Skip to main content

KAPITOLA TŘETÍ

Bhūmi-gītā

Tako kapitola vypráví o tom, jak si zemĕ všímá hlouposti mnoha králů toužících ji pokořit. Hovoří také o tom, jak i přesto, že je vĕk Kali plný nedostatků, všechny je zničí zpívání jména Pána Hariho.

Velcí králové, kteří jsou ve skutečnosti pouhými hračkami v rukou smrti, touží pokořit svých šest vnitřních nepřátel – pĕt smyslů a mysl – a potom si představují, že dále pokoří celou zemi i se všemi jejími oceány. Zemĕ se při pohledu na jejich falešné nadĕje jen smĕje, protože nakonec budou muset všichni tuto planetu opustit a odejít jinam jako všichni velcí králové a vládci v minulosti. A když už se jim podařilo zemi nebo nĕjakou její část uchvátit – i když ji uchvátit nelze a v každém případĕ se jí musí vzdát – otcové, synové, bratři, přátelé a příbuzní se o ni přou.

Studium historie proto přirozenĕ vede k závĕru, že jsou veškeré svĕtské výsledky dočasné a tento závĕr by mĕl podnítit sklon k odříkání. Nejvyšším cílem života každé živé bytosti je čistá oddanost Pánu Kṛṣṇovi, která ničí vše nepříznivé. Ve vĕku Satya bylo náboženství úplné a stálo ještĕ na všech čtyřech nohách – pravdomluvnosti, milosrdnosti, odříkání a dobročinnosti. S příchodem každého dalšího vĕku počínaje vĕkem Tretā každá z tĕchto zbožných vlastností ubývá o čtvrtinu. V Kali-yuze z tĕchto nohou náboženství zůstává jen čtvrtina a dokonce i ta se s postupem tohoto vĕku vytratí. V Satya-yuze převládá kvalita dobra a v Tretā-yuze kvalita vášnĕ. V Dvāpara-yuze převládá smĕs vášnĕ a nevĕdomosti a ve vĕku Kali převládá kvalita nevĕdomosti. Bĕhem nĕho je velmi patrný ateismus, malost a podřadnost všech vĕcí a oddanost genitáliím a břichu. Živé bytosti znečištĕné vlivem Kaliho Nejvyššího Pána, Śrī Hariho, neuctívají, i když tak mohou být zbaveny všech pout a snadno dosáhnout nejvyššího cíle jednoduše opĕvováním slávy Jeho jména a přijetím útočištĕ u Nĕho. Pokud se však v Kali-yuze Nejvyšší Osobnost Božství nĕjakým způsobem projeví v srdcích podmínĕných duší, zničí všechny nedostatky místa, času a osobnosti typické pro tento vĕk. Kali-yuga je oceánem chyb, ale má jednu vznešenou vlastnost: pouhým pronášením Kṛṣṇova jména se lze zbavit připoutanosti ke hmotĕ a dosáhnout Absolutní Pravdu. Vše, čeho bylo možno dosáhnout ve vĕku Satya meditací, ve vĕku Tretā provádĕním obĕtí a ve vĕku Dvāpara uctíváním v chrámech, lze v Kali-yuze snadno dosáhnout jednoduchým procesem hari-kīrtanu.

Verš

śrī-śuka uvāca
dṛṣṭvātmani jaye vyagrān
nṛpān hasati bhūr iyam
aho mā vijigīṣanti
mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; dṛṣṭvā — když sleduje; ātmani — jí; jaye — dobýváním; vyagrān — zaneprázdnĕni; nṛpān — králové; hasati — smĕje se; bhūḥ — zemĕ; iyam — tito; aho — ach; — mĕ; vijigīṣanti — chtĕjí pokořit; mṛtyoḥ — smrti; krīḍanakāḥ — hračky; nṛpāḥ — králové.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když zemĕ vidĕla krále této zemĕ zaneprázdnĕné snahami ji pokořit, tak se zasmála a řekla: „Jen se podívejte, jak se mĕ tito králové, kteří jsou pouhými hračkami v rukou smrti, snaží pokořit.“

Verš

kāma eṣa narendrāṇāṁ
moghaḥ syād viduṣām api
yena phenopame piṇḍe
ye ’ti-viśrambhitā nṛpāḥ

Synonyma

kāmaḥ — chtíč; eṣaḥ — tento; nara-indrāṇām — vládců lidí; moghaḥ — neúspĕch; syāt — bude; viduṣām — jež jsou moudří; api — dokonce; yena — tímto (chtíčem); phena-upame — který lze přirovnat k dočasným bublinám; piṇḍe — v tomto kusu; ye — kdo; ati-viśrambhitāḥ — dokonale vĕří; nṛpaḥ — králové.

Překlad

„Velcí vládci lidí, dokoce i ti učení, se setkávají se zklamáním a neúspĕchem způsobeným hmotným chtíčem. Tito králové pohánĕní chtíčem do mrtvého kusu masa zvaného tĕlo vkládají velké nadĕje a víru, i když je tato hmotná podoba prchavá jako bubliny pĕny na vodĕ.“

Verš

pūrvaṁ nirjitya ṣaḍ-vargaṁ
jeṣyāmo rāja-mantriṇaḥ
tataḥ saciva-paurāpta-
karīndrān asya kaṇṭakān
evaṁ krameṇa jeṣyāmaḥ
pṛthvīṁ sāgara-mekhalām
ity āśā-baddha-hṛdayā
na paśyanty antike ’ntakam

Synonyma

pūrvam — nejdříve; nirjitya — pokořím; ṣaṭ-vargam — pĕt smyslů a mysl; jeṣyāmaḥ — pokoříme; rāja-mantriṇaḥ — královské ministry; tataḥ — potom; saciva — osobní tajemníky; paura — obyvatele hlavního mĕsta; āpta — přátele; kari-indrān — hlídače slonů; asya — zbavíme se; kaṇṭakān — trnů; evam — takto; krameṇa — postupnĕ; jeṣyāmaḥ — pokoříme; pṛthvīm — zemi; sāgara — oceán; mekhalām — jejich okolí; iti — takto uvažují; āśā — nadĕjemi; baddha — spoutána; hṛdayāḥ — jejich srdce; na paśyanti — nevidí; antike — blízký; antakam — svůj konec.

Překlad

„Králové a politici si představují: ,Nejdříve pokořím své smysly a mysl; potom své hlavní ministry a zbavím se trnů v podobĕ svých rádců, obyvatel, přátel a příbuzných, včetnĕ ošetřovatelů svých slonů. Postupnĕ tak pokořím celou zemi.̀ Protože jsou srdce tĕchto vůdců spoutána velkými očekáváními, nejsou schopni vidĕt, že je poblíž čeká smrt.“

Význam

Aby uspokojili svoji dychtivost po moci, podstupují odhodlaní politici, diktátoři a vojenští vůdci tvrdou askezi a obĕti spojené s přísným sebeovládáním. Potom vedou své velké národy v úsilí o ovládnutí moře, zemĕ, vzduchu i vesmíru. Přestože budou tito politici i se svými následovníky brzy mrtví – neboť zrození a smrt jsou v tomto svĕtĕ nevyhnutelné – pokračují ve svém horečném zápase o pomíjivou slávu.

Verš

samudrāvaraṇāṁ jitvā
māṁ viśanty abdhim ojasā
kiyad ātma-jayasyaitan
muktir ātma-jaye phalam

Synonyma

samudra-āvaraṇām — ohraničenou oceánem; jitvā — když pokořili; mām — mĕ; viśanti — vstoupí; abdhim — do oceánu; ojasā — svou silou; kiyat — kolik; ātma-jayasya — vítĕzství nad sebou samotným; etat — toto; muktiḥ — osvobození; ātma-jaye — vítĕzství nad sebou samotným; phalam — plod.

Překlad

„Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi na mém povrchu, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno pouze k politickému vykořisťování? Skutečným cílem sebeovládání je duchovní osvobození.“

Verš

yāṁ visṛjyaiva manavas
tat-sutāś ca kurūdvaha
gatā yathāgataṁ yuddhe
tāṁ māṁ jeṣyanty abuddhayaḥ

Synonyma

yām — jež; visṛjya — vzdali se; eva — vskutku; manavaḥ — lidské bytosti; tat-sutāḥ — jejich synové; ca — také; kuru-udvaha — ó nejlepší z Kuruovců; gatāḥ — odešli; yathā-āgatam — tak jako přišli; yuddhe — v bitvĕ; tām — této; mām — mĕ, zemi; jeṣyanti — snaží se pokořit; abuddhayaḥ — neinteligentní.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, zemĕ pokračovala takto: „I když mne v minulosti velcí muži i jejich potomci opustili a odešli z tohoto svĕta stejnĕ bezmocným způsobem, jakým do nĕho přišli, pošetilí lidé se mĕ i dnes pokoušejí pokořit.“

Verš

mat-kṛte pitṛ-putrāṇāṁ
bhrātṝṇāṁ cāpi vigrahaḥ
jāyate hy asatāṁ rājye
mamatā-baddha-cetasām

Synonyma

mat-kṛte — kvůli mnĕ; pitṛ-putrāṇām — mezi otci a syny; bhrātṛṇām — mezi bratry; ca — a; api — také; vigrahaḥ — neshody; jāyate — vyvstávají; hi — vskutku; asatām — mezi materialistickými; rājye — pro politickou nadvládu; mamatā — vlastnickým pocitem; baddha — spoutána; cetasām — jejichž srdce.

