Skip to main content

KAPITOLA DRUHÁ

Příznaky Kali-yugy

Tato kapitola vypráví o tom, že v dobĕ, kdy špatné vlastnosti tohoto vĕku Kali přerostou do nesnesitelné míry, sestoupí Nejvyšší Osobnost Božství jako Kalki, aby zničil ty, kdo lpí na bezbožnosti. Potom začne nová Satya-yuga.

Ve vĕku Kali bude mezi lidmi postupnĕ ubývat všech dobrých vlastností a přibývat všech nečistých. Převládat budou ateistické systémy takzvaných náboženství, které nahradí védské zákony. Králové budou jako lupiči a lidé budou oddáni nízkým činnostem a všechny společenské třídy budou jako śūdrové. Krávy budou velké jako kozy, všechny duchovní poustevny budou stejné jako domovy materialistů a rodinné svazky nebudou sahat dále než je samotný manželský svazek.

Až bude vĕk Kali témĕř u konce, sestoupí Nejvyšší Osobnost Božství. Zjeví se ve vesnici Śambhala, v domovĕ vznešeného brāhmaṇy Viṣṇuyaśi a bude se jmenovat Kalki. Osedlá svého konĕ Devadattu, uchopí meč a bude jezdit křížem krážem po zemi a zabíjet milióny banditů přestrojených za krále. Poté se začnou znovu objevovat příznaky Satya-yugy. Jakmile mĕsíc, slunce a planeta Bṛhaspati vstoupí zároveň do konstelace Puṣyā, začne Satya-yuga. Ve společenství živých bytostí tohoto vesmíru se neustále střídá kolobĕh čtyř vĕků Satya, Tretā, Dvāpara a Kali.

Tato kapitola končí krátkým popisem budoucích dynastií slunce a mĕsíce v další Satya-yuze pocházejících od Vaivasvaty Manua. Dokonce i dnes žijí dva svatí kṣatriyové, kteří na konci této Kali-yugy znovu založí zbožné dynastie boha slunce Vivasvāna a boha mĕsíce Candry. Jedním z tĕchto králů je Devāpi, bratr Mahārāje Śantanua, a druhým je Maru, potomek Ikṣvākua. Ve vesnici Kalāpa nikým nepoznáni čekají, až nadejde jejich čas.

Verš

śrī-śuka uvāca
tataś cānu-dinaṁ dharmaḥ
satyaṁ śaucaṁ kṣamā dayā
kālena balinā rājan
naṅkṣyaty āyur balaṁ smṛtiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; tataḥ — potom; ca — a; anudinam — den za dnem; dharmaḥ — zbožnost; satyam — pravda; śaucam — čistota; kṣamā — snášenlivost; dayā — milosrdnost; kālena — silou času; balinā — mocného; rājan — ó králi Parīkṣite; naṅkṣyati — budou zničeny; āyuḥ — délka života; balam — síla; smṛtiḥ — pamĕť.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: „Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, délky života, fyzické síly i pamĕti.“

Význam

V tomto verši se uvádí, že v Kali-yuze, současném vĕku, budou témĕř všechny žádoucí vlastnosti postupnĕ ubývat. Ubyde například dharmy, která znamená úctu k vyšší autoritĕ vedoucí k následování náboženských zásad.

Protože teologové západního svĕta nebyli schopni vĕdecky představit zákony Boha ani Boha samotného, došlo v západní intelektuální historii k příkrému rozkolu mezi teologií a vĕdou. Aby tento konflikt nĕjak vyřešili, souhlasili nĕkteří teologové s tím, že svá učení upraví tak, aby odpovídala nejen dokázaným vĕdeckých faktům, ale také rádoby vĕdeckým spekulacím a hypotézám, které jsou pokrytecky zahrnuty v oblasti „vĕdy“, i když nebyly prokázány. Na druhé stranĕ nĕkteří fanatičtí teologové vĕdeckou metodu zcela zavrhují a prosazují vĕrohodnost svých zastaralých sektářských dogmat.

Materialistická vĕda zbavená systematické védské teologie se posunula k destruktivnímu hrubému materialismu, zatímco spekulativní západní filozofie zabředla do povrchnosti relativistické etiky a neprůkazné jazykové analýzy. S takovým množstvím nejlepších západních myslí zabývajících se materialistickými analýzami je přirozenĕ vĕtšina západního náboženského života, oddĕleného od hlavního intelektuálního proudu, ovládána iracionálním fanatismem, neautorizovanou mystikou a mystickými sektami. Lidé ztratili poznání o vĕdĕ o Bohu do té míry, že hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy často řadí po bok této podivné smĕsice podivných snah v oblasti teologie a náboženství. Dharma neboli skutečné náboženství přísné a vĕdomé poslušnosti zákonů Boha tak postupnĕ mizí.

Satyam, pravdomluvnost, ubývá také, protože lidé nevĕdí, co pravda je. Bez poznání Absolutní Pravdy človĕk nemůže jasnĕ pochopit skutečný význam života pouhým hromadĕním velkého množství relativních či hypotetických pravd.

Kṣamā, snášenlivost či schopnost odpouštĕt, je také na ústupu, protože tu neexistuje praktický způsob, jak se lidé mohou očistit a zbavit se tak závisti. Dokud človĕk není očištĕn pronášením svatých jmen Pána v rámci autorizovaného programu duchovního pokroku, bude jeho mysl přemáhána hnĕvem, závistí a všemožnými malichernostmi. Proto ubývá i milosrdnosti, dayā. Všechny živé bytosti jsou vĕčnĕ spojeny společnou účastí na Boží existenci. Pokud je však tato existenciální jednota zastřena ateismem a agnosticismem, lidé k sobĕ nejsou milostiví a nechápou, co jim může přinést konání dobra ostatním živým bytostem. Lidé již ve skutečnosti nejsou milostiví ani sami k sobĕ; cílevĕdomĕ se ničí alkoholem, drogami, tabákem, jedením masa, pohlavní nevázaností a jakýmikoliv dalšími dostupnými způsoby laciného uspokojování smylů.

Kvůli všem tĕmto sebezničujícím činnostem a mocnému vlivu času se krátí průmĕrná délka života (āyur). Moderní vĕdci se snaží u mas lidí získat hodnovĕrnost tím, že často publikují statistiky, které ukazují, jak vĕda přispĕla k prodloužení průmĕrné délky života. Tyto statistiky však neberou v úvahu lidi zabité při krutých potratech. Pokud do statistik průmĕrné délky života populace zahrneme potracené dĕti, zjistíme, že se délka života ve vĕku Kali neprodlužuje, ale naopak drasticky zkracuje.

Balam, tĕlesná síla, ubývá také. Védská literatura uvádí, že před pĕti tisíci lety, v minulém vĕku, byly lidské bytosti – a dokonce i zvířata a rostliny – vĕtší a silnĕjší. Fyzický vzrůst a síla se budou postupem vĕku Kali také zmenšovat.

Pamĕť, smṛti, slábne zcela jistĕ také. V předchozích vĕcích mĕli lidé lepší pamĕť a nezatĕžovali se hroznou byrokratickou a technickou společností jako my. Podstatné informace a vĕčná moudrost byly přechovávány bez pomoci písma. Ve vĕku Kali jsou vĕci samozřejmĕ dramaticky odlišné.

Verš

vittam eva kalau nṝṇāṁ
janmācāra-guṇodayaḥ
dharma-nyāya-vyavasthāyāṁ
kāraṇaṁ balam eva hi

Synonyma

vittam — bohatství; eva — samotné; kalau — ve vĕku Kali; nṝṇām — mezi lidmi; janma — dobrého zrození; ācāra — dobrého chování; guṇa — a dobrých vlastností; udayaḥ — příčina projevení; dharma — náboženské povinnosti; nyāya — a rozumu; vyavasthāyām — při stanovení; kāraṇam — příčina; balam — síla; eva — pouze; hi — vskutku.

