti — dosáhli; apunaḥ-bhavam — osvobození od dalšího zrození.

Překlad

Ó brāhmaṇo, uctíváním této jemné podoby Véd očistí mystičtí mudrci svá srdce od veškerých nečistot způsobených nečistotou podstaty, činnosti i konatele a tak dosahují osvobození od opakovaného rození a umírání.

Verš

tato ’bhūt tri-vṛd oṁkāro
yo ’vyakta-prabhavaḥ sva-rāṭ
yat tal liṅgaṁ bhagavato
brahmaṇaḥ paramātmanaḥ

Synonyma

tataḥ — z ní; abhūt — vznikla; tri-vṛt — trojitá; oṁkāraḥ — slabika oṁ; yaḥ — jež; avyakta — neprojevená; prabhavaḥ — její vliv; sva-rāṭ — sám se projevuje; yat — který; tat — toto; liṅgam — zastoupení; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; brahmaṇaḥ — Absolutní Pravdy v neosobní podobĕ; parama-ātmanaḥ — a Nadduše.

Překlad

Z této jemné transcendentální vibrace povstala oṁkāra složená ze tří zvuků. Tato oṁkāra má neviditelné síly a sama se zjevuje v očištĕném srdci. Je zastoupením Absolutní Pravdy v jejích třech aspektech  —  Nejvyšší Osobnosti Božství, Nejvyšší Duše a nejvyšší neosobní pravdy.

Verš

śṛṇoti ya imaṁ sphoṭaṁ
supta-śrotre ca śūnya-dṛk
yena vāg vyajyate yasya
vyaktir ākāśa ātmanaḥ
sva-dhāmno brahmaṇaḥ sākṣād
vācakaḥ paramātmanaḥ
sa sarva-mantropaniṣad
veda-bījaṁ sanātanam

Synonyma

śṛṇoti — slyší; yaḥ — kdo; imam — tento; sphoṭam — neprojevený a vĕčný jemný zvuk; supta-śrotre — když sluch spí; ca — a; śūnya-dṛk — oproštĕn od hmotného zraku a dalších smyslových činností; yena — ze které; vāk — expanze védského zvuku; vyajyate — je rozšířena; yasya — které; vyaktiḥ — projevení; ākāśe — v éteru (srdce); ātmanaḥ — z duše; sva-dhāmnaḥ — který je svým vlastním původem; brahmaṇaḥ — Absolutní Pravdy; sākṣāt — přímo; vācakaḥ — označující pojem; parama-ātmanaḥ — Nadduše; saḥ — toto; sarva — všech; mantra — Védských hymnů; upaniṣat — tajemství; veda — Véd bījam  –  semeno; sanātanam — vĕčné.

Překlad

Tuto v konečném smyslu nehmotnou a nevnímatelnou oṁkāru slyší Nadduše, která nemá hmotné uši ani jiné hmotné smysly. Veškerý védský zvuk je rozšířen z oṁkāry, která se projevuje z duše v éteru srdce. Je přímým označením Absolutní Pravdy, Nadduše, jež má původ sama v sobĕ a je skrytou podstatou a vĕčným semenem všech védských hymnů.

Význam

Dokud se spící človĕk neprobudí, jeho smysly jsou nečinné. Když tedy spící osobu vzbudí nĕjaký zvuk, můžeme se zeptat: „Kdo ten zvuk slyšel?“ Slovo supta-śrotre použité v tomto verši poukazuje na to, že ten zvuk slyší Nejvyšší Pán v srdci a On spící živou bytost probudí. Pánovy smysly jsou vždy činné na vyšší úrovni. Veškerý zvuk z konečného hlediska vibruje v éteru a ve vnitřní oblasti srdce je éter určený k vibraci védských zvuků. Semenem neboli zdrojem veškerých védských zvuků je oṁkāra, což je potvrzeno védským výrokem oṁ ity etad brahmaṇo nediṣṭham nāma. Úplným pojednáním o semenu védského zvuku je nejvyšší védské písmo, Śrīmad-Bhāgavatam.

Verš

tasya hy āsaṁs trayo varṇā
a-kārādyā bhṛgūdvaha
dhāryante yais trayo bhāvā
guṇa-nāmārtha-vṛttayaḥ

Synonyma

tasya — z této oṁkāry; hi — vskutku; āsan — vznikly; trayaḥ — tři; varṇāḥ — zvuky abecedy; a-kāra-ādyāḥ — počínaje písmenem a; bhṛgu-udvaha — ó nejpřednĕjší z potomků Bhṛgua; dhāryante — jsou udržovány; yaiḥ — kterým tři zvuky; trayaḥ — tři; bhāvāḥ — stavy existence; guṇa — vlastnosti přírody; nāma — jména; artha — cíle; vṛttayaḥ — a stavy vĕdomí.

Překlad

Oṁkāra projevila původní tři zvuky abecedy  —  A, U a M, které, ó nejpřednĕjší potomku Bhṛgua, udržují všechny trojí aspekty hmotné existence, včetnĕ třech kvalit přírody, jmen Ṛg, Yajur a Sāma Véd, cílů známých jako planetární soustavy Bhūr, Bhuvar, Svar a tří úrovní činností zvaných bdĕní, snĕní a hluboký spánek.