Překlad

„Materialisté mezi sebou bojují, aby mne pokořili. Otcové stojí proti svým synům a bratři bojují jeden s druhým, protože jsou jejich srdce spoutána vidinou politické moci.“

Verš

mamaiveyaṁ mahī kṛtsnā
na te mūḍheti vādinaḥ
spardhamānā mitho ghnanti
mriyante mat-kṛte nṛpāḥ

Synonyma

mama — moje; eva — vskutku; iyam — tato; mahī — zemĕ; kṛtsnā — celá; na — ne; te — tvoje; mūḍha — ty hlupáku; iti vādinaḥ — takto hovořící; spardhamānāḥ — hádající se; mithaḥ — navzájem; ghnanti — zabíjejí; mriyante — jsou zabiti; mat-kṛte — kvůli mnĕ; nṛpāḥ — králové.

Překlad

„Političtí vůdci se takto navzájem vyzývají: ,Všechna tato zemĕ je moje, ne tvoje, ty hlupáku!̀ Tak se navzájem napadají a umírají.“

Význam

Tento verš nadmíru jasnĕ vystihuje svĕtskou politickou mentalitu, která na svĕtĕ vytváří nesčetné množství konfliktů. Například v dobĕ, kdy připravujeme tento překlad Śrīmad-Bhāgavatamu, spolu bojují britské a argentinské ozbrojené síly o nepatrné Falklandské ostrovy.

Skutečností je, že veškerá zemĕ patří Nejvyššímu Pánu. Politické hranice samozřejmĕ existují i ve svĕtĕ vĕdomém si Boha. Tam jsou však politická napĕtí atmosférou vĕdomí Boha značnĕ zmírnĕna a lidé všech zemí se navzájem vítají a ctí své vzájemné právo na život v míru.

Verš

pṛthuḥ purūravā gādhir
nahuṣo bharato ’rjunaḥ
māndhātā sagaro rāmaḥ
khaṭvāṅgo dhundhuhā raghuḥ
tṛṇabindur yayātiś ca
śaryātiḥ śantanur gayaḥ
bhagīrathaḥ kuvalayāśvaḥ
kakutstho naiṣadho nṛgaḥ
hiraṇyakaśipur vṛtro
rāvaṇo loka-rāvaṇaḥ
namuciḥ śambaro bhaumo
hiraṇyākṣo ’tha tārakaḥ
anye ca bahavo daityā
rājāno ye maheśvarāḥ
sarve sarva-vidaḥ śūrāḥ
sarve sarva-jito ’jitāḥ
mamatāṁ mayy avartanta
kṛtvoccair martya-dharmiṇaḥ
kathāvaśeṣāḥ kālena
hy akṛtārthāḥ kṛtā vibho

Synonyma

pṛthuḥ purūravāḥ gādhiḥ — Mahārājové Pṛthu, Purūravā a Gādhi; nahuṣaḥ bharataḥ arjunaḥ — Nahuṣa, Bharata a Kārtavīrya Arjuna; māndhātā sagaraḥ rāmaḥ — Māndhātā, Sagara a Rāma; khaṭvāṅgaḥ dhundhuhā raghuḥ — Khaṭvāṅga, Dhundhuhā a Raghu; tṛṇabinduḥ yayātiḥ ca — Tṛṇabindu a Yayāti; śaryātiḥ śantanuḥ gayaḥ — Śaryāti, Śantanu a Gaya; bhagīrathaḥ kuvalayāśvaḥ — Bhagīratha a Kuvalayāśva; kakutsthaḥ naiṣadhaḥ nṛgaḥ — Kakutstha, Naiṣadha a Nṛga; hiraṇyakaśipuḥ vṛtraḥ — Hiraṇyakaśipu a Vṛtrāsura; rāvaṇaḥ — Rāvaṇa; loka-rāvaṇaḥ — který způsobil nářek celého svĕta; namuciḥ śambaraḥ bhaumaḥ — Namuci, Śambara a Bhauma; hiraṇyākṣaḥ — Hiraṇyākṣa; atha — a; tārakaḥ — Tāraka; anye — ostatní; ca — tak jako; bahavaḥ — mnoho; daityāḥ — démonů; rājānaḥ — králů; ye — kdo; mahā-īśvarāḥ — velcí vládci; sarve — všichni; sarva-vidaḥ — vševĕdoucí; śūrāḥ — hrdinové; sarve — všichni; sarva-jitaḥ — pokořitelé všech; ajitāḥ — neporazitelní; mamatām — touhu vlastnit; mayi — mĕ; avartanta — žili; kṛtvā — vyjadřovali; uccaiḥ — do velké míry; martya-dharmiṇaḥ — podřízeni zákonům zrození a smrti; kathā-avaśeṣāḥ — zůstali pouze v historických vyprávĕních; kālena — silou času; hi — vskutku; akṛta-arthāḥ — neúspĕšní v dokonalém splnĕní svých tužeb; kṛtāḥ — byli učinĕni; vibho — ó Pane.

Překlad

„Králové jako Pṛthu, Purūravā, Gādhi, Nahuṣa, Bharata, Kārtavīrya Arjuna, Māndhātā, Sagara, Rāma, Khaṭvāṅga, Dhundhuhā, Raghu, Tṛṇabindu, Yayāti, Śaryāti, Śantanu, Gaya, Bhagīratha, Kuvalayāśva, Kakutstha, Naiṣadha, Nṛga, Hiraṇyakaśipu, Vṛtra, Rāvaṇa, který způsobil nářek celého svĕta, Namuci, Śambara, Bhauma, Hiraṇyākṣa a Tāraka, tak jako mnoho ostatních démonů a králů, kteří vládli velkou mocí nad ostatními, všichni oplývali poznáním a byli to hrdinní a neporazitelní přemožitelé všech. I když však, ó všemocný Pane, tito králové žili své životy se silnou touhou mne vlastnit, byli podřízeni času, který je všechny promĕnil v pouhé historické záznamy. Žádný z nich svou vládu nemohl prosadit natrvalo.“

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje a Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura potvrzuje, že král Rāma, o kterém je zde zmínka, není inkarnace Boha, Rāmacandra. Pṛthu Mahārāja je inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, která zcela projevila vlastnosti pozemského krále ovládajícího celou zemi. Svatý král jako je Pṛthu Mahārāja však zemi vládne jménem Nejvyšší Osobnosti Božství, kdežto démoni jako Hiraṇyakaśipu nebo Rāvaṇa se snaží zemi vykořisťovat pro uspokojení svých smyslů. Jak svatí králové, tak démoni však musí zemi opustit. Vliv času tak jejich politickou svrchovanost ukončí.

Moderní političtí vůdci však celou zemi nedokáží ovládnout ani dočasnĕ a jejich bohatství a inteligence nejsou neomezené. Moderní vůdci mají beznadĕjnĕ nepatrnou moc, užívají si zanedbatelné délky života, schází jim hluboká existenční inteligence a tak nevyhnutelnĕ představují pouze symboly zklamání a scestné ctižádosti.

Verš

kathā imās te kathitā mahīyasāṁ
vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām
vijñāna-vairāgya-vivakṣayā vibho
vaco-vibhūtīr na tu pāramārthyam

Synonyma

kathāḥ — vyprávĕní; imāḥ — tato; te — tobĕ; kathitāḥ — byla přednesena; mahīyasām — velkých králů; vitāya — šíření; lokeṣu — po všech svĕtech; yaśaḥ — jejich slávy; pareyuṣām — kteří odešli; vijñāna — transcendentalní poznání; vairāgya — a odříkání; vivakṣayā — s touhou učit; vibho — ó mocný Parīkṣite; vacaḥ — slov; vibhūtīḥ — ozdoba; na — ne; tu — ale; pārama-arthyam — nejdůležitĕjšího významu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó mocný Parīkṣite, vyprávĕl jsem ti příbĕhy všech tĕchto velkých králů, kteří svou slávu šířili po celém svĕtĕ a potom odešli. Mým skutečným zámĕrem bylo učit transcendentální poznání a odříkání. Příbĕhy králů tomuto vyprávĕní dodávají moc a vznešenost, nicménĕ samy o sobĕ nejsou konečným aspektem poznání.

Význam

Všechna tato vyprávĕní Śrīmad-Bhāgavatamu přivádĕjí čtenáře k dokonalosti transcendentálního poznání, a proto poskytují nejvyšší duchovní ponaučení, i když se zdánlivĕ vĕnují různým králům či ostatním svĕtským námĕtům. Ve spojení s Kṛṣṇou se všechny obyčejné námĕty stávají transcendentálními vyprávĕními, která mají sílu přivést čtenáře k dokonalosti života.

Verš

yas tūttamaḥ-śloka-guṇānuvādaḥ
saṅgīyate ’bhīkṣṇam amaṅgala-ghnaḥ
tam eva nityaṁ śṛṇuyād abhīkṣṇaṁ
kṛṣṇe ’malāṁ bhaktim abhīpsamānaḥ

Synonyma

yaḥ — které; tu — na druhé stranĕ; uttamaḥ-śloka — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je opĕvován transcendentálními verši; guṇa — vlastností; anuvādaḥ — líčení; saṅgīyate — je zpíváno; abhīkṣṇam — vždy; amaṅgala-ghnaḥ — jež ničí vše nepříznivé; tam — toto; eva — vskutku; nityam — pravidelnĕ; śṛṇuyāt — je třeba naslouchat; abhīkṣnam — neustále; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; amalām — čistou; bhaktim — oddanou službu; abhīpsamānaḥ — kdo si přeje.

