Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Čtyři druhy zničení vesmíru

Tato kapitola pojednává o čtyřech druzích zničení (opakované, občasné, hmotné a konečné) a o pronášení svatého jména Pána Hariho, což je jediný způsob jak zastavit kolobĕh hmotného života.

Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den a každý Brahmův den zvaný kalpa obsáhne životy čtrnácti Manuů. Brahmova noc je stejnĕ dlouhá jako jeho den. Bĕhem své noci Brahmā spí a dochází ke zničení třech planetárních soustav, což je občasné zničení naimittika. Když Brahmův život trvající sto let skončí, dochází k naprostému hmotnému zničení prākṛtika. Tehdy je zničeno sedm složek hmotné přírody počínaje složkou mahat a s nimi i celé vesmírné vejce. Opravdovou realitu človĕk pochopí, když dosáhne poznání o Absolutním. Celý stvořený vesmír vnímá jako oddĕlený od Absolutního a tedy jako neskutečný. Tomu se říká ātyantika neboli konečné zničení (osvobození). Čas v každém okamžiku neviditelnĕ mĕní tĕla všech stvořených bytostí i všech ostatních hmotných projevů. Tento proces přemĕny způsobuje, že živé bytosti podstupují neustálé zničení v podobĕ rození a umírání. Ti, kdo vidí na jemné úrovni, říkají, že všechny živé bytosti včetnĕ samotného Brahmy vždy podléhají stvoření a zničení. Hmotný život znamená podřízenost zrození a smrti, neboli stvoření a zničení. Jedinou lodí vhodnou pro překročení oceánu hmotné existence, který je jinak nepřekonatelný, je loď pokorného naslouchání nektarovým zábavám Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

śrī-śuka uvāca
kālas te paramāṇv-ādir
dvi-parārdhāvadhir nṛpa
kathito yuga-mānaṁ ca
śṛṇu kalpa-layāv api

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; kālaḥ — čas; te — tobĕ; parama-aṇu — (nejmenší jednotka času mĕřená) neviditelným atomem; ādiḥ — počínaje; dvi-para-ardha — dvĕma polovinami Brahmova života; avadhiḥ — konče; nṛpa — ó králi Parīkṣite; kathitaḥ — byla popsána; yuga-mānam — délka vĕku; ca — a; śṛṇu — nyní slyš; kalpa — Brahmova dne; layau — zničení; api — také.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj drahý králi, již jsem ti popsal jednotky času počínaje tou nejmenší mĕřenou pohybem jednoho atomu až po délku celého života Pána Brahmy. Hovořil jsem také o délkách různých vĕků vesmírné historie. Nyní prosím naslouchej o Brahmovĕ dni a procesu zničení.

Verš

catur-yuga-sahasraṁ tu
brahmaṇo dinam ucyate
sa kalpo yatra manavaś
caturdaśa viśām-pate

Synonyma

catuḥ-yuga — čtyři vĕky; sahasram — tisíc; tu — vskutku; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; dinam — den; ucyate — je řečeno; saḥ — to; kalpaḥkalpa; yatra — ve které; manavaḥ — původních praotců lidstva; caturdaśa — čtrnáct; viśām-pate — ó králi.

Překlad

Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Bĕhem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů.

Verš

tad-ante pralayas tāvān
brāhmī rātrir udāhṛtā
trayo lokā ime tatra
kalpante pralayāya hi

Synonyma

tat-ante — po tĕchto (tisíci cyklech vĕků); pralayaḥ — zničení; tāvān — stejnĕ dlouhé; brāhmī — Brahmova; rātriḥ — noc; udāhṛtā — je popsána; trayaḥ — tři; lokāḥ — svĕty; ime — tyto; tatra — tehdy; kalpante — podléhají; pralayāya — zničení; hi — vskutku.

Překlad

Po jednom Brahmovĕ dni nastává stejnĕ dlouhá noc, bĕhem které dochází ke zničení všech třech planetárních soustav.

Verš

eṣa naimittikaḥ proktaḥ
pralayo yatra viśva-sṛk
śete ’nantāsano viśvam
ātmasāt-kṛtya cātma-bhūḥ

Synonyma

eṣaḥ — toto; naimittikaḥ — občasné; proktaḥ — je řečeno; pralayaḥ — zničení; yatra — ve kterém; viśva-sṛk — stvořitel vesmíru, Nejvyšší Pán Nārāyaṇa; śete — ulehne; ananta-āsanaḥ — na lůžko v podobĕ hada Ananty Śeṣi; viśvam — vesmír; ātma-sāt-kṛtya — pohltí do sebe; ca — také; ātma-bhūḥ — Pán Brahmā.

Překlad

Tomu se říká naimittika neboli občasné zničení, při kterém původní stvořitel Pán Nārāyaṇa ulehne na lůžko Anantu Śeṣu a zatímco Pán Brahmā spí, pohltí celý vesmír.

Verš

dvi-parārdhe tv atikrānte
brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ
tadā prakṛtayaḥ sapta
kalpante pralayāya vai

Synonyma

dvi-parārdhe — dvĕ parārdhy; tu — a; atikrānte — když jsou dovršeny; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; parame-ṣṭhinaḥ — nejvýše postavené živé bytosti; tadā — potom; prakṛtayaḥ — živlů přírody; sapta — sedm; kalpante — podlehne; pralayāya — zničení; vai — vskutku.

Překlad

Když dojde k dovršení dvou polovin života Pána Brahmy, nejvznešenĕjší živé bytosti, je zničeno sedm základních živlů stvoření.

