Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.28

Verš

yadā karmasu kāmyeṣu
bhaktir yaśasi dehinām
tadā tretā rajo-vṛttir
iti jānīhi buddhiman

Synonyma

yadā — když; karmasu — v povinnostech; kāmyeṣu — založena na sobecké touze; bhaktiḥ — oddanost; yaśasi — k poctĕ; dehinām — vtĕlených duší; tadā — potom; tretā — vĕk Tretā; rajaḥ-vṛttiḥ — naplnĕn činnostmi v kvalitĕ vášnĕ; iti — tak; jānīhi — mĕl bys pochopit; buddhi-man — ó inteligentní králi Parīkṣite.

Překlad

Ó nanejvýš inteligentní, když jsou podmínĕné duše oddány svým povinnostem, ale mají vedlejší motivy a usilují o osobní prestiž, mĕl bys vĕdĕt, že se jedná o vĕk Tretā, ve kterém převládá kvalita vášnĕ.