Překlad

Ten, kdo touží po čisté oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi, by mĕl naslouchat vyprávĕním o slavných vlastnostech Pána Uttamaḥśloky. Jejich neustálé opĕvování ničí vše nepříznivé. Oddaný by se mĕl tohoto naslouchání zúčastňovat v pravidelných každodenních shromáždĕních a pokračovat v naslouchání bĕhem celého dne.

Význam

Každé vyprávĕní týkající se Pána Kṛṣṇy je příznivé a transcendentální, a proto je přímé vyprávĕní o Kṛṣṇových činnostech, ať politických či nepolitických, jistĕ tím nejvyšším tématem k naslouchání. Slovo nityam zde označuje usmĕrnĕné rozvíjení témat o Pánu Kṛṣṇovi a abhīkṣṇam znamená neustálé vzpomínání na tyto usmĕrnĕné duchovní zážitky.

Verš

śrī-rājovāca
kenopāyena bhagavan
kaler doṣān kalau janāḥ
vidhamiṣyanty upacitāṁs
tan me brūhi yathā mune

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; kena — jakým; upāyena — způsobem; bhagavan — můj drahý pane; kaleḥ — vĕku Kali; doṣān — chyby; kalau — žijící v Kali-yuze; janāḥ — lidé; vidhamiṣyanti — odstraní; upacitān — nahromadĕné; tat — to; me — mĕ; brūhi — prosím vysvĕtli; yathā — vhodnĕ; mune — ó svĕtče.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: Můj pane, jak se mohou osoby žijící ve vĕku Kali zbavit vzrůstajícího znečištĕní tímto vĕkem? Ó velký mudrci, prosím vysvĕtli mi to.

Význam

Král Parīkṣit byl soucitný svatý vládce, a proto se přirozenĕ poté, co slyšel o odporných vlastnostech vĕku Kali zeptal, jak se mohou ti, kdo se v tomto vĕku narodí, zbavit jeho příznačného znečištĕní.

Verš

yugāni yuga-dharmāṁś ca
mānaṁ pralaya-kalpayoḥ
kālasyeśvara-rūpasya
gatiṁ viṣṇor mahātmanaḥ

Synonyma

yugāni — vĕky vesmírné historie; yuga-dharmān — zvláštní vlastnosti každého vĕku; ca — a; mānam — míru; pralaya — zničení; kalpayoḥ — a udržování vesmíru; kālasya — času; īśvara-rūpasya — zastoupení Osobnosti Božství; gatim — pohyb; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Duše.

Překlad

Vysvĕtli mi prosím různé vĕky v historii vesmíru, jejich zvláštní vlastnosti, jak dlouho je vesmír udržován, jak dlouho trvá jeho zničení a jak působí čas, přímý představitel Nejvyšší Duše, Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua.

Verš

śrī-śuka uvāca
kṛte pravartate dharmaś
catuṣ-pāt taj-janair dhṛtaḥ
satyaṁ dayā tapo dānam
iti pādā vibhor nṛpa

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; kṛte — v Satya-yuze, vĕku pravdy; pravartate — existuje; dharmaḥ — náboženství; catuḥ-pāt — se čtyřna nohama; tat — tohoto vĕku; janaiḥ — lidmi; dhṛtaḥ — udržována; satyam — pravdomluvnost; dayā — milosrdnost; tapaḥ — askeze; dānam — dobročinnost; iti — tak; pādāḥ — nohy; vibhoḥ — mocného náboženství; nṛpa — ó králi.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi, na začátku, v Satya-yuze, vĕku pravdy, stojí náboženství na nedotčených čtyřech nohách a je lidmi tohoto vĕku pečlivĕ udržováno. Tĕmito čtyřmi nohami mocného náboženství jsou pravdomluvnost, milosrdnost, askeze a rozdávání milodarů.

Význam

Tak jako se střídají čtyři roční období, střídají se na zemi také čtyři vĕky, z nichž každý trvá stovky tisíc let. Prvním z nich je Satya-yuga, kdy převládají takové dobré vlastnosti jako je rozdávání milodarů.

Skutečným milodarem, zde označeným slovem dānam, je dát druhým nebojácnost a svobodu, nikoliv nĕjaký svĕtský způsob dosažení dočasné radosti nebo úlevy. Všechny hmotné „lidumilné“ snahy budou nevyhnutelnĕ rozdrceny vlivem času. Zbavit strachu človĕka může pouze realizace jeho vĕčné existence mimo vliv času a pouze osvobození od hmotných tužeb je skutečnou svobodou, protože človĕku umožňuje uniknout z pout přírodních zákonů. Skutečným milodarem je proto pomoci lidem obnovit jejich vĕčné duchovní vĕdomí.

Náboženství je zde označeno jako vibhu, „mocné“, protože univerzální náboženské zásady se neliší od samotného Nejvyššího Pána a nakonec živou bytost vedou do Jeho království. Vlastnosti, o kterých je zde zmínka – pravdomluvnost, milosrdnost, askeze a rozdávání milodarů – jsou univerzální, nesektářské zásady zbožného života.

V prvním zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu je jako čtvrtá noha náboženství vyjmenována čistotnost, což je podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura další možnost, jak přeložit slovo dānam v tomto kontextu.

Verš

santuṣṭāḥ karuṇā maitrāḥ
śāntā dāntās titikṣavaḥ
ātmārāmāḥ sama-dṛśaḥ
prāyaśaḥ śramaṇā janāḥ

Synonyma

santuṣṭāḥ — vnitřnĕ spokojení; karuṇāḥ — milostiví; maitrāḥ — přátelští; śāntāḥ — klidní; dāntāḥ — sebeovládnutí; titikṣavaḥ — snášenliví; ātma-ārāmāḥ — vnitřnĕ inspirovaní; sama-dṛśaḥ — mají vyrovnaný pohled; prāyaśaḥ — vĕtšinou; śramaṇāḥ — pilnĕ usilují (o seberealizaci); janāḥ — lidé.

Překlad

Lidé Satya-yugy jsou vĕtšinou vnitřnĕ spokojení, milostiví, přátelští ke všem, klidní, rozvážní a snášenliví. Radost čerpají ze svého nitra, pohlížejí na vše nestrannĕ a neustále pilnĕ usilují o duchovní dokonalost.

Význam

Sama-darśana, vyrovnaný pohled, je založen na schopnosti vnímat za veškerou hmotnou různorodostí a ve všech živých bytostech Nejvyšší Duši.

Verš

tretāyāṁ dharma-pādānāṁ
turyāṁśo hīyate śanaiḥ
adharma-pādair anṛta-
hiṁṣāsantoṣa-vigrahaiḥ

Synonyma

tretāyām — ve druhém vĕku; dharma-pādānām — nohou náboženství; turya — čtvrtina; aṁśaḥ — část; hīyate — je ztracena; śanaiḥ — postupnĕ; adharma-pādaiḥ — nohama bezbožnosti; anṛta — lží; hiṁsā — násilím; asantoṣa — nespokojeností; vigrahaiḥ — a hádkou.

Překlad

Ve Tretā-yuze je každá noha náboženství o čtvrtinu oslabena vlivem čtyř pilířů bezbožnosti – lhaním, násilím, nespokojeností a hádkou.

Význam

Lhaní ubírá na pravdomluvnosti, násilí na milosrdnosti, nespokojenost na odříkání a hádka ubírá na dobročinnosti a čistotĕ.

Verš

tadā kriyā-tapo-niṣṭhā
nāti-hiṁsrā na lampaṭāḥ
trai-vargikās trayī-vṛddhā
varṇā brahmottarā nṛpa

Synonyma

tadā — potom (ve vĕku Tretā); kriyā — obřadům; tapaḥ — a askezi; niṣṭhāḥ — oddáni; na ati-hiṁsrāḥ — nepříliš násilní; na lampaṭāḥ — netouží si nevázanĕ užívat smyslů; trai-vargikāḥ — zajímají se o tři zásady – zbožnost, ekonomický rozvoj a smyslový požitek; trayī — díky třem Védám; vṛddhāḥ — dosahují blahobytu; varṇāḥ — čtyři třídy společnosti; brahma-uttarāḥ — vĕtšinou brāhmaṇi; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ve vĕku Tretā jsou lidé oddáni obřadům a askezi. Nejsou příliš násilní nebo chtiví smyslového požitku. Jejich hlavním zájmem v životĕ je zbožnost, ekonomický rozvoj, usmĕrnĕný smyslový požitek a blahobytu dosahují následováním pokynů Véd. Vĕtšina lidí jsou brāhmaṇi, ó králi, přestože se v tomto vĕku lidská společnost dĕlí na čtyři oddĕlené třídy.

Verš

tapaḥ-satya-dayā-dāneṣv
ardhaṁ hrasvati dvāpare
hiṁsātuṣṭy-anṛta-dveṣair
dharmasyādharma-lakṣaṇaiḥ

Synonyma

tapaḥ — askeze; satya — pravdomluvnost; dayā — milosrdnost; dāneṣu — a dobročinnost; ardham — polovina; hrasvati — zmenší se; dvāpare — ve vĕku Dvāpara; hiṁsā — násilím; atuṣṭi — nespokojeností; anṛta — lží; dveṣaiḥ — a nenávistí; dharmasya — náboženství; adharma-lakṣaṇaiḥ — tĕmito vlastnostmi bezbožnosti.

