Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.13.1

Verš

sūta uvāca
yaṁ brahmā varuṇendra-rudra-marutaḥ stunvanti divyaiḥ stavair
vedaiḥ sāṅga-pada-kramopaniṣadair gāyanti yaṁ sāma-gāḥ
dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yogino
yasyāntaṁ na viduḥ surāsura-gaṇā devāya tasmai namaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; yam — kterého; brahmā — Pán Brahmā; varuṇa-indra-rudra-marutaḥ — a také Varuṇa, Indra, Rudra a Marutové; stunvanti — oslavují; divyaiḥ — transcendentálními; stavaiḥ — modlitbami; vedaiḥ — Védami; sa — spolu s; aṅga — jejich doplňky; pada-krama — zvláštním seřazením manter; upaniṣadaiḥ — a Upaniṣadami; gāyanti — zpívají o; yam — kterém; sāma-gāḥ — pĕvci Sāma Vedy; dhyāna — v meditativním tranzu; avasthita — spočívající; tat-gatena — soustředĕném na Nĕho; manasā — v mysli; paśyanti — vidí; yam — koho; yoginaḥ — mystičtí yogī; yasya — její; antam — konec; na viduḥ — neznají; sura-asura-gaṇāḥ — všichni polobozi a démoni; devāya — Nejvyšší Osobnosti Božství; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Pokornĕ se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, kterého Brahmā, Varuṇa, Indra, Rudra a Marutové oslavují přednesem transcendentálních hymnů a Véd se všemi jejich doplňky, pada-kramami a Upaniṣadami, jehož neustále opĕvují pĕvci Sāma Vedy, kterého dokonalí jogí vidí ve svých myslích poté, co se soustředili v tranzu a pohroužili se do Nĕho a jehož hranice nemůže nikdy najít žádný polobůh ani démon.