Verš

eṣa prākṛtiko rājan
pralayo yatra līyate
aṇḍa-koṣas tu saṅghāto
vighāta upasādite

Synonyma

eṣaḥ — toto; prākṛtikaḥ — živlů hmotné přírody; rājan — ó králi Parīkṣite; pralayaḥ — zničení; yatra — ve kterém; līyate — je rozpuštĕno; aṇḍa-koṣaḥ — vesmírné vejce; tu — a; saṅghāṭaḥ — spojení; vighāte — příčinu svého rozkladu; upasādite — potká.

Překlad

Ó králi, po zničení hmotných živlů je zničeno i vesmírné vejce obsahující souhrn živlů stvoření.

Význam

Je významné, že Śukadeva Gosvāmī, duchovní mistr krále Parīkṣita, obšírnĕ popisuje zničení vesmíru krátce před smrtí svého žáka. Pozorným vyslechnutím příbĕhu o zničení vesmíru může každý snadno pochopit, jak bezvýznamná událost je jeho vlastní odchod z tohoto svĕta v rámci gigantického rozsahu celého hmotného projevu. Jako ideální duchovní mistr Śukadeva Gosvāmī svým hlubokým a příhodným vyprávĕním připravuje svého žáka na okamžik smrti.

Verš

parjanyaḥ śata-varṣāṇi
bhūmau rājan na varṣati
tadā niranne hy anyonyaṁ
bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ
kṣayaṁ yāsyanti śanakaiḥ
kālenopadrutāḥ prajāḥ

Synonyma

parjanyaḥ — mraky; śata-varṣāṇi — sto let; bhūmau — na zemi; rājan — můj drahý králi; na varṣati — nevydají déšť; tadā — potom; niranne — s příchodem hladomoru; hi — vskutku; anyonyam — navzájem; bhakṣyamāṇāḥ — budou se pojídat; kṣudhā — hladem; arditāḥ — souženi; kṣayam — ke zničení; yāsyanti — spĕjí; śanakaiḥ — postupnĕ; kālena — silou času; upadrutāḥ — zničení; prajāḥ — lidé.

Překlad

Ó králi, s blížícím se zničením nebude na zemi pršet sto let. Sucho způsobí hladomor a hladovĕjící lidé se budou navzájem pojídat. Tak budou obyvatelé zemĕ, zmateni silou času, postupnĕ zničeni.

Verš

sāmudraṁ daihikaṁ bhaumaṁ
rasaṁ sāṁvartako raviḥ
raśmibhiḥ pibate ghoraiḥ
sarvaṁ naiva vimuñcati

Synonyma

sāmudram — oceánu; daihikam — živých tĕl; bhaumam — zemĕ; rasam — šťávu; sāṁvartakaḥ — ničící; raviḥ — slunce; raśmibhiḥ — svými paprsky; pibate — vysaje; ghoraiḥ — hrozivými; sarvam — vše; na — nic; eva — dokonce; vimuñcati — dá.

Překlad

Slunce ve své ničivé podobĕ svými strašlivými paprsky vysaje veškerou vodu z oceánu, živých tĕl i zemĕ samotné, ale žádnou vodu toto ničivé slunce nevrátí.

Verš

tataḥ saṁvartako vahniḥ
saṅkarṣaṇa-mukhotthitaḥ
dahaty anila-vegotthaḥ
śūnyān bhū-vivarān atha

Synonyma

tataḥ — poté; saṁvartakaḥ — zničení; vahniḥ — oheň; saṅkarṣaṇa — Nejvyššího Pána, Saṅkarṣaṇa; mukha — z úst; utthitaḥ — který vyšlehl; dahati — spálí; anila-vega — silou vĕtru; utthaḥ — rozdmýchaný; śūnyān — prázdných; bhū — planet; vivarān — puklin; atha — potom.

Překlad

Poté z úst Pána Saṅkarṣaṇa vyšlehne velký zničující oheň. Mocná síla vĕtru jej rozšíří po celém vesmíru a bude spalovat jeho obal zbavený veškerého života.

Verš

upary adhaḥ samantāc ca
śikhābhir vahni-sūryayoḥ
dahyamānaṁ vibhāty aṇḍaṁ
dagdha-gomaya-piṇḍa-vat

Synonyma

upari — nahoře; adhaḥ — a dole; samantāt — ze všech stran; ca — a; śikhābhiḥ — plameny; vahni — ohnĕ; sūryayoḥ — a slunce; dahyamānam — spalován; vibhāti — plane; aṇḍam — vesmír ve tvaru vejce; dagdha — hořící; go-maya — kravského trusu; piṇḍa-vat — jako koule.

Překlad

Vesmír spalovaný ze všech stran – zeshora žhnoucím sluncem a zespoda ohnĕm Pána Saṅkarṣaṇa – bude planout jako hořící koule kravského trusu.

Verš

tataḥ pracaṇḍa-pavano
varṣāṇām adhikaṁ śatam
paraḥ sāṁvartako vāti
dhūmraṁ khaṁ rajasāvṛtam

Synonyma

tataḥ — potom; pracaṇḍa — dĕsivý; pavanaḥ — vichr; varṣāṇām — let; adhikam — více než; śatam — sto; paraḥ — velké; sāmvartakaḥ — působící zničení; vāti — vane; dhūmram — šedivé; kham — nebe; rajasā — prachem; āvṛtam — zahalené.

Překlad

Více než sto let potom bude vát hrozný ničivý vítr a nebe plné prachu zešedne.