Překlad

V Dvāpara-yuze jsou zbožné vlastnosti – askeze, pravdomluvnost, milosrdnost a dobročinnost – svými bezbožnými protĕjšky – nespokojeností, lží, násilím a nenávistí – omezeny na polovinu.

Verš

yaśasvino mahā-śīlāḥ
svādhyāyādhyayane ratāḥ
āḍhyāḥ kuṭumbino hṛṣṭā
varṇāḥ kṣatra-dvijottarāḥ

Synonyma

yaśasvinaḥ — dychtiví po slávĕ; mahā-śīlāḥ — vznešení; svādhyāya-adhyayane — ve studiu védských písem; ratāḥ — pohrouženi; āḍhyāḥ — vlastní bohatství; kuṭumbinaḥ — mají velké rodiny; hṛṣṭāḥ — radostní; varṇāḥ — čtyři třídy společnosti; kṣatra-dvija-uttarāḥ — nejpočetnĕji zastoupeny kṣatriyi a brāhmaṇy.

Překlad

Ve vĕku Dvāpara lidé dychtí po slávĕ a jsou velmi vznešení. Oddávají se studiu Véd, vlastní velké bohatství, podporují velké rodiny a s velkým elánem si užívají života. Ze čtyř tříd jsou nejpočetnĕjší kṣatriyové a brāhmaṇi.

Verš

kalau tu dharma-pādānāṁ
turyāṁśo ’dharma-hetubhiḥ
edhamānaiḥ kṣīyamāṇo
hy ante so ’pi vinaṅkṣyati

Synonyma

kalau — ve vĕku Kali; tu — a; dharma-pādānām — z nohou náboženství; turya-aṁśaḥ — jedna čtvrtina; adharma — bezbožnosti; hetubhiḥ — zásadami; edhamānaiḥ — zvĕtšujícími se; kṣīyamāṇaḥ — zmenšující se; hi — vskutku; ante — nakonec; saḥ — tato jedna čtvrtina; api — také; vinaṅkṣyati — bude zničena.

Překlad

Ve vĕku Kali zůstává pouze jedna čtvrtina náboženských zásad, která bude neustále se rozpínajícími zásadami bezbožnosti oslabována a nakonec zcela zanikne.

Verš

tasmin lubdhā durācārā
nirdayāḥ śuṣka-vairiṇaḥ
durbhagā bhūri-tarṣāś ca
śūdra-dāsottarāḥ prajāḥ

Synonyma

tasmin — v tom vĕku; lubdhāḥ — chamtiví; durācārāḥ — nevychovaní; nirdayāḥ — nemilosrdní; śuṣka-vairiṇaḥ — se sklonem ke zbytečným hádkám; durbhagāḥ — nešťastní; bhūri-tarṣāḥ — posedlí mnohými touhami; ca — a; śūdra-dāsa-uttarāḥ — převážnĕ nízko postavení dĕlníci a barbaři; prajāḥ — lidé.

Překlad

Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a barbaři.

Význam

V tomto vĕku již můžeme pozorovat, že vĕtšina lidí jsou dĕlníci, úředníci, rybáři, umĕlci a jiní pracovníci z kategorie śūdrů. Osvícení oddaní Boha a vznešení političtí vůdci jsou extrémnĕ vzácní a dokonce i nezávislí podnikatelé a farmáři jsou vymírajícím druhem, protože z nich velká obchodní konsorcia dĕlají čím dál tím více na sobĕ závislé zamĕstnance. Vĕtšina oblastí na zemi je již obydlena barbary či polobarbary, což činí situaci velmi nebezpečnou a bezútĕšnou. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy je zmocnĕno k tomu, aby současnou neutĕšenou situaci napravilo. Pro dĕsivý vĕk zvaný Kali-yuga je to jediná nadĕje.

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
dṛśyante puruṣe guṇāḥ
kāla-sañcoditās te vai
parivartanta ātmani

Synonyma

sattvam — dobro; rajaḥ — vášeň; tamaḥ — nevĕdomost; iti — takto; dṛśyante — jsou vidĕt; puruṣe — v človĕku; guṇāḥ — kvality hmotné přírody; kāla-sañcoditāḥ — přinuceny časem; te — ony; vai — vskutku; parivartante — mĕní se; ātmani — v mysli.

Překlad

Hmotné kvality – dobro, vášeň a nevĕdomost – jejichž promĕny lze sledovat v mysli človĕka, jsou uvádĕny do pohybu silou času.

Význam

Čtyři vĕky popsané v tĕchto verších jsou projevy různých kvalit hmotné přírody. Vĕk pravdy, Satya-yuga, projevuje převládající hmotné dobro a Kali-yuga projevuje převládající nevĕdomost. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura se v každém vĕku příležitostnĕ jako druhotné projeví i ty zbylé tři. Proto se může dokonce i v Satya-yuze objevit démon v kvalitĕ nevĕdomosti a ve vĕku Kali mohou po nĕjakou dobu vzkvétat ty nejvyšší náboženské zásady. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je vysvĕtleno, že tyto tři kvality přírody existují všude a ve všem, ale že převažující kvalita nebo jejich smĕs určuje obecnou povahu jakéhokoliv hmotného jevu. V každém vĕku jsou tedy tři kvality přítomny v různých pomĕrech. Příslušný vĕk zastoupený dobrem (Satya), vášní (Tretā), vášní a nevĕdomostí (Dvāpara) nebo nevĕdomostí (Kali) je v každém z ostatních vĕků přítomen jako druhotný faktor.

Verš

prabhavanti yadā sattve
mano-buddhīndriyāṇi ca
tadā kṛta-yugaṁ vidyāj
jñāne tapasi yad ruciḥ

Synonyma

prabhavanti — jsou hlavnĕ projeveny; yadā — když; sattve — v kvalitĕ dobra; manaḥ — mysl; buddhi — inteligence; indriyāṇi — smysly; ca — a; tadā — potom; kṛta-yugam — vĕk Kṛta; vidyāt — je třeba vĕdĕt; jñāne — v poznání; tapasi — a askezi; yat — když; ruciḥ — potĕšení.

Překlad

Vĕk, ve kterém mysl, inteligence a smysly neochvĕjnĕ spočívají v kvalitĕ dobra, je třeba považovat za Satya-yugu, vĕk pravdy. Tehdy lidé nacházejí potĕšení v poznání a askezi.

Význam

Slovo kṛta znamená „vykonáno“ či „provedeno“. Ve vĕku pravdy jsou tedy správnĕ konány veškeré náboženské povinnosti a lidé nacházejí velké potĕšení v duchovním poznání a askezi. Dokonce i v Kali-yuze ty, kdo se nacházejí v kvalitĕ dobra, tĕší rozvoj duchovního poznání a usmĕrnĕná askeze. Tato vznešená úroveň života je dosažitelná pro toho, kdo překonal touhu po sexu.

Verš

yadā karmasu kāmyeṣu
bhaktir yaśasi dehinām
tadā tretā rajo-vṛttir
iti jānīhi buddhiman

Synonyma

yadā — když; karmasu — v povinnostech; kāmyeṣu — založena na sobecké touze; bhaktiḥ — oddanost; yaśasi — k poctĕ; dehinām — vtĕlených duší; tadā — potom; tretā — vĕk Tretā; rajaḥ-vṛttiḥ — naplnĕn činnostmi v kvalitĕ vášnĕ; iti — tak; jānīhi — mĕl bys pochopit; buddhi-man — ó inteligentní králi Parīkṣite.

Překlad

Ó nanejvýš inteligentní, když jsou podmínĕné duše oddány svým povinnostem, ale mají vedlejší motivy a usilují o osobní prestiž, mĕl bys vĕdĕt, že se jedná o vĕk Tretā, ve kterém převládá kvalita vášnĕ.

Verš

yadā lobhas tv asantoṣo
māno dambho ’tha matsaraḥ
karmaṇāṁ cāpi kāmyānāṁ
dvāparaṁ tad rajas-tamaḥ

Synonyma

yadā — když; lobhaḥ — chamtivost; tu — vskutku; asantoṣaḥ — nespokojenost; mānaḥ — pýcha; dambhaḥ — pokrytectví; atha — a; matsaraḥ — závist; karmaṇām — činností; ca — a; api — také; kāmyānām — sobeckých; dvāparam — vĕk Dvāpara; tat — to; rajaḥ-tamaḥ — v nĕmž převažuje smĕs kvalit vášnĕ a nevĕdomosti.

Překlad

Když převládne chamtivost, nespokojenost, pýcha, pokrytectví a závist spolu se sklonem k sobeckým činnostem, jde o vĕk Dvāpara, ve kterém převažuje smĕs kvalit vášnĕ a nevĕdomosti.

Verš

yadā māyānṛtaṁ tandrā
nidrā hiṁsā viṣādanam
śoka-mohau bhayaṁ dainyaṁ
sa kalis tāmasaḥ smṛtaḥ

Synonyma

yadā — když; māyā — podvod; anṛtam — falešná mluva; tandrā — lenost; nidrā — spánek a konzumace omamných látek; hiṁsā — násilí; viṣādanam — deprese; śoka — nářek; mohau — a klam; bhayam — strach; dainyam — chudoba; saḥ — to; kaliḥ — vĕk Kali; tāmasaḥ — v kvalitĕ nevĕdomosti; smṛtaḥ — je považován.

Překlad

Když převládá podvod, lež, lenost, ospalost, násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba, jedná se o vĕk Kali, vĕk kvality nevĕdomosti.

