Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.4

Verš

liṅgam evāśrama-khyātāv
anyonyāpatti-kāraṇam
avṛttyā nyāya-daurbalyaṁ
pāṇḍitye cāpalaṁ vacaḥ

Synonyma

liṅgam — vnĕjší znaky; eva — pouze; āśrama-khyātau — k rozpoznání nĕčího duchovního stavu; anyonya — vzájemné; āpatti — výmĕny; kāraṇam — příčina; avṛttyā — ztrátou živobytí; nyāya — vĕrohodnosti; daurbalyam — slabost; pāṇḍitye — v učenosti; cāpalam — vychytralá; vacaḥ — slova.

Překlad

Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ zpochybňována, pokud nebude slušnĕ vydĕlávat. Ten, kdo je velmi zbĕhlý v manipulaci se slovy, bude považován za učence.

Význam

V předchozím verši bylo uvedeno, že ve vĕku Kali se knĕží poznají jen podle vnĕjších symbolů a tento verš to samé pravidlo rozšiřuje také na ostatní společenské třídy, jmenovitĕ na třídu politiků a vojáků, podnikatelů a výrobců a nakonec dĕlníků či umĕlců.

Moderní sociologové prokázali, že ve společnostech vedených převážnĕ protestantskou etikou je chudoba považována za znak lenosti, špíny, tuposti, nemorálnosti a zbytečnosti. Ve společnosti vĕdomé si Boha však mnoho lidí dobrovolnĕ zasvĕcuje život hledání poznání a duchovna spíše než hmotnému zisku. Upřednostňování jednoduchosti a odříkání tak může znamenat inteligenci, sebevládu a smysl pro hledání vyššího cíle života. Chudoba sama o sobĕ samozřejmĕ tyto ctnosti nezaručuje, ale nĕkdy může být jejich výsledkem. V Kali-yuze se však na tuto možnost často zapomíná.

Intelektuálnost je další obĕtí matoucího vĕku Kali. Takzvaní moderní filozofové a vĕdci pro každé odvĕtví učenosti vytvořili technickou a esoterickou terminologii a když přednáší, lidé je považují za učené jen díky jejich schopnosti říkat vĕci, kterým nikdo jiný nerozumí. Řečtí sofisté byli v západní kultuře mezi prvními z tĕch, kteří systematicky prosazovali rétoriku a ,účinnost̀ než moudrost a čistotu. Ve dvacátém století sofistika zajisté vzkvétala. Na moderních univerzitách existuje nepřeberné množství technických dat, ale moudrosti pramálo. Přestože mnoho moderních myslitelů neví vůbec nic o vyšší, duchovní realitĕ, vĕtšina lidí si jejich nevĕdomosti nevšimne, protože umĕjí „dobře mluvit“.