Verš

tato ’kṣara-samāmnāyam
asṛjad bhagavān ajaḥ
antasthoṣma-svara-sparśa-
hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam

Synonyma

tataḥ — z této oṁkāry; akṣara — různých zvuků; samāmnāyam — celkový souhrn; asṛjat — stvořil; bhagavān — mocný polobůh; ajaḥ — nezrozený Brahmā; anta-stha — jako polosamohlásky; uṣma — sykavky; svara — samohlásky; sparśa — a ražené souhlásky; hrasva-dīrgha — v krtátkých i dlouhých podobách; ādi — a tak dále; lakṣaṇam — charakterizovány.

Překlad

Pán Brahmā z této oṁkāry stvořil všechny zvuky abecedy  —  samohlásky, souhlásky, polosamohlásky, sykavky a další  —  které se liší délkou.

Verš

tenāsau caturo vedāṁś
caturbhir vadanair vibhuḥ
sa-vyāhṛtikān soṁkārāṁś
cātur-hotra-vivakṣayā

Synonyma

tena — z tohoto zvukového celku; asau — on; caturaḥ — čtyři; vedān — Védy; caturbhiḥ — ze svých čtyř; vadanaiḥ — tváří; vibhuḥ — všemocný; sa-vyāhṛtikān — spolu s vyāhṛtimi (vzýváním jmen sedmi planetárních soustav: bhūḥ, bhuvaḥ, svaḥ, mahaḥ, janaḥ, tapaḥ a satya); sa-oṁkārān — spolu se semenem, oṁ; cātuḥ-hotra — čtyři aspekty obĕti provádĕné knĕžími každé ze čtyř Véd; vivakṣayā — s touhou popsat.

Překlad

Všemocný Brahmā tento zvukový celek použil ke stvoření čtyř Véd, které se spolu s posvátnou oṁkārou a sedmerým vzýváním vyāhṛti zjevily z jeho čtyř tváří. Jeho zámĕrem bylo rozšířit proces védské obĕti podle různých činností provádĕných knĕžími každé ze čtyř Véd.

Verš

putrān adhyāpayat tāṁs tu
brahmarṣīn brahma-kovidān
te tu dharmopadeṣṭāraḥ
sva-putrebhyaḥ samādiśan

Synonyma

putrān — své syny; adhyāpayat — naučil; tān — tyto Védy; tu — a; brahma-ṛṣīn — velké mudrce mezi brāhmaṇy; brahma — v umĕní recitování Véd; kovidān — kteří byli velkými odborníky; te — oni; tu — navíc; dharma — v náboženských obřadech; upadeṣṭāraḥ — učitelé; sva-putrebhyaḥ — svým synům; samādiśan — předali.

Překlad

Brahmā tyto Védy naučil své syny, kteří byli velkými mudrci mezi brāhmaṇy a odborníky v recitování Véd. Ti se ujali rolí ācāryů a předali Védy svým synům.

Verš

te paramparayā prāptās
tat-tac-chiṣyair dhṛta-vrataiḥ
catur-yugeṣv atha vyastā
dvāparādau maharṣibhiḥ

Synonyma

te — tyto Védy; paramparayā — nepřerušenou učednickou posloupností; prāptāḥ — obdržela; tat-tat — každá další generace; śiṣyaiḥ — žáků; dhṛta-vrataiḥ — pevných ve slibech; catuḥ-yugeṣu — ve všech čtyřech vĕcích; atha — poté; vyastāḥ — byly rozdĕleny; dvāpara-ādau — na konci vĕku Dvāpara; mahā-ṛṣibhiḥ — velkými autoritami.

Překlad

Každá další generace žáků  –  pevných ve svých duchovních slibech  –  tak v každém cyklu čtyř vĕků získávala tyto Védy skrze učednickou posloupnost. Na konci každé Dvāpara-yugy byly Védy významnými mudrci rozdĕleny na jednotlivé části.

Verš

kṣīṇāyuṣaḥ kṣīṇa-sattvān
durmedhān vīkṣya kālataḥ
vedān brahmarṣayo vyasyan
hṛdi-sthācyuta-coditāḥ

Synonyma

kṣīṇa-āyuṣaḥ — zkrátily se jim životy; kṣīṇa-sattvān — zmenšila se jejich síla; durmedhān — menší inteligence; vīkṣya — když pozorovali; kālataḥ — vlivem času; vedān — Védy; brahma-ṛṣayaḥ — přední mudrci; vyasyan — rozdĕlili; hṛdi-stha — sídlící v jejich srdcích; acyuta — neselhávající Osobností Božství; coditāḥ — inspirováni.

Překlad

Když velcí mudrci vidĕli, že se lidem vlivem času zkracuje délka života, síla a inteligence, přijali inspiraci od Osobnosti Božství sídlící v jejich srdcích a systematicky Védy rozdĕlili.

Verš

asminn apy antare brahman
bhagavān loka-bhāvanaḥ
brahmeśādyair loka-pālair
yācito dharma-guptaye
parāśarāt satyavatyām
aṁśāṁśa-kalayā vibhuḥ
avatīrṇo mahā-bhāga
vedaṁ cakre catur-vidham

Synonyma

asmin — v této; api — také; antare — éře vlády Manua; brahman — ó brāhmaṇo (Śaunako); bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; loka — vesmíru; bhāvanaḥ — ochránce; brahma — Brahmou; īśa — Śivou; ādyaiḥ — a ostatními; loka-pālaiḥ — vládci různých planet; yācitaḥ — požádán; dharma-guptaye — o ochranu náboženských zásad; parāśarāt — Parāśarou Munim; satyavatyām — v lůnĕ Satyavatī; aṁśa — své úplné expanze (Saṅkarṣaṇa); aṁśa — expanze (Viṣṇu); kalayā — jako částečná expanze; vibhuḥ — Pán; avatīrṇaḥ — sestoupil; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; vedam — Védu; cakre — rozdĕlil; catuḥ-vidham — na čtyři části.