Význam

V Kali-yuze jsou lidé témĕř výhradnĕ oddáni hrubému materialismu a nemají témĕř žádný sklon k seberealizaci.

Verš

tasmāt kṣudra-dṛśo martyāḥ
kṣudra-bhāgyā mahāśanāḥ
kāmino vitta-hīnāś ca
svairiṇyaś ca striyo ’satīḥ

Synonyma

tasmāt — vlivem vlastností vĕku Kali; kṣudra-dṛśaḥ — krátkozrací; martyāḥ — lidé; kṣudra-bhāgyāḥ — nešťastní; mahā-aśanāḥ — náruživí v jídle; kāminaḥ — plní chtíče; vitta-hīnāḥ — postrádající bohatství; ca — a; svairiṇyaḥ — nezávislé ve společenském jednání; ca — a; striyaḥ — ženy; asatīḥ — necudné.

Překlad

Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery.

Význam

Ve vĕku Kali jistí rádobyintelektuálové hledající osobní svobodu podporují sexuální promiskuitu. Ztotožňování vlastního já s tĕlem a usilování o „osobní svobodu“ v tĕle a ne v duši jsou znaky té nejbezútĕšnĕjší nevĕdomosti a zotročení chtíčem. Když jsou ženy necudné, mnoho dĕtí se rodí mimo manželství jako produkty chtíče. Tyto dĕti vyrůstají v psychologicky nepříznivých podmínkách a vzniká tak neurotická a nevĕdomá společnost. Tyto příznaky jsou již projevené po celém svĕtĕ.

Verš

dasyūtkṛṣṭā janapadā
vedāḥ pāṣaṇḍa-dūṣitāḥ
rājānaś ca prajā-bhakṣāḥ
śiśnodara-parā dvijāḥ

Synonyma

dasyu-utkṛṣṭāḥ — ovládaná zlodĕji; jana-padāḥ — obydlená místa; vedāḥ — védská písma; pāṣaṇḍa — ateisty; dūṣitāḥ — znečištĕna; rājānaḥ — političtí vůdci; ca — a; prajā-bhakṣāḥ — požírající obyvatelstvo; śiśna-udara — genitáliím a břichu; parāḥ — oddáni; dvijāḥbrāhmaṇové.

Překlad

Mĕsta budou ovládána zlodĕji, Védy budou znečištĕny spekulativními výklady ateistů, političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží a intelektuálové budou oddáni svým břichům a genitáliím.

Význam

V mnoha velkých mĕstech je v noci nebezpečno. Žádný uvažující človĕk se například nebude v noci procházet po Central parku v New Yorku, protože ví, že bude témĕř jistĕ přepaden. Vedle obyčejných zlodĕjů, kteří se v tomto vĕku vyskytují v hojném počtu, jsou mĕsta plná bezohledných podnikatelů, kteří nadšenĕ přesvĕdčují lidi, aby nakupovali a konzumovali zbytečné nebo dokonce nebezpečné zboží. I přesto, že byl bezpečnĕ prokázán neblahý účinek hovĕzího masa, tabáku, alkoholu a mnoha dalších moderních produktů na fyzické zdraví, o mentálním ani nemluvĕ, moderní kapitalisté se nezdráhají použít jakýkoliv psychologický trik k tomu, aby lidi ke konzumaci tĕchto vĕcí přesvĕdčili. Dnešní mĕsta jsou plná mentálního a atmosférického znečištĕní a dokonce i obyčejní obyvatelé zjišťují, že život v nich je nesnesitelný.

Tento verš také poukazuje na to, že v tomto vĕku bude překrouceno učení Véd. Velké univerzity učí kurzy hinduismu, ve kterých je indické náboženství i přes nesčetné protidůkazy představováno jako polyteistické a vedoucí k neosobnímu osvobození. Celá védská literatura je ve skutečnosti jednotným celkem, jak v Bhagavad-gītĕ (15.15) uvádí samotný Pán Kṛṣṇa: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ – „Všechny Védy jsou určeny k poznání Mĕ [Kṛṣṇy].“ Veškerá védská písma nás mají poučit o Nejvyšší Osobní Absolutní Pravdĕ – Viṣṇuovi neboli Kṛṣṇovi. I když je Bůh znám pod mnoha jmény a objevuje se v mnoha podobách, je jedinou absolutní bytostí a osobou. Toto pravé védské poznání je však v Kali-yuze skryto.

Śukadeva v tomto verši bystře pozoruje, že „političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží a intelektuálové budou oddáni svým břichům a genitáliím.“ Jak smutnou pravdou tento výrok je.

Verš

avratā baṭavo ’śaucā
bhikṣavaś ca kuṭumbinaḥ
tapasvino grāma-vāsā
nyāsino ’tyartha-lolupāḥ

Synonyma

avratāḥ — neschopni dodržovat své sliby; baṭavaḥbrahmacārī; aśaucāḥ — nečistí; bhikṣavaḥ — se sklonem žebrat; ca — a; kuṭumbinaḥ — hospodáři; tapasvinaḥ — ti, kdo odešli do lesa konat askezi; grāma-vāsāḥ — obyvatelé vesnic; nyāsinaḥsannyāsī; atyartha-lolupāḥ — nesmírnĕ dychtící po bohatství.

Překlad

Brahmacārī nebudou dodržovat svoje sliby a budou převážnĕ nečistí. Z hospodářů se stanou žebráci, vānaprasthové budou žít ve vesnicích a sannyāsī budou dychtit po bohatství.

Význam

Brahmacarya, studentský život v celibátu, ve vĕku Kali prakticky neexistuje. Mnoho chlapeckých škol v Americe začalo přijímat i dívky, protože mladí muži odmítají žít bez neustálé společnosti chtivých mladých dívek. Osobnĕ jsme také vidĕli, že studentské ubytovny na Západĕ patří mezi ta nejšpinavĕjší místa na zemi, jak zde bylo předpovĕzeno slovem aśaucāḥ.

Co se týče žebrajících hospodářů, když chodí oddaní Pána od domu k domu, šíří transcendentální literaturu a žádají o příspĕvek pro šíření slávy Boha, rozrušení hospodáři obyčejnĕ odpovídají: „Nĕkdo by mĕl dát příspĕvek mĕ.“ Hospodáři v Kali-yuze nejsou štĕdří a kvůli své lakomé mentalitĕ jsou rozrušeni, když za nimi přijdou duchovní žebraví mniši.

Ve védské kultuře se lidé v padesáti letech odeberou na svatá místa, aby tam žili odříkavým způsobem a usilovali o duchovní dokonalost. V zemích jako je Amerika se však místo toho postavila mĕsta pro důchodce, kde se staří lidé mohou zesmĕšňovat tím, že poslední roky svého života promarní hraním golfu, ping-pongu, shuffleboardu a žalostnými snahami o milostné románky, zatímco jejich tĕla hrozivĕ hnijí a mysli jim více a více sužuje senilita. Toto nestydaté zneužívání úctyhodných posledních let života poukazuje na tvrdohlavou neochotu uznat skutečný smysl lidského života a je zajisté urážkou Boha.

Slova nyāsino 'tyartha-lolupāḥ poukazují na to, že charismatičtí náboženští vůdci a dokonce i ti, kteří charismatičtí nejsou, se budou prohlašovat za proroky, svĕtce a inkarnace, aby podvádĕli nevinnou veřejnost a naplnili si bankovní konta. Mezinárodní společnost pro vĕdomí Kṛṣṇy proto tvrdĕ pracuje na ustanovení pravého studentského života v celibátu, zbožného života hospodáře, důstojného a progresivního života v ústraní a ryzího duchovního vedení pro celý svĕt. Dnes, 9. kvĕtna 1982, jsme ve smyslném mĕstĕ Riu de Janeiru v Brazílii udĕlili sannyās, stav odříkání, třem mladým mužům, dvĕma z Brazílie a jednomu z Ameriky. Upřímnĕ doufáme, že budou vĕrnĕ následovat přísné sliby života v odříkání a že budou v Jižní Americe poskytovat autentické duchovní vedení.

Verš

hrasva-kāyā mahāhārā
bhūry-apatyā gata-hriyaḥ
śaśvat kaṭuka-bhāṣiṇyaś
caurya-māyoru-sāhasāḥ

Synonyma

hrasva-kāyāḥ — se zakrnĕlými tĕly; mahā-āhārāḥ — nenasytné; bhūri-apatyāḥ — mající mnoho dĕtí; gata-hriyaḥ — postrádající stud; śaśvat — neustále; kaṭuka — hrubĕ; bhāṣiṇyaḥ — mluvící; caurya — projevující sklony krást; māyā — podvod; uru-sāhasāḥ — a velkou drzost.

Překlad

Ženy budou mnohem menšího vzrůstu, budou příliš jíst, plodit více dĕtí, než o kolik se budou schopny náležitĕ postarat a ztratí veškerou cudnost. Budou se neustále hrubĕ mluvit a budou projevovat sklony krást, podvádĕt a neomezenou drzost.

Verš

paṇayiṣyanti vai kṣudrāḥ
kirāṭāḥ kūṭa-kāriṇaḥ
anāpady api maṁsyante
vārtāṁ sādhu jugupsitām

Synonyma

paṇayiṣyanti — budou se zabývat obchodováním; vai — vskutku; kṣudrāḥ — bezvýznamným; kirāṭāḥ — obchodníci; kūṭa-kāriṇaḥ — podvádĕjící; anāpadi — když není stav nouze; api — dokonce; maṁsyante — lidé budou považovat; vārtām — zamĕstnání; sādhu — dobré; jugupsitām — jež je ve skutečnosti odporné.

