Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Shrnutí témat Śrīmad-Bhāgavatamu

V této kapitole shrnuje Śrī Sūta Gosvāmī témata probíraná ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Nejvyšší Pán, Śrī Hari, osobnĕ odstraňuje utrpení toho, kdo naslouchá o Jeho slávĕ. Jakákoliv slova oslavující nesčetné transcendentální vlastnosti Osobnosti Božství jsou pravdivá, příznivá a vedou ke zbožnosti, kdežto všechna ostatní slova jsou nečistá. Rozhovory o tématech týkajících se Nejvyššího Pána přinášejí extázi, která zůstává stále svĕží, ale ti, kdo jsou jako vrány, jsou pohrouženi v nepodstatných tématech, která s Osobností Božství nesouvisejí.

Zpíváním nesčetných jmen Pána Śrī Hariho popisujících Jeho slavné vlastnosti a nasloucháním jim, mohou být všechny živé bytosti zbaveny svých hříchů. Poznání prosté oddanosti Pánu Viṣṇuovi ani ploduchtivé činnosti, které Mu nejsou obĕtovány, žádnou skutečnou krásu neobsahují. Na druhé stranĕ neustálým vzpomínáním na Pána Kṛṣṇu jsou zničeny všechny nepříznivé touhy, mysl je očištĕna a osoba dosáhne oddanosti Pánu Śrī Harimu spolu s poznáním plným realizace a odpoutanosti.

Sūta Gosvāmī potom říká, že v minulosti, ve shromáždĕní Mahārāje Parīkṣita, slyšel od Śrī Śukadevy o slávĕ Śrī Kṛṣṇy, která ničí veškeré následky hříchů a že nyní o té samé slávĕ vypráví mudrcům v Naimiṣāraṇyi. Nasloucháním Śrīmad-Bhāgavatamu je duše očištĕna a zbavena všech hříchů a obav. Studiem tohoto písma dosáhne stejného výsledku jako prostudováním všech Véd a dosáhne také splnĕní všech tužeb. Ten, kdo tento souhrn všech Purāṇ studuje s ovládnutou myslí, dosáhne svrchovaného sídla Osobnosti Božství. Každý verš tohoto písma, Śrīmad-Bhāgavatamu, obsahuje vyprávĕní o Pánu Śrī Harim, který má nespočet osobních podob.

Śrī Sūta se nakonec klaní nezrozené a neomezené Nejvyšší Duši, Śrī Kṛṣṇovi, a také Śrī Śukadevovi, synovi Vyāsy, jenž je schopen zničit hříchy všech živých bytostí.

Verš

sūta uvāca
namo dharmāya mahate
namaḥ kṛṣṇāya vedhase
brahmaṇebhyo namaskṛtya
dharmān vakṣye sanātanān

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; namaḥ — poklony; dharmāya — náboženské zásadĕ; mahate — nejvĕtší; namaḥ — poklony; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; vedhase — stvořiteli; brahmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; namaskṛtya — klaním se; dharmān — náboženské zásady; vakṣye — přednesu; sanātanān — vĕčné.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Poté, co se pokloním nejvyšší náboženské zásadĕ, oddané službĕ, Pánu Kṛṣṇovi, nejvyššímu stvořiteli, a všem brāhmaṇům, popíši vĕčné náboženské zásady.

Význam

V této dvanácté kapitole dvanáctého zpĕvu Sūta Gosvāmī shrne veškerá témata Śrīmad-Bhāgavatamu počínaje prvním zpĕvem.

Verš

etad vaḥ kathitaṁ viprā
viṣṇoś caritam adbhutam
bhavadbhir yad ahaṁ pṛṣṭo
narāṇāṁ puruṣocitam

Synonyma

etat — tyto; vaḥ — vám; kathitam — vyprávĕl; viprāḥ — ó mudrci; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; caritam — zábavy; adbhutam — úžasné; bhavadbhiḥ — vámi, vznešenými osobnostmi; yat — na které; aham — já; pṛṣṭaḥ — byl jsem dotázán; narāṇām — mezi lidmi; puruṣa — pro opravdovou lidskou bytost; ucitam — vhodné.

Překlad

Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu človĕkem.

Význam

Slova narāṇāṁ puruṣocitam poukazují na to, že muži a ženy dosahující skutečného standardu lidského života naslouchají a opĕvují slávu Nejvyššího Pána, zatímco necivilizovaní lidé se o vĕdu o Bohu nezajímají.

Verš

atra saṅkīrtitaḥ sākṣāt
sarva-pāpa-haro hariḥ
nārāyaṇo hṛṣīkeśo
bhagavān sātvatāṁ patiḥ

Synonyma

atra — zde, ve Śrīmad-Bhāgavatamu; saṅkīrtitaḥ — je plnĕ oslavován; sākṣāt — přímo; sarva-pāpa — všechny hříchy; haraḥ — ten, který odstraňuje; hariḥ — Osobnost Božství, Pán Hari; nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; hṛṣīkeśaḥ — Hṛṣīkeśa, Pán smyslů; bhagavān — Nejvyšší Osobnost; sātvatām — Yaduovců; patiḥ — Pán.

Překlad

Toto písmo naplno oslavuje Nejvyšší Osobnost Božství Hariho, který odstraňuje hříšné reakce všech svých oddaných. Je oslavován jako Nārāyaṇa, Hṛṣīkeśa a Pán Sātvatů.

Význam

Mnoho svatých jmen Pána Kṛṣṇy poukazuje na Jeho neobyčejné transcendentální vlastnosti. Jméno Hari znamená, že Pán odstraňuje veškeré hříchy ze srdce svého oddaného. Nārāyaṇa znamená, že Pán udržuje existenci všech ostatních bytostí. Hṛṣīkeśa znamená, že je Pán Kṛṣṇa konečným vládcem smyslů všech živých bytostí. Slovo bhagavān znamená, že Pán Kṛṣṇa je nejpřitažlivĕjší Nejvyšší Bytostí a slova sātvatāṁ patiḥ znamenají, že Pán je přirozeným vládcem svatých a zbožných lidí, zvláštĕ příslušníků vznešené rodiny Yaduovců.

Verš

atra brahma paraṁ guhyaṁ
jagataḥ prabhavāpyayam
jñānaṁ ca tad-upākhyānaṁ
proktaṁ vijñāna-saṁyutam

Synonyma

atra — zde; brahma — Absolutní Pravda; param — nejvyšší; guhyam — důvĕrná; jagataḥ — tohoto vesmíru; prabhava — stvoření; apyayam — a zničení; jñānam — poznání; ca — a; tat-upākhyānam — způsob jak jej rozvíjet; proktam — jsou řečeny; vijñāna — transcendentální realizaci; saṁyutam — zahrnuje.

Překlad

Toto písmo popisuje tajemství Nejvyšší Absolutní Pravdy, která je zdrojem stvoření a zničení tohoto vesmíru. Hovoří také o božském poznání o Nĕm spolu se způsobem jak toto poznání rozvíjet a o transcendentální realizaci, které oddaný dosáhne.

Verš

bhakti-yogaḥ samākhyāto
vairāgyaṁ ca tad-āśrayam
pārīkṣitam upākhyānaṁ
nāradākhyānam eva ca

Synonyma

bhakti-yogaḥ — proces oddané služby; samākhyātaḥ — je zevrubnĕ popsán; vairāgyam — odříkání; ca — a; tat-āśrayam — které je mu podřízené; pārīkṣitam — Mahārāje Parīkṣita; upākhyānam — historie; nārada — Nārady; ākhyānam — historie; eva — vskutku; ca — také.

Překlad

Popisuje také následující témata: proces oddané služby spolu s jejím druhotným rysem, odříkáním, a historii Mahārāje Parīkṣita a mudrce Nārady.

Verš

prāyopaveśo rājarṣer
vipra-śāpāt parīkṣitaḥ
śukasya brahmarṣabhasya
saṁvādaś ca parīkṣitaḥ

Synonyma

prāya-upaveśaḥ — půst do smrti; rāja-ṛṣeḥ — mudrce mezi králi; vipra-śāpāt — kvůli kletbĕ brāhmaṇova syna; parīkṣitaḥ — krále Parīkṣita; śukasya — Śukadevy; brahma-ṛṣabhasya — nejlepšího z brāhmaṇů; saṁvādaḥ — rozhovor; ca — a; parīkṣitaḥ — s Parīkṣitem.

Překlad

Dále líčí, jak svatý král Parīkṣit reagoval na kletbu brāhmaṇova syna tím, že usedl a postil se do smrti a jeho rozhovor se Śukadevou Gosvāmīm, nejlepším ze všech brāhmaṇů.

