Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.70

Verš

ya evemaṁ lokam ati-karāla-vadanāndhakāra-saṁjñājagara-graha-gilitaṁ mṛtakam iva vicetanam avalokyānukampayā parama-kāruṇika īkṣayaivotthāpyāhar ahar anusavanaṁ śreyasi sva-dharmākhyātmāva-sthane pravartayati.

Synonyma

yaḥ — jenž; eva — sám; imam — tento; lokam — svĕt; ati-karāla — hrůzná; vadana — tlama, která; andhakāra-saṁjña — známá jako temnota; ajagara — krajtou; graha — uchvácen; gilitam — a pohlcen; mṛtakam — mrtvý; iva — jakoby; vicetanam — v bezvĕdomí; avalokya — pohledem; anukampayā — milostivĕ; parama-kāruṇikaḥ — nanejvýš vznešený; īkṣayā — pohlédnutím; eva — vskutku; utthāpya — probouzíš je; ahaḥ ahaḥ — den za dnem; anu-savanam — bĕhem tří posvátných přelomů dne; śreyasi — pro nejzazší prospĕch; sva-dharma-ākhya — známý jako ta pravá povinnost duše; ātma-avasthāne — ve sklonu k duchovnímu životu; pravartayati — zamĕstnáváš.

Překlad

Tento svĕt svou hroznou tlamou uchvátila a pozřela krajta temnoty a je zbaven vĕdomí, jakoby mrtvý. Ty však milostivĕ na spící lidi tohoto svĕta pohlížíš, probouzíš je a daruješ jim zrak. Jsi proto nanejvýš šlechetný. Třikrát dennĕ bĕhem posvátných přelomů dne přivádíš zbožné na cestu konečného dobra tím, že je vybízíš k provádĕní náboženských povinností, které je umístí v jejich duchovním postavení.

Význam

Podle védské kultury jsou tři vyšší třídy společnosti (intelektuálové, politici a obchodníci) formálnĕ spojeny s duchovním mistrem skrze zasvĕcení a obdrží gāyatrī mantru. Tato očišťující mantra se pronáší třikrát dennĕ  —  při rozednĕní, v poledne a za soumraku. Příznivé okamžiky k provádĕní duchovních povinností jsou vypočítávány podle putování slunce oblohou a toto systematické plánování duchovních povinností je zde přičítáno slunci jako zástupci Boha.