Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.5

Verš

anāḍhyataivāsādhutve
sādhutve dambha eva tu
svīkāra eva codvāhe
snānam eva prasādhanam

Synonyma

anāḍhyatā — chudoba; eva — jednoduše; asādhutve — bude považován za nesvatého; sādhutve — ve cti či úspĕchu; dambhaḥ — pokrytectví; eva — pouze; tu — a; svī-kāraḥ — ústní přijetí; eva — pouze; ca — a; udvāhe — v manželství; snānam — umýt se vodou; eva — pouze; prasādhanam — mytí a zdobení tĕla.

Překlad

Ten, kdo nebude mít peníze, bude považován za nesvatého a pokrytectví bude přijímáno jako ctnost. Manželství bude stvrzeno pouze ústním souhlasem a človĕk se bude považovat za připraveného jít mezi lidi, když se pouze vykoupe.

Význam

Slovo dambha označuje pokrytce – nĕkoho, kdo se více stará o to, aby vypadal jako svatý, než aby svatý opravdu byl. Ve vĕku Kali existuje velké množství pokryteckých náboženských fanatiků prohlašujících o sobĕ, že znají jedinou cestu, jedinou pravdu a jediné svĕtlo. V mnoha muslimských zemích tato mentalita vyústila v brutální represi náboženské svobody, čímž byla zničena příležitost pro osvícený duchovní dialog. Ve vĕtšinĕ západního svĕta však naštĕstí existuje svoboda nábožeského projevu. I na Západĕ se však pokrytci považují za upřímné a svaté následovníky jiných smĕrů považují za pohany a ďábly.

Západní náboženští fanatici mají obvykle mnoho zlozvyků jako je kouření, pití, sex, hazard a zabíjení zvířat. Přestože se členové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy nezákonnému sexu, omamným látkám, hazardu a zabíjení zvířat přísnĕ vyhýbají a i když své životy vĕnují neustálému opĕvování Boha, náboženští pokrytci namítají, že takové přísné odříkání a oddanost Bohu jsou „ďáblova podvody“. Hříšníci jsou tak považováni za zbožné a svĕtci za démonské. Tato smutná neschopnost pochopit ta nejzákladnĕjší mĕřítka duchovnosti je význačným znakem Kali-yugy.

V tomto vĕku se zvrhne také instituce manželství. Oddací list je nĕkdy opravdu cynicky označován za „pouhý cár papíru“. Protože chtiví muži a ženy zapomnĕli na duchovní význam manželství a sex mylnĕ považují za náplň rodinného života, pouštĕjí se rovnou do sexuálních vztahů, aniž by si dĕlali starosti s formalitami a zodpovĕdnostmi zákonného svazku. Tito pošetilí lidé tvrdí, že „sex je přirozený“. Pokud je však sex přirozený, potom je stejnĕ přirozené i tĕhotenství a porod. A pro dítĕ je jistĕ přirozené, aby bylo vychováno milujícím otcem a matkou a mít toho samého otce a matku po celý život. Psychologické studie potvrzují, že dítĕ potřebuje péči otce i matky, a proto je přirozené, aby byl sex doprovázen trvalým manželským svazkem. Pokrytci nevázaný sex ospravedlňují jako „přirozený“, ale aby se vyhnuli přirozenému následku sexu – tĕhotenství – používají antikoncepci, která zajisté neroste na stromech. Antikoncepce ve skutečnosti vůbec přirozená není. Ve vĕku Kali tedy pokrytectví a hloupost všude vzkvétají.

Na závĕr tento verš říká, že v současném vĕku budou lidé zanedbávat zdobení tĕla. Lidská bytost by své tĕlo mĕla zdobit různými náboženskými symboly. Vaiṣṇavové si tĕla značí tilakem požehnaným svatým jménem Boha. Ve vĕku Kali jsou však náboženské a dokonce i hmotné formality bezmyšlenkovitĕ zavrhovány.