Verš

yoga-dhāraṇayotkrāntiḥ
saṁvādo nāradājayoḥ
avatārānugītaṁ ca
sargaḥ prādhāniko ’grataḥ

Synonyma

yoga-dhāraṇayā — soustředĕnou jógovou meditací; utkrāntiḥ — dosažení osvobození v dobĕ odchodu; saṁvādaḥ — rozhovor; nārada-ajayoḥ — mezi Nāradou a Brahmou; avatāra-anugītam — seznam inkarnací Nejvyššího Pána; ca — a; sargaḥ — proces stvoření; prādhānikaḥ — z neprojevené hmotné přírody; agrataḥ — tak jak jdou za sebou.

Překlad

Bhāgavatam vysvĕtluje, jak lze v dobĕ smrti dosáhnout osvobození soustředĕnou jógovou meditací. Obsahuje také rozhovor mezi Nāradou a Brahmou, výčet inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a popis stvoření vesmíru tak, jak jdou jednotlivé fáze za sebou počínaje neprojeveným stavem hmotné přírody.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že by bylo obtížné předložit vyčerpávající přehled všech popisů a témat obsažených ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Proto se rozumí, že Sūta Gosvāmī témata pouze shrnuje. Témata, o kterých se zde nezmiňuje, bychom nemĕli považovat za ménĕ důležitá či povrchní, protože každé písmeno a slovo Śrīmad-Bhāgavatamu je absolutní Kṛṣṇy si vĕdomá zvuková vibrace.

Verš

viduroddhava-saṁvādaḥ
kṣattṛ-maitreyayos tataḥ
purāṇa-saṁhitā-praśno
mahā-puruṣa-saṁsthitiḥ

Synonyma

vidura-uddhava — mezi Vidurou a Uddhavou; saṁvādaḥ — rozhovor; kṣattṛ-maitreyayoḥ — mezi Vidurou a Maitreyou; tataḥ — poté; purāṇa-saṁhitā — týkající se této purāṇské sbírky; praśnaḥ — dotazy; mahā-puruṣa — do Nejvyšší Osobnosti Božství; saṁsthitiḥ — stažení stvoření.

Překlad

Toto písmo také líčí rozhovory, které vedl Vidura s Uddhavou a Maitreyou, dotazy týkající se námĕtu této Purāṇy a stažení stvoření do tĕla Nejvyššího Pána v dobĕ zničení.

Verš

tataḥ prākṛtikaḥ sargaḥ
sapta vaikṛtikāś ca ye
tato brahmāṇḍa-sambhūtir
vairājaḥ puruṣo yataḥ

Synonyma

tataḥ — potom; prākṛtikaḥ — z hmotné přírody; sargaḥ — stvoření; sapta — sedm; vaikṛtikāḥ — stádií stvoření vzniklých přemĕnou; ca — a; ye — které; tataḥ — potom; brahma-aṇḍa — vesmírného vejce; sambhūtiḥ — struktura; vairājaḥ puruṣaḥ — vesmírné podoby Pána; yataḥ — ze které.

Překlad

Stvoření způsobené rozrušením kvalit hmotné přírody, sedm stádií vývoje prostřednictvím přemĕn prvků a složení vesmírného vejce, ze kterého pochází vesmírná podoba Nejvyššího Pána – to vše je zevrubnĕ popsáno.

Verš

kālasya sthūla-sūkṣmasya
gatiḥ padma-samudbhavaḥ
bhuva uddharaṇe ’mbhodher
hiraṇyākṣa-vadho yathā

Synonyma

kālasya — času; sthūla-sūkṣmasya — hrubý a jemný; gatiḥ — pohyb; padma — z lotosu; samudbhavaḥ — vytvoření; bhuvaḥ — zemĕ; uddharaṇe — v souvislosti s vyzvednutím; ambhodheḥ — z oceánu; hiraṇyākṣa-vadhaḥ — zabití démona Hiraṇyākṣi; yathā — jak se odehrálo.

Překlad

Mezi ostatní témata patří jemné a hrubé pohyby času, stvoření lotosu z pupku Garbhodakaśāyī Viṣṇua a zabití démona Hiraṇyākṣi při zachraňování zemĕ z oceánu Garbhodaka.

Verš

ūrdhva-tiryag-avāk-sargo
rudra-sargas tathaiva ca
ardha-nārīśvarasyātha
yataḥ svāyambhuvo manuḥ

Synonyma

ūrdhva — vyšších druhů života, polobohů; tiryak — zvířat; avāk — a nižších druhů; sargaḥ — stvoření; rudra — Pána Śivy; sargaḥ — stvoření; tathā — a; eva — vskutku; ca — také; ardha-nārī — napůl muže, napůl ženy; īśvarasya — pána; atha — potom; yataḥ — ze kterého; svāyambhuvaḥ manuḥ — Svāyambhuva Manu.

Překlad

Bhāgavatam popisuje také stvoření polobohů, zvířat a démonských druhů života, zrození Pána Rudry a zjevení se Svāyambhuvy Manua z Īśvary v podobĕ napůl muže, napůl ženy.

Verš

śatarūpā ca yā strīṇām
ādyā prakṛtir uttamā
santāno dharma-patnīnāṁ
kardamasya prajāpateḥ

Synonyma

śatarūpā — Śatarūpā; ca — and; — která; strīṇām — z žen; ādyā — první; prakṛtiḥ — manželka; uttamā — nejlepší; santānaḥ — potomstvo; dharma-patnīnām — zbožných žen; kardamasya — mudrce Kardamy; prajāpateḥ — praotce.

Překlad

Vypráví také o zjevení první ženy, Śatarūpy, vynikající Manuovy manželky, a o potomcích zbožných žen Prajāpatiho Kardamy.

Verš

avatāro bhagavataḥ
kapilasya mahātmanaḥ
devahūtyāś ca saṁvādaḥ
kapilena ca dhīmatā

Synonyma

avatāraḥ — sestoupení; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; kapilasya — Pána Kapily; mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; devahūtyāḥ — Devahūti; ca — a; saṁvādaḥ — rozhovor; kapilena — s Pánem Kapilou; ca — a; dhī-matā — inteligentní.

Překlad

Bhāgavatam popisuje inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství v podobĕ vznešeného mudrce Kapily a zaznamenává rozhovor mezi touto nesmírnĕ učenou duší a Jeho matkou Devahūti.

Verš

nava-brahma-samutpattir
dakṣa-yajña-vināśanam
dhruvasya caritaṁ paścāt
pṛthoḥ prācīnabarhiṣaḥ
nāradasya ca saṁvādas
tataḥ praiyavrataṁ dvijāḥ
nābhes tato ’nucaritam
ṛṣabhasya bharatasya ca

Synonyma

nava-brahma — devíti brāhmaṇů (synů Pána Brahmy v čele s Marīcim); samutpattiḥ — potomci; dakṣa-yajña — obĕti provádĕné Dakṣou; vināśanam — zničení; dhruvasya — Dhruvy Mahārāje; caritam — historii; paścāt — poté; pṛthoḥ — krále Pṛthua; prācīnabarhiṣaḥ — Prācīnabarhiho; nāradasya — s Nāradou Munim; ca — a; saṁvādaḥ — jeho rozhovor; tataḥ — poté; praiyavratam — příbĕh Mahārāje Priyavraty; dvijāḥ — ó brāhmaṇové; nābheḥ — Nābhiho; tataḥ — poté; anucaritam — životní příbĕh; ṛṣabhasya — Pána Ṛṣabhy; bharatasya — Bharaty Mahārāje; ca — a.

Překlad

Popsáni jsou také potomci devíti velkých brāhmaṇů, zničení Dakṣovy obĕti a historie Dhruvy Mahārāje, krále Pṛthua a krále Prācīnabarhiho, rozhovor mezi Prācīnabarhim a Nāradou a život Mahārāje Priyavraty. Dále ó brāhmaṇové, Bhāgavatam vypráví o charakteru a činnostech krále Nābhiho, Pána Ṛṣabhy a krále Bharaty.

Verš

dvīpa-varṣa-samudrāṇāṁ
giri-nady-upavarṇanam
jyotiś-cakrasya saṁsthānaṁ
pātāla-naraka-sthitiḥ

Synonyma

dvīpa-varṣa-samudrāṇām — svĕtadílů, velkých ostrovů a oceánů; giri-nadī — hor a řek; upavarṇanam — podrobný popis; jyotiḥ-cakrasya — nebeské oblasti; saṁsthānam — struktura; pātāla — podzemních oblastí; naraka — a pekla; sthitiḥ — umístĕní.

Překlad

Bhāgavatam obšírnĕ popisuje svĕtadíly, oblasti, oceány, hory a řeky. Líčí také strukturu nebeské oblasti a podmínky v podzemních oblastech a v pekle.