Verš

tato megha-kulāny aṅga
citra varṇāny anekaśaḥ
śataṁ varṣāṇi varṣanti
nadanti rabhasa-svanaiḥ

Synonyma

tataḥ — poté; megha-kulāni — mraky; aṅga — můj drahý králi; citra-varṇāni — různých barev; anekaśaḥ — početné; śatam — sto let; varṣāṇi — let; varṣanti — budou vypouštĕt déšť; nadanti — budou hřmĕt; rabhasa-svanaiḥ — hrůzu nahánĕjícími zvuky.

Překlad

Poté se, ó králi, shromáždí shluky různobarevných mraků, ze kterých se bude ozývat dĕsivé hřmĕní a sto let z nich budou padat proudy deštĕ.

Verš

tata ekodakaṁ viśvaṁ
brahmāṇḍa-vivarāntaram

Synonyma

tataḥ — poté; eka-udakam — jediná vodní nádrž; viśvam — vesmír; brahma-aṇḍa — v podobĕ vejce stvoření; vivara-antaram — uvnitř.

Překlad

Tehdy se vnitřní prostor vesmíru naplní vodou a vytvoří jednolitý vesmírný oceán.

Verš

tadā bhūmer gandha-guṇaṁ
grasanty āpa uda-plave
grasta-gandhā tu pṛthivī
pralayatvāya kalpate

Synonyma

tadā — poté; bhūmeḥ — zemĕ; gandha-guṇam — vlastnost vůnĕ, kterou lze vnímat; grasanti — odebere; āpaḥ — voda; uda-plave — bĕhem potopy; grasta-gandhā — zbaven vůnĕ; tu — a; pṛthivī — živel zemĕ; pralayatvāya kalpate — přestane být projevený.

Překlad

Celý vesmír bude zaplaven a voda zbaví zemi její výjimečné vlastnosti, vůnĕ, a živel zemĕ bude rozpuštĕn.

Význam

V celém Śrīmad-Bhāgavatamu je jasnĕ vysvĕtleno, že první ze živlů, prostor, vlastní výjimečnou vlastnost, zvuk. Potom se stvoření rozšíří a projeví se druhý živel, vzduch, jehož vlastnostmi je zvuk a dotek. Třetí živel, oheň, vlastní zvuk, dotek a tvar a čtvrtý, voda, obsahuje zvuk, dotek, tvar a chuť. V zemi se nacházejí zvuk, dotek, tvar, chuť a vůnĕ. Ztrátou své výjimečné, charakteristické vlastnosti se tak přirozenĕ každý živel přestává lišit od předchozích, jemnĕjších, a jako jedinečná entita tak přestává existovat.

Verš

apāṁ rasam atho tejas
tā līyante ’tha nīrasāḥ
grasate tejaso rūpaṁ
vāyus tad-rahitaṁ tadā
līyate cānile tejo
vāyoḥ khaṁ grasate guṇam
sa vai viśati khaṁ rājaṁs
tataś ca nabhaso guṇam
śabdaṁ grasati bhūtādir
nabhas tam anu līyate
taijasaś cendriyāṇy aṅga
devān vaikāriko guṇaiḥ
mahān grasaty ahaṅkāraṁ
guṇāḥ sattvādayaś ca tam
grasate ’vyākṛtaṁ rājan
guṇān kālena coditam
na tasya kālāvayavaiḥ
pariṇāmādayo guṇāḥ
anādy anantam avyaktaṁ
nityaṁ kāraṇam avyayam

Synonyma

apām — vody; rasam — chuť; atha — poté; tejaḥ — oheň; tāḥ — tuto vodu; līyante — rozpustí; atha — potom; nīrasāḥ — zbavena své chuti; grasate — odebere; tejasaḥ — ohnĕ; rūpam — podobu; vāyuḥ — vzduch; tat-rahitam — zbaven své podoby; tadā — poté; līyate — splyne; ca — a; anile — s vĕtrem; tejaḥ — oheň; vāyoḥ — vzduchu; kham — éter; grasati — odebere; guṇam — schopnost vnímat (dotek); saḥ — tento vzduch; vai — vskutku; viśati — vstoupí; kham — do éteru; rājan — ó králi Parīkṣite; tataḥ — poté; ca — a; nabhasaḥ — éteru; guṇam — vlastnost; śabdam — zvuk; grasate — odebere; bhūta-ādiḥ — falešné ego v kvalitĕ nevĕdomosti; nabhaḥ — éter; tam — do tohoto falešného ega; anu — následnĕ; līyate — vstoupí; taijasaḥ — do falešného ega v kvalitĕ vášnĕ; ca — a; indriyāṇi — smysly; aṅga — můj drahý králi; devān — polobozi; vaikārikaḥ — do falešného ega v kvalitĕ dobra; guṇaiḥ — spolu s projevenými funkcemi (falešného ega); mahānmahat-tattva; grasati — zmocní se; ahaṅkāram — falešného ega; guṇāḥ — základní kvality přírody; sattva-ādayaḥ — dobro, vášeň a nevĕdomost; ca — a; tam — této mahat; grasate — zmocní se; avyākṛtam — původní neprojevená podoba přírody; rājan — ó králi; guṇān — třech kvalit; kālena — časem; coditam — puzená; na — nejsou; tasya — této neprojevené přírody; kāla — času; avayavaiḥ — částmi; pariṇāma-ādayaḥ — promĕna a další zmĕny viditelné hmoty (stvoření, růst a tak dále); guṇāḥ — tyto vlastnosti; anādi — bez počátku; anantam — bez konce; avyaktam — neprojevená; nityam — vĕčná; kāraṇam — příčina; avyayam — neselhávající.