Překlad

V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ síly.

Význam

Ve vĕku Kali rozhoduje o tom, jestli človĕk patří do vyšší, střední či nízké třídy ve společnosti pouze jeho finanční situace, bez ohledu na jeho poznání, kulturu a chování. V tomto vĕku existuje mnoho velkých průmyslových a obchodních mĕst s luxusními čvrtĕmi vyhrazenými pouze bohatým. Na tĕchto krásných ulicích lemovaných stromy ve zdánlivĕ aristokratických domech není neobvyklé najít mnoho zvrácených, nečestných a hříšných činností. Podle védských mĕřítek je človĕk považován za prvotřídního, pokud se chová osvícenĕ a jeho chování je považováno za osvícené, pokud jsou jeho činnosti zasvĕceny štĕstí všech živých bytostí. Každá živá bytost je původnĕ šťastná, protože ve všech živých tĕlech je vĕčná duchovní jiskra, která má podíl na vĕdomé povaze Boha. Když se naše původní duchovní vĕdomí obnoví, budeme přirozenĕ blažení a spokojení v poznání a míru. Osvícený nebo vzdĕlaný človĕk by mĕl usilovat o obnovení svého duchovního porozumĕní a pomáhat druhým zakusit to samé vznešené vĕdomí.

Velký západní filozof Sókratés řekl, že osvícený človĕk bude jednat čestnĕ a Śrīla Prabhupāda tuto skutečnost potvrdil. V Kali-yuze je však tento zřejmý fakt opomíjen a hledání poznání a ctnosti nahradila podlá a zvířecí honba za penĕzi. Ti, kdo zvítĕzí, se stávají nejdůležitĕjšími osobami moderní společnosti a jejich spotřební síla jim zaručuje povĕst nanejvýš úctyhodných, ušlechtilých a vzdĕlaných lidí.

Tento verš také uvádí, že ve vĕku Kali bude zákon a „spravedlnost“ určovat hrubá síla (balam eva). Musíme mít na pamĕti, že ve védské společnosti neexistoval umĕlý rozpor mezi duchovní a veřejnou sférou. Všichni civilizovaní lidé považovali za samozřejmé, že Bůh je všude a že Jeho zákony jsou závazné pro všechny tvory. Sanskritské slovo dharma proto označuje příslušné společenské neboli veřejné závazky, ale i náboženskou povinnost. Zodpovĕdná péče o rodinu je dharma a láskyplná služba Bohu je také dharma. Tento verš nicménĕ naznačuje, že ve vĕku Kali bude převládat „zákon silnĕjšího“.

V první kapitole tohoto zpĕvu jsme vidĕli, jak tato zásada pronikla indickou minulostí. Spolu s politickou, ekonomickou a technologickou nadvládou západního svĕta nad asijskými zemĕmi byla rozšířena propaganda, že indické nebo obecnĕ jakékoliv nezápadní náboženství, teologie a filozofie jsou primitivní a nevĕdecké – pouhá mytologie a povĕry. Dnes se však naštĕstí tento arogantní a iracionální pohled vytrácí a lidé po celém svĕtĕ začínají oceňovat ohromující bohatství duchovní filozofie a vĕdy dostupné v sanskritské literatuře Indie. Jinak řečeno, mnoho inteligentních lidí již dnes nepovažuje tradiční západní náboženství či empirickou vĕdu, která prakticky nahradila náboženství, za oficiální západní dogma pravdivé jen proto, že západ si politicky nebo ekonomicky podrobil ostatní zemĕpisné a etnické oblasti lidstva. Nyní se tedy objevuje nadĕje, že duchovní témata mohou být posouzena a vyřešena na filozofické úrovni a ne pouze zbranĕmi.

Tento verš dále poukazuje na to, že zákon nebude aplikován stejnĕ na mocné i bezmocné. Již dnes je spravedlnost v mnoha státech dostupná pouze tĕm, kdo za ni mohou zaplatit a bojovat za ni. V civilizovaném státĕ musí mít každý muž, žena a dítĕ stejný a rychlý přístup ke spravedlnosti. V moderní dobĕ tomu nĕkdy říkáme lidská práva. Ta zajisté patří mezi viditelnĕjší obĕti vĕku Kali.

Verš

dāmpatye ’bhirucir hetur
māyaiva vyāvahārike
strītve puṁstve ca hi ratir
vipratve sūtram eva hi

Synonyma

dām-patye — ve vztahu mezi manželi; abhiruciḥ — povrchní přitažlivost; hetuḥ — důvod; māyā — podvod; eva — vskutku; vyāvahārike — v podnikání; strītve — v ženskosti; puṁstve — v mužskosti; ca — a; hi — vskutku; ratiḥ — sex; vipratve — v postavení brāhmaṇy; sūtram — posvátná šňůra; eva — pouze; hi — vskutku.

Překlad

Muži a ženy spolu budou žít pouze na základĕ povrchní přitažlivosti a úspĕch v podnikání bude záviset na podvádĕní. Ženskost a mužskost budou posuzovány pouze podle pohlavních schopností a jako brāhmaṇa bude znám ten, kdo nosí posvátnou šňůru.

Význam

Lidský život jako celek má velký a vážný význam – duchovní osvobození – a tomuto velkému cíli by mĕly být zasvĕceny i základní lidské instituce jako je manželství a výchova dĕtí. V současném vĕku se naneštĕstí stalo uspokojování pohlavního pudu převládajícím, ne-li výhradním důvodem k manželství.

Pohlavní pud, který nutí samce a samice témĕř každého druhu se fyzicky, a u vyšších druhů i citovĕ spojit v konečném smyslu přirozený není, protože je založen na nepřirozeném ztotožňování vlastního já s tĕlem. Život samotný je duchovní jev. Je to právĕ duše, která žije a zdánlivĕ oživuje biologický stroj zvaný tĕlo. Vĕdomí je projevenou energií duše, a proto je vĕdomí nebo uvĕdomĕní samotné původnĕ zcela duchovní. Když je vĕdomí omezeno pouze biologickým strojem a mylnĕ se s tímto strojem ztotožňuje, vzniká hmotná existence a povstává pohlavní touha.

Lidský život je Bohem zamýšlen jako příležitost napravit svůj falešný způsob života a vrátit se do nedozírné spokojenosti čisté, božské existence. Naše ztotožňování se s hmotným tĕlem má však dlouhou historii, a proto je pro vĕtšinu lidí tĕžké se okamžitĕ osvobodit od žádostí hmotou ovlivnĕné mysli. Védská písma proto předepisují posvátný sňatek, ve kterém se může takzvaný muž a takzvaná žena spojit v usmĕrnĕném duchovním manželství chránĕném náboženskými pokyny. Tak může uchazeč o seberealizaci, který si zvolil rodinný život, získat přimĕřené uspokojení pro své smysly a zároveň potĕšit Pána ve svém srdci následováním náboženských pokynů. Pán jej poté očistí od hmotných tužeb.

V Kali-yuze bylo toto hluboké pochopení témĕř ztraceno a jak je uvedeno v tomto verši, muži a ženy se spojují jako zvířata pouze na základĕ vzájemné přitažlivosti k tĕlům z masa, kostí, sliznice, krve a tak dále. Jinými slovy, v naší moderní bezbožné společnosti slabá a povrchní inteligence lidstva jen vzácnĕ pronikne nad hrubé fyzické pokrytí vĕčné duše a rodinný život tak ve vĕtšinĕ případů ztrácí svůj nejvyšší význam a hodnotu.

