Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21

Verš

na yatra vāco na mano na sattvaṁ
tamo rajo vā mahad-ādayo ’mī
na prāṇa-buddhīndriya-devatā vā
na sanniveśaḥ khalu loka-kalpaḥ
na svapna-jāgran na ca tat suṣuptaṁ
na khaṁ jalaṁ bhūr anilo ’gnir arkaḥ
saṁsupta-vac chūnya-vad apratarkyaṁ
tan mūla-bhūtaṁ padam āmananti

Synonyma

na — ne; yatra — kde; vācaḥ — řeč; na — ne; manaḥ — mysl; na — ne; sattvam — kvalita dobra; tamaḥ — kvalita nevĕdomosti; rajaḥ — kvalita vášnĕ; — nebo; mahatmahat-tattva; ādayaḥ — a tak dále; amī — tyto složky; na — ne; prāṇa — životní vzduch; buddhi — inteligence; indriya — smysly; devatāḥ — a vládnoucí polobozi; — nebo; na — ne; sanniveśaḥ — konkrétní podoba; khalu — vskutku; loka-kalpaḥ — planetárních soustav; na — ne; svapna — spánek; jāgrat — bdĕní; na — ne; ca — a; tat — tento; suṣuptam — hluboký spánek; na — ne; kham — éter; jalam — voda; bhūḥ — zemĕ; anilaḥ — vzduch; agniḥ — oheň; arkaḥ — slunce; saṁsupta-vat — jako ten, kdo hluboce spí; śūnya-vat — jako prázdnota; apratarkyam — nedostupná logikou; tat — tato pradhāna; mūla-bhūtam — je základ; padam — podstata; āmananti — velké autority říkají.

Překlad

V neprojeveném stavu hmotné přírody zvaném pradhāna nejsou projevena slova, mysl, ani jemné živly počínaje mahat a nejsou tam ani tři kvality přírody. Není tam životní vzduch, inteligence, smysly ani polobozi. Neexistují v nĕm konkrétnĕ rozmístĕné planetární soustavy ani různé úrovnĕ vĕdomí – spánek, bdĕní a hluboký spánek. Není v nĕm éter, voda, zemĕ, vzduch, oheň ani slunce. Tento stav se podobá hlubokému spánku nebo prázdnotĕ a ve skutečnosti je nepopsatelný. Autority duchovní vĕdy však vysvĕtlují, že pradhāna jako původní podstata je skutečný základ hmotného stvoření.