Překlad

Živel oheň poté odejme vodĕ její chuť a ta zbavena své výjimečné vlastnosti splyne s ohnĕm. Vzduch zbaví oheň jeho tvaru a ten, zbaven své podoby, splyne se vzduchem. Éter zbaví vzduch jeho vlastnosti, doteku, a vzduch splyne s éterem. Potom se falešné ego v kvalitĕ nevĕdomosti zmocní zvuku, vlastnosti éteru, ó králi, a ten pak splyne s falešným egem. Falešné ego v kvalitĕ vášnĕ se zmocní smyslů a falešné ego v kvalitĕ dobra pohltí polobohy. Celková mahat-tattva se potom zmocní falešného ega s jeho různými funkcemi a tato mahat je pohlcena třemi základními kvalitami hmotné přírody – dobrem, vášní a nevĕdomostí. Můj drahý králi Parīkṣite, tyto kvality dále pohltí původní neprojevená podoba přírody puzená časem. Tato neprojevená příroda nepodléhá šesti druhům promĕn způsobeným vlivem času. Ve skutečnosti nemá ani počátek, ani konec. Je to neprojevená, vĕčná a neselhávající příčina stvoření.

Verš

na yatra vāco na mano na sattvaṁ
tamo rajo vā mahad-ādayo ’mī
na prāṇa-buddhīndriya-devatā vā
na sanniveśaḥ khalu loka-kalpaḥ
na svapna-jāgran na ca tat suṣuptaṁ
na khaṁ jalaṁ bhūr anilo ’gnir arkaḥ
saṁsupta-vac chūnya-vad apratarkyaṁ
tan mūla-bhūtaṁ padam āmananti

Synonyma

na — ne; yatra — kde; vācaḥ — řeč; na — ne; manaḥ — mysl; na — ne; sattvam — kvalita dobra; tamaḥ — kvalita nevĕdomosti; rajaḥ — kvalita vášnĕ; — nebo; mahatmahat-tattva; ādayaḥ — a tak dále; amī — tyto složky; na — ne; prāṇa — životní vzduch; buddhi — inteligence; indriya — smysly; devatāḥ — a vládnoucí polobozi; — nebo; na — ne; sanniveśaḥ — konkrétní podoba; khalu — vskutku; loka-kalpaḥ — planetárních soustav; na — ne; svapna — spánek; jāgrat — bdĕní; na — ne; ca — a; tat — tento; suṣuptam — hluboký spánek; na — ne; kham — éter; jalam — voda; bhūḥ — zemĕ; anilaḥ — vzduch; agniḥ — oheň; arkaḥ — slunce; saṁsupta-vat — jako ten, kdo hluboce spí; śūnya-vat — jako prázdnota; apratarkyam — nedostupná logikou; tat — tato pradhāna; mūla-bhūtam — je základ; padam — podstata; āmananti — velké autority říkají.

Překlad

V neprojeveném stavu hmotné přírody zvaném pradhāna nejsou projevena slova, mysl, ani jemné živly počínaje mahat a nejsou tam ani tři kvality přírody. Není tam životní vzduch, inteligence, smysly ani polobozi. Neexistují v nĕm konkrétnĕ rozmístĕné planetární soustavy ani různé úrovnĕ vĕdomí – spánek, bdĕní a hluboký spánek. Není v nĕm éter, voda, zemĕ, vzduch, oheň ani slunce. Tento stav se podobá hlubokému spánku nebo prázdnotĕ a ve skutečnosti je nepopsatelný. Autority duchovní vĕdy však vysvĕtlují, že pradhāna jako původní podstata je skutečný základ hmotného stvoření.

Verš

layaḥ prākṛtiko hy eṣa
puruṣāvyaktayor yadā
śaktayaḥ sampralīyante
vivaśāḥ kāla-vidrutāḥ

Synonyma

layaḥ — zničení; prākṛtikaḥ — hmotných živlů; hi — vskutku; eṣaḥ — toto; puruṣa — Nejvyššího Pána; avyaktayoḥ — a Jeho hmotné přírody v její neprojevené podobĕ; yadā — když; śaktayaḥ — energie; sampralīyante — zcela splynou; vivaśāḥ — bezmocnĕ; kāla — časem; vidrutāḥ — uvedeny v chaos.

Překlad

Tomuto zničení se říká prākṛtika, bĕhem nĕhož jsou energie náležející Nejvyšší Osobĕ a Jeho neprojevené hmotné přírodĕ vlivem času rozpuštĕny, zbaveny svých sil a navzájem zcela splynou.

Verš

buddhīndriyārtha-rūpeṇa
jñānaṁ bhāti tad-āśrayam
dṛśyatvāvyatirekābhyām
ādy-antavad avastu yat

Synonyma

buddhi — inteligence; indriya — smyslů; artha — a smyslových předmĕtů; rūpeṇa — v podobĕ; jñānam — Absolutní Pravda; bhāti — projevuje se; tat — tĕchto prvků; āśrayam — základ; dṛśyatva — protože to lze vnímat; avyatirekābhyām — a protože se to neliší od své vlastní příčiny; ādi-anta-vat — to, co má počátek a konec; avastu — postrádá podstatu; yat — cokoliv.

Překlad

To samotná Absolutní Pravda se projevuje v podobĕ inteligence, smyslů a objektů smyslového vnímání a je jejich konečným základem. Vše, co má počátek a konec, postrádá podstatu, protože se jedná o objekt vnímaný omezenými smysly, a protože se neliší od své vlastní příčiny.

