Skip to main content

Sloka 17

Text 17

Verš

Text

carācara-guror viṣṇor
īśvarasyākhilātmanaḥ
dharma-trāṇāya sādhūnāṁ
janma karmāpanuttaye
carācara-guror viṣṇor
īśvarasyākhilātmanaḥ
dharma-trāṇāya sādhūnāṁ
janma karmāpanuttaye

Synonyma

Synonyms

cara-acara — všech pohyblivých i nehybných živých bytostí; guroḥ — duchovní mistr; viṣṇoḥ — Nejvyšší Pán, Viṣṇu; īśvarasya — Nejvyšší Osobnost Božství; akhila — všech; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; dharma-trāṇāya — aby ochránil náboženství; sādhūnām — svatých lidí; janma — zrození; karma — jejich plodonosných činností; apanuttaye — aby ukončil.

cara-acara — of all moving and nonmoving living beings; guroḥ — of the spiritual master; viṣṇoḥ — the Supreme Lord, Viṣṇu; īśvarasya — the Supreme Personality of Godhead; akhila — of all; ātmanaḥ — of the Supreme Soul; dharma-trāṇāya — for the protection of religion; sādhūnām — of saintly men; janma — the birth; karma — of their fruitive activities; apanuttaye — for the cessation.

Překlad

Translation

Pán Viṣṇu – Nejvyšší Osobnost Božství, duchovní učitel všech pohyblivých i nehybných živých bytostí a Nejvyšší Duše všech – se narodí, aby ochránil náboženské zásady a své svaté oddané zbavil následků hmotné činnosti.

Lord Viṣṇu — the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master of all moving and nonmoving living beings, and the Supreme Soul of all — takes birth to protect the principles of religion and to relieve His saintly devotees from the reactions of material work.