Verš

dakṣa-janma pracetobhyas
tat-putrīṇāṁ ca santatiḥ
yato devāsura-narās
tiryaṅ-naga-khagādayaḥ

Synonyma

dakṣa-janma — zrození Dakṣi; pracetobhyaḥ — z Pracetů; tat-putrīṇām — jeho dcer; ca — a; santatiḥ — potomstvo; yataḥ — ze kterého; deva-asura-narāḥ — polobozi, démoni a lidské bytosti; tiryak-naga-khaga-ādayaḥ — zvířata, hadi, ptáci a ostatní druhy života.

Překlad

Popsáno je také znovuzrození Prajāpatiho Dakṣi jako syna Pracetů a potomstvo Dakṣových dcer, které přivedly na svĕt rody polobohů, démonů, lidských bytostí, zvířat, hadů, ptáků a dalších.

Verš

tvāṣṭrasya janma-nidhanaṁ
putrayoś ca diter dvijāḥ
daityeśvarasya caritaṁ
prahrādasya mahātmanaḥ

Synonyma

tvāṣṭrasya — syna Tvaṣṭy (Vṛtry); janma-nidhanam — zrození a smrt; putrayoḥ — dvou synů, Hiraṇyākṣi a Hiraṇyakaśipua; ca — a; diteḥ — Diti; dvijāḥ — ó brāhmaṇové; daitya-īśvarasya — nejvĕtšího z Daityů; caritam — historii; prahrādasya — Prahlāda; mahā-ātmanaḥ — velké duše.

Překlad

Ó brāhmaṇové, vypráví také o narození a smrti Vṛtrāsury a Ditiných synů Hiraṇyākṣi a Hiraṇyakaśipua, a líčí také historii nejvĕtšího z jejích potomků, vznešené duše Prahlāda.

Verš

manv-antarānukathanaṁ
gajendrasya vimokṣaṇam
manvantarāvatārāś ca
viṣṇor hayaśirādayaḥ

Synonyma

manu-antara — vlády různých Manuů; anukathanam — podrobný popis; gaja-indrasya — krále slonů; vimokṣaṇam — osvobození; manu-antara-avatārāḥ — konkrétní inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství v každé manv-antaře; ca — a; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; hayaśirā-ādayaḥ — jako je Pán Hayaśīrṣā.

Překlad

Popsány jsou také vlády každého z Manuů, osvobození Gajendry a konkrétní inkarnace Pána Viṣṇua v každé manv-antaře, jako je Pán Hayaśīrṣā.

Verš

kaurmaṁ mātsyaṁ nārasiṁhaṁ
vāmanaṁ ca jagat-pateḥ
kṣīroda-mathanaṁ tadvad
amṛtārthe divaukasām

Synonyma

kaurmam — inkarnace v podobĕ želvy; mātsyam — v podobĕ ryby; nārasiṁham — v podobĕ napůl človĕka, napůl lva; vāmanam — v podobĕ trpaslíka; ca — a; jagat-pateḥ — Pána vesmíru; kṣīra-uda — oceánu mléka; mathanam — stloukání; tadvat — tak; amṛta-arthe — kvůli získání nektaru; diva-okasām — pro obyvatele nebes.

Překlad

Bhāgavatam vypráví i o zjeveních Pána vesmíru v podobĕ Kūrmy, Matsyi, Narasiṁhy a Vāmany, a o tom, jak polobozi stloukali mléčný oceán, aby získali nektar.

Verš

devāsura-mahā-yuddhaṁ
rāja-vaṁśānukīrtanam
ikṣvāku-janma tad-vaṁśaḥ
sudyumnasya mahātmanaḥ

Synonyma

deva-asura — polobohů a démonů; mahā-yuddham — velká bitva; rāja-vaṁśa — dynastií králů; anukīrtanam — po sobĕ následující vyprávĕní; ikṣvāku-janma — zrození Ikṣvākua; tat-vaṁśaḥ — jeho dynastie; sudyamnasya — (a dynastie) Sudyumny; mahā-ātmanaḥ — velké duše.

Překlad

Popis velké bitvy mezi polobohy a démony, systematický popis dynastií různých králů a vyprávĕní o zrození Ikṣvākua, jeho dynastii a dynastii zbožného Sudyumny – to vše předkládá toto písmo.

Verš

ilopākhyānam atroktaṁ
tāropākhyānam eva ca
sūrya-vaṁśānukathanaṁ
śaśādādyā nṛgādayaḥ

Synonyma

ilā-upākhyānam — historie Ily; acra — zde; uktam — je vyložena; tārā-upākhyānam — historie Tāry; eva — vskutku; ca — také; sūrya-vaṁśa — dynastie boha slunce; anukathanam — vyprávĕní; śaśāda-ādyāḥ — Śaśādy a ostatních; nṛga-ādayaḥ — Nṛgy a ostatních.

Překlad

Vypráví také o historiích Ily a Tāry a o potomcích boha slunce, včetnĕ králů jako Śaśāda a Nṛga.

Verš

saukanyaṁ cātha śaryāteḥ
kakutsthasya ca dhīmataḥ
khaṭvāṅgasya ca māndhātuḥ
saubhareḥ sagarasya ca

Synonyma

saukanyam — příbĕh Sukanyi; ca — a; atha — poté; śaryāteḥ — příbĕh Śaryātiho; kakutsthasya — Kakutsthy; ca — a; dhī-mataḥ — který byl inteligentním králem; khaṭvāṅgasya — Khaṭvāṅgy; ca — a; māndhātuḥ — Māndhāty; saubhareḥ — Saubhariho; sagarasya — Sagary; ca — a.

Překlad

Vyprávĕny jsou příbĕhy Sukanyi, Śaryātiho, inteligentního Kakutsthy, Khaṭvāṅgy, Māndhāty, Saubhariho a Sagary.

Verš

rāmasya kośalendrasya
caritaṁ kilbiṣāpaham
nimer aṅga-parityāgo
janakānāṁ ca sambhavaḥ

Synonyma

rāmasya — Pána Rāmacandry; kośala-indrasya — krále Kośaly; caritam — zábavy; kilbiṣa-apaham — které odhánĕjí veškeré hříchy; nimeḥ — krále Nimiho; aṅga-parityāgaḥ — opuštĕní tĕla; janakānām — potomků Janaky; ca — a; sambhavaḥ — zjevení se.

Překlad

Bhāgavatam vypráví očišťující zábavy Pána Rāmacandry, krále Kośaly, a také vysvĕtluje, jak se král Nimi vzdal svého hmotného tĕla. Zmínĕno je také zrození potomků krále Janaky.

Verš

rāmasya bhārgavendrasya
niḥkṣatrī-karaṇaṁ bhuvaḥ
ailasya soma-vaṁśasya
yayāter nahuṣasya ca
dauṣmanter bharatasyāpi
śāntanos tat-sutasya ca
yayāter jyeṣṭha-putrasya
yador vaṁśo ’nukīrtitaḥ

Synonyma

rāmasya — Pánem Paraśurāmou; bhārgava-indrasya — nejvĕtším z potomků Bhṛgua Muniho; niḥkṣatrī-karaṇam — vyhlazení všech kṣatriyů; bhuvaḥ — zemĕ; ailasya — Mahārāje Aily; soma-vaṁśasya — dynastie boha mĕsíce; yayāteḥ — Yayātiho; nahuṣasya — Nahuṣi; ca — a; dauṣmanteḥ — syna Duṣmanty; bharatasya — Bharaty; api — také; śāntanoḥ — krále Śāntanua; tat — jeho; sutasya — syna, Bhīṣmy; ca — a; yayāteḥ — Yayātiho; jyeṣṭha-putrasya — nejstaršího syna; yadoḥ — Yadua; vaṁśaḥ — dynastie; anu-kīrtitaḥ — je oslavována.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam vypráví o tom, jak Pán Paraśurāma, nejvĕtší potomek Bhṛgua, vyhladil všechny kṣatriyi na zemi. Dále líčí životy slavných králů z dynastie mĕsíce, jako byli Aila, Yayāti, Nahuṣa, Duṣmantův syn Bharata, Śāntanu a Śāntanuův syn Bhīṣma. Popisuje také velkou dynastii založenou nejstarším synem Yayātiho, králem Yaduem.

Verš

yatrāvatīrṇo bhagavān
kṛṣṇākhyo jagad-īśvaraḥ
vasudeva-gṛhe janma
tato vṛddhiś ca gokule

Synonyma

yatra — ve které dynastii; avatīrṇaḥ — sestoupil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa-ākhyaḥ — známý jako Kṛṣṇa; jagat-īśvaraḥ — Pán vesmíru; vasudeva-gṛhe — v domĕ Vasudevy; janma — Jeho zrození; tataḥ — následnĕ; vṛddhiḥ — Jeho růst; ca — a; gokule — v Gokule.