Význam

Slovo dṛśyatva znamená, že všechny jemné i hrubé hmotné projevy jsou zviditelnĕny energií Nejvyššího Pána a v dobĕ zničení se opĕt stávají neviditelnými neboli neprojevenými. Ve své podstatĕ proto nejsou oddĕleny od zdroje, ze kterého vycházejí a do kterého jsou opĕt staženy.

Verš

dīpaś cakṣuś ca rūpaṁ ca
jyotiṣo na pṛthag bhavet
evaṁ dhīḥ khāni mātrāś ca
na syur anyatamād ṛtāt

Synonyma

dīpaḥ — lampa; cakṣuḥ — pozorující oko; ca — a; rūpam — vnímaný tvar; ca — a; jyotiṣaḥ — od původního živlu ohnĕ; na — ne; pṛthak — odlišné; bhavet — jsou; evam — stejným způsobem; dhīḥ — inteligence; khāni — smysly; mātrāḥ — vjemy; ca — a; na syuḥ — nejsou; anyatamāt — zcela se lišící; ṛtāt — od reality.

Překlad

Lampa, oko, které pozoruje díky jejímu svĕtlu, a viditelná podoba, která je pozorována, se v základĕ neliší od živlu ohnĕ. Ani inteligence, smysly a smyslové vnímání neexistují oddĕlenĕ od nejvyšší reality, i když od nich tato Absolutní Realita zůstává naprosto odlišná.

Verš

buddher jāgaraṇaṁ svapnaḥ
suṣuptir iti cocyate
māyā-mātram idaṁ rājan
nānātvaṁ pratyag-ātmani

Synonyma

buddheḥ — inteligence; jāgaraṇam — bdĕlé vĕdomí; svapnaḥ — spánek; suṣuptiḥ — hluboký spánek; iti — tak; ca — a; ucyate — nazývají se; māyā-mātram — pouhý klam; idam — toto; rājan — ó králi; nānātvam — dualita; pratyak-ātmani — vnímána čistou duší.

Překlad

Tři stavy inteligence se nazývají bdĕní, spánek a hluboký spánek. Můj drahý králi, různé prožitky vytvořené pro čistou živou bytost tĕmito stavy však nejsou nic jiného než klam.

Význam

Čisté vĕdomí Kṛṣṇy existuje nad různými stavy hmotného vĕdomí. Tak jako v přítomnosti svĕtla zmizí temnota, zmizí v zářící přítomnosti čistého vĕdomí Kṛṣṇy, jež je přirozeným postavením každé živé bytosti, klamná hmotná inteligence vnímaná jako bdĕní, snĕní a hluboký spánek.

Verš

yathā jala-dharā vyomni
bhavanti na bhavanti ca
brahmaṇīdaṁ tathā viśvam
avayavy udayāpyayāt

Synonyma

yathā — tak jako; jala-dharāḥ — mraky; vyomni — na nebi; bhavanti — jsou; na bhavanti — nejsou; ca — a; brahmaṇi — v Absolutní Pravdĕ; idam — tyto; tathā — podobnĕ; viśvam — vesmír; avayavi — má části; udaya — kvůli stvoření; apyayāt — a zničení.

Překlad

Tak jako na nebi vzniknou mraky a pak jsou rozptýleny sloučením a rozpuštĕním složek, které je tvoří, je tento hmotný vesmír stvořen a zničen v Absolutní Pravdĕ sloučením a rozpuštĕním živlů, ze kterých se skládá.

Verš

satyaṁ hy avayavaḥ proktaḥ
sarvāvayavinām iha
vinārthena pratīyeran
paṭasyevāṅga tantavaḥ

Synonyma

satyam — skutečná; hi — protože; avayavaḥ — hmotná příčina; proktaḥ — je označena jako; sarva-avayavinām — všech stvořených bytostí; iha — v tomto stvořeném svĕtĕ; vinā — oddĕlenĕ od; arthena — jejich projeveného výtvoru; pratīyeran — dají se vnímat; paṭasya — látky; iva — jako; aṅga — můj drahý králi; tantavaḥ — nitĕ.

Překlad

Můj drahý králi, [ve Vedānta-sūtře] je řečeno, že hmotnou příčinu, která tvoří jakýkoliv hmotný výtvor v tomto vesmíru, lze vnímat jako oddĕlenou realitu, tak jako se dají nitĕ, které tvoří látku, vnímat oddĕlenĕ od jejich produktu.

Verš

yat sāmānya-viśeṣābhyām
upalabhyeta sa bhramaḥ
anyonyāpāśrayāt sarvam
ādy-antavad avastu yat

Synonyma

yat — cokoliv; sāmānya — z hlediska obecné příčiny; viśeṣābhyām — a konkrétního výtvoru; upalabhyeta — je vnímáno; saḥ — toto; bhramaḥ — je klam; anyonya — vzájemné; apāśrayāt — kvůli závislosti; sarvam — vše; ādi-anta-vat — podléhající začátku a konci; avastu — neskutečné; yat — jež.

Překlad

Vše, co je zakoušeno z hlediska obecné příčiny a konkrétního následku, musí být klam, protože tyto příčiny a následky existují pouze ve vzájemném relativním vztahu. Vše, co má začátek a konec, je neskutečné.