Překlad

Ó brāhmaṇo, v současném vĕku Vaivasvaty Manua požádali vůdci vesmíru vedení Brahmou a Śivou Nejvyšší Osobnost Božství, ochránce všech svĕtů, aby zachránil náboženské zásady. Ó nanejvýš požehnaný Śaunako, všemocný Pán projevil božskou jiskru části své úplné části a zjevil se v lůnĕ Satyavatī jako syn Parāśary. V této podobĕ jménem Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa rozdĕlil jednu Védu na čtyři.

Verš

ṛg-atharva-yajuḥ-sāmnāṁ
rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ
catasraḥ saṁhitāś cakre
mantrair maṇi-gaṇā iva

Synonyma

ṛk-atharva-yajuḥ-sāmnāmṚg, Atharva, Yajur a Sāma Védy; rāśīḥ — souhrn (manter); uddhṛtya — roztřídil; vargaśaḥ — do konkrétních oddĕlení; catasraḥ — čtyři; saṁhitāḥ — sbírky; cakre — vytvořil; mantraiḥ — s mantrami; maṇi-gaṇāḥ — drahokamy; iva — jako.

Překlad

Śrīla Vyāsadeva roztřídil mantry Ṛg, Atharva, Yajur a Sāma Védy do čtyř oddĕlení, tak jako je smĕsice drahokamů roztřídĕna na čtyři hromady. Tak sestavil čtyři oddĕlená védská písma.

Význam

Když Pán Brahmā svými čtyřmi ústy poprvé vyslovil čtyři Védy, byly jejich mantry smíšeny jako neroztřídĕná sbírka různých druhů drahokamů. Śrīla Vyāsadeva tyto védské mantry roztřídil do čtyř oddĕlení (saṁhit), které se staly známými jako Ṛg, Atharva, Yajur a Sāma Veda.

Verš

tāsāṁ sa caturaḥ śiṣyān
upāhūya mahā-matiḥ
ekaikāṁ saṁhitāṁ brahmann
ekaikasmai dadau vibhuḥ

Synonyma

tāsām — z tĕchto čtyř sbírek; saḥ — on; caturaḥ — čtyři; śiṣyān — žáky; upāhūya — zavolal si; mahā-matiḥ — mudrc mocné inteligence; eka-ekām — jednomu po druhé; saṁhitām — sbírku; brahman — ó brāhmaṇo; eka-ekasmai — každému z nich; dadau — dal; vibhuḥ — mocný Vyāsadeva.

Překlad

Nejmocnĕjší a inteligentní Vyāsadeva zavolal čtyři ze svých žáků, ó brāhmaṇo, a každému z nich svĕřil jednu z tĕchto čtyř saṁhit.

Verš

pailāya saṁhitām ādyāṁ
bahvṛcākhyāṁ uvāca ha
vaiśampāyana-saṁjñāya
nigadākhyaṁ yajur-gaṇam
sāmnāṁ jaiminaye prāha
tathā chandoga-saṁhitām
atharvāṅgirasīṁ nāma
sva-śiṣyāya sumantave

Synonyma

pailāya — Pailovi; saṁhitām — sbírku; ādyām — první (Ṛg Vedy); bahu-ṛca-ākhyam — s názvem Bahvṛca; uvāca — řekl; ha — vskutku; vaiśampāyana-saṁjñāya — mudrci jménem Vaiśampāyana; nigada-ākhyam — známou jako Nigada; yajuḥ-gaṇam — sbírku Yajur manter; sāmnāmmantry Sāma Vedy; jaiminaye — Jaiminimu; prāha — přednesl; tathā — a; chandoga-saṁhitāmsaṁhitu s názvem Chandoga; atharva-aṅgirasīm — Véda přidĕlená mudrcům Atharvovi a Aṅgirovi; nāma — vskutku; sva-śiṣyāya — svému žákovi; sumantave — Sumantuovi.

Překlad

Śrīla Vyāsadeva předal první saṁhitu, Ṛg Vedu, Pailovi a nazval ji Bahvṛca. Mudrci Vaiśampāyanovi přednesl sbírku Yajur manter zvanou Nigada. Jaiminiho naučil mantry Sāma Vedy označené jako Chandoga-saṁhitāá a Atharva Vedu přednesl svému drahému žákovi Sumantuovi.

Verš

pailaḥ sva-saṁhitām ūce
indrapramitaye muniḥ
bāṣkalāya ca so ’py āha
śiṣyebhyaḥ saṁhitāṁ svakām
caturdhā vyasya bodhyāya
yājñavalkyāya bhārgava
parāśarāyāgnimitra
indrapramitir ātmavān
adhyāpayat saṁhitāṁ svāṁ
māṇḍūkeyam ṛṣiṁ kavim
tasya śiṣyo devamitraḥ
saubhary-ādibhya ūcivān

Synonyma

pailaḥ — Paila; sva-saṁhitām — svou sbírku; ūce — přednesl; indrapramitaye — Indrapramitimu; muniḥ — tento mudrc; bāṣkalāya — Bāṣkalovi; ca — a; saḥ — on (Bāṣkala); api — kromĕ toho; āha — přednesl; śiṣyebhyaḥ — svým žákům; saṁhitām — sbírku; svakām — svoji; caturdhā — na čtyři části; vyasya — rozdĕlil; bodhyāya — Bodhyovi; yājñavalkyāya — Yājñavalkyovi; bhārgava — ó potomku Bhṛgua (Śaunako); parāśarāya — Parāśarovi; agnimitre — Agnimitrovi; indrapramitiḥ — Indrapramiti; ātma-vān — sebeovládnutý; adhyāpayat — naučil; saṁhitām — sbírku; svām — svoji; māṇḍūkeyam — Māṇḍūkeyu; ṛṣim — tohoto mudrce; kavim — vzdĕlaného; tasya — jeho (Maṇḍūkeyi); śiṣyaḥ — žák; devamitraḥ — Devamitra; saubhari-ādibhyaḥ — Saubharimu a ostatním; ūcivān — přednesl.