Překlad

Dopodrobna také líčí, jak se v této Yaduovĕ dynastii zjevil Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a Pán vesmíru, jak se narodil ve Vasudevovĕ domĕ a jak potom vyrůstal v Gokule.

Verš

tasya karmāṇy apārāṇi
kīrtitāny asura-dviṣaḥ
pūtanāsu-payaḥ-pānaṁ
śakaṭoccāṭanaṁ śiśoḥ
tṛṇāvartasya niṣpeṣas
tathaiva baka-vatsayoḥ
aghāsura-vadho dhātrā
vatsa-pālāvagūhanam

Synonyma

tasya — Jeho; karmāṇī — činnosti; apārāṇi — nesčetné; kīrtitāni — jsou oslavovány; asura-dviṣaḥ — nepřátele démonů; pūtanā — čarodĕjnice Pūtany; asu — spolu s jejím životním vzduchem; payaḥ — mléka; pānam — pití; śakata — vozíku; uccāṭanam — rozbití; śiśoḥ — dítĕtem; tṛṇāvartasya — Tṛṇāvarty; niṣpeṣaḥ — rozdrcení; tathā — a; eva — vskutku; baka-vatsayoḥ — démonů Baky a Vatsy; agha-asura — démona Aghy; vadhaḥ — zabití; dhātrā — Pánem Brahmou; vatsa-pāla — telátek a pasáčků; avagūhanam — ukrytí.

Překlad

Oslavovány jsou také nesčetné zábavy Śrī Kṛṣṇy, nepřítele démonů, včetnĕ Jeho dĕtských zábav vysátí Pūtanina životního vzduchu spolu s jejím mateřským mlékem, rozbití vozíku, rozdrcení Tṛṇāvarty, zabití Bakāsury, Vatsāsury a Aghāsury, a zábavy, které předvedl poté, co Pán Brahmā schoval Jeho telátka a přátele pasáčky v jeskyni.

Verš

dhenukasya saha-bhrātuḥ
pralambasya ca saṅkṣayaḥ
gopānāṁ ca paritrāṇaṁ
dāvāgneḥ parisarpataḥ

Synonyma

dhenukasya — Dhenuky; saha-bhrātuḥ — spolu s jeho společníky; pralambasya — Pralamby; ca — a; saṅkṣayaḥ — zničení; gopānām — pasáčků; ca — a; paritrāṇam — záchrana; dāva-agneḥ — před lesním požárem; parisarpataḥ — který je obklopoval.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam vypráví o tom, jak Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma zabili démona Dhenukāsuru s jeho společníky, jak Pán Balarāma zničil Pralambāsuru a také jak Kṛṣṇa zachránil pasáčky před lesním požárem, který je obklopoval.

Verš

damanaṁ kāliyasyāher
mahāher nanda-mokṣaṇam
vrata-caryā tu kanyānāṁ
yatra tuṣṭo ’cyuto vrataiḥ
prasādo yajña-patnībhyo
viprāṇāṁ cānutāpanam
govardhanoddhāraṇaṁ ca
śakrasya surabher atha
yajñabhiṣekaḥ kṛṣṇasya
strībhiḥ krīḍā ca rātriṣu
śaṅkhacūḍasya durbuddher
vadho ’riṣṭasya keśinaḥ

Synonyma

damanam — pokoření; kāliyasya — Kāliyi; aheḥ — hada; mahā-aheḥ — ze sevření velkého hada; nanda-mokṣaṇam — vyproštĕní Mahārāje Nandy; vrata-caryā — konání asketických slibů; tu — a; kanyānāmgopīch; yatra — čímž; tuṣṭaḥ — byl potĕšen; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; vrataiḥ — jejich sliby; prasādaḥ — milost; yajña-patnībhyaḥ — ženám brāhmaṇů konajících védské obĕti; viprāṇāmbrāhmaṇských manželů; ca — a; anutāpanam — pociťujících výčitky svĕdomí; govardhana-uddhāraṇam — zvednutí kopce Govardhana; ca — a; śakrasya — Indrou; surabheḥ — spolu s krávou Surabhi; atha — poté; yajña-abhiṣekaḥ — uctívání a obřadní koupel; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; strībhiḥ — se ženami; krīḍā — zábavy; ca — a; rātriṣu — bĕhem nocí; śaṅkhacūḍasya — démona Śaṅkhacūḍy; durbuddheḥ — pošetilého; vadhaḥ — zabití; ariṣṭasya — Ariṣṭy; keśinaḥ — Keśīho.

Překlad

Obšírnĕ jsou popsány zábavy potrestání hada Kāliyi, vyproštĕní Nandy Mahārāje ze sevření velkého hada, asketické sliby dodržované mladými gopīmi, které tak uspokojily Pána Kṛṣṇu, milost prokázaná ženám védských brāhmaṇů, kteří poté cítili výčitky svĕdomí, zvednutí kopce Govardhanu následované uctíváním a obřadem koupele provedenými Indrou a krávou Surabhi, noční zábavy Pána Kṛṣṇy s pasačkami a zabití pošetilých démonů Śaṅkhacūḍy, Ariṣṭy a Keśīho.

Verš

akrūrāgamanaṁ paścāt
prasthānaṁ rāma-kṛṣṇayoḥ
vraja-strīṇāṁ vilāpaś ca
mathurālokanaṁ tataḥ

Synonyma

akrūra — Akrūrův; āgamanam — příjezd; paścāt — poté; prasthānam — odjezd; rāma-kṛṣṇayoḥ — Pána Balarāmy a Pána Kṛṣṇy; vraja-strīṇām — žen z Vṛndāvanu; vilāpaḥ — nářek; ca — a; mathurā-ālokanam — návštĕva Mathury; tataḥ — poté.

Překlad

Bhāgavatam popisuje Akrūrův příjezd, následný odjezd Kṛṣṇy a Balarāmy, nářek gopī a návštĕvu Mathury.

Verš

gaja-muṣṭika-cāṇūra-
kaṁsādīnāṁ tathā vadhaḥ
mṛtasyānayanaṁ sūnoḥ
punaḥ sāndīpaner guroḥ

Synonyma

gaja — slona Kuvalayāpīḍy; muṣṭika-cāṇūra — zápasníků Muṣṭiky a Cāṇūry; kaṁsa — Kaṁsy; ādīnām — a dalších; tathā — také; vadhaḥ — zabití; mṛtasya — který zemřel; ānayanam — přivedení zpĕt; sūnoḥ — syna; punaḥ — znovu; sāndīpaneḥ — Sāndīpaniho; guroḥ — jejich duchovního mistra.

Překlad

Vypráví také o tom, jak Kṛṣṇa a Balarāma zabili slona Kuvalayāpīḍu, zápasníky Muṣṭiku a Cāṇūru, Kaṁsu a ostatní démony, a také jak Kṛṣṇa přivedl zpĕt mrtvého syna svého duchovního mistra Sāndīpaniho Muniho.

Verš

mathurāyāṁ nivasatā
yadu-cakrasya yat priyam
kṛtam uddhava-rāmābhyāṁ
yutena hariṇā dvijāḥ

Synonyma

mathurāyām — v Mathuře; nivasatā — Jím, který sídlil; yadu-cakrasya — pro okruh Yaduovců; yat — kterých; priyam — potĕšení; kṛtam — konal; uddhava-rāmābhyām — s Uddhavou a Balarāmou; yutena — společnĕ; hariṇā — Pánem Harim; dvijāḥ — ó brāhmaṇové.

Překlad

Ó brāhmaṇové, toto písmo dále vypráví o tom, jak Pán Hari bĕhem svého pobytu v Mathuře ve společnosti Uddhavy a Balarāmy provádĕl zábavy pro potĕšení Yaduovské dynastie.

Verš

jarāsandha-samānīta-
sainyasya bahuśo vadhaḥ
ghātanaṁ yavanendrasya
kuśasthalyā niveśanam

Synonyma

jarāsandha — králem Jarāsandhou; samānīta — shromáždĕné; sainyasya — armády; bahuśaḥ — mnohokrát; vadhaḥ — zničení; ghātanam — zabití; yavana-indrasya — barbarského krále; kuśasthalyāḥ — Dvāraky; niveśanam — založení.

Překlad

Popsáno je také zničení mnoha armád, které přivedl Jarāsandha, zabití barbarského krále Kālayavany a založení mĕsta Dvāraky.