Ve vĕku Kali je tedy podle tohoto verše „dobrou ženou“ ta, která je sexuálnĕ přitažlivá a opravdu sexuálnĕ zdatná. Podobnĕ je „dobrým mužem“ ten muž, který je sexuálnĕ přitažlivý. Nejlepším příkladem této povrchnosti je neuvĕřitelná pozornost, kterou vĕnují lidé dvacátého století materialistickým filmovým a hudebním hvĕzdám a dalším prominentním postavám zábavního průmyslu. Vyhledávání pohlavních zážitků s různými druhy tĕl je podobné pití starého vína z nových lahví. To však dokáže v Kali-yuze pochopit pouze málo lidí.

Nakonec tento verš uvádí, že v Kali-yuze se človĕk stane známý jako knĕz neboli brāhmaṇa pouhým nošením obřadního odĕvu. V Indii nosí brāhmaṇi posvátnou šňůru a v jiných částech svĕta nosí příslušníci knĕžského stavu jiné ozdoby a symboly. Ve vĕku Kali však budou stačit pouhé symboly, aby z človĕka udĕlaly náboženského vůdce i přesto, že o Bohu nic neví.

Verš

liṅgam evāśrama-khyātāv
anyonyāpatti-kāraṇam
avṛttyā nyāya-daurbalyaṁ
pāṇḍitye cāpalaṁ vacaḥ

Synonyma

liṅgam — vnĕjší znaky; eva — pouze; āśrama-khyātau — k rozpoznání nĕčího duchovního stavu; anyonya — vzájemné; āpatti — výmĕny; kāraṇam — příčina; avṛttyā — ztrátou živobytí; nyāya — vĕrohodnosti; daurbalyam — slabost; pāṇḍitye — v učenosti; cāpalam — vychytralá; vacaḥ — slova.

Překlad

Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ zpochybňována, pokud nebude slušnĕ vydĕlávat. Ten, kdo je velmi zbĕhlý v manipulaci se slovy, bude považován za učence.

Význam

V předchozím verši bylo uvedeno, že ve vĕku Kali se knĕží poznají jen podle vnĕjších symbolů a tento verš to samé pravidlo rozšiřuje také na ostatní společenské třídy, jmenovitĕ na třídu politiků a vojáků, podnikatelů a výrobců a nakonec dĕlníků či umĕlců.

Moderní sociologové prokázali, že ve společnostech vedených převážnĕ protestantskou etikou je chudoba považována za znak lenosti, špíny, tuposti, nemorálnosti a zbytečnosti. Ve společnosti vĕdomé si Boha však mnoho lidí dobrovolnĕ zasvĕcuje život hledání poznání a duchovna spíše než hmotnému zisku. Upřednostňování jednoduchosti a odříkání tak může znamenat inteligenci, sebevládu a smysl pro hledání vyššího cíle života. Chudoba sama o sobĕ samozřejmĕ tyto ctnosti nezaručuje, ale nĕkdy může být jejich výsledkem. V Kali-yuze se však na tuto možnost často zapomíná.

Intelektuálnost je další obĕtí matoucího vĕku Kali. Takzvaní moderní filozofové a vĕdci pro každé odvĕtví učenosti vytvořili technickou a esoterickou terminologii a když přednáší, lidé je považují za učené jen díky jejich schopnosti říkat vĕci, kterým nikdo jiný nerozumí. Řečtí sofisté byli v západní kultuře mezi prvními z tĕch, kteří systematicky prosazovali rétoriku a ,účinnost̀ než moudrost a čistotu. Ve dvacátém století sofistika zajisté vzkvétala. Na moderních univerzitách existuje nepřeberné množství technických dat, ale moudrosti pramálo. Přestože mnoho moderních myslitelů neví vůbec nic o vyšší, duchovní realitĕ, vĕtšina lidí si jejich nevĕdomosti nevšimne, protože umĕjí „dobře mluvit“.

Verš

anāḍhyataivāsādhutve
sādhutve dambha eva tu
svīkāra eva codvāhe
snānam eva prasādhanam

Synonyma

anāḍhyatā — chudoba; eva — jednoduše; asādhutve — bude považován za nesvatého; sādhutve — ve cti či úspĕchu; dambhaḥ — pokrytectví; eva — pouze; tu — a; svī-kāraḥ — ústní přijetí; eva — pouze; ca — a; udvāhe — v manželství; snānam — umýt se vodou; eva — pouze; prasādhanam — mytí a zdobení tĕla.

Překlad

Ten, kdo nebude mít peníze, bude považován za nesvatého a pokrytectví bude přijímáno jako ctnost. Manželství bude stvrzeno pouze ústním souhlasem a človĕk se bude považovat za připraveného jít mezi lidi, když se pouze vykoupe.

Význam

Slovo dambha označuje pokrytce – nĕkoho, kdo se více stará o to, aby vypadal jako svatý, než aby svatý opravdu byl. Ve vĕku Kali existuje velké množství pokryteckých náboženských fanatiků prohlašujících o sobĕ, že znají jedinou cestu, jedinou pravdu a jediné svĕtlo. V mnoha muslimských zemích tato mentalita vyústila v brutální represi náboženské svobody, čímž byla zničena příležitost pro osvícený duchovní dialog. Ve vĕtšinĕ západního svĕta však naštĕstí existuje svoboda nábožeského projevu. I na Západĕ se však pokrytci považují za upřímné a svaté následovníky jiných smĕrů považují za pohany a ďábly.

Západní náboženští fanatici mají obvykle mnoho zlozvyků jako je kouření, pití, sex, hazard a zabíjení zvířat. Přestože se členové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy nezákonnému sexu, omamným látkám, hazardu a zabíjení zvířat přísnĕ vyhýbají a i když své životy vĕnují neustálému opĕvování Boha, náboženští pokrytci namítají, že takové přísné odříkání a oddanost Bohu jsou „ďáblova podvody“. Hříšníci jsou tak považováni za zbožné a svĕtci za démonské. Tato smutná neschopnost pochopit ta nejzákladnĕjší mĕřítka duchovnosti je význačným znakem Kali-yugy.

V tomto vĕku se zvrhne také instituce manželství. Oddací list je nĕkdy opravdu cynicky označován za „pouhý cár papíru“. Protože chtiví muži a ženy zapomnĕli na duchovní význam manželství a sex mylnĕ považují za náplň rodinného života, pouštĕjí se rovnou do sexuálních vztahů, aniž by si dĕlali starosti s formalitami a zodpovĕdnostmi zákonného svazku. Tito pošetilí lidé tvrdí, že „sex je přirozený“. Pokud je však sex přirozený, potom je stejnĕ přirozené i tĕhotenství a porod. A pro dítĕ je jistĕ přirozené, aby bylo vychováno milujícím otcem a matkou a mít toho samého otce a matku po celý život. Psychologické studie potvrzují, že dítĕ potřebuje péči otce i matky, a proto je přirozené, aby byl sex doprovázen trvalým manželským svazkem. Pokrytci nevázaný sex ospravedlňují jako „přirozený“, ale aby se vyhnuli přirozenému následku sexu – tĕhotenství – používají antikoncepci, která zajisté neroste na stromech. Antikoncepce ve skutečnosti vůbec přirozená není. Ve vĕku Kali tedy pokrytectví a hloupost všude vzkvétají.

Na závĕr tento verš říká, že v současném vĕku budou lidé zanedbávat zdobení tĕla. Lidská bytost by své tĕlo mĕla zdobit různými náboženskými symboly. Vaiṣṇavové si tĕla značí tilakem požehnaným svatým jménem Boha. Ve vĕku Kali jsou však náboženské a dokonce i hmotné formality bezmyšlenkovitĕ zavrhovány.