Překlad

Podnikatelé se budou zabývat bezvýznamnými obchody a budou vydĕlávat podvádĕním. Lidé budou považovat jakékoliv odporné zamĕstnání za přijatelné, i když nebude stav nouze.

Význam

Lidé neváhají pracovat v uhelných dolech, na jatkách, v železárnách, na plovoucích vrtných plošinách, v ponorkách a dalších odporných situacích i přesto, že je možné pracovat jinde. Je zde zmínka také o tom, že podnikatelé budou považovat podvádĕní a lež za zcela přijatelný způsob podnikání. To jsou vše příznaky vĕku Kali.

Verš

patiṁ tyakṣyanti nirdravyaṁ
bhṛtyā apy akhilottamam
bhṛtyaṁ vipannaṁ patayaḥ
kaulaṁ gāś cāpayasvinīḥ

Synonyma

patim — pána; tyakṣyanti — opustí; nirdravyam — nemajetného; bhṛtyāḥ — služebníci; api — dokonce; akhila-uttamam — osoba s nanejvýš vznešenými vlastnostmi; bhṛtyam — služebník; vipannam — který pozbyl sil; patayaḥ — páni; kaulam — již po generace patřící k rodinĕ; gāḥ — krávy; ca — a; apayasvinīḥ — které přestaly dávat mléko.

Překlad

Služebníci opustí pána, který přišel o svůj majetek, i když to bude svatá osoba vzorné povahy. Páni budou propouštĕt služebníky, kteří již nemohou pracovat, i když patřili k rodinĕ po nĕkolik pokolení. Opuštĕny či zabity budou krávy, které přestanou dávat mléko.

Význam

V Indii je kráva považována za posvátnou ne proto, že by byli Indové uctívači mytologických totemů, ale proto, že hinduisté krávu inteligentnĕ považují za matku. Jako dĕti jsme byli témĕř všichni živeni kravským mlékem, proto je kráva jednou z našich matek. Matka je zajisté posvátná, proto bychom posvátnou krávu nemĕli zabíjet.

Verš

pitṛ-bhrātṛ-suhṛj-jñātīn
hitvā saurata-sauhṛdāḥ
nanāndṛ-śyāla-saṁvādā
dīnāḥ straiṇāḥ kalau narāḥ

Synonyma

pitṛ — své otce; bhrātṛ — bratry; suhṛt — dobré přátele; jñātīn — a nejbližší příbuzné; hitvā — opustí; saurata — založená na sexuálních vztazích; sauhṛdāḥ — jejich představa o přátelství; nanāndṛ — se sestrami svých žen; śyāla — a bratry svých žen; saṁvādāḥ — pravidelnĕ se stýkající; dīnāḥ — bídní; straiṇāḥ — zženštilí; kalau — v Kali-yuze; narāḥ — muži.

Překlad

Muži Kali-yugy budou bídní a ovládaní ženami. Zavrhnou své otce, bratry, příbuzné a přátele, aby se místo toho sdružovali se sestrami a bratry svých žen. Jejich představa o přátelství tak bude založena výlučnĕ na sexuálních poutech.

Verš

śūdrāḥ pratigrahīṣyanti
tapo-veṣopajīvinaḥ
dharmaṁ vakṣyanty adharma-jñā
adhiruhyottamāsanam

Synonyma

śūdrāḥ — nízko postavení, obyčejní dĕlníci; pratigrahīṣyanti — budou přijímat náboženské milodary; tapaḥ — předvádĕním askeze; veṣa — a v převleku za žebravé mnichy; upajīvinaḥ — vydĕlávající si; dharmam — o náboženských zásadách; vakṣyanti — budou hovořit; adharma-jñāḥ — ti, kdo o náboženství nic nevĕdí; adhiruhya — usedající; uttama-āsanam — na vysoké sedadlo.

Překlad

Necivilizovaní lidé budou jménem Pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vĕdĕt vůbec nic o náboženství, usednou na vyvýšené sedadlo a troufnou si hovořit o náboženských zásadách.

Význam

Zde je otevřenĕ popsána epidemie falešných guruů, svámích, knĕží a tak dále.

Verš

nityam udvigna-manaso
durbhikṣa-kara-karśitāḥ
niranne bhū-tale rājan
anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ
vāso-’nna-pāna-śayana-
vyavāya-snāna-bhūṣaṇaiḥ
hīnāḥ piśāca-sandarśā
bhaviṣyanti kalau prajāḥ

Synonyma

nityam — neustále; udvigna — rozrušené; manasaḥ — jejich mysli; durbhikṣa — hladomorem; kara — a danĕmi; karśitaḥ — vyhublí; niranne — když není jídlo; bhū-tale — na zemském povrchu; rājan — ó králi Parīkṣite; anāvṛṣṭi — ze sucha; bhaya — ze strachu; āturāḥ — dychtiví; vāsaḥ — oblečení; anna — jídlo; pāna — pití; śayana — odpočinek; vyavāya — sex; snāna — koupání; bhūṣaṇaiḥ — a ozdoby; hīnāḥ — postrádající; piśāca-sandarśāḥ — vypadající jako duchové; bhaviṣyanti — budou; kalau — ve vĕku Kali; prajāḥ — lidé.

Překlad

Ve vĕku Kali budou mysli lidí neustále rozrušeny. Lidé budou vyhublí vlivem hladu a daní, můj milý králi, a neustále se budou obávat sucha. Nebudou mít dostatečné oblečení, jídlo ani pití, nebudou schopni řádnĕ odpočívat, vĕnovat se sexu nebo se vykoupat. Nebudou mít ani dostatek ozdob k ozdobení svých tĕl. Lidé Kali-yugy budou ve skutečnosti postupnĕ vypadat jako bytosti posedlé duchy.

Význam

V mnoha zemích na svĕtĕ jsou již zde popsané příznaky viditelné a postupnĕ se budou šířit i do dalších míst zaplavených bezbožností a materialismem.

Verš

kalau kākiṇike ’py arthe
vigṛhya tyakta-sauhṛdāḥ
tyakṣyanti ca priyān prāṇān
haniṣyanti svakān api

Synonyma

kalau — ve vĕku Kali; kākiṇike — malou minci; api — dokonce; arthe — pro; vigṛhya — znepřátelí se; tyakta — opustí; sauhṛdāḥ — přátelské vztahy; tyakṣyanti — zavrhnou; ca — a; priyān — drahé; prāṇān — jejich vlastní životy; haniṣyanti — budou zabíjet; svakān — své vlastní příbuzné; api — dokonce.

Překlad

V Kali-yuze se budou lidé nenávidĕt dokonce i kvůli nĕkolika mincím. Vzdají se všech přátelských svazků a budou připraveni zemřít a zabít dokonce i své příbuzné.

Verš

na rakṣiṣyanti manujāḥ
sthavirau pitarāv api
putrān bhāryāṁ ca kula-jāṁ
kṣudrāḥ śiśnodaraṁ-bharāḥ

Synonyma

na rakṣiṣyanti — nebudou chránit; manujāḥ — muži; sthavirau — staré; pitarau — rodiče; api — dokonce; putrān — dĕti; bhāryām — ženu; ca — také; kula-jām — narozené v dané rodinĕ; kṣudrāḥ — bezvýznamní; śiśna-udaram — své genitálie a břicho; bharāḥ — starající se pouze o.

Překlad

Muži již nebudou chránit své staré rodiče, své dĕti ani své úctyhodné ženy. Budou naprosto pokleslí a budou se starat pouze o uspokojení vlastního břicha a genitálií.

Význam

V tomto vĕku již mnoho lidí posílá své staré rodiče do osamocených a často bizarních domovů důchodců, přestože staří rodiče svým dĕtem celý život sloužili.

Malé dĕti jsou v tomto vĕku také mnoha způsoby trýznĕny. Počet sebevražd u dĕtí v posledních letech dramaticky stoupl, protože se nenarodily milujícím zbožným rodičům, ale zdegradovaným a sobeckým mužům a ženám. Ve skutečnosti se často dĕti narodí proto, že selhala atikoncepční pilulka nebo nĕjaký jiný antikoncepční prostředek. Za tĕchto okolností dnes je pro rodiče velmi obtížné své dĕti morálnĕ vést. Rodiče obecnĕ nic nevĕdí o duchovní vĕdĕ, a nemohou proto své dĕti vést na cestĕ osvobození a neplní tak svou prvotní odpovĕdnost v rodinném životĕ.

Jak předpovídá tento verš, cizoložství se stalo bĕžným a lidé se obvykle příliš zajímají o jídlo a sex, což považují za mnohem důležitĕjší než znalost Absolutní Pravdy.

Verš

kalau na rājan jagatāṁ paraṁ guruṁ
tri-loka-nāthānata-pāda-paṅkajam
prāyeṇa martyā bhagavantam acyutaṁ
yakṣyanti pāṣaṇḍa-vibhinna-cetasaḥ

Synonyma

kalau — ve vĕku Kali; na — ne; rājan — ó králi; jagatām — vesmíru; param — nejvyšší; gurum — duchovní mistr; tri-loka — tří svĕtů; nātha — různí vládci; ānata — jemuž se klaní; pāda-paṅkajam — jehož lotosovým nohám; prāyeṇa — vĕtšina; martyāḥ — lidských bytostí; bhagavantam — Osobnosti Božství; acyutam — Pánu Acyutovi; yakṣyanti — budou předkládat obĕti; pāṣaṇḍa — ateismem; vibhinna — svedena; cetasaḥ — jejich inteligence.