Verš

ādānaṁ pārijātasya
sudharmāyāḥ surālayāt
rukmiṇyā haraṇaṁ yuddhe
pramathya dviṣato hareḥ

Synonyma

ādānam — získání; pārijātasyapārijātového stromu; sudharmāyāḥ — snĕmovny Sudharmā; sura-ālayāt — ze sídla polobohů; rukmiṇyāḥ — Rukmiṇī; haraṇam — únos; yuddhe — v bitvĕ; pramathya — porážka; dviṣataḥ — Jeho soků; hareḥ — Pánem Harim.

Překlad

Toto dílo také popisuje, jak Pán Kṛṣṇa přinesl z nebes pārijātový strom a snĕmovnu Sudharmā a jak při únosu Rukmiṇī porazil v bitvĕ všechny své soky.

Verš

harasya jṛmbhaṇaṁ yuddhe
bāṇasya bhuja-kṛntanam
prāgjyotiṣa-patiṁ hatvā
kanyānāṁ haraṇaṁ ca yat

Synonyma

harasya — Pána Śivy; jṛmbhaṇam — nucené zívání; yuddhe — v bitvĕ; bāṇasya — Bāṇy; bhuja — paží; kṛntanam — usekání; prāgjyotiṣa-patim — vládce mĕsta Prāgjyotiṣi; hatvā — zabití; kanyānām — svobodných panen; haraṇam — únos; ca — a; yat — kterých.

Překlad

Vypráví také o bitvĕ Pána Kṛṣṇy s Bāṇāsurou, bĕhem níž porazil Pána Śivu tím, že mu způsobil zívání, jak Pán usekal Bāṇāsurovy paže a zabil vládce Prāgjyotiṣapuru a pak osvobodil mladé princezny, které byly v tomto mĕstĕ vĕznĕny.

Verš

caidya-pauṇḍraka-śālvānāṁ
dantavakrasya durmateḥ
śambaro dvividaḥ pīṭho
muraḥ pañcajanādayaḥ
māhātmyaṁ ca vadhas teṣāṁ
vārāṇasyāś ca dāhanam
bhārāvataraṇaṁ bhūmer
nimittī-kṛtya pāṇḍavān

Synonyma

caidya — krále Cedi, Śiśupāly; pauṇḍraka — Pauṇḍraky; śālvānām — a Śālvy; dantavakrasya — Dantavakry; durmateḥ — pošetilých; śambaraḥ dvividaḥ pīṭhaḥ — démonů Śambary, Dvividy a Pīṭhy; muraḥ pañcajana-ādayaḥ — Mury, Pañcajany a dalších; māhātmyam — moc; ca — a; vadhaḥ — smrt; teṣām — tĕchto; vārāṇasyāḥ — svatého mĕsta Vārāṇasī; ca — a; dāhanam — vypálení; bhāra — břímĕ; avataraṇam — ulehčení; bhūmeḥ — zemĕ; nimittī-kṛtya — když učinil zdánlivou příčinou; pāṇḍavān — Pāṇḍuovy syny.

Překlad

Jsou zde popisy moci a smrti krále z Cedi, Pauṇḍraky, Śālvy, pošetilého Dantavakry, Śambary, Dvividy, Pīṭhy, Mury, Pañcajany a dalších démonů a vypálení Vārāṇasī. Bhāgavatam také vypráví, jak Kṛṣṇa ulehčil břímĕ zemĕ tím, že zapojil Pāṇḍuovce do bitvy na Kurukṣetře.

Verš

vipra-śāpāpadeśena
saṁhāraḥ sva-kulasya ca
uddhavasya ca saṁvādo
vasudevasya cādbhutaḥ
yatrātma-vidyā hy akhilā
proktā dharma-vinirṇayaḥ
tato martya-parityāga
ātma-yogānubhāvataḥ

Synonyma

vipra-śāpa — kletby brāhmaṇů; apadeśena — pod záminkou; saṁhāraḥ — odstranĕní; sva-kulasya — své vlastní rodiny; ca — a; uddhavasya — s Uddhavou; ca — a; saṁvādaḥ — rozhovor; vasudevasya — Vasudevův (s Nāradou); ca — a; adbhutaḥ — úžasný; yatra — ve kterém; ātma-vidyā — vĕda o vlastním já; hi — vskutku; akhilā — zcela; proktā — byla vyslovena; dharma-vinirṇayaḥ — definování náboženských zásad; tataḥ — poté; martya — svĕta smrtelníků; parityāgaḥ — vzdání se; ātma-yoga — vlastní mystické síly; anubhāvataḥ — použitím.

Překlad

Bhāgavatam vypráví také o tom, jak Pán odstranil svou vlastní dynastii pod záminkou kletby brāhmaṇů, Vasudevův rozhovor s Nāradou, neobyčejný rozhovor mezi Uddhavou a Kṛṣṇou, který dopodrobna odhaluje vĕdu o vlastním já a vysvĕtluje náboženské zásady lidské společnosti a potom líčí, jak se Pán Kṛṣṇa pomocí své vlastní mystické síly vzdal tohoto svĕta smrtelníků.

Verš

yuga-lakṣaṇa-vṛttiś ca
kalau nṝṇām upaplavaḥ
catur-vidhaś ca pralaya
utpattis tri-vidhā tathā

Synonyma

yuga — různých vĕků; lakṣaṇa — vlastnosti; vṛttiḥ — a související činnosti; ca — také; kalau — v současném vĕku Kali; nṝṇām — lidí; upaplavaḥ — naprostý zmatek; catuḥ-vidhaḥ — čtyř druhů; ca — a; pralayaḥ — proces zničení; utpattiḥ — stvoření; tri-vidhā — tří druhů; tathā — a.

Překlad

Toto dílo líčí i vlastnosti a chování lidí v různých vĕcích, zmatek, který zažívají ve vĕku Kali, čtyři druhy zničení a tři druhy stvoření.

Verš

deha-tyāgaś ca rājarṣer
viṣṇu-rātasya dhīmataḥ
śākhā-praṇayanam ṛṣer
mārkaṇḍeyasya sat-kathā
mahā-puruṣa-vinyāsaḥ
sūryasya jagad-ātmanaḥ

Synonyma

deha-tyāgaḥ — opuštĕní tĕla; ca — a; rāja-ṛṣeḥ — svatým králem; viṣṇu-rātasya — Parīkṣitem; dhī-mataḥ — inteligentním; śākhā — odvĕtví Véd; praṇayanam — rozšíření; ṛṣeḥ — od velkého mudrce Vyāsadevy; mārkaṇḍeyasya — Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho; sat-kathā — zbožný příbĕh; mahā-puruṣa — Pánovy vesmírné podoby; vinyāsaḥ — podrobné struktury; sūryasya — slunce; jagat-ātmanaḥ — které je duší vesmíru.

Překlad

Je tam také vyprávĕní o odchodu moudrého a svatého krále Viṣṇurāty [Parīkṣita], vysvĕtlení toho, jak Śrīla Vyāsadeva rozšířil jednotlivá odvĕtví Véd, zbožný příbĕh Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho a popis podrobné struktury vesmírné podoby Pána a Jeho podoby jako slunce, duše vesmíru.

Verš

iti coktaṁ dvija-śreṣṭhā
yat pṛṣṭo ’ham ihāsmi vaḥ
līlāvatāra-karmāṇi
kīrtitānīha sarvaśaḥ

Synonyma

iti — tak; ca — a; uktam — vyložil; dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z brāhmaṇů; yat — na co; pṛṣṭaḥ — tázán; aham — já; iha — zde; asmi — byl jsem; vaḥ — vámi; līlā-avatāra — božských zjevení Nejvyššího Pána určených k Jeho požitku; karmāṇi — činnosti; kīrtitāni — byly oslavovány; iha — v tomto písmu; sarvaśaḥ — zcela.

Překlad

Takto jsem zde, ó nejlepší z brāhmaṇů, vyložil to, na co jste se mĕ ptali. Toto písmo dopodrobna oslavuje činnosti Pánových inkarnací určených k zábavám.

Verš

patitaḥ skhalitaś cārtaḥ
kṣuttvā vā vivaśo gṛṇan
haraye nama ity uccair
mucyate sarva-pātakāt

Synonyma

patitaḥ — když padá; skhalitaḥ — když zakopne; ca — a; ārtaḥ — když cítí bolest; kṣuttvā — když kýchne; — nebo; vivaśaḥ — bezdĕčnĕ; gṛṇan — pronese; haraye namaḥ — „poklony Pánu Harimu“; iti — tak; uccaiḥ — hlasitĕ; mucyate — je zbaven; sarva-pātakāt — všech následků hříchů.