Význam

Povahu hmotné příčiny nelze vnímat bez vnímání následku. Hořlavou povahu ohnĕ například nelze vnímat bez pozorování následku ohnĕ, jako je hořící předmĕt nebo popel. Nelze také pochopit vodní schopnost smáčet bez pozorování látky nebo papíru nasáklého vodou. Organizační schopnost človĕka nelze poznat bez pozorování výsledku jeho dynamické práce, čili solidní organizace. Nejenže tedy následky závisejí na svých příčinách, ale vnímání příčiny také závisí na vnímání následku. Obojí je proto definováno relativnĕ a obojí má začátek i konec. Závĕrem je, že všechny tyto hmotné příčiny a následky jsou ve své podstatĕ dočasné a relativní, a následnĕ klamné.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá počátek ani konec, i když je příčinou všech příčin. Není proto ani hmotný, ani klamný. Majestát a energie Pána Kṛṣṇy jsou absolutní realita nad vzájemnou závislostí hmotné příčiny a následku.

Verš

vikāraḥ khyāyamāno ’pi
pratyag-ātmānam antarā
na nirūpyo ’sty aṇur api
syāc cec cit-sama ātma-vat

Synonyma

vikāraḥ — promĕna stvořené existence; khyāyamānaḥ — vypadá; api — i když; pratyak-ātmānam — Nejvyšší Duše; antarā — bez; na — ne; nirūpyaḥ — vnímatelná; asti — je; aṇuḥ — jediný atom; api — dokonce; syāt — je to tak; cet — když; cit-samaḥ — stejnĕ duchovní; ātma-vat — zůstává tak jak je, beze zmĕny.

Překlad

I když lze promĕnu byť jen jediného atomu hmotné přírody vnímat, postrádá konečnou definici, pokud chybí odkaz na Nejvyšší Duši. Má-li být nĕco uznáno jako skutečnĕ existující, musí to mít stejnou kvalitu jako čistá duchovní podstata – vĕčnou, nemĕnnou existenci.

Význam

Fata morgána vody objevující se na poušti je ve skutečnosti projevem svĕtla; falešný přelud vody je konkrétní promĕna svĕtla. To, co se mylnĕ jeví jako nezávislá hmotná příroda, je podobnĕ promĕnou Nejvyšší Osobnosti Božství. Hmotná příroda je Pánovou vnĕjší energií.

Verš

na hi satyasya nānātvam
avidvān yadi manyate
nānātvaṁ chidrayor yadvaj
jyotiṣor vātayor iva

Synonyma

na — není; hi — opravdu; satyasya — Absolutní Pravdy; nānātvam — duality; avidvān — ten, kdo nemá skutečné poznání; yadi — když; manyate — považuje; nānātvam — dualitu; chidrayoḥ — dvou obloh; yadvat — jako; jyotiṣoḥ — dvou nebeských tĕles; vātayoḥ — dvou vzduchů; iva — jako.

Překlad

V Absolutní Pravdĕ neexistuje hmotná dualita. Dualita vnímaná nevĕdomým človĕkem je jako rozdíl mezi oblohou v prázdné nádobĕ a mimo ni, jako rozdíl mezi odrazem slunce na vodĕ a sluncem na nebi nebo jako rozdíl mezi životním vzduchem ve dvou různých tĕlech.

Verš

yathā hiraṇyaṁ bahudhā samīyate
nṛbhiḥ kriyābhir vyavahāra-vartmasu
evaṁ vacobhir bhagavān adhokṣajo
vyākhyāyate laukika-vaidikair janaiḥ

Synonyma

yathā — jako; hiraṇyam — zlato; bahudhā — v mnoha podobách; samīyate — objevuje se; nṛbhiḥ — lidem; kriyābhiḥ — podle různých funkcí; vyavahāra-vartmasu — při bĕžném používání; evam — podobnĕ; vacobhiḥ — různými názvy; bhagavān — Osobnost Božství; adhokṣajaḥ — transcendentální Pán, kterého nelze vnímat hmotnými smysly; vyākhyāyate — je popsán; laukika — svĕtskými; vaidikaiḥ — a védskými; janaiḥ — lidmi.

Překlad

Lidé používají zlato různĕ podle různých zámĕrů, a proto je vnímáno v různých podobách. Také Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, kterého nelze vnímat hmotnými smysly, popisují různí lidé různými názvy, obyčejnými i védskými.

Význam

Všichni ti, kdo nejsou čistí oddaní Nejvyššího Pána, se v podstatĕ snaží Pána a Jeho energie vykořisťovat. V závislosti na svých vykořisťovatelských plánech si potom vytvářejí různé představy a popisy Absolutní Pravdy. V Bhagavad-gītĕ a Śrīmad-Bhāgavatamu se Absolutní Pravda pro dobro upřímných lidí, kteří se pošetile nesnaží s Nejvyšším Bohem koncepčnĕ manipulovat, sama představuje taková, jaká opravdu je.

Verš

yathā ghano ’rka-prabhavo ’rka-darśito
hy arkāṁśa-bhūtasya ca cakṣuṣas tamaḥ
evaṁ tv ahaṁ brahma-guṇas tad-īkṣito
brahmāṁśakasyātmana ātma-bandhanaḥ

Synonyma

yathā — jako; ghanaḥ — mrak; arka — slunce; prabhavaḥ — výtvor; arka — sluncem; darśitaḥ — zviditelnĕn; hi — vskutku; arka — slunce; aṁśa-bhūtasya — je částečnou expanzí; ca — a; cakṣuṣaḥ — oko; tamaḥ — tmu; evam — stejnĕ; tu — vskutku; aham — falešné ego; brahma-guṇaḥ — kvalita Absolutní Pravdy; tat-īkṣitaḥ — viditelné prostřednictvím Absolutní Pravdy; brahma-aṁśakasya — částečné expanze Absolutní Pravdy; ātmanaḥ — duše, jīvy; ātma-bandhanaḥ — bránící ve vnímání Nejvyšší Duše.