Překlad

Moudrý Paila svou saṁhitu rozdĕlil na dvĕ části a přednesl je Indrapramitimu a Bāṣkalovi. Bāṣkala svoji sbírku dále rozdĕlil na čtyři části, ó Bhārgavo, a předal je svým žákům Bodhyovi, Yājñavalkyovi, Parāśarovi a Agnimitrovi. Indrapramiti, sebeovládnutý mudrc svou saṁhitu naučil vzdĕlaného mystika Māṇḍūkeyu, jehož žák Devamitra pozdĕji tyto části Ṛg Vedy předal Saubharimu a ostatním.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že Māṇḍūkeya byl synem Indrapramitiho, od nĕhož obdržel védské poznání.

Verš

śākalyas tat-sutaḥ svāṁ tu
pañcadhā vyasya saṁhitām
vātsya-mudgala-śālīya-
gokhalya-śiśireṣv adhāt

Synonyma

śākalyaḥ — Śākalya; tat-sutaḥ — syn Māṇḍūkeyi; svām — svoji; tu — a; pañcadhā — na pĕt částí; vyasya — rozdĕlil; saṁhitām — sbírku; vātsya-mudgala-śālīya — Vātsyovi, Mudgalovi a Śālīyovi; gokhalya-śiśireṣu — a Gokhalyovi a Śiśirovi; adhāt — dal.

Překlad

Śākalya, syn Māṇḍūkeyi, svou sbírku rozdĕlil na pĕt částí, které svĕřil Vātsyovi, Mudgalovi, Śālīyovi, Gokhalyovi a Śiśirovi.

Verš

jātūkarṇyaś ca tac-chiṣyaḥ
sa-niruktāṁ sva-saṁhitām
balāka-paila-jābāla-
virajebhyo dadau muniḥ

Synonyma

jātūkarṇyaḥ — Jātūkarṇya; ca — a; tat-śiṣyaḥ — žák Śākalyi; sa-niruktām — spolu se slovníkem objasňujícím neznámé pojmy; sva-saṁhitām — sbírku, kterou obdržel; balāka-paila-jābāla-virajebhyaḥ — Balākovi, Pailovi, Jābālovi a Virajovi; dadau — předal; muniḥ — tento mudrc.

Překlad

Mudrc Jātūkarṇya byl také žákem Śākalyi a poté, co saṁhitu, kterou obdržel od Śākalyi, rozdĕlil na tři části, přidal čtvrtou část, védský slovník. Každkého ze svých čtyř žáků  —  Balāku, druhého Pailu, Jābālu a Viraju naučil jednu z tĕchto částí.

Verš

bāṣkaliḥ prati-śākhābhyo
vālakhilyākhya-saṁhitām
cakre vālāyanir bhajyaḥ
kāśāraś caiva tāṁ dadhuḥ

Synonyma

bāṣkaliḥ — Bāṣkali, syn Bāṣkaly; prati-śākhābhyaḥ — ze všech odvĕtví; vālakhilya-ākhya — označených jako Vālakhilya; saṁhitām — sbírku; cakre — učinil; vālāyaniḥ — Vālāyani; bhajyaḥ — Bhajya; kāśāraḥ — Kāśāra; ca — a; eva — vskutku; tām — tuto; dadhuḥ — přijali.

Překlad

Bāṣkali sestavil Vālakhilya-saṁhitu, sbírku všech odvĕtví Ṛg Vedy, kterou obdrželi Vālāyani, Bhajya a Kāśāra.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho patřili Vālāyani, Bhajya a Kāśāra ke společnosti daityů.

Verš

bahvṛcāḥ saṁhitā hy etā
ebhir brahmarṣibhir dhṛtāḥ
śrutvaitac-chandasāṁ vyāsaṁ
sarva-pāpaiḥ pramucyate

Synonyma

bahu-ṛcāḥṚgVédy; saṁhitāḥ — sbírky; hi — vskutku; etāḥ — tyto; ebhiḥ — tĕmito; brahma-ṛṣibhiḥ — svatými brāhmaṇy; dhṛtāḥ — předávány učednickou posloupností; śrutvā — vyslechnutím; etat — jejich; chandasām — posvátných veršů; vyāsam — způsobu rozdĕlení; sarva-pāpaiḥ — ode všech hříchů; pramucyate — bude osvobozen.

Překlad

Tak byly tyto různé saṁhity Ṛg Vedy udržovány učednickou posloupností svatých brāhmaṇů. Pouhé naslouchání o tom, jak byly védské hymny předávány, zbaví človĕka všech hříchů.

Verš

vaiśampāyana-śiṣyā vai
carakādhvaryavo ’bhavan
yac cerur brahma-hatyāṁhaḥ
kṣapaṇaṁ sva-guror vratam

Synonyma

vaiśampāyana-śiṣyāḥ — Vaiśampāyanovi žáci; vai — vskutku; caraka — Carakové; adhvaryavaḥ — autoritami na Atharva Vedu; abhavan — stali se; yat — protože; ceruḥ — konali; brahma-hatyā — kvůli zabití brāhmaṇy; aṁhaḥ — hříchu; kṣapaṇam — odčinĕní; sva-guroḥ — za svého gurua; vratam — slib.