Překlad

Pokud nĕkdo bezdĕčnĕ nahlas vykřikne „Klaním se Pánu Harimu!“, když padá, zakopne, cítí bolest či kýchne, bude zbaven všech následků za své hříchy.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvĕtluje, že Pán Śrī Caitanya na dvoře Śrīvāsy Ṭhākura neustále hlasitĕ zpívá píseň haraye namaḥ kṛṣṇa a že nás ten samý Pán Caitanya zbaví našich materialistických požitkářských sklonů, když budeme také nahlas opĕvovat slávu Nejvyššího Pána Hariho.

Verš

saṅkīrtyamāno bhagavān anantaḥ
śrutānubhāvo vyasanaṁ hi puṁsām
praviśya cittaṁ vidhunoty aśeṣaṁ
yathā tamo ’rko ’bhram ivāti-vātaḥ

Synonyma

saṅkīrtyamānaḥ — správnĕ oslavován; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; anantaḥ — neomezený; śruta — poslouchat o; anubhāvaḥ — Jeho moci; vyasanam — utrpení; hi — vskutku; puṁsām — osob; praviśya — vstoupí; cittam — do srdce; vidhunoti — očistí; aśeṣam — zcela; yathā — jako; tamaḥ — temnotu; arkaḥ — slunce; abhram — mraky; iva — jako; ati-vātaḥ — silný vítr.

Překlad

Když lidé správnĕ oslavují Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, nebo jednoduše naslouchají o Jeho moci, Pán osobnĕ vstoupí do jejich srdcí a odstraní sebemenší stopu neštĕstí, tak jako slunce odstraňuje temnotu nebo mocný vítr rozhání mraky.

Význam

Nĕkoho příklad slunce odstraňujícího temnotu nemusí uspokojit, protože tma v jeskyni není nĕkdy sluncem odstranĕna. Je proto uveden příklad silného vĕtru, který rozhání příkrov mraků. Zde je důraznĕ uvedeno, že Nejvyšší Pán odstraní ze srdce oddaného temnotu hmotného klamu.

Verš

mṛṣā giras tā hy asatīr asat-kathā
na kathyate yad bhagavān adhokṣajaḥ
tad eva satyaṁ tad u haiva maṅgalaṁ
tad eva puṇyaṁ bhagavad-guṇodayam

Synonyma

mṛṣāḥ — falešná; giraḥ — slova; tāḥ — ta; hi — vskutku; asatīḥ — nepravdivá; asat-kathāḥ — zbytečné diskuse o tom, co není vĕčné; na kathyate — nehovoří se o; yat — kde; bhagavān — Osobnosti Božství; adhokṣajaḥ — transcendentálním Pánu; tat — taková; eva — pouze; satyam — pravdivá; tat — tato; u ha — vskutku; eva — pouze; maṅgalam — příznivá; tat — ta; eva — pouze; puṇyam — zbožných; bhagavat-guṇa — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti; udayam — vyjevují.

Překlad

Slova, která nepopisují transcendentální osobnost Božství, ale pojednávají o dočasných tématech, jsou falešná a zbytečná. Pravdivá, příznivá a zbožná jsou ve skutečnosti pouze slova, která vyjevují transcendentální vlastnosti Nejvyššího Pána.

Význam

Všechna materialistická literatura a rozhovory v testu času dříve či pozdĕji nutnĕ neuspĕjí. Transcendentální popisy Nejvyššího Pána nás však naopak mohou zbavit pout klamu a znovu nás ustanovit v našem vĕčném postavení milujících služebníků Pána. Lidé na úrovni zvířat mohou oslavování Absolutní Pravdy kritizovat, ale civilizovaní lidé by mĕli s nadšením šířit transcendentální slávu Pána.

Verš

tad eva ramyaṁ ruciraṁ navaṁ navaṁ
tad eva śaśvan manaso mahotsavam
tad eva śokārṇava-śoṣaṇaṁ nṛṇāṁ
yad uttamaḥśloka-yaśo ’nugīyate

Synonyma

tat — ta; eva — vskutku; ramyam — přitažlivá; ruciram — chutná; navam navam — stále nová; tat — ta; eva — vskutku; śaśvat — neustále; manasaḥ — pro mysl; mahā-utsavam — velká slavnost; tat — taková; eva — vskutku; śoka-arṇava — oceán utrpení; śoṣaṇam — to, co vysouší; nṛṇām — pro všechny lidi; yat — v čem; uttamaḥśloka — dokonale slavné Nejvyšší Osobnosti Božství; yaśaḥ — sláva; anugīyate — je opĕvována.

Překlad

Slova popisující slávu dokonale slavné Osobnosti Božství jsou přitažlivá, chutná a vždy svĕží. Tato slova jsou ve skutečnosti pro mysl trvalou slavností a vysoušejí oceán utrpení.

Verš

na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo
jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit
tad dhvāṅkṣa-tīrthaṁ na tu haṁsa-sevitaṁ
yatrācyutas tatra hi sādhavo ’malāḥ

Synonyma

na — ne; yat — která; vacaḥ — slova; citra-padam — ozdobná slova; hareḥ — Pánovu; yaśaḥ — slávu; jagat — vesmír; pavitram — posvĕcující; pragṛṇīta — popisují; karhicit — nikdy; tat — taková; dhvāṅkṣa — vran; tīrtham — poutní místo; na — ne; tu — naopak; haṁsa — svatými osobami vlastnícími poznání; sevitam — obsluhován; yatra — jimi; acyutaḥ — Pán Acyuta (je popisován); tatra — tam; hi — pouze; sādhavaḥ — svĕtci; amalāḥ — čistými.

Překlad

Slova, která nepopisují slávu Pána, jenž je sám schopen posvĕtit atmosféru celého vesmíru, jsou považována za poutní místo vran a ti, kdo mají transcendentální poznání, je nikdy nepoužívají. Čistí a svatí oddaní se zajímají pouze o témata oslavující neomylného Nejvyššího Pána.

Verš

tad vāg-visargo janatāgha-samplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo ’ṅkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

Synonyma

tat — ta; vāk — slova; visargaḥ — stvoření; janatā — obyčejných lidí; agha — hříchů; samplavaḥ — revoluci; yasmin — ve kterých; prati-ślokam — každý verš; abaddhavati — je nesprávnĕ sestaven; api — i když; nāmāni — transcendentální jména, atd.; anantasya — neomezeného Pána; yaśaḥ — slávu; aṅkitāni — popisují; yat — která; śṛṇvanti — poslouchají; gāyanti — zpívají; gṛṇanti — přijímají; sādhavaḥ — ti, kdo jsou očištĕní a poctiví.

Překlad

Naopak literatura, která je plná popisů transcendentální slávy jména, vĕhlasu, podob, zábav a tak dále neomezeného Nejvyššího Pána, je zcela jiný výtvor, plný transcendentálních slov určených k vytvoření revoluce v bezbožných životech svedené civilizace tohoto svĕta. Tuto transcendentální literaturu poslouchají, opĕvují a přijímají očištĕní a zcela poctiví lidé, i když je nedokonale sestavena.

Verš

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na hy arpitaṁ karma yad apy anuttamam

Synonyma

naiṣkarmyam — seberealizace prostá následků ploduchtivé práce; api — i když; acyuta — neomylného Pána; bhāva — pojetí; varjitam — prosté; na — ne; śobhate — vypadá dobře; jñānam — transcendentální poznání; alam — ve skutečnosti; nirañjanam — bez označení; kutaḥ — kde je; punaḥ — znovu; śaśvat — vždy; abhadram — nevhodná; īśvare — Pánovi; na — ne; hi — vskutku; arpitam — obĕtována; karma — plodonosná práce; yat — která je; api — dokonce; anuttamam — nepřekonaná.

Překlad

Poznání o seberealizaci které nezahrnuje pojetí Neomylného [Boha] nevypadá dobře, i když je prosté všeho hmotného. Jaký potom mají smysl i ty nejlépe vykonané plodonosné činnosti, které jsou svojí povahou strastiplné a od samého začátku pomíjivé, pokud nejsou použity pro oddanou službu Pánu?

Význam

Tento a předchozí dva verše se v trochu jiné podobĕ nacházejí v prvním zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.10–12). Tyto překlady jsou založeny na překladech Śrīly Prabhupādy.