Překlad

I když je mrak výtvorem slunce a je také díky slunci vidĕt, vytváří pro pozorující oko, které je další částečnou expanzí slunce, temnotu. Podobnĕ hmotné falešné ego, konkrétní výtvor Absolutní Pravdy, díky které jej lze vnímat, brání individuální duši, další částečné expanzi Absolutní Pravdy, tuto Absolutní Pravdu zrealizovat.

Verš

ghano yadārka-prabhavo vidīryate
cakṣuḥ svarūpaṁ ravim īkṣate tadā
yadā hy ahaṅkāra upādhir ātmano
jijñāsayā naśyati tarhy anusmaret

Synonyma

ghanaḥ — mrak; yadā — když; arka-prabhavaḥ — výtvor slunce; vidīryate — je roztrhán; cakṣuḥ — oko; svarūpam — v jeho skutečné podobĕ; ravim — slunce; īkṣate — vidí; tadā — poté; yadā — když; hi — také; ahaṅkāraḥ — falešné ego; upādhiḥ — vnĕjší pokryv; ātmanaḥ — duše; jijñāsayā — duchovním dotazováním se; naśyati — je zničen; tarhi — tehdy; anusmaret — získá správnou pamĕť.

Překlad

Když je mrak původnĕ stvořený sluncem roztrhán, může oko spatřit skutečnou podobu slunce. Podobnĕ získá své původní duchovní vĕdomí duše, když zničí svůj hmotný pokryv falešného ega dotazováním se na transcendentální vĕdu.

Význam

Tak jako slunce dokáže spálit mraky, které brání v jeho spatření, může Nejvyšší Pán (a pouze On) odstranit falešné ego, které brání Jej spatřit. Existují však určití tvorové, jako sovy, kteří slunce vidĕt nechtĕjí. Stejné je to s tĕmi, kdo se nezajímají o duchovní poznání – nikdy výsadu vidĕt Boha nezískají.

Verš

yadaivam etena viveka-hetinā
māyā-mayāhaṅkaraṇātma-bandhanam
chittvācyutātmānubhavo ’vatiṣṭhate
tam āhur ātyantikam aṅga samplavam

Synonyma

yadā — když; evam — takto; etena — tímto; viveka — rozlišování; hetinā — mečem; māyā-maya — klamné; ahaṅkaraṇa — falešné ego; ātma — duše; bandhanam — příčinu pouta; chittvā — odsekne; acyuta — neselhávající; ātma — Nejvyšší Duše; anubhavaḥ — realizaci; avatiṣṭhate — pevnĕ se rozvine; tam — to; āhuḥ — nazývají; ātyantikam — konečné; aṅga — můj drahý králi; samplavam — zničení.

Překlad

Můj drahý králi Parīkṣite, když je klamné falešné ego, které duši poutá, odseknuto mečem rozlišujícího poznání a rozvine se realizace Pána Acyuty, Nejvyšší Duše, říká se tomu ātyantika neboli konečné zničení hmotné existence.

Verš

nityadā sarva-bhūtānāṁ
brahmādīnāṁ parantapa
utpatti-pralayāv eke
sūkṣma-jñāḥ sampracakṣate

Synonyma

nityadā — neustále; sarva-bhūtānām — všech stvořených bytostí; brahma-ādīnām — počínaje Pánem Brahmou; param-tapa — ó přemožiteli nepřátel; utpatti — stvoření; pralayau — a zničení; eke — nĕkteří; sūkṣma-jñāḥ — zkušení znalci jemných záležitostí; sampracakṣate — prohlašují.

Překlad

Zkušení znalci jemných funkcí přírody prohlašují, ó přemožiteli nepřátel, že existují trvalé procesy tvoření a ničení, kterými všechny stvořené bytosti počínaje Brahmou neustále procházejí.

Verš

kāla-sroto-javenāśu
hriyamāṇasya nityadā
pariṇāminām avasthās tā
janma-pralaya-hetavaḥ

Synonyma

kāla — času; srotaḥ — mocného proudu; javena — silou; āśu — rychle; hriyamāṇasya — toho, co je odebráno; nityadā — neustále; pariṇāminām — vĕcí podléhajících zmĕnám; avasthāḥ — různé stavy; tāḥ — ty; janma — zrození; pralaya — a zničení; hetavaḥ — příčiny.

Překlad

Všechny hmotné výtvory procházejí zmĕnami a jsou neustále a rychle opotřebovávány mocnými proudy času. Různé stavy existence, které hmotné výtvory projevují, jsou neustálými příčinami jejich stvoření a zničení.

Verš

anādy-antavatānena
kāleneśvara-mūrtinā
avasthā naiva dṛśyante
viyati jyotiṣām iva

Synonyma

anādi-anta-vatā — bez počátku a konce; anena — tímto; kālena — časem; īśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrtinā — zastoupení; avasthāḥ — různá stádia; na — ne; eva — vskutku; dṛśyante — jsou vidĕt; viyati — ve vesmíru; jyotiṣām — pohybujících se planet; iva — jako.

Překlad

Tyto stavy existence stvořené časem, který je neosobním zástupcem Nejvyššího Pána bez počátku a bez konce, nejsou viditelné, tak jako nelze přímo postřehnout nepatrné okamžité zmĕny postavení planet na nebi.

Význam

Každý ví, že slunce se neustále pohybuje po nebi, ale přesto tento pohyb není bĕžnĕ vidĕt. Nikdo také přímo nevnímá růst svých vlasů či nehtů, i když s plynoucím časem vnímáme skutečnost, že rostou. Čas je Pánovou energií, je velmi jemný a mocný, a pro pošetilce snažící se vykořisťovat hmotné stvoření, je nepřekonatelnou překážkou.

