Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.32

Verš

dasyūtkṛṣṭā janapadā
vedāḥ pāṣaṇḍa-dūṣitāḥ
rājānaś ca prajā-bhakṣāḥ
śiśnodara-parā dvijāḥ

Synonyma

dasyu-utkṛṣṭāḥ — ovládaná zlodĕji; jana-padāḥ — obydlená místa; vedāḥ — védská písma; pāṣaṇḍa — ateisty; dūṣitāḥ — znečištĕna; rājānaḥ — političtí vůdci; ca — a; prajā-bhakṣāḥ — požírající obyvatelstvo; śiśna-udara — genitáliím a břichu; parāḥ — oddáni; dvijāḥbrāhmaṇové.

Překlad

Mĕsta budou ovládána zlodĕji, Védy budou znečištĕny spekulativními výklady ateistů, političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží a intelektuálové budou oddáni svým břichům a genitáliím.

Význam

V mnoha velkých mĕstech je v noci nebezpečno. Žádný uvažující človĕk se například nebude v noci procházet po Central parku v New Yorku, protože ví, že bude témĕř jistĕ přepaden. Vedle obyčejných zlodĕjů, kteří se v tomto vĕku vyskytují v hojném počtu, jsou mĕsta plná bezohledných podnikatelů, kteří nadšenĕ přesvĕdčují lidi, aby nakupovali a konzumovali zbytečné nebo dokonce nebezpečné zboží. I přesto, že byl bezpečnĕ prokázán neblahý účinek hovĕzího masa, tabáku, alkoholu a mnoha dalších moderních produktů na fyzické zdraví, o mentálním ani nemluvĕ, moderní kapitalisté se nezdráhají použít jakýkoliv psychologický trik k tomu, aby lidi ke konzumaci tĕchto vĕcí přesvĕdčili. Dnešní mĕsta jsou plná mentálního a atmosférického znečištĕní a dokonce i obyčejní obyvatelé zjišťují, že život v nich je nesnesitelný.

Tento verš také poukazuje na to, že v tomto vĕku bude překrouceno učení Véd. Velké univerzity učí kurzy hinduismu, ve kterých je indické náboženství i přes nesčetné protidůkazy představováno jako polyteistické a vedoucí k neosobnímu osvobození. Celá védská literatura je ve skutečnosti jednotným celkem, jak v Bhagavad-gītĕ (15.15) uvádí samotný Pán Kṛṣṇa: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ – „Všechny Védy jsou určeny k poznání Mĕ [Kṛṣṇy].“ Veškerá védská písma nás mají poučit o Nejvyšší Osobní Absolutní Pravdĕ – Viṣṇuovi neboli Kṛṣṇovi. I když je Bůh znám pod mnoha jmény a objevuje se v mnoha podobách, je jedinou absolutní bytostí a osobou. Toto pravé védské poznání je však v Kali-yuze skryto.

Śukadeva v tomto verši bystře pozoruje, že „političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží a intelektuálové budou oddáni svým břichům a genitáliím.“ Jak smutnou pravdou tento výrok je.