Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.31

Verš

tasmāt kṣudra-dṛśo martyāḥ
kṣudra-bhāgyā mahāśanāḥ
kāmino vitta-hīnāś ca
svairiṇyaś ca striyo ’satīḥ

Synonyma

tasmāt — vlivem vlastností vĕku Kali; kṣudra-dṛśaḥ — krátkozrací; martyāḥ — lidé; kṣudra-bhāgyāḥ — nešťastní; mahā-aśanāḥ — náruživí v jídle; kāminaḥ — plní chtíče; vitta-hīnāḥ — postrádající bohatství; ca — a; svairiṇyaḥ — nezávislé ve společenském jednání; ca — a; striyaḥ — ženy; asatīḥ — necudné.

Překlad

Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery.

Význam

Ve vĕku Kali jistí rádobyintelektuálové hledající osobní svobodu podporují sexuální promiskuitu. Ztotožňování vlastního já s tĕlem a usilování o „osobní svobodu“ v tĕle a ne v duši jsou znaky té nejbezútĕšnĕjší nevĕdomosti a zotročení chtíčem. Když jsou ženy necudné, mnoho dĕtí se rodí mimo manželství jako produkty chtíče. Tyto dĕti vyrůstají v psychologicky nepříznivých podmínkách a vzniká tak neurotická a nevĕdomá společnost. Tyto příznaky jsou již projevené po celém svĕtĕ.