Verš

nityo naimittikaś caiva
tathā prākṛtiko layaḥ
ātyantikaś ca kathitaḥ
kālasya gatir īdṛśī

Synonyma

nityaḥ — neustálé; naimittikaḥ — občasné; ca — a; eva — vskutku; tathā — také; prākṛtikaḥ — přirozené; layaḥ — zničení; ātyantikaḥ — konečné; ca — a; kathitaḥ — jsou popsána; kālasya — času; gatiḥ — bĕh; īdṛśī — takto.

Překlad

Takto je bĕh času popsán pomocí čtyř druhů zničení – neustálého, občasného, živelného a konečného.

Verš

etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur
nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ
kārtsnyena nājo ’py abhidhātum īśaḥ

Synonyma

etāḥ — tato; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; jagat-vidhātuḥ — stvořitele vesmíru; nārāyaṇasya — Pána Nārāyaṇa; akhila-sattva-dhāmnaḥ — zdroje veškeré existence; līlā-kathāḥ — vyprávĕní o zábavách; te — tobĕ; kathitāḥ — vyprávĕl jsem; samāsataḥ — v souhrnu; kārtsnyena — zcela; na — ne; ajaḥ — nezrozený Brahmā; api — dokonce ani; abhidhātum — vyčíslit; īśaḥ — je schopen.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, pouze v krátkém souhrnu jsem ti vyprávĕl o zábavách Pána Nārāyaṇa, stvořitele tohoto svĕta a konečného zdroje veškeré existence. Zcela by je nedokázal popsat ani samotný Pán Brahmā.

Verš

saṁsāra-sindhum ati-dustaram uttitīrṣor
nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya
līlā-kathā-rasa-niṣevaṇam antareṇa
puṁso bhaved vividha-duḥkha-davārditasya

Synonyma

saṁsāra — hmotné existence; sindhum — oceán; ati-dustaram — nepřekonatelný; uttitīrṣoḥ — pro toho, kdo chce překonat; na — není; anyaḥ — žádná jiná; plavaḥ — loď; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; puruṣa-uttamasya — Nejvyššího Pána; līlā-kathā — vyprávĕní zábav; rasa — transcendentální chuti; niṣevaṇam — službou; antareṇa — kromĕ toho; puṁsaḥ — pro osobu; bhavet — mohou být; vividha — různých; duḥkha — hmotných utrpení; dava — ohnĕm; arditasya — která je soužena.

Překlad

Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k transcendentální chuti pro vyprávĕní o zábavách Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

I když není zcela možné Pánovy zábavy popsat úplnĕ, může i jejich částečné ocenĕní osobu zachránit před nesnesitelným utrpením hmotné existence. Horečku hmotné existence lze odstranit pouze lékem svatého jména a zábav Nejvyššího Pána, jež jsou dokonale vyprávĕny ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

purāṇa-saṁhitām etām
ṛṣir nārāyaṇo ’vyayaḥ
nāradāya purā prāha
kṛṣṇa-dvaipāyanāya saḥ

Synonyma

purāṇa — ze všech Purāṇ; saṁhitām — podstatný výtah; etām — toto; ṛṣiḥ — velký mudrc; nārāyaṇaḥ — Pán Nara-Nārāyaṇa; avyayaḥ — neomylný; nāradāya — Nāradovi Munimu; purā — dříve; prāha — přednesl; kṛṣṇa-dvaipāyanāya — Kṛṣṇovi Dvaipāyanovi Vedavyāsovi; saḥ — on, Nārada.

Překlad

Před dávnými časy přednesl tento výtah z podstaty všech Purāṇ neomylný Pán Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi Nāradovi, který ji poté zopakoval Kṛṣṇovi Dvaipāyanovi Vedavyāsovi.

Verš

sa vai mahyaṁ mahā-rāja
bhagavān bādarāyaṇaḥ
imāṁ bhāgavatīṁ prītaḥ
saṁhitāṁ veda-sammitām

Synonyma

saḥ — on; vai — vskutku; mahyam — mnĕ, Śukadevovi Gosvāmīmu; mahārāja — ó králi Parīkṣite; bhagavān — mocná inkarnace Nejvyššího Pána; bādarāyaṇaḥ — Śrīla Vyāsadeva; imām — toto; bhāgavatīmBhāgavatské písmo; prītaḥ — spokojen; saṁhitām — výbĕr; veda-sammitām — rovné čtyřem Védám.

Překlad

Můj drahý Mahārāji Parīkṣite, velká osobnost Śrīla Vyāsadeva to samé písmo, Śrīmad-Bhāgavatam, které se svým postavením vyrovná čtyřem Védám, naučil mĕ.

Verš

imāṁ vakṣyaty asau sūta
ṛṣibhyo naimiṣālaye
dīrgha-satre kuru-śreṣṭha
sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ

Synonyma

imam — tento; vakṣyati — přednese; asau — přítomen zde, před námi; sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; ṛṣibhyaḥ — mudrcům; naimiṣa-ālaye — v lese Naimiṣa; dīrgha-satre — bĕhem dlouhodobé obĕti; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; sampṛṣṭaḥ — dotázán; śaunaka-ādibhiḥ — shromáždĕním vedeným Śaunakou.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, tentýž Sūta Gosvāmī, který nyní sedí před námi, přednese tento Bhāgavatam mudrcům shromáždĕným u velké obĕti v Naimiṣāraṇyi. Stane se tak poté, co bude dotázán členy shromáždĕní vedeného Śaunakou.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtvrté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Čtyři druhy zničení vesmíru.“