Překlad

Vaiśampāyanovi žáci se stali autoritami na Atharva Vedu. Byli známi jako Carakové, protože dodržovali přísné sliby, aby svého gurua zbavili hříchu zabití brāhmaṇy.

Verš

yājñavalkyaś ca tac-chiṣya
āhāho bhagavan kiyat
caritenālpa-sārāṇāṁ
cariṣye ’haṁ su-duścaram

Synonyma

yājñavalkyaḥ — Yājñavalkya; ca — a; tat-śiṣyaḥ — žák Vaiśampāyany; āha — řekl; aho — jen se podívej; bhagavan — ó pane; kiyat — jakou cenu; caritena — snahou; alpa-sārāṇām — tĕchto slabých; cariṣye — vykonám; aham — já; su-duścaram — to, co je velmi tĕžké vykonat.

Překlad

Yājñavalkya, jeden z Vaiśampāyanových žáků jednou řekl: Ó pane, co získáš z nepatrného snažení tĕchto tvých slabých žáků? Já sám vykonám nĕjakou neobyčejnou askezi.

Verš

ity ukto gurur apy āha
kupito yāhy alaṁ tvayā
viprāvamantrā śiṣyeṇa
mad-adhītaṁ tyajāśv iti

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — osloven; guruḥ — jeho duchovní mistr; api — vskutku; āha — řekl; kupitaḥ — rozzloben; yāhi — odejdi; alam — dost; tvayā — s tebou; vipra-avamantrā — ty, který urážíš brāhmaṇy; śiṣyeṇa — takový žák; mat-adhītam — co jsem naučil; tyaja — vzdej se; āśu — okamžitĕ; iti — tak.

Překlad

Takto osloven se duchovní mistr Vaiśampāyana rozzlobil a řekl: Odejdi odsud, mám tĕ dost, ó žáku, který urážíš brāhmaṇy! A neprodlenĕ vrať vše, co jsem tĕ naučil.

Význam

Śrī Vaiśampāyana se zlobil, protože Yājñavalkya, jeden z jeho žáků, urážel ostatní žáky, kteří byli kvalifikovaní brāhmaṇi. Tak jako otce rozzlobí, když se jeden syn chová špatnĕ k jeho ostatním dĕtem, duchovní mistr je velmi znechucen, když je nĕjaký žáků pyšný a uráží jeho ostatní žáky nebo se k nim nevhodnĕ chová.

Verš

devarāta-sutaḥ so ’pi
charditvā yajuṣāṁ gaṇam
tato gato ’tha munayo
dadṛśus tān yajur-gaṇān
yajūṁṣi tittirā bhūtvā
tal-lolupatayādaduḥ
taittirīyā iti yajuḥ-
śākhā āsan su-peśalāḥ

Synonyma

devarāta-sutaḥ — syn Devarāty (Yājñavalkya); saḥ — on; api — vskutku; charditvā — když vyzvracel; yajuṣāmYajur Vedy; gaṇam — získané mantry; tataḥ — odtamtud; gataḥ — odešel; atha — potom; munayaḥ — mudrci; dadṛśuḥ — vidĕli; tān — tyto; yajuḥ-gaṇānyajur-mantry; yajūṁsi — tyto yajur; tittirāḥ — koroptvemi; bhūtvā — stali se; tat — po tĕchto mantrāch; lolupatayā — s chamtivou touhou; ādaduḥ — sesbírali; taittirīyāḥ — známé jako Taittirīya; iti — tak; yajuḥ-śākhāḥ — odvĕtví Yajur Vedy; āsan — vznikla; su-peśalāḥ — nejkrásnĕjší.

Překlad

Yājñavalkya, syn Devarāty, pak vyzvracel mantry Yajur Vedy a odešel. Shromáždĕní žáci se na tyto yajur hymny chamtivĕ dívali, přijali podoby koroptví a všechny je sesbírali. Tyto části Yajur Vedy se proto staly známými jako nejkrásnĕjší Taittirīya-saṁhitā, hymny sesbírané koroptvemi [tittirāḥ].

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho není vhodné, aby brāhmaṇa sbíral to, co bylo vyzvraceno. Proto mocní Vaiśampāyanovi brāhmaṇští žáci přijali podoby tittirů, koroptví, a drahocené mantry sesbírali.

Verš

yājñavalkyas tato brahmaṁś
chandāṁsy adhi gaveṣayan
guror avidyamānāni
sūpatasthe ’rkam īśvaram

Synonyma

yājñavalkyaḥ — Yājñavalkya; tataḥ — poté; brahman — ó brāhmaṇo; chandāṁsimantry; adhi — další; gaveṣayan — když hledal; guroḥ — jeho duchovnímu mistrovi; avidyamānāni — neznámé; su-upatasthe — pečlivĕ uctíval; arkam — slunce; īśvaram — mocného vládce.

Překlad

Můj drahý brāhmaṇo Śaunako, Yājñavalkya potom chtĕl najít nové yajur-mantry, které neznal ani jeho duchovní mistr. S tímto na mysli pozornĕ uctíval mocného vládce slunce.