Překlad

Ó králi, inteligence lidí ve vĕku Kali bude svedena ateismem a témĕř nikdy nebudou předkládat obĕti Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je nejvyšším duchovním mistrem vesmíru. I když se lotosovým nohám Nejvyššího Pána klaní všechny velké osobnosti ovládající tři svĕty, bezvýznamné a nešťastné lidské bytosti tohoto vĕku tak činit nebudou.

Význam

Nutkání najít Absolutní Pravdu, zdroj veškeré existence, motivuje filozofy, teology a ostatní intelektuály různých přesvĕdčení od nepamĕti a až dodnes. Pokud však střízlivĕ zanalyzujeme stále rostoucí množství takzvaných filozofů, náboženství, cest, životních stylů a tak dále, zjistíme, že je témĕř ve všech případech cílem nĕco neosobního či beztvarého. Toto pojetí neosobní či beztvaré Absolutní Pravdy má však vážné logické nedostatky. Podle bĕžných pravidel logiky by mĕl následek přímo či nepřímo obsahovat znaky či povahu své vlastní příčiny. To, co postrádá osobnost a činnost, by jen stĕží mohlo být zdrojem veškeré osobnosti a činnosti.

Náš nepotlačitelný sklon filozofovat o konečné pravdĕ se často vyjadřuje skrze filozofické, vĕdecké a mystické pokusy odhalit to, z čeho vše emanuje. Tento hmotný svĕt, který je zdánlivĕ neomezenou sítí vzájemných příčin a následků, zcela jistĕ Absolutní Pravdou není, protože vĕdecká pozorování hmotných prvků ukazují, že látka, ze které se skládá tento hmotný svĕt, hmotná energie, se donekonečna promĕňuje do různých stavů a tvarů. Jeden určitý stav hmotné reality tedy nemůže být konečným zdrojem všech ostatních vĕcí.

Můžeme spekulovat, že hmota v té či oné podobĕ existovala vždy. Tato teorie však již dnes nezajímá moderní kosmology jako jsou ti z Massachusetts Institute of Technology. A i kdybychom předpokládali, že hmota existovala vždy, musíme vysvĕtlit zdroj vĕdomí, pokud chceme uspokojit svůj filozofický instinkt k odhalení Absolutní Pravdy. Přestože moderní empiričtí fanatici tvrdí, že jediná realita je hmota, každý má bĕžnou zkušenost, že vĕdomí není stejná substance jako kámen, tužka nebo voda. Samotné uvĕdomĕní není na rozdíl od uvĕdomovaných si objektů, fyzickou entitou, ale procesem vnímání a chápání. I když existuje mnoho důkazů o systematickém vzájemnĕ závislém vztahu mezi hmotou a vĕdomím, neexistuje vůbec žádný neotřesitelný empirický důkaz o tom, že hmota je příčinou vĕdomí. Teorie, podle níž hmotný svĕt vždy existoval, a je proto konečnou pravdou, vĕdecky a dokonce ani intuitivnĕ nevysvĕtluje zdroj vĕdomí, které je tím nejzákladnĕjším skutečným aspektem naší existence.

Navíc, jak prokázal dr. Richard Thompson ze State University of New York v Binghamtonu a jak potvrdilo nĕkolik laureátů Nobelovy ceny za fyziku, kteří jeho práci pochválili, zákony přírody, které řídí promĕny hmoty jednoduše neobsahují dostatečnĕ komplexní informaci, která by pomohla vysvĕtlit nepochopitelnou složitost událostí odehrávajících se v tĕlech našich i v tĕlech ostatních forem života. Jinými slovy, nejen že hmotné zákony přírody nedokáží vysvĕtlit existenci vĕdomí, ale nedokáží vysvĕtlit ani vzájemné působení hmotných prvků na složitých organických úrovních. Dokonce i Socrates, první velký západní filozof, byl znechucen snahou ustanovit konečnou příčinu z hlediska mechanistických zásad.

Teplo a svĕtlo slunečních paprsků ke spokojenosti každého racionálnĕ uvažujícího človĕka ukazují, že slunce, zdroj tĕchto paprsků, není temná studená koule, ale zdroj témĕř neomezeného svĕtla a tepla. Podobnĕ jsou nesčetné příklady osobnosti a osobního vĕdomí ve stvoření více než dostatečné k tomu, aby prokázaly, že nĕkde existuje neomezený zdroj vĕdomí a osobního chování. Řecký filozof Platón ve svém dialogu Philebus argumentuje, že tak jako hmotné prkvy v našem tĕle pocházejí z obrovské zásobárny hmotných prvků existujících ve vesmíru, také naše racionální inteligence pochází z velké kosmické inteligence existující ve vesmíru a touto nejvyšší inteligencí je Bůh, stvořitel. V Kali-yuze to naneštĕstí mnoho vůdčích myslitelů nedokáže pochopit a místo toho Absolutní Pravdĕ, zdroji našeho osobního vĕdomí, vĕdomí a osobnost upírají. To je stejnĕ rozumné jako říci, že slunce je temné a studené.

V Kali-yuze mnoho lidí předkládá laciné a stereotypní argumenty typu: „Kdyby mĕl Bůh tĕlo a osobnost, byl by omezený.“ U tohoto chabého pokusu o logiku je podmínĕný pojem chybnĕ představen v univerzálním pojetí. Správnĕ by se mĕlo říci: „Pokud by mĕl Bůh hmotné tĕlo nebo hmotnou osobnost jako ty, s nimiž máme zkušenost, byl by omezený.“ My ale vynecháme určující přídavné jméno hmotný a vytvoříme pseudouniverzální tvrzení, jako kdybychom rozumĕli všem tĕlům a osobnostem v celém rozsahu reality.

Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam a ostatní védská písma učí, že transcendentální podoba a osobnost Absolutní Pravdy jsou neomezené. Je tedy jasné, že Bůh, aby byl opravdu nekonečný, musí být nekonečný nejen kvantitativnĕ, ale i kvalitativnĕ. V našem mechanistickém, průmyslovém vĕku máme bohužel sklon definovat nekonečno pouze ve smyslu kvantity a nejsme tak schopni si všimnout, že nekonečnost osobních vlastností jsou nezbytným rysem nekonečnosti. Jinak řečeno, Bůh musí být nekonečnĕ krásný, nekonečnĕ bohatý, nekonečnĕ inteligentní, nekonečnĕ vtipný, nekonečnĕ laskavý, nekonečnĕ hnĕvivý a tak dále. Nekonečno je absolutní a pokud nĕco z toho, co v tomto svĕtĕ vidíme, není obsaženo v našem pojetí Absolutního, potom je to pojetí nĕčeho omezeného a zdaleka ne Absolutního.

Pouze v Kali-yuze jsou filozofové natolik pošetilí, aby materialistickými a relativními způsoby pyšnĕ definovali ten nejabsolutnĕjší ze všech pojmů – Boha – a potom se prohlašovali za osvícené myslitele. Bez ohledu na to, jak může být náš mozek velký, bychom mĕli mít tolik zdravého rozumu, abychom jej položili k nohám Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

yan-nāmadheyaṁ mriyamāṇa āturaḥ
patan skhalan vā vivaśo gṛṇan pumān
vimukta-karmārgala uttamāṁ gatiṁ
prāpnoti yakṣyanti na taṁ kalau janāḥ

Synonyma

yat — jehož; nāmadheyam — jméno; mriyamāṇaḥ — umírající osoba; āturaḥ — nešťastná; patan — hroutící se; skhalan — selhávající hlas; — nebo; vivaśaḥ — bezmocnĕ; gṛṇan — pronáší; pumān — osoba; vimukta — osvobozená; karma — plodonosné práce; argalaḥ — ze řetĕzů; uttamām — nejvyššího; gatim — cíle; prāpnoti — dosáhne; yakṣyanti na — neuctívají; tam — Jeho, Osobnost Božství; kalau — ve vĕku Kali; janāḥ — lidé.

Překlad

Umírající vydĕšený človĕk se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témĕř si není vĕdom toho, co říká, může být zbaven následků svých plodonosných činů a dosáhnout nevyššího cíle, pokud vysloví svaté jméno Nejvyššího Pána. Lidé v Kali-yuze však přesto Nejvyššího Pána uctívat nebudou.

Význam

Můžeš přivést konĕ k vodĕ, ale nemůžeš jej donutit pít.

Verš

puṁsāṁ kali-kṛtān doṣān
dravya-deśātma-sambhavān
sarvān harati citta-stho
bhagavān puruṣottamaḥ

Synonyma

puṁsām — lidí; kali-kṛtān — vytvořené Kaliho vlivem; doṣān — nedostatky; dravya — objekty; deśa — prostor; ātma — a osobní povaha; sambhavān — založeno na; sarvān — všeho; harati — zbavuje; citta-sthaḥ — sídlící v srdci; bhagavān — všemocný Pán; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Osoba.

Překlad

V Kali-yuze jsou objekty, místa a dokonce i jednotlivé osobnosti znečištĕny. Všemocná Osobnost Božství však může veškeré tyto nečistoty odstranit ze srdce toho, kdo Pána neochvĕjnĕ umístí ve své mysli.