Verš

yaśaḥ-śriyām eva pariśramaḥ paro
varṇāśramācāra-tapaḥ-śrutādiṣu
avismṛtiḥ śrīdhara-pāda-padmayor
guṇānuvāda-śravaṇādarādibhiḥ

Synonyma

yaśaḥ — ve slávĕ; śrīyām — a majestátu; eva — pouze; pariśramaḥ — námaha; paraḥ — velká; varṇa-āśrama-ācāra — svým konáním povinností ve varṇāśramském systému; tapaḥ — askeze; śruta — naslouchání posvátným písmům; ādiṣu — a tak dále; avismṛtiḥ — vzpomínání; śrīdhara — udržovatele bohynĕ štĕstí; pāda-padmayoḥ — na lotosové noohy; guṇa-anuvāda — oslavováním vlastností; śravaṇa — nasloucháním; ādara — uctivým; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

Velké úsilí, které človĕk podstupuje při konání obyčejných společenských a náboženských povinností varṇāśramského systému, při provádĕní askeze a naslouchání Védám vrcholí pouze dosažením svĕtské slávy a majestátu. Uctivým a pozorným nasloucháním přednášek o transcendentálních vlastnostech Nejvyššího Pána, manžela bohynĕ štĕstí, však lze vzpomínat na Jeho lotosové nohy.

Verš

avismṛtiḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ
kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṁ tanoti
sattvasya śuddhiṁ paramātma-bhaktiṁ
jñānaṁ ca vijñāna-virāga-yuktam

Synonyma

avismṛtiḥ — vzpomínání; kṛṣṇa-pada-aravindayoḥ — na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy; kṣiṇoti — ničí; abhadrāṇi — vše nepříznivé; ca — a; śam — štĕstí; tanoti — zvĕtšuje; sattvasya — srdce; śuddhim — očištĕní; parama-ātma — Nejvyšší Duši; bhaktim — oddanost; jñānam — poznání; ca — a; vijñāna — přímou realizací; virāga — a odpoutaností; yuktam — obdařené.

Překlad

Vzpomínání na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy ničí vše nepříznivé a udĕluje to nejvĕtší štĕstí. Očišťuje srdce a udílí oddanost Nejvyšší Duši, spolu s poznáním obohaceným o realizaci a odpoutanost.

Verš

yūyaṁ dvijāgryā bata bhūri-bhāgā
yac chaśvad ātmany akhilātma-bhūtam
nārāyaṇaṁ devam adevam īśam
ajasra-bhāvā bhajatāviveśya

Synonyma

yūyam — vy všichni; dvija-agryāḥ — ó nejpřednĕjší z brāhmaṇů; bata — vskutku; bhūri-bhāgāḥ — výjimečnĕ požehnaní; yat — protože; śaśvat — neustále; ātmani — do vašich srdcí; akhila — všech; ātma-bhūtam — který je svrchovaná Duše; nārāyaṇam — Pán Nārāyaṇa; devam — Osobnost Božství; adevam — nad nímž není žádný jiný bůh; īśam — nejvyšší vládce; ajasra — nepřerušenĕ; bhāvāḥ — s láskou; bhajata — mĕli byste uctívat; āviveśya — umístili jste Ho.

Překlad

Ó nejpřednĕjší z brāhmaṇů, jste všichni výjimečnĕ požehnaní, protože jste již do svých srdcí umístili Pána Śrī Nārāyaṇa – Osobnost Božství, nejvyššího vládce a svrchovanou Duši veškeré existence – nad nímž není žádný jiný bůh. Vlastníte neochvĕjnou lásku k Nĕmu, a proto vás žádám, abyste Ho uctívali.

Verš

ahaṁ ca saṁsmārita ātma-tattvaṁ
śrutaṁ purā me paramarṣi-vaktrāt
prāyopaveśe nṛpateḥ parīkṣitaḥ
sadasy ṛṣīṇāṁ mahatāṁ ca śṛṇvatām

Synonyma

aham — já; ca — také; saṁsmāritaḥ — připomnĕl jsem si; ātma-tattvam — vĕdu o Nadduši; śrutam — vyslechnutou; purā — předtím; me — mnou; parama-ṛṣi — nejvĕtšího z mudrců, Śukadevy; vaktrāt — z úst; prāya-upaveśe — bĕhem půstu do smrti; nṛpateḥ — krále; parīkṣitaḥ — Parīkṣita; sadasi — ve shromáždĕní; ṛṣīṇām — mudrců; mahatām — velkých; ca — a; śṛṇvatām — když poslouchali.

Překlad

Tuto vĕdu o Bohu jsem předtím slyšel od velkého mudrce Śukadevy Gosvāmīho a nyní jsem si ji také připomnĕl. Byl jsem přítomen ve shromáždĕní velkých mudrců, kteří mu naslouchali, když hovořil ke králi Parīkṣitovi postícímu se do smrti.

Verš

etad vaḥ kathitaṁ viprāḥ
kathanīyoru-karmaṇaḥ
māhātmyaṁ vāsudevasya
sarvāśubha-vināśanam

Synonyma

etat — toto; vaḥ — vám; kathitam — vyprávĕl jsem; viprāḥ — ó brāhmaṇové; kathanīya — o Nĕm, který je nanejvýš hoden toho, aby byl popisován; uru-karmaṇaḥ — a jehož činnosti jsou nesmírnĕ vznešené; māhātmyam — slávu; vāsudevasya — Pána Vāsudevy; sarva-aśubha — vše nepříznivé; vināśanam — jež zcela ničí.

Překlad

Ó brāhmaṇové, popsal jsem vám tímto slávu Nejvyššího Pána Vāsudevy, jehož neobyčejné činnosti jsou nanejvýš hodné oslavování. Toto vyprávĕní ničí vše nepříznivé.

Verš

ya etat śrāvayen nityaṁ
yāma-kṣaṇam ananya-dhīḥ
ślokam ekaṁ tad-ardhaṁ vā
pādaṁ pādārdham eva vā
śraddhāvān yo ’nuśṛṇuyāt
punāty ātmānam eva saḥ

Synonyma

yaḥ — kdo; etat — toto; śrāvayet — umožní vyslechnout ostatním; nityam — neustále; yāma-kṣaṇam — každou hodinu a minutu; ananya-dhīḥ — s neochvĕjnou pozorností; ślokam — verš; ekam — jeden; tat-ardham — jeho polovinu; — nebo; pādam — řádek; pāda-ardham — půl řádku; eva — vskutku; — nebo; śraddhā-vān — s vírou; yaḥ — kdo; anuśṛṇuyāt — vyslechne ze správného zdroje; punāti — očistí; ātmānam — samotné své já; eva — vskutku; saḥ — on.

Překlad

Ten, kdo toto písmo v každém okamžiku každé hodiny s neochvĕjnou pozorností přednáší, a také ten, kdo s vírou vyslechne dokonce jen jeden verš, půl verše, jeden či dokonce jen půl řádku, zajisté očistí své vlastní já.

Verš

dvādaśyām ekādaśyāṁ vā
śṛṇvann āyuṣyavān bhavet
paṭhaty anaśnan prayataḥ
pūto bhavati pātakāt

Synonyma

dvādaśyām — ve dvanáctý den každé poloviny mĕsíce; ekādaśyām — v příznivý jedenáctý den; — nebo; śṛṇvan — vyslechne; āyuṣya-vān — vlastníkem dlouhého života; bhavet — stane se; paṭhati — když recituje; anaśnan — zatímco drží půst; prayataḥ — s pečlivou pozorností; pūtaḥ — očištĕn; bhavati — bude; pātakāt — od následků hříchů.

Překlad

Ten, kdo poslouchá Bhāgavatam na Ekādaśī nebo Dvādaśī, má zaručen dlouhý život a kdo jej s pečlivou pozorností recituje, když drží půst, je očištĕn ode všech následků hříchů.

Verš

puṣkare mathurāyāṁ ca
dvāravatyāṁ yatātmavān
upoṣya saṁhitām etāṁ
paṭhitvā mucyate bhayāt

Synonyma

puṣkare — na svatém místĕ Puṣkara; mathurāyām — v Mathuře; ca — a; dvāravatyām — ve Dvārace; yata-ātma-vān — sebeovládnutý; upoṣya — půst; saṁhitām — písmo; etām — toto; paṭhitvā — recitující; mucyate — je zbaven; bhayāt — strachu.

Překlad

Ten, kdo ovládá svou mysl, drží půst na svatých místech Puṣkara, Mathurā nebo Dvārakā a studuje toto písmo, bude zbaven veškerého strachu.

Verš

devatā munayaḥ siddhāḥ
pitaro manavo nṛpāḥ
yacchanti kāmān gṛṇataḥ
śṛṇvato yasya kīrtanāt

Synonyma

devatāḥ — polobozi; munayaḥ — mudrci; siddhāḥ — dokonalí jogí; pitaraḥ — předkové; manavaḥ — praotcové lidstva; nṛpaḥ — králové zemĕ; yacchanti — udĕlí; kāmān — tužeb; gṛṇataḥ — tomu, kdo pronáší; śṛṇvataḥ — nebo tomu, kdo naslouchá; yasya — toho; kīrtanāt — protože oslavuje.