Verš

śrī-yājñavalkya uvāca
oṁ namo bhagavate ādityāyākhila-jagatām ātma-svarūpeṇa kāla-svarūpeṇa catur-vidha-bhūta-nikāyānāṁ brahmādi-stamba-paryantānām antar-hṛdayeṣu bahir api cākāśa ivopādhināvyavadhīyamāno bhavān eka eva kṣaṇa-lava-nimeṣāvayavopacita-saṁvatsara-gaṇenāpām ādāna- visargābhyām imāṁ loka-yātrām anuvahati.

Synonyma

śrī-yājñavalkyaḥ uvāca — Śrī Yājñavalkya řekl; oṁ namaḥ — s úctou se klaním; bhagavate — Osobnosti Božství; ādityāya — která se zjevuje jako bůh slunce; akhila-jagatām — všech planetárních soustav; ātma-svarūpeṇa — v podobĕ Nadduše; kāla-svarūpeṇa — v podobĕ času; catuḥ-vidha — čtyř druhů; bhūta-nikāyānām — všech živých bytostí; brahma-ādi — počínaje Pánem Brahmou; stamba-paryantānām — až po stébla trávy; antaḥ-hṛdayeṣu — v hloubi jejich srdcí; bahiḥ — navenek; api — také; ca — a; ākāśaḥ iva — stejnĕ jako éter; upādhinā — hmotnými označeními; avyavadhīyamānaḥ — nepokrytý; bhavān — ty; ekaḥ — sám; eva — vskutku; kṣaṇa-lava-nimeṣa — kṣaṇa, lava a nimeṣa (nejmenší časové úseky); avayava — tĕchto úseků; upacita — nahromadĕním; saṁvatsara-gaṇena — roky; apām — vody; ādāna — odebráním; visargābhyām — a dáváním; imām — tohoto; loka — vesmíru; yātrām — udržování; anuvahati — provádí.

Překlad

Śrī Yājñavalkya řekl: S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, zjevujícímu se v podobĕ slunce. Jsi přítomen jako vládce čtyř druhů živých bytostí, od Brahmy až po stébla trávy. Tak jako se nebe nachází uvnitř i vnĕ každé živé bytosti, jsi Ty přítomen v srdcích všech bytostí jako Nadduše a navenek jako čas. Tak jako nemůže být nebe pokryto mraky, které se v nĕm nacházejí, nejsi Ty nikdy pokryt falešnými hmotnými označeními. Ty sám udržuješ tento svĕt tokem let složených z malých časových úseků zvaných kṣaṇy, lavy a nimeṣi, vysoušením vody a jejím opĕtovným vracením v podobĕ deštĕ.

Význam

VÝZNAM: Tato modlitba není přednesena slunečnímu bohu jako nezávislé bytosti, ale spíše Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, zastoupenému Jeho mocnou expanzí v podobĕ slunečního božstva.

Verš

yad u ha vāva vibudharṣabha savitar adas tapaty anusavanam ahar ahar āmnāya-vidhinopatiṣṭhamānānām akhila-durita-vṛjina- bījāvabharjana bhagavataḥ samabhidhīmahi tapana maṇḍalam.

Synonyma

yat — jež; u ha vāva — v skutku; vibudha-ṛṣabha — ó hlavní z polobohů; savitaḥ — ó vládce slunce; adaḥ — jenž; tapati — záříš; anusavanam — na přelomech dne (rozednĕní, poledne a stmívání); ahaḥ ahaḥ — každý den; āmnāya-vidhinā — védskou cestou, jak je předáváno učednickou posloupností; upatiṣṭhamānānām — tĕch, kdo jsou pohrouženi v přednášení modliteb; akhila-durita — všechny hříšné činnosti; vṛjina — následné utrpení; bīja — a jejich původní semeno; avabharjana — ó Ty, který spaluješ; bhagavataḥ — mocného vládce; samabhidhīmahi — medituji s napjatou pozorností; tapana — ó zářící; maṇḍalam — o kouli.

Překlad

Ó zářící, ó mocný vládče slunce, jsi hlavní z polobohů. S velkou pozorností medituji o tvé ohnivé kouli, protože tĕm, kdo Ti třikrát dennĕ přednášejí modlitby védským způsobem předávaným autorizovanou učednickou posloupností, spáluješ veškeré hříšné činnosti, veškeré následné utrpení a dokonce i původní semeno touhy.

Verš

ya iha vāva sthira-cara-nikarāṇāṁ nija-niketanānāṁ mana-indriyāsu-gaṇān anātmanaḥ svayam ātmāntar-yāmī pracodayati.

Synonyma

yaḥ — kdo; iha — v tomto svĕtĕ; vāva — vskutku; sthira-cara-nikarāṇām — všech nehybných i pohyblivých živých bytostí; nija-niketanānām — které závisejí na Tvé ochranĕ; manaḥ-indriya-asu-gaṇān — mysl, smysly a životní vzduch; anātmanaḥ — jež jsou neživou hmotou; svayam — Ty osobnĕ; ātma — v jejich srdcích; antaḥ-yāmī — pán sídlící uvnitř; pracodayati — pobízí k činnosti.

Překlad

Jako vládce jsi osobnĕ přítomen v srdcích všech pohyblivých a nehybných živých bytostí, které zcela závisejí na Tvé ochranĕ. Ve skutečnosti oživuješ a uvádíš do pohybu jejich hmotné mysli, smysly a životní vzduchy.

Verš

ya evemaṁ lokam ati-karāla-vadanāndhakāra-saṁjñājagara-graha-gilitaṁ mṛtakam iva vicetanam avalokyānukampayā parama-kāruṇika īkṣayaivotthāpyāhar ahar anusavanaṁ śreyasi sva-dharmākhyātmāva-sthane pravartayati.