Verš

dūre vāry-ayanaṁ tīrthaṁ
lāvaṇyaṁ keśa-dhāraṇam
udaraṁ-bharatā svārthaḥ
satyatve dhārṣṭyam eva hi
dākṣyaṁ kuṭumba-bharaṇaṁ
yaśo ’rthe dharma-sevanam

Synonyma

dūre — vzdálená; vāri — vodní; ayanam — nádrž; tīrtham — svaté místo; lāvaṇyam — krása; keśa — vlasy; dhāraṇam — nošení; udaram-bharatā — plnĕní si břicha; sva-arthaḥ — cíl života; satyatve — v takzvané pravdĕ; dhārṣṭyam — smĕlost; eva — jednoduše; hi — vskutku; dākṣyam — zkušenost; kuṭumba-bharaṇam — udržovat rodinu; yaśaḥ — slávu; arthe — pro; dharma-sevanam — dodržování náboženských zásad.

Překlad

Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za pravdomluvného. Ten, kdo bude schopen uživit rodinu bude považován za zkušeného a náboženské zásady budou dodržovány pouze kvůli získání vĕhlasu.

Význam

V Indii je mnoho svatých míst, kterými protékají svaté řeky. Pošetilí lidé dychtí po vykoupení ze svých hříchů koupelí v tĕchto řekách, ale nepřijmou pokyny učených oddaných Pána, kteří na tĕchto místech sídlí. Na svaté místo je třeba jít pro hledání duchovního osvícení a ne kvůli pouhé obřadné koupeli.

V tomto vĕku si lidé neúnavnĕ upravují různými způsoby vlasy, aby byli pohlednĕjší a sexuálnĕ přitažlivĕjší. Nevĕdí, že skutečná krása vyvĕrá ze srdce, z duše, a že pouze čistý človĕk je opravdu přitažlivý. Jak se budou postupnĕ problémy tohoto vĕku zvĕtšovat, bude schopnost naplnit si břicho známkou úspĕchu a ten, kdo bude schopen uživit svou rodinu, bude považován za mistra ekonomických záležitostí. Náboženství bude praktikováno, pokud vůbec, pouze kvůli vĕhlasu, bez sebemenšího porozumĕní Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

evaṁ prajābhir duṣṭābhir
ākīrṇe kṣiti-maṇḍale
brahma-viṭ-kṣatra-śūdrāṇāṁ
yo balī bhavitā nṛpaḥ

Synonyma

evam — takto; prajābhiḥ — obyvatelstvem; duṣṭābhiḥ — zkaženým; ākīrṇe — přelidnĕna; kṣiti-maṇḍale — zemĕkoule; brahma — z brāhmaṇů; viṭvaiśyů; kṣatrakṣatriyů; śūdrāṇām — a śūdrů; yaḥ — kdokoliv; balī — nejsilnĕjší; bhavitā — stane se; nṛpaḥ — králem.

Překlad

Zemĕ tak bude postupnĕ zamořena zkaženým obyvatelstvem a politickou moc získá ta společenská třída, která se ukáže být nejsilnĕjší.

Verš

prajā hi lubdhai rājanyair
nirghṛṇair dasyu-dharmabhiḥ
ācchinna-dāra-draviṇā
yāsyanti giri-kānanam

Synonyma

prajāḥ — obyvatelé; hi — vskutku; lubdhaiḥ — hrabivými; rājanyaiḥ — vládci; nirghṛṇaiḥ — nemilosrdní; dasyu — obyčejní zlodĕji; dharmabhiḥ — chovajícími se jako; ācchinna — ukradené; dāra — jejich ženy; draviṇāḥ — a majetek; yāsyanti — půjdou; giri — do hor; kānanam — a lesů.

Překlad

Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů.

Verš

śāka-mūlāmiṣa-kṣaudra-
phala-puṣpāṣṭi-bhojanāḥ
anāvṛṣṭyā vinaṅkṣyanti
durbhikṣa-kara-pīḍitāḥ

Synonyma

śāka — listí; mūla — kořínky; āmiṣa — maso; kṣaudra — divoký med; phala — ovoce; puṣpa — kvĕtiny; aṣṭi — a semena; bhojanāḥ — jíst; anāvṛṣṭyā — kvůli suchu; vinaṅkṣyanti — budou zničeni; durbhikṣa — hladomorem; kara — a danĕmi; pīḍitāḥ — sužovaní.

Překlad

Lidé sužovaní hladem a nadmĕrnými danĕmi se uchýlí k pojídání listí, kořínků, masa, divokého medu, ovoce, kvĕtů a semen. Budou postiženi suchem a to je zcela zničí.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam autoritativnĕ popisuje budoucnost naší planety. Tak jako uschne a rozpadne se list oddĕlený od rostliny nebo stromu, zchřadne a v násilí a chaosu se rozloží lidská společnost oddĕlená od Nejvyššího Pána. Pokud Nejvyšší Pán nesešle déšť, budeme hladovĕt navzdory počítačům a raketám.

Verš

śīta-vātātapa-prāvṛḍ-
himair anyonyataḥ prajāḥ
kṣut-tṛḍbhyāṁ vyādhibhiś caiva
santapsyante ca cintayā

Synonyma

śīta — zimou; vāta — vĕtrem; ātapa — žárem slunce; prāvṛt — průtržemi mračen; himaiḥ — a snĕhem; anyonyataḥ — hádkami; prajāḥ — obyvatelé; kṣut — hladem; tṛḍbhyām — a žízní; vyādhibhiḥ — nemocemi; ca — také; eva — vskutku; santapsyante — budou nesmírnĕ sužováni; ca — a; cintayā — úzkostí.

Překlad

Lidé budou krutĕ trpĕt zimou, vĕtrem, horkem, deštĕm a snĕhem. Navíc budou trýznĕni hádkami, hladem, žízní, nemocemi a nesmírnou úzkostí.

Verš

triṁśad viṁśati varṣāṇi
paramāyuḥ kalau nṛṇām

Synonyma

triṁśat — třicet; viṁśati — plus dvacet; varṣāṇi — let; parama-āyuḥ — maximální délka života; kalau — v Kali-yuze; nṛṇām — lidí.

Překlad

Maximální délka lidského života v Kali-yuze bude padesát let.

Verš

kṣīyamāṇeṣu deheṣu
dehināṁ kali-doṣataḥ
varṇāśramavatāṁ dharme
naṣṭe veda-pathe nṛṇām
pāṣaṇḍa-pracure dharme
dasyu-prāyeṣu rājasu
cauryānṛta-vṛthā-hiṁsā-
nānā-vṛttiṣu vai nṛṣu
śūdra-prāyeṣu varṇeṣu
cchāga-prāyāsu dhenuṣu
gṛha-prāyeṣv āśrameṣu
yauna-prāyeṣu bandhuṣu
aṇu-prāyāsv oṣadhīṣu
śamī-prāyeṣu sthāsnuṣu
vidyut-prāyeṣu megheṣu
śūnya-prāyeṣu sadmasu
itthaṁ kalau gata-prāye
janeṣu khara-dharmiṣu
dharma-trāṇāya sattvena
bhagavān avatariṣyati

Synonyma

kṣīyamāṇeṣu — zmenšena; deheṣu — tĕla; dehinām — všech živých bytostí; kali-doṣataḥ — znečištĕním vĕku Kali; varṇa-āśrama-vatām — členů varṇāśramské společnosti; dharme — když jejich náboženské zásady; naṣṭe — byly zničeny; veda-pathe — cesta Véd; nṛṇām — pro všechny lidi; pāṣaṇḍa-pracure — vĕtšinou ateismus; dharme — náboženství; dasyu-prāyeṣu — vĕtšinou zlodĕji; rājasu — králové; caurya — kradení; anṛta — lhaní; vṛthā-hiṁsā — zbytečné zabíjení; nānā — různá; vṛttiṣu — jejich zamĕstnání; vai — vskutku; nṛṣu — když lidé; śūdra-prāyeṣu — vĕtšinou nízká třída śūdrů; varṇeṣu — takzvané společenské třídy; chāga-prāyāsu — jako kozy; dhenuṣu — krávy; gṛha-prāyeṣu — jako domy materialistů; āśrameṣu — duchovní poustevny; yauna-prāyeṣu — nesahající dále než manželství; bandhuṣu — rodinné svazky; aṇu-prāyāsu — vetšinou velmi malé; oṣadhīṣu — rostliny a byliny; śamī-prāyeṣu — jako stromy śamī; sthāsnuṣu — všechny stromy; vidyut-prāyeṣu — neustálé blýskání; megheṣu — mraky; śūnya-prāyeṣu — postrádající zbožný život; sadmasu — domovy; ittham — tak; kalau — až vĕk Kali; gata-prāye — témĕř u konce; janeṣu — lidé; khara-dharmiṣu — podobající se oslům; dharma-trāṇāya — pro osvobození náboženství; sattvena — v čisté kvalitĕ dobra; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; avatariṣyati — sestoupí.

