Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Text

anādy-antavatānena
kāleneśvara-mūrtinā
avasthā naiva dṛśyante
viyati jyotiṣām iva
anādy-antavatānena
kāleneśvara-mūrtinā
avasthā naiva dṛśyante
viyati jyotiṣām iva

Synonyma

Synonyms

anādi-anta-vatā — bez počátku a konce; anena — tímto; kālena — časem; īśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrtinā — zastoupení; avasthāḥ — různá stádia; na — ne; eva — vskutku; dṛśyante — jsou vidĕt; viyati — ve vesmíru; jyotiṣām — pohybujících se planet; iva — jako.

anādi-anta-vatā — without beginning or end; anena — by this; kālena — time; īśvara — of the Supreme Personality of Godhead; mūrtinā — the representation; avasthāḥ — the different stages; na — not; eva — indeed; dṛśyante — are seen; viyati — in outer space; jyotiṣām — of the moving planets; iva — just as.

Překlad

Translation

Tyto stavy existence stvořené časem, který je neosobním zástupcem Nejvyššího Pána bez počátku a bez konce, nejsou viditelné, tak jako nelze přímo postřehnout nepatrné okamžité zmĕny postavení planet na nebi.

These stages of existence created by beginningless and endless time, the impersonal representative of the Supreme Lord, are not visible, just as the infinitesimal momentary changes of position of the planets in the sky cannot be directly seen.

Význam

Purport

Každý ví, že slunce se neustále pohybuje po nebi, ale přesto tento pohyb není bĕžnĕ vidĕt. Nikdo také přímo nevnímá růst svých vlasů či nehtů, i když s plynoucím časem vnímáme skutečnost, že rostou. Čas je Pánovou energií, je velmi jemný a mocný, a pro pošetilce snažící se vykořisťovat hmotné stvoření, je nepřekonatelnou překážkou.

Although everyone knows that the sun is constantly moving in the sky, one cannot normally see the sun moving. Similarly, no one can directly perceive his hair or nails growing, although with the passing of time we perceive the fact of growth. Time, the potency of the Lord, is very subtle and powerful and is an insurmountable barrier to fools who are trying to exploit the material creation.