Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.11

Verš

takṣakaḥ prahito viprāḥ
kruddhena dvija-sūnunā
hantu-kāmo nṛpaṁ gacchan
dadarśa pathi kaśyapam

Synonyma

takṣakaḥ — okřídlený had Takṣaka; prahitaḥ — poslaný; viprāḥ — ó učení brāhmaṇi; kruddhena — rozzlobeným; dvija — mudrce Śamīky; sūnunā — synem; hantu-kāmaḥ — toužící zabít; nṛpam — krále; gacchan — když šel; dadarśa — vidĕl; pathi — na cestĕ; kaśyapam — Kaśyapu Muniho.

Překlad

Ó učení brāhmaṇi, když se okřídlený had Takṣaka poslaný rozzlobeným synem brāhmaṇy blížil ke králi, aby ho zabil, potkal na cestĕ Kaśyapu Muniho.