Překlad

Tomu, kdo tuto Purāṇu oslavuje pronášením či nasloucháním, udĕlí polobozi, mudrci, Siddhové, Pitové, Manuové a králové zemĕ vše, po čem touží.

Verš

ṛco yajūṁṣi sāmāni
dvijo ’dhītyānuvindate
madhu-kulyā ghṛta-kulyāḥ
payaḥ-kulyāś ca tat phalam

Synonyma

ṛcaḥmantry Ṛg Vedy; yajūṁṣiYajur Vedy; sāmāni — a Sāma Vedy; dvijaḥbrāhmaṇa; adhītya — studující; anuvindate — získá; madhu-kulyāḥ — řeky medu; ghṛta-kulyāḥ — řeky ghí; payaḥ-kulyāḥ — řeky mléka; ca — a; tat — to; phalam — plod.

Překlad

Studiem tohoto Bhāgavatamu získá brāhmaṇa stejné řeky medu, ghí a mléka, jichž si užívá studiem hymnů Ṛg, Yajur a Sāma Védy.

Verš

purāṇa-saṁhitām etām
adhītya prayato dvijaḥ
proktaṁ bhagavatā yat tu
tat padaṁ paramaṁ vrajet

Synonyma

purāṇa-saṁhitām — souhrnnou studii všech Purāṇ; etām — tuto; adhītya — studující; prayataḥ — pečlivĕ; dvijaḥbrāhmaṇa; proktam — popsané; bhagavatā — Osobností Božství; yat — jenž; tu — vskutku; tat — toto; padam — postavení; paramam — nejvyšší; vrajet — dosáhne.

Překlad

Brāhmaṇa, který tuto souhrnnou studii všech Purāṇ pečlivĕ studuje, dosáhne nejvyššího cíle, který zde osobnĕ popsal samotný Nejvyšší Pán.

Verš

vipro ’dhītyāpnuyāt prajñāṁ
rājanyodadhi-mekhalām
vaiśyo nidhi-patitvaṁ ca
śūdraḥ śudhyeta pātakāt

Synonyma

vipraḥbrāhmaṇa; adhītya — studující; āpnuyāt — získá; prajñām — inteligenci v oddané službĕ; rājanya — král; udadhi-mekhalām — (zemi) obklopenou moři; vaiśyaḥ — podnikatel; nidhi — nad majetkem; patitvam — vládu; ca — a; śūdraḥ — dĕlník; śudhyeta — bude očištĕn; pātakāt — od následků za hříchy.

Překlad

Brāhmaṇa, který studuje Śrīmad-Bhāgavatam, získá pevnou inteligenci v oddané službĕ, král, který jej studuje, získá vládu nad zemí, vaiśya získá velký majetek a śūdra je zbaven následků hříchů.

Verš

kali-mala-saṁhati-kālano ’khileśo
harir itaratra na gīyate hy abhīkṣṇam
iha tu punar bhagavān aśeṣa-mūrtiḥ
paripaṭhito ’nu-padaṁ kathā-prasaṅgaiḥ

Synonyma

kali — vĕku hádek; mala-saṁhati — veškerého znečištĕní; kālanaḥ — ničitel; akhila-īśaḥ — svrchovaný vládce všech bytostí; hariḥ — Pán Hari; itaratra — jinde; na gīyate — není popsán; hi — vskutku; abhīkṣṇam — neustále; iha — zde; tu — však; punaḥ — na druhé stranĕ; bhagavān — Osobnost Božství; aśeṣa-mūrtiḥ — expandující se v neomezeném množství osobních podob; paripaṭhitaḥ — je ve vyprávĕní otevřenĕ popsán; anu-padam — v každém verši; kathā-prasaṅgaiḥ — pod záminkou příbĕhů.

Překlad

I když Pán Hari, nejvyšší vládce všech bytostí, ničí nahromadĕné hříchy vĕku Kali, jiná písma Jej nepřetržitĕ neopĕvují. Tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je však rozsáhle a neustále popisován v různých příbĕzích tohoto Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

tam aham ajam anantam ātma-tattvaṁ
jagad-udaya-sthiti-saṁyamātma-śaktim
dyu-patibhir aja-śakra-śaṅkarādyair
duravasita-stavam acyutaṁ nato ’smi

Synonyma

tam — Jemu; aham — já; ajam — nezrozené; anantam — neomezené; ātma-tattvam — původní Nadduši; jagat — hmotného vesmíru; udaya — stvoření; sthiti — udržování; saṁyama — a zničení; ātma-śaktim — jehož osobními energiemi; dyu-patibhiḥ — pro vládce nebes; aja-śakra-śaṅkara-ādyaiḥ — v čele s Brahmou, Indrou a Śivou; duravasita — nepochopitelná; stavam — jehož chvála; acyutam — neomylného Nejvyššího Pána; nataḥ — klaním se; asmi — já.

Překlad

Klaním se této nezrozené a nekonečné Nejvyšší Duši, jejíž osobní energie zapříčiňují stvoření, udržování a zničení hmotného vesmíru. Dokonce i Brahmā, Indra, Śaṅkara a ostatní vládci nebeských planet si nedovedou představit slávu této neomylné Osobnosti Božství.

Verš

upacita-nava-śaktibhiḥ sva ātmany
uparacita-sthira-jaṅgamālayāya
bhagavata upalabdhi-mātra-dhamne
sura-ṛṣabhāya namaḥ sanātanāya

Synonyma

upacita — plnĕ rozvinul; nava-śaktibhiḥ — svými devíti energiemi (prakṛti, puruṣa, mahat, falešné ego a pĕt jemných podob vnímání); sve ātmani — v sobĕ; uparacita — zařídil v blízkosti; sthira jaṅgama — pohyblivých i nehybných živých bytostí; ālayāya — sídlo; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; upalabhdhi-mātra — čisté vĕdomí; dhāmne — jehož projev; sura — božstev; ṛṣabhāya — hlavní; namaḥ — mé poklony; sanātanāya — vĕčnému Pánu.

Překlad

Klaním se Nejvyšší Osobnosti Božství, vĕčnému Pánu a vůdci všech ostatních božstev, který v sobĕ rozvinutím svých devíti energií stvořil sídlo všech pohyblivých i nehybných živých bytostí a vždy spočívá v čistém transcendentálním vĕdomí.

Verš

sva-sukha-nibhṛta-cetās tad-vyudastānya-bhāvo
’py ajita-rucira-līlākṛṣṭa-sāras tadīyam
vyatanuta kṛpayā yas tattva-dīpaṁ purāṇaṁ
tam akhila-vṛjina-ghnaṁ vyāsa-sūnuṁ nato ’smi

Synonyma

sva-sukha — ve štĕstí vlastního já; nibhṛta — osamĕlé; cetāḥ — jehož vĕdomí; tat — z toho důvodu; vyudasta — vzdal se; anya-bhāvaḥ — všech ostatních druhů vĕdomí; api — i když; ajita — Śrī Kṛṣṇy, nepřemožitelného Pána; rucira — potĕšením; līlā — zábavami; ākṛṣṭa — přitahováno; sāraḥ — jeho srdce; tadīyam — obsahující Pánovy činnosti; vyatanuta — rozšířil, projevil; kṛpayā — milostivĕ; yaḥ — který; tattva-dīpam — jasné svĕtlo Absolutní Pravdy; purāṇam — tato Purāṇa (Śrīmad-Bhāgavatam); tam — Jemu; akhila-vṛjina-ghnam — přemáhajícímu vše nepříznivé; vyāsa-sūnum — synovi Vyāsadevy; nataḥ asmi — klaním se.

Překlad

S úctou se klaním svému duchovnímu mistrovi, synovi Vyāsadevy, Śukadevovi Gosvāmīmu. Je to on, kdo přemáhá vše nepříznivé v tomto vesmíru. I když byl na počátku pohroužen ve štĕstí realizace Brahmanu a žil na osamĕlém místĕ, oproštĕn ode všech ostatních druhů vĕdomí, začal být přitahovám příjemnými a nanejvýš melodickými zábavami Pána Śrī Kṛṣṇy. Milostivĕ proto pronesl tuto svrchovanou Purāṇu, Śrīmad-Bhāgavatam, jasné svĕtlo Absolutní Pravdy popisující činnosti Pána.

Význam

Bez uctivých poklon Śukadevovi Gosvāmīmu a dalším velkým ācāryům v jeho posloupnosti není možné získat výsadu proniknutí do hlubokého transcendentálního významu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke dvanácté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Shrnutí témat Śrīmad-Bhāgavatamu.“