Překlad

Na konci vĕku Kali budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a takzvané náboženství bude převážnĕ ateismus. Králové budou vĕtšinou zlodĕji, zamĕstnáním lidí bude zlodĕjna, lhaní a zbytečné násilí a všechny společenské třídy budou na té nejnižší úrovni śūdrů. Krávy budou vypadat jako kozy, duchovní poustevny budou stejné jako domy svĕtských lidí a rodinné svazky nebudou přesahovat manželský svazek. Vĕtšina rostlin a bylin bude nepatrného vzrůstu a stromy budou vypadat jako zakrnĕlé stromy śamī. Z mraků budou šlehat blesky, domovy budou zbaveny zbožnosti a všechny lidské bytosti budou připomínat osly. Tehdy se na zemi zjeví Nejvyšší Osobnost Božství a silou čistého duchovního dobra obnoví vĕčné náboženství.

Význam

Tyto verše poukazují na to, že vĕtšina náboženství v tomto vĕku bude ateistická (pāsaṇḍa-pracure dharme). Tuto předpovĕď Bhāgavatamu nedávno potvrdil Nejvyšší soude Spojených států, který vydal rozhodnutí, že systém víry nemusí uznávat nejvyšší bytost, aby byl považován za náboženství. Pozornost moderních ateistických vĕdců také upoutaly mnohé ateistické a voidistické systémy často dovezené z Orientu a nyní vykládají o podobnostech východního a západního voidismu v módních esoterických knihách.

Tyto verše živĕ popisují mnoho odporných příznaků vĕku Kali. Na konci tohoto vĕku potom Pán Kṛṣṇa sestoupí jako Kalki a zcela vyhladí démonské osoby z povrchu zemĕ.

Verš

carācara-guror viṣṇor
īśvarasyākhilātmanaḥ
dharma-trāṇāya sādhūnāṁ
janma karmāpanuttaye

Synonyma

cara-acara — všech pohyblivých i nehybných živých bytostí; guroḥ — duchovní mistr; viṣṇoḥ — Nejvyšší Pán, Viṣṇu; īśvarasya — Nejvyšší Osobnost Božství; akhila — všech; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; dharma-trāṇāya — aby ochránil náboženství; sādhūnām — svatých lidí; janma — zrození; karma — jejich plodonosných činností; apanuttaye — aby ukončil.

Překlad

Pán Viṣṇu – Nejvyšší Osobnost Božství, duchovní učitel všech pohyblivých i nehybných živých bytostí a Nejvyšší Duše všech – se narodí, aby ochránil náboženské zásady a své svaté oddané zbavil následků hmotné činnosti.

Verš

śambhala-grāma-mukhyasya
brāhmaṇasya mahātmanaḥ
bhavane viṣṇuyaśasaḥ
kalkiḥ prādurbhaviṣyati

Synonyma

śambhala-grāma — ve vesnici Śambhala; mukhyasya — předního obyvatele; brāhmaṇasyabrāhmaṇy; mahā-ātmanaḥ — velké duše; bhavane — v domĕ; viṣṇuyaśasaḥ — Viṣṇuyaśi; kalkiḥ — Pán Kalki; prādurbhaviṣyati — zjeví se.

Překlad

Pán Kalki se objeví v domĕ Viṣṇuyaśi, nejpřednĕjšího brāhmaṇy vesnice Śambhala.

Verš

aśvam āśu-gam āruhya
devadattaṁ jagat-patiḥ
asināsādhu-damanam
aṣṭaiśvarya-guṇānvitaḥ
vicarann āśunā kṣauṇyāṁ
hayenāpratima-dyutiḥ
nṛpa-liṅga-cchado dasyūn
koṭiśo nihaniṣyati

Synonyma

aśvam — svého konĕ; āśu-gam — rychlého; āruhya — nasedne na; devadattam — jménem Devadatta; jagat-patiḥ — Pán vesmíru; asinā — se svým mečem; asādhu-damanam — (kůň který) pokořuje zlé; aṣṭa — osmi; aiśvarya — mystickými silami; guṇa — a transcendentálními vlastnostmi Osobnosti Božství; anvitaḥ — obdařen; vicaran — jezdit; āśunā — rychle; kṣauṇyām — po zemi; hayena — na svém koni; apratima — jedinečná; dyutiḥ — jehož záře; nṛpa-liṅga — do šatu králů; chadaḥ — kteří se převlékli; dasyūn — zlodĕje; koṭiśaḥ — po miliónech; nihaniṣyati — pozabíjí.

Překlad

Pán Kalki, Pán vesmíru, nasedne na svého rychlého konĕ Devadattu a s mečem v ruce bude cestovat po zemi, přičemž projeví svých osm mystických sil a osm zvláštních vlastností Boha. Projeví svou jedinečnou záři a ve velké rychlosti bude po miliónech zabíjet zlodĕje, kteří se opovážili obléci jako králové.

Význam

Tyto verše popisují vzrušující zábavy Pána Kalkiho. Pohled na mocného a krásného človĕka jedoucího na úžasném koni rychlostí blesku, jak s mečem v ruce trestá a zabíjí kruté, démonské lidi, je přitažlivý pro každého.

Fanatičtí materialisté mohou samozřejmĕ namítat, že toto vyobrazení Pána Kalkiho je pouhým anthropomorfním výtvorem lidské mysli – mytologickým božstvem vytvořeným lidmi, kteří potřebují vĕřit v nĕjakou vyšší bytost. Tento argument však postrádá logiku a také nic nedokazuje. Je to pouhý názor jistých lidí. To, že potřebujeme vodu, neznamená, že si ji vytváříme. Potřebujeme také jídlo, kyslík a mnoho dalších vĕcí, které jsme nestvořili. Naše obecná zkušenost je, že naše potřeby korespondují s dostupnými objekty existujícími ve vnĕjším svĕtĕ. Naše potřeba Boha tedy naznačuje, že nĕjaký Nejvyšší Pán opravdu existuje. Jinými slovy, příroda nás vybavuje pocitem potřeby vĕcí, které skutečnĕ existují a jsou pro náš blahobyt nezbytné. Podobnĕ zažíváme potřebu Boha, protože jsme ve skutečnosti Jeho části a nemůžeme bez Nĕho žít. Na konci Kali-yugy se tento Bůh zjeví jako mocný Kalki avatāra a vytluče z démonů nečistoty.

Verš

atha teṣāṁ bhaviṣyanti
manāṁsi viśadāni vai
vāsudevāṅga-rāgāti-
puṇya-gandhānila-spṛśām
paura-jānapadānāṁ vai
hateṣv akhila-dasyuṣu

Synonyma

atha — potom; teṣām — jejich; bhaviṣyanti — budou; manāṁsi — mysli; viśadāni — jasné; vai — vskutku; vāsudeva — Pána Vāsudevy; aṅga — z tĕla; rāga — z kosmetiky; ati-puṇya — nanejvýš posvátné; gandha — vonným; anila — vĕtrem; spṛśām — tĕch, kterých se dotkl; paura — obyvatel mĕst; jana-padānām — a obyvatel menších mĕst a vesnic; vai — vskutku; hateṣu — když byli zabiti; akhila — všichni; dasyuṣu — zlotřilí králové.