Verš

śrutaḥ saṅkīrtito dhyātaḥ
pūjitaś cādṛto ’pi vā
nṛṇāṁ dhunoti bhagavān
hṛt-stho janmāyutāśubham

Synonyma

śrutaḥ — o nĕmž se naslouchá; saṅkīrtitaḥ — opĕvovaný; dhyātaḥ — o nĕmž se medituje; pūjitaḥ — uctívaný; ca — a; ādṛtaḥ — jemuž se prokazuje úcta; api — dokonce; — nebo; nṛṇām — lidí; dhunoti — očistí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; hṛt-sthaḥ — spočívající v jejich srdcích; janma-ayuta — tisíců zrození; aśubham — nepříznivé znečištĕní.

Překlad

Znečištĕní nahromadĕné po mnoho tisíc životů odstraní v srdci sídlící Nejvyšší Pán z mysli toho, kdo o Nĕm naslouchá, opĕvuje Ho, medituje o Nĕm, uctívá Ho či Mu pouze prokazuje velkou úctu.

Verš

yathā hemni sthito vahnir
durvarṇaṁ hanti dhātu-jam
evam ātma-gato viṣṇur
yoginām aśubhāśayam

Synonyma

yathā — tak jako; hemni — ve zlatĕ; sthitaḥ — nacházející se; vahniḥ — oheň; durvarṇam — zabarvení; hanti — zničí; dhātu-jam — způsobené jinými kovy; evam — stejnĕ; ātma-gataḥ — když vstoupí do duše; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; yogināmyogīch; aśubha-āśayam — nečistou mysl.

Překlad

Tak jako oheň zbaví zlato jakéhokoliv zabarvení způsobeného stopami jiných kovy, Pán Viṣṇu sídlící v srdci očistí mysl yogīch.

Význam

I ten, kdo praktikuje systém mystické yogy, dĕlá ve skutečnosti pokrok milostí Nejvyššího Pána sídlícího v srdci; není to přímý výsledek jeho askeze a meditace. Pokud nĕkdo ve jménu yogy pošetile zpyšní, je jeho duchovní postavení k smíchu.

Verš

vidyā-tapaḥ-prāṇa-nirodha-maitrī-
tīrthābhiṣeka-vrata-dāna-japyaiḥ
nātyanta-śuddhiṁ labhate ’ntarātmā
yathā hṛdi-sthe bhagavaty anante

Synonyma

vidyā — uctíváním polobohů; tapaḥ — askezí; prāṇa-nirodha — cvičením pro ovládání dechu; maitrī — soucitem; tīrtha-abhiṣeka — koupelí na svatých místech; vrata — přísnými sliby; dāna — dobročinností; japyaiḥ — a pronášením různých manter; na — ne; atyanta — úplné; śuddhim — očištĕní; labhate — získá; antaḥ-ātmā — mysl; yathā — jako; hṛdi-sthe — když je přítomen v srdci; bhagavati — Osobnost Božství; anante — neomezený Pán.

Překlad

Uctíváním polobohů, askezí, ovládáním dechu, soucitem, koupelí na svatých místech, přísnými sliby, dobročinností ani pronášením různých manter mysl nemůže dosáhnout stejného absolutního očištĕní, jako když se v srdci zjeví neomezená Osobnost Božství.

Verš

tasmāt sarvātmanā rājan
hṛdi-sthaṁ kuru keśavam
mriyamāṇo hy avahitas
tato yāsi parāṁ gatim

Synonyma

tasmāt — proto; sarva-ātmanā — s veškerým úsilím; rājan — ó králi; hṛdi-stham — ve svém srdci; kuru — učiň; keśavam — Pána Keśavu; mriyamāṇaḥ — umírající; hi — vskutku; avahitaḥ — soustředĕný; tataḥ — potom; yāsi — odejdeš; param — do nejvyššího; gatim — cíle.

Překlad

Proto se, ó králi, s veškerým svým úsilím snaž umístit Nejvyššího Pána Keśavu ve svém srdci. Neustále se takto soustřeď na Pána a v okamžiku smrti zajisté dosáhneš nejvyššího cíle.

Význam

Nejvyšší Pán je sice přítomen v srdcích všech živých bytostí neustále, ale slova hṛdi-sthaṁ kuru keśavam poukazují na to, že bychom se mĕli snažit Pánovu přítomnost v srdci zrealizovat a udržovat si toto vĕdomí v každém okamžiku. Parīkṣit Mahārāja brzy opustí tento svĕt a od svého duchovního mistra Śukadevy Gosvāmīho dostává závĕrečné pokyny. Tento verš má v souvislosti s královým brzkým odchodem zvláštní důležitost.

Verš

mriyamāṇair abhidhyeyo
bhagavān parameśvaraḥ
ātma-bhāvaṁ nayaty aṅga
sarvātmā sarva-saṁśrayaḥ

Synonyma

mriyamāṇaiḥ — umírající; abhidhyeyaḥ — když meditují o; bhagavān — Osobnosti Božství; parama-īśvaraḥ — Nejvyší Pán; ātma-bhāvam — jejich vlastní skutečné totožnosti; nayati — vede je k; aṅga — můj milý králi; sarva-ātmā — Nejvyšší Duše; sarva-saṁśrayaḥ — útočištĕ všech bytostí.

Překlad

Můj milý králi, Osobnost Božství je nejvyšší vládce, Nejvyšší Duše a svrchované útočištĕ všech bytostí. Když o Nĕm meditují umírající, vyjeví jim jejich vĕčnou duchovní totožnost.

Verš

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

Synonyma

kaleḥ — vĕku Kali; doṣa-nidheḥ — v oceánu chyb; rājan — ó králi; asti — je; hi — zajisté; ekaḥ — jedna; mahān — převelká; guṇaḥ — dobrá vlastnost; kīrtanāt — zpíváním; eva — zajisté; kṛṣṇasya — svatého jména Kṛṣṇy; mukta-saṅgaḥ — osvobozen z pout hmoty; param — do transcendentálního duchovního království; vrajet — může jít.

Překlad

Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do transcendentálního království.

Význam

Potom, co Śukadeva Gosvāmī vyjmenoval nesčetné nedostatky tohoto vĕku Kali, zmiňuje se teď o jedné vynikající vlastnosti. Tak jako jeden král dokáže zabít nespočet zlodĕjů, může jedna úžasná duchovní vlastnost odstranit veškerá znečištĕní tohoto vĕku. Zvláštĕ v tomto pokleslém vĕku je nemožné přecenit důležitost zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁ
tretāyāṁ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāṁ
kalau tad dhari-kīrtanāt

Synonyma

kṛte — v Satya-yuze; yat — který; dhyāyataḥ — meditací; viṣṇum — o Pánu Viṣṇuovi; tretāyām — v Tretā-yuze; yajataḥ — uctíváním; makhaiḥ — provádĕním obĕtí; dvāpare — ve vĕku Dvāpara; paricaryāyām — uctíváním lotosových nohou Kṛṣṇy; kalau — ve vĕku Kali; tat — toho samého výsledku (lze dosáhnout); hari-kīrtanāt — pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Překlad

Výsledku, kterého bylo v Satya-yuze možno dosáhnout meditací o Viṣṇuovi, v Tretā-yuze provádĕním obĕtí a ve Dvāpara-yuze sloužením lotosovým nohám Pána, lze v Kali-yuze dosáhnout pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Význam

Podobný verš se nachází ve Viṣṇu Purāṇĕ (6.2.17) a také v Padma Purāṇĕ (Uttara-khaṇḍa 72.25) a Bṛhan-nāradīya Purāṇĕ (38.97):

dhyāyan kṛte yajan yajñais
tretāyāṁ dvāpare 'rcayan
yad āpnoti tad āpnoti
kalau saṅkīrtya keśavam

„To, čeho se dosáhne v Satya-yuze meditací, v Tretā-yuze provádĕním obĕtí a ve Dvāpara-yuze uctíváním lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, je ve vĕku Kali dosaženo pouhým opĕvováním jména Pána Keśavy.“

Śrīla Jīva Gosvāmī cituje z Brahma-vaivarta Purāṇy o pokleslých podmínkách lidí v Kali-yuze:

ataḥ kalau tapo-yoga-
vidyā-yajñādikāḥ kriyāḥ
sāṅgā bhavanti na kṛtāḥ
kuśalair api dehibhiḥ

„Ve vĕku Kali tedy nejsou askeze, yogová meditace, uctívání Božstev, obĕti a tak dále, včetnĕ jejich vedlejších funkcí, správnĕ konány ani tĕmi nejzkušenĕjšími vtĕlenými dušemi.“

Ohlednĕ nutnosti zpívání Hare Kṛṣṇa v tomto vĕku cituje Śrīla Jīva Gosvāmī také z Cāturmāsya-māhātmyi Skanda Purāṇy:

tathā caivottamaṁ loke
tapaḥ śrī-hari-kīrtanam
kalau yuge viśeṣeṇa
viṣṇu-prītyai samācaret

„Nejdokonalejším odčinĕním, které lze v tomto svĕtĕ vykonat, je proto zpívání jména Pána Śrī Hariho. Uspokojit Nejvyššího Pána Viṣṇua provádĕním saṅkīrtanu lze zvláštĕ v tomto vĕku Kali.“

Závĕr je, že by mĕla po celém svĕtĕ probíhat masivní osvĕta pro zapojení lidí do zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, které může lidskou společnost vysvobodit z nebezpečného oceánu vĕku Kali.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třetí kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Bhūmi-gītā.“