Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.63

Verš

ity ukto gurur apy āha
kupito yāhy alaṁ tvayā
viprāvamantrā śiṣyeṇa
mad-adhītaṁ tyajāśv iti

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — osloven; guruḥ — jeho duchovní mistr; api — vskutku; āha — řekl; kupitaḥ — rozzloben; yāhi — odejdi; alam — dost; tvayā — s tebou; vipra-avamantrā — ty, který urážíš brāhmaṇy; śiṣyeṇa — takový žák; mat-adhītam — co jsem naučil; tyaja — vzdej se; āśu — okamžitĕ; iti — tak.

Překlad

Takto osloven se duchovní mistr Vaiśampāyana rozzlobil a řekl: Odejdi odsud, mám tĕ dost, ó žáku, který urážíš brāhmaṇy! A neprodlenĕ vrať vše, co jsem tĕ naučil.

Význam

Śrī Vaiśampāyana se zlobil, protože Yājñavalkya, jeden z jeho žáků, urážel ostatní žáky, kteří byli kvalifikovaní brāhmaṇi. Tak jako otce rozzlobí, když se jeden syn chová špatnĕ k jeho ostatním dĕtem, duchovní mistr je velmi znechucen, když je nĕjaký žáků pyšný a uráží jeho ostatní žáky nebo se k nim nevhodnĕ chová.