Překlad

Poté, co budou všichni zlotřilí králové zabiti, ucítí obyvatelé mĕst a mĕstysů vánek nesoucí tu nejposvátnĕjší vůni santálové pasty a ostatních ozdob Pána Vāsudeva a jejich mysli se tak transcendentálnĕ očistí.

Význam

Být dramaticky osvobozen velkým hrdinou, který se ukáže být Nejvyšším Pánem, je nepřekonatelný zážitek. Smrt démonů na konci Kali-yugy bude doprovázena vonnými duchovními vánky, které vytvářejí nesmírnĕ okouzlující atmosféru.

Verš

teṣāṁ prajā-visargaś ca
sthaviṣṭhaḥ sambhaviṣyati
vāsudeve bhagavati
sattva-mūrtau hṛdi sthite

Synonyma

teṣām — jejich; prajā — potomstva; visargaḥ — stvoření; ca — a; sthaviṣṭhaḥ — hojnĕ; sambhaviṣyati — bude; vāsudeve — Pán Vāsudeva; bhagavati — Nejvyšší Osobnost Božství; sattva-mūrtau — ve své transcendentální podobĕ čistého dobra; hṛdi — v jejich srdcích; sthite — když spočívá.

Překlad

Až se Pán Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství, ve své transcendentální podobĕ čistého dobra zjeví v srdcích zbývajících obyvatel, ti hojnĕ znovu zalidní zemi.

Verš

yadāvatīrṇo bhagavān
kalkir dharma-patir hariḥ
kṛtaṁ bhaviṣyati tadā
prajā-sūtiś ca sāttvikī

Synonyma

yadā — až; avatīrṇaḥ — inkarnuje; bhagavān — Nejvyšší Pán; kalkiḥ — Kalki; dharma-patiḥ — pán náboženství; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛtam — Satya-yuga; bhaviṣyati — začne; tadā — potom; prajā-sūtiḥ — stvoření potomstva; ca — a; sāttvikī — v kvalitĕ dobra.

Překlad

Až se na zemi zjeví Nejvyšší Pán jako Kalki, udržovatel náboženství, začne Satya-yuga a lidská společnost bude plodit potomstvo v kvalitĕ dobra.

Verš

yadā candraś ca sūryaś ca
tathā tiṣya-bṛhaspatī
eka-rāśau sameṣyanti
bhaviṣyati tadā kṛtam

Synonyma

yadā — když; candraḥ — mĕsíc; ca — a; sūryaḥ — slunce; ca — a; tathā — také; tiṣya — domu Tiṣyā (více známá jako Puṣyā, sahající od 3ř 20 k 16ř 40 Raka); bṛhaspatī — a planeta Jupiter; eka-rāśau — do stejného souhvĕzdí (Raka); sameṣyanti — vstoupí zároveň; bhaviṣyati — bude; tadā — poté; kṛtam — Satya-yuga.

Překlad

Když jsou mĕsíc, slunce a Bṛhaspatī ve stejném souhvĕzdí Karkaṭa a všichni tři zároveň vstoupí do domu Puṣyā – přesnĕ v tom okamžiku začne vĕk Satya neboli Kṛta.

Verš

ye ’tītā vartamānā ye
bhaviṣyanti ca pārthivāḥ
te ta uddeśataḥ proktā
vaṁśīyāḥ soma-sūryayoḥ

Synonyma

ye — ty, kteří; atītāḥ — minulí; vartamānāḥ — současní; ye — kteří; bhaviṣyanti — budou žít v budoucnosti; ca — a; pārthivāḥ — králové zemĕ; te te — všichni; uddeśataḥ — stručnĕ; proktāḥ — popsal jsem; vaṁśīyāḥ — příslušníky dynastií; soma-sūryayoḥ — boha slunce a boha mĕsíce.

Překlad

Takto jsem popsal všechny krále – minulé, současné i budoucí – kteří patří do dynastií slunce a mĕsíce.

Verš

ārabhya bhavato janma
yāvan nandābhiṣecanam
etad varṣa-sahasraṁ tu
śataṁ pañcadaśottaram

Synonyma

ārabhya — počínaje; bhavataḥ — tvým (Parīkṣitovým); janma — zrozením; yāvat — až po; nanda — krále Nandy, syna Mahānandiho; abhiṣecanam — korunovaci; etat — toto; varṣa — let; sahasram — tisíc; tu — a; śatam — sto; pañca-daśa-uttaram — plus padesát.

Překlad

Od tvého zrození po korunovaci krále Nandy uplyne 1 150 let.

Význam

I když Śukadeva Gosvāmī dříve popsal přibližnĕ tisíc pĕt set let královských dynastií, rozumí se, že se vláda nĕkterých králů překrývala. Tento chronologický výpočet by proto mĕl být přijat jako autoritativní.

Verš

saptarṣīṇāṁ tu yau pūrvau
dṛśyete uditau divi
tayos tu madhye nakṣatraṁ
dṛśyate yat samaṁ niśi
tenaiva ṛṣayo yuktās
tiṣṭhanty abda-śataṁ nṛṇām
te tvadīye dvijāḥ kāla
adhunā cāśritā maghāḥ

Synonyma

sapta-ṛṣīṇām — souhvĕzdí sedmi mudrců (souhvĕzdí na západĕ známého jako Velký vůz); tu — a; yau — jehož dvĕ hvĕzdy; pūrvau — první; dṛśyete — jsou vidĕt; uditau — vyšly; divi — na nebi; tayoḥ — tĕchto dvou (zvané Pulaha a Kratu); tu — a; madhye — mezi; nakṣatram — domem; dṛśyate — je vidĕt; yat — která; samam — na přímce, která prochází jejich středem; niśi — na nočním nebi; tena — s tím domem; eva — vskutku; ṛṣayaḥ — sedm mudrců; yuktāḥ — je spojeno; tiṣṭhanti — zůstanou; abda-śatam — sto let; nṛṇām — lidských bytostí; te — tĕchto sedm mudrců; tvadīye — ve tvé; dvijāḥ — vznešení brāhmaṇi; kāle — v dobĕ; adhunā — nyní; ca — a; āśritāḥ — setrvávají; maghāḥ — v domu Maghā.

Překlad

Ze sedmi hvĕzd tvořících souhvĕzdí sedmi mudrců jsou na noční obloze jako první vidĕt Pulaha a Kratu. Pokud bychom jejich středem vedli přímku smĕřující k severu a k jihu, tak dům, který tuto přímku protne jako první, je znám jako v té dobĕ vládnoucí. Sedm mudrců s tímto konkrétním domem zůstane spojeno sto lidských let. Nyní, bĕhem tvého života, setrvávají v nakṣatře Maghā.

Verš

viṣṇor bhagavato bhānuḥ
kṛṣṇākhyo ’sau divaṁ gataḥ
tadāviśat kalir lokaṁ
pāpe yad ramate janaḥ

Synonyma

viṣṇoḥ — Viṣṇua; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhānuḥ — slunce; kṛṣṇa-ākhyaḥ — známé jako Kṛṣṇa; asau — On; divam — do duchovního nebe; gataḥ — vrátil se; tadā — tehdy; aviśat — vstoupil do; kaliḥ — vĕk Kali; lokam — tohoto svĕta; pāpe — ve hříchu; yat — v tomto vĕku; ramate — libují si; janaḥ — lidé.

Překlad

Nejvyšší Pán Viṣṇu září jako slunce a je znám jako Kṛṣṇa. Když se vrátil do duchovního nebe, vstoupil do tohoto svĕta Kali a lidé si začali libovat ve hříšných činnostech.