Synonyma

yaḥ — jenž; eva — sám; imam — tento; lokam — svĕt; ati-karāla — hrůzná; vadana — tlama, která; andhakāra-saṁjña — známá jako temnota; ajagara — krajtou; graha — uchvácen; gilitam — a pohlcen; mṛtakam — mrtvý; iva — jakoby; vicetanam — v bezvĕdomí; avalokya — pohledem; anukampayā — milostivĕ; parama-kāruṇikaḥ — nanejvýš vznešený; īkṣayā — pohlédnutím; eva — vskutku; utthāpya — probouzíš je; ahaḥ ahaḥ — den za dnem; anu-savanam — bĕhem tří posvátných přelomů dne; śreyasi — pro nejzazší prospĕch; sva-dharma-ākhya — známý jako ta pravá povinnost duše; ātma-avasthāne — ve sklonu k duchovnímu životu; pravartayati — zamĕstnáváš.

Překlad

Tento svĕt svou hroznou tlamou uchvátila a pozřela krajta temnoty a je zbaven vĕdomí, jakoby mrtvý. Ty však milostivĕ na spící lidi tohoto svĕta pohlížíš, probouzíš je a daruješ jim zrak. Jsi proto nanejvýš šlechetný. Třikrát dennĕ bĕhem posvátných přelomů dne přivádíš zbožné na cestu konečného dobra tím, že je vybízíš k provádĕní náboženských povinností, které je umístí v jejich duchovním postavení.

Význam

Podle védské kultury jsou tři vyšší třídy společnosti (intelektuálové, politici a obchodníci) formálnĕ spojeny s duchovním mistrem skrze zasvĕcení a obdrží gāyatrī mantru. Tato očišťující mantra se pronáší třikrát dennĕ  —  při rozednĕní, v poledne a za soumraku. Příznivé okamžiky k provádĕní duchovních povinností jsou vypočítávány podle putování slunce oblohou a toto systematické plánování duchovních povinností je zde přičítáno slunci jako zástupci Boha.

Verš

avani-patir ivāsādhūnāṁ bhayam udīrayann aṭati parita āśā-pālais tatra tatra kamala-kośāñjalibhir upahṛtārhaṇaḥ.

Synonyma

avani-patiḥ — král; iva — jako; asādhūnām — nesvatých; bhayam — strach; udīrayan — vytváříš; aṭati — cestuješ; paritaḥ — křížem krážem; āśā-pālaiḥ — božstva vládnoucí svĕtovým stranám; tatra tatra — sem a tam; kamala-kośa — drží lotosové kvĕty; añjalibhiḥ — se sepjatýma rukama; upahṛta — nabízejí; arhaṇaḥ — úctyhodné dary.

Překlad

Jako pozemský král cestuješ všude a šíříš strach mezi neznabohy, zatímco ti mocná božstva vládnoucí svĕtovým stranám se sepjatýma rukama nabízejí lotosové kvĕty a další úctyhodné dary.

Verš

atha ha bhagavaṁs tava caraṇa-nalina-yugalaṁ tri-bhuvana-gurubhir abhivanditam aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti.

Synonyma

atha — tak; ha — vskutku; bhagavan — ó Pane; tava — Tvé; caraṇa-nalina-yugalam — dvĕ lotosové nohy; tri-bhuvana — třī svĕtů; gurubhiḥ — duchovními mistry; abhivanditam — ctĕné; aham — já; ayāta-yāma — nikomu neznámé; yajuḥ-kāmaḥ — toužím po yajur-mantrách; upasarāmi — obracím se na a uctívám; iti — takto.

Překlad

Proto, ó můj pane, s modlitbou přicházím ke Tvým lotosovým nohám, které uctívají duchovní mistři tří svĕtů a doufám, že od Tebe získám mantry Yajur Védy, které nikdo jiný nezná.

Verš

sūta uvāca
evaṁ stutaḥ sa bhagavān
vāji-rūpa-dharo raviḥ
yajūṁṣy ayāta-yāmāni
munaye ’dāt prasāditaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; evam — takto; stutaḥ — opĕvovaný; saḥ — on; bhagavān — mocný polobůh; vāji-rūpa — podobu konĕ; dharaḥ — přijal; raviḥ — sluneční bůh; yajūṁṣiyajur-mantry; ayāta-yāmāni — které se žádný jiný smrtelník nenaučil; munaye — mudrci; adāt — dal; prasāditaḥ — potĕšen.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Mocný bůh slunce byl s jeho opĕvováním spokojen, přijal podobu konĕ a mudrci Yājñavalkyovi předal yajur-mantry, které do té doby nikdo v lidské společnosti neznal.

Verš

yajurbhir akaroc chākhā
daśa pañca śatair vibhuḥ
jagṛhur vājasanyas tāḥ
kāṇva-mādhyandinādayaḥ

Synonyma

yajurbhiḥ — z tĕchto yajur-manter; akarot — vytvořil; śākhāḥ — odvĕtví; daśa — deset; pañca — plus pĕt; śataiḥ — se stovkami; vibhuḥ — mocný; jagṛhuḥ — přijali; vāja-sanyaḥ — vzešlých z koňské hřívy, a proto známých jako Vājasaneyī; tāḥ — je; kāṇva-mādhyandina-ādayaḥ — žáci Kāṇvy, Mādhyandiny a dalších ṛṣiů.