Verš

yāvat sa pāda-padmābhyāṁ
spṛśan āste ramā-patiḥ
tāvat kalir vai pṛthivīṁ
parākrantuṁ na cāśakat

Synonyma

yāvat — dokud; saḥ — On, Pán Śrī Kṛṣṇa; pāda-padmābhyām — svýma lotosovýma nohama; spṛśan — dotýkající se; āste — zůstal; ramā-patiḥ — manžel bohynĕ štĕstí; tāvat — tak dlouho; kaliḥ — vĕk Kali; vai — vskutku; pṛthivīm — zemi; parākrantum — přemoci; na — ne; ca — a; aśakat — byl schopen.

Překlad

Dokud se Pán Śrī Kṛṣṇa, manžel bohynĕ štĕstí, svýma lotosovýma nohama dotýkal zemĕ, nemohl si ji Kali podrobit.

Význam

Kali sice vstoupil na zemi již bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy a nepatrnĕ se projevoval v bezbožných činnostech Duryodhany a jeho spojenců. Pán Kṛṣṇa však Kaliho vliv důslednĕ potíral, takže se mu nedařilo, dokud Pán Kṛṣṇa zemi neopustil.

Verš

yadā devarṣayaḥ sapta
maghāsu vicaranti hi
tadā pravṛttas tu kalir
dvādaśābda-śatātmakaḥ

Synonyma

yadā — když; deva-ṛṣayaḥ sapta — sedm mudrců mezi polobohy; maghāsu — v domu Maghā; vicaranti — putuje; hi — vskutku; tadā — tehdy; pravṛttaḥ — začne; tu — a; kaliḥ — vĕk Kali; dvādaśa — dvanáct; abda-śata — století [Tĕchto dvanáct století polobohů se rovná 432 000 pozemským letům.]; ātmakaḥ — skládá se ze.

Překlad

Vĕk Kali začíná v okamžiku, kdy souhvĕzdí sedmi mudrců vstoupí do domu Maghā a trvá dvanáct století polobohů.

Verš

yadā maghābhyo yāsyanti
pūrvāṣāḍhāṁ maharṣayaḥ
tadā nandāt prabhṛty eṣa
kalir vṛddhiṁ gamiṣyati

Synonyma

yadā — když; maghābhyaḥ — z domu Maghā; yāsyanti — vstoupí; pūrva-āṣāḍhām — do dalšího domu, Pūrvāṣāḍhā; mahā-ṛṣayaḥ — tĕchto sedm velkých mudrců; tadā — poté; nandāt — počínaje Nandou; prabhṛti — a jeho potomky; eṣaḥ — tento; kaliḥ — vĕk Kali; vṛddhim — zralosti; gamiṣyati — dosáhne.

Překlad

Ve chvíli, kdy velcí mudrci ze souhvĕzdí Saptarṣi přejdou z Maghy do Pūrvāsāḍhy, nabyde Kali plné síly počínaje králem Nandou a jeho dynastií.

Verš

yasmin kṛṣṇo divaṁ yātas
tasminn eva tadāhani
pratipannaṁ kali-yugam
iti prāhuḥ purā-vidaḥ

Synonyma

yasmin — v který; kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; divam — do duchovního svĕta; yātaḥ — odešel; tasmin — ten; eva — stejný; tadā — tehdy; ahani — den; pratipannam — získal; kali-yugam — vĕk Kali; iti — tak; prāhuḥ — říkají; purā — minulosti; vidaḥ — znalci.

Překlad

Ti, kdo vĕdecky rozumí minulosti říkají, že vliv vĕku Kali začal v ten samý den, kdy Pán Śrī Kṛṣṇa odešel do duchovního svĕta.

Význam

Kali-yuga mĕla sice technicky vzato začít bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy na této planetĕ, ale tento pokleslý vĕk musel pokornĕ čekat, až odejde Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

divyābdānāṁ sahasrānte
caturthe tu punaḥ kṛtam
bhaviṣyati tadā nṝṇāṁ
mana ātma-prakāśakam

Synonyma

divya — polobohů; abdānām — let; sahasra — jednoho tisíce; ante — na konci; caturthe — ve čtvrtém vĕku, Kali; tu — a; punaḥ — znovu; kṛtam — Satya-yuga; bhaviṣyati — bude; tadā — tehdy; nṝṇām — lidí; manaḥ — mysli; ātma-prakāśakam — zářící.

Překlad

Po jednom tisíci nebeských let Kali-yugy se znovu projeví Satya-yuga. Tehdy budou mysli všech lidí jasné.

Verš

ity eṣa mānavo vaṁśo
yathā saṅkhyāyate bhuvi
tathā viṭ-śūdra-viprāṇāṁ
tās tā jñeyā yuge yuge

Synonyma

iti — tak (ve zpĕvech tohoto Śrīmad-Bhāgavatamu); eṣaḥ — tuto; mānavaḥ — Vaivasvaty Manua; vaṁśaḥ — dynastii; yathā — jak; saṅkhyāyate — je vyjmenována; bhuvi — na zemi; tathā — stejnĕ; viṭvaiśyů; śūdraśūdrů; viprāṇām — a brāhmaṇů; tāḥ tāḥ — jejich stavy; jñeyāḥ — je třeba pochopit; yuge yuge — v každém vĕku.

Překlad

Takto jsem popsal královskou dynastii Manua, jak je známa zde na zemi. Podobnĕ lze studovat historii vaiśyů, śūdrů a brāhmaṇů žijících v různých vĕcích.

Význam

Ve společenských třídách inteligence, obchodníků a dĕlníků lze najít vznešené i bezvýznamné, čestné i podlé povahy, tak jako mezi králi.

Verš

eteṣāṁ nāma-liṅgānāṁ
puruṣāṇāṁ mahātmanām
kathā-mātrāvaśiṣṭānāṁ
kīrtir eva sthitā bhuvi

Synonyma

eteṣām — tĕchto; nāma — jejich jmen; liṅgānām — která představují jediný způsob, jak si je zapamatovat; puruṣāṇām — osobností; mahā-ātmanām — které byly velkými dušemi; kathā — příbĕhy; mātra — pouze; avaśiṣṭānām — zbývající část; kīrtiḥ — slávy; eva — pouze; sthitā — je přítomna; bhuvi — na zemi.

Překlad

Tyto osobnosti, které byly velkými dušemi, jsou nyní známy pouze podle svých jmen. Existují jen v záznamech z minulosti a na zemi po nich zůstává pouze jejich sláva.

Význam

I když se nĕkdo může považovat za velkého, mocného vůdce, nakonec skončí jako jméno ve dlouhém seznamu jmen. Jinak řečeno, být připoutaný k moci a postavení v hmotném svĕtĕ je zbytečné.

Verš

devāpiḥ śāntanor bhrātā
maruś cekṣvāku-vaṁśa-jaḥ
kalāpa-grāma āsāte
mahā-yoga-balānvitau

Synonyma

devāpiḥ — Devāpi; śāntanoḥ — Mahārāje Śāntanua; bhrātā — bratr; maruḥ — Maru; ca — a; ikṣvāku-vaṁśa-jaḥ — narozený v Ikṣvākuovĕ dynastii; kalāpa-grāme — ve vesnici Kalāpa; āsāte — oba žijí; mahā — velkou; yoga-bala — mystickou silou; anvitau — obdařeni.

Překlad

Devāpi, bratr Mahārāje Śāntanua, a Maru, potomek Ikṣvākua, žijí dodnes ve vesnici Kalāpa a mají obrovskou mystickou sílu.

Verš

tāv ihaitya kaler ante
vāsudevānuśikṣitau
varṇāśrama-yutaṁ dharmaṁ
pūrva-vat prathayiṣyataḥ

Synonyma

tau — oni (Maru a Devāpi); iha — do lidské společnosti; etya — vrátí se; kaleḥ — vĕku Kali; ante — na konci; vāsudeva — Nejvyšší Osobností Božství, Vāsudevou; anuśikṣitau — poučeni; varṇa-āśrama — o božském systému společenských a duchovních stavů; yutam — obsahující; dharmam — zákony vĕčného náboženství; pūrva-vat — stejnĕ jako předtím; prathayiṣyataḥ — budou šířit.

Překlad

Na konci vĕku Kali tito dva králové obdrží pokyny od Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy, a vrátí se do lidské společnosti, aby znovu ustanovili vĕčné náboženství človĕka charakterizované rozdĕlením na varṇy a āśramy tak, jak to bylo dříve.

Význam

Podle tohoto a předchozího verše tito dva velcí králové, kteří po skončení Kali-yugy znovu ustanoví lidskou kulturu, již sestoupili na zem, kde trpĕlivĕ čekají, aby mohli vykonat svou oddanou službu Pánu Viṣṇuovi.

Verš

kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca
kaliś ceti catur-yugam
anena krama-yogena
bhuvi prāṇiṣu vartate

Synonyma

kṛtam — Satya-yuga; tretā — Tretā-yuga; dvāparam — Dvāpara-yuga; ca — a; kaliḥ — Kali-yuga; ca — a; iti — tak; catuḥ-yugam — cyklus čtyř vĕků; anena — tak; krama — následný; yogena — vzor; bhuvi — v tomto svĕtĕ; prāṇiṣu — mezi živými bytostmi; vartate — neustále pokračuje.

Překlad

Cyklus čtyř vĕků – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – se mezi živými bytostmi na této zemi neustále opakuje a přináší stejný obecný sled událostí.

Verš

rājann ete mayā proktā
nara-devās tathāpare
bhūmau mamatvaṁ kṛtvānte
hitvemāṁ nidhanaṁ gatāḥ

Synonyma

rājan — ó králi Parīkṣite; ete — tito; mayā — mnou; proktāḥ — popsaní; nara-devāḥ — králové; tathā — a; apare — ostatní lidské bytosti; bhūmau — na zemi; mamatvam — vlastnictví; kṛtvā — uplatňují; ante — nakonec; hitvā — vzdání se; imām — tohoto svĕta; nidhanam — zkázy; gatāḥ — dosáhli.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, všichni tito králové, které jsem popsal, i ostatní živé bytosti přicházejí na tuto zemi a uplatňují svá vlastnická práva, ale nakonec se všichni musejí tohoto svĕta vzdát a čelit své zkáze.

Verš

kṛmi-viḍ-bhasma-saṁjñānte
rāja-nāmno ’pi yasya ca
bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṁ
kiṁ veda nirayo yataḥ

Synonyma

kṛmi — červů; viṭ — výkaly; bhasma — a popel; saṁjñā — označení; ante — nakonec; rāja-nāmnaḥ — pod názvem „král“; api — i když; yasya — toho (tĕla); ca — a; bhūta — živých bytostí; dhruk — nepřítel; tat-kṛte — kvůli tomuto tĕlu; sva-artham — jeho skutečný zájem; kim — co; veda — nezná; nirayaḥ — potrestání v pekle; yataḥ — kvůli čemu.

Překlad

I když se nyní může nĕčí tĕlo nazývat „král“, nakonec se bude jmenovat „červi“, „výkaly“ a „popel“. Co může človĕk, který kvůli svému tĕlu ubližuje jiným živým bytostem, vĕdĕt o svém skutečném zájmu, když ho jeho vlastní činnosti vedou do pekla?

Význam

Po smrti může být tĕlo pohřbeno do zemĕ, kde je sežerou červi, nebo odhozeno na ulici nebo v lese, kde je sežerou zvířata, která jeho zbytky vykálí, nebo může být spáleno a promĕní se v popel. Nikdo by si proto nemĕl dláždit cestu do pekla tím, že bude svým dočasným tĕlem působit utrpení tĕlům jiných živých bytostí. Slovo bhūta použité v tomto verši zahrnuje i jiné formy života než lidské, protože jsou také stvořeny Bohem. Človĕk by mĕl zanechat veškerého závistivého násilí a procesem vĕdomí Kṛṣṇy se naučit vidĕt Boha ve všem.

Verš

kathaṁ seyam akhaṇḍā bhūḥ
pūrvair me puruṣair dhṛtā
mat-putrasya ca pautrasya
mat-pūrvā vaṁśa-jasya vā

Synonyma

katham — jak; iyam — ta samá; akhaṇḍā — bezmezná; bhūḥ — zemĕ; pūrvaiḥ — předky; me — mými; puruṣaiḥ — tĕmito osobnostmi; dhṛtā — ovládána; mat-putrasya — mého syna; ca — a; pautrasya — vnuka; mat-pūrvā — nyní pod mou vládou; vaṁśa-jasya — potomků; — nebo.

Překlad

[Materialistický král si myslí:] „Tuto bezmeznou zemi vlastnili moji předkové a nyní jí vládnu já. Jak zařídím, aby zůstala v rukou mých synů, vnuků a dalších potomků?“

Význam

Toto je příklad pošetilého vlastnického pocitu.

Verš

tejo-’b-anna-mayaṁ kāyaṁ
gṛhītvātmatayābudhāḥ
mahīṁ mamatayā cobhau
hitvānte ’darśanaṁ gatāḥ

Synonyma

tejaḥ — ohnĕ; ap — vody; anna — a zemĕ; mayam — složené z; kāyam — toto tĕlo; gṛhītvā — přijímají; ātmatayā — s pojetím „já“; abudhāḥ — neinteligentní; mahīm — tuto zemi; mamatayā — s pojetím „moje“; ca — a; ubhau — obojího; hitvā — vzdávají se; ante — nakonec; adarśanam — zmizení; gatāḥ — získali.

Překlad

Pošetilci sice považují tĕlo vytvořené ze zemĕ, vody a ohnĕ za „já“ a tuto zemi za „moji“, ale v každém případĕ však své tĕlo i zemi opustili a upadli v zapomnĕní.

Význam

Duše je vĕčná, ale naše takzvaná rodinná tradice a pozemská sláva zajisté upadnou v zapomnĕní.

Verš

ye ye bhū-patayo rājan
bhuñjate bhuvam ojasā
kālena te kṛtāḥ sarve
kathā-mātrāḥ kathāsu ca

Synonyma

ye ye — všichni; bhū-patayaḥ — králové; rājan — ó králi Parīkṣite; bhuñjate — užívali si; bhuvam — svĕta; ojasā — i s jejich mocí; kālena — silou času; te — oni; kṛtāḥ — zmĕnili se; sarve — všichni; kathā-mātrāḥ — pouhé záznamy; kathāsu — v různých historických pramenech; ca — a.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, všechny tyto krále, kteří si svojí mocí snažili užívat této zemĕ, síla času zredukovala na pouhé historické záznamy.

Význam

Slovo rājan, „ó králi“, je v tomto verši důležité. Parīkṣit Mahārāja se připravoval na opuštĕní tĕla a návrat domů, zpĕt k Bohu, a Śukadeva Gosvāmī, jeho nanejvýš milostivý duchovní mistr, ničil každou možnou připoutanost, kterou by ještĕ k postavení krále mohl mít tím, že mu ukazoval, jak je toto postavení z konečného hlediska bezvýznamné. Díky bezpříčinné milosti duchovního mistra je človĕk připraven vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu. Duchovní mistr učí, jak uvolnit silné sevření hmotnou iluzí a jak opustit toto království māyi. Śukadeva Gosvāmī tím, že v této kapitole nevybíravĕ hovoří o takzvané slávĕ hmotného svĕta, projevuje bezpříčinnou milost duchovního mistra, který svého odevzdaného žáka odvádí zpĕt do království Boha, na Vaikuṇṭhu.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke druhé kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Příznaky Kali-yugy.“