Překlad

Mocný mudrc z nesčetných stovek manter Yajur Vedy sestavil patnáct nových odvĕtví védské literatury. Ty se díky tomu, že vzešly z koňské hřívy, staly známé jako Vājasaneyi-saṁhitā a v učednické posloupnosti byly přijaty následovníky Kāṇvy, Mādhyandiny a dalších ṛṣiů.

Verš

jaimineḥ sama-gasyāsīt
sumantus tanayo muniḥ
sutvāṁs tu tat-sutas tābhyām
ekaikāṁ prāha saṁhitām

Synonyma

jaimineḥ — Jaiminiho; sama-gasya — přednašeč Sāma Vedy; āsīt — byl; sumantuḥ — Sumantu; tanayaḥ — syn; muniḥ — mudrc (Jaimini); sutvān — Sutvān; tu — a; tat-sutaḥ — syn Sumantua; tābhyām — každému z nich; eka-ekām — jednu ze dvou částí; prāha — přednesl; saṁhitām — sbírku.

Překlad

Jaimini Ṛṣi, autorita na Sāma Vedu, mĕl syna jménem Sumantu a synem Sumantua byl Sutvān. Mudrc Jaimini každému z nich přednesl jinou část Sāma-veda-saṁhity.

Verš

sukarmā cāpi tac-chiṣyaḥ
sāma-veda-taror mahān
sahasra-saṁhitā-bhedaṁ
cakre sāmnāṁ tato dvija
hiraṇyanābhaḥ kauśalyaḥ
pauṣyañjiś ca sukarmaṇaḥ
śiṣyau jagṛhatuś cānya
āvantyo brahma-vittamaḥ

Synonyma

sukarmā — Sukarmā; ca — a; api — vskutku; tat-śiṣyaḥ — žák Jaiminiho; sāma-veda-taroḥ — stromu Sāma Vedy; mahān — velký myslitel; sahasra-saṁhitā — tisíce sbírek; bhedam — rozdĕlení; cakre — udĕlal; sāmnām — ze sāma-manter; tataḥ — a potom; dvija — ó brāhmaṇo (Śaunako); hiraṇyanābhaḥ kauśalyaḥ — Hiraṇyanābha, syn Kuśaly; pauṣyañjiḥ — Pauṣyañji; ca — a; sukarmaṇaḥ — Sukarmy; śiṣyau — tito dva žáci; jagṛhatuḥ — vzali; ca — a; anyaḥ — další; āvantyaḥ — Āvantya; brahma-vit-tamaḥ — nejdokonaleji realizovaný v poznání Absolutní Pravdy.

Překlad

Sukarmā, další Jaiminiho žák, byl velkým učencem. Mocný strom Sāma Vedy rozdĕlil na tisíc saṁhit. Poté sī, ó brāhmaṇo, tyto sāma-mantry vzali na starost tři Sukarmovi žáci  —  Hiraṇyanābha, syn Kuśaly; Pauṣyañji; a v duchovní realizaci vysoce pokročilý Āvantya.

Verš

udīcyāḥ sāma-gāḥ śiṣyā
āsan pañca-śatāni vai
pauṣyañjy-āvantyayoś cāpi
tāṁś ca prācyān pracakṣate

Synonyma

udīcyāḥ — náležící k severu; sāma-gāḥ — přednašeč Sāma Vedy; śiṣyāḥ — žáků; āsan — bylo; pañca-śatāni — pĕt set; vai — vskutku; pauṣyañji-āvantyayoḥ — Pauṣyañjiho a Āvantyi; ca — a; api — vskutku; tān — oni; ca — také; prācyān — východní; pracakṣate — jsou nazýváni.

Překlad

Pĕt set žáků Pauṣyañjiho a Āvantyi se stalo známo jako severní přednašeči Sāma Vedy a pozdĕji se nĕkteří z nich stali známí také jako východní přednašeči.

Verš

laugākṣir māṅgaliḥ kulyaḥ
kuśīdaḥ kukṣir eva ca
pauṣyañji-śiṣyā jagṛhuḥ
saṁhitās te śataṁ śatam

Synonyma

laugākṣiḥ māṅgaliḥ kulyaḥ — Laugākṣi, Māṅgali a Kulya; kuśīdaḥ kukṣiḥ — Kuśīda a Kukṣi; eva — vskutku; ca — také; pauṣyañji-śiṣyāḥ — Pauṣyañjiho žáci; jagṛhuḥ — přijali; saṁhitāḥ — sbírky; te — oni; śatam śatam — každý z nich sto.

Překlad

Pĕt dalších Pauṣyañjiho žáků známých jako Laugākṣi, Māṅgali, Kulya, Kuśīda a Kukṣi dostali každý stovku saṁhit.

Verš

kṛto hiraṇyanābhasya
catur-viṁśati saṁhitāḥ
śiṣya ūce sva-śiṣyebhyaḥ
śeṣā āvantya ātmavān

Synonyma

kṛtaḥ — Kṛta; hiraṇyanābhasya — Hiraṇyanābhy; catuḥ-viṁśati — dvacet čtyři; saṁhitāḥ — sbírek; śiṣyaḥ — žák; ūce — přednesl; sva-śiṣyebhyaḥ — svým žákům; śeṣāḥ — zbívající (sbírky); āvantyaḥ — Āvantya; ātma-vān — sebeovládnutý.

Překlad

Kṛta, žák Hiraṇyanābhy, přednesl dvacet čtyři saṁhit svým žákům a zbívající byly předávány seberealizovaným mudrcem Āvantyou.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šesté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Odchod Mahārāje Parīkṣita.“