Skip to main content

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Souhrnný popis Mahāpuruṣi

V souvislosti s uctíváním tato kapitola popisuje Mahāpuruṣu a různé expanze slunce v každém mĕsíci. Śrī Sūta Śaunakovi Ṛṣimu nejdříve vysvĕtluje hmotné objekty, skrze které lze porozumĕt hlavním končetinám, druhotným končetinám, zbraním a oblečení Pána Śrī Hariho. Poté nastiňuje proces praktické služby, kterým může smrtelná duše dosáhnout nesmrtelnosti. Śaunaka projevuje další zájem dozvĕdĕt se o expanzi Pána Hariho v podobĕ boha slunce a Sūta odpovídá, že se Pán Śrī Hari – vnitřní vládce vesmíru a jeho původní stvořitel – projevuje v podobĕ poloboha slunce. Mudrci tohoto slunečního boha popisují v mnoha rysech podle jeho různých hmotných označení. Pro udržování vesmíru Nejvyšší Pán projevuje svou energii času jako slunce a s dvanácti skupinami společníků putuje dvanácti mĕsíci počínaje mĕsícem Caitra. Ten, kdo vzpomíná na majestát Osobnosti Božství Śrī Hariho v podobĕ slunce, bude zbaven následků za své hříchy.

Verš

śrī-śaunaka uvāca
athemam arthaṁ pṛcchāmo
bhavantaṁ bahu-vittamam
samasta-tantra-rāddhānte
bhavān bhāgavata tattva-vit

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka řekl; atha — nyní; imam — toto; artham — téma; pṛcchāmaḥ — ptáme se na; bhavantam — tebe; bahu-vit-tamam — vlastníka toho nejširšího poznání; samasta — všech; tantra — písem pojednávajících o praktických způsobech uctívání; rāddha-ante — konečných závĕrů; bhavān — ty; bhagavata — ó velký oddaný Nejvyššího Pána; tattva-vit — znalec podstatných skutečností.

Překlad

Śrī Śaunaka řekl: Ó Sūto, jsi nejlepším z učenců a velkým oddaným Nejvyššího Pána. Ptáme se tĕ proto nyní na konečný závĕr všech tantrických písem.

Verš

tāntrikāḥ paricaryāyāṁ
kevalasya śriyaḥ pateḥ
aṅgopāṅgāyudhākalpaṁ
kalpayanti yathā ca yaiḥ
tan no varṇaya bhadraṁ te
kriyā-yogaṁ bubhutsatām
yena kriyā-naipuṇena
martyo yāyād amartyatām

Synonyma

tāntrikāḥ — následovníci postupů uvedených v tantrických písmech; paricaryāyām — v pravidelném uctívání; kevalasya — jenž je čistou duší; śrīyaḥ — bohynĕ štĕstí; pateḥ — vládce; aṅga — Jeho končetiny, jako například nohy; upāṅga — Jeho druhotné končetiny, jako například společníky jako Garuḍa; āyudha — Jeho zbranĕ, jako například disk Sudarśana; ākalpam — a Jeho ozdoby jako drahokam Kaustubha; kalpayanti — vnímají; yathā — jak; ca — a; yaiḥ — skrze která (hmotná zastoupení); tat — toto; naḥ — nám; varṇaya — prosím vysvĕtli; bhadram — veškerá přízeň; te — tobĕ; kriyā-yogam — praktický způsob rozvoje; bubhutsatām — dychtíme se dozvĕdĕt; yena — jehož; kriyā — systematickým praktikováním; naipuṇena — zkušenost; martyaḥ — smrtelná bytost; yāyāt — může dosáhnout; amartyatām — nesmrtelnosti.

Překlad

Přejeme ti veškeré štĕstí! Prosím vysvĕtli nám, kteří se velmi dychtíme učit, postup kriyā-yogy vykonávaný usmĕrnĕným uctíváním transcendentálního Pána, manžela bohynĕ štĕstí. Vysvĕtli prosím také, jak Pánovi oddaní vnímají Jeho končetiny, společníky, zbranĕ a ozdoby zastoupené příslušnými hmotnými projevy. Správnĕ provádĕným uctíváním Nejvyššího Pána může smrtelník dosáhnout nesmrtelnosti.

Verš

sūta uvāca
namaskṛtya gurūn vakṣye
vibhūtīr vaiṣṇavīr api
yāḥ proktā veda-tantrābhyām
ācāryaiḥ padmajādibhiḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; namaskṛtya — klaním se; gurūn — duchovním mistrům; vakṣye — popíši; vibhūtīḥ — majestát; vaiṣṇavīḥ — patřící Pánu Viṣṇuovi; api — vskutku; yāḥ — který; proktāḥ — je popisován; veda-tantrābhyām — Védami a tantrami; ācāryaiḥ — standardními autoritami; padmaja-ādibhiḥ — počínaje Pánem Brahmou.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Pokloním se svým duchovním mistrům a zopakuji ti popis majestátu Pána Viṣṇua uvádĕný ve Védách a tantrách velkými autoritami počínaje z lotosu zrozeným Brahmou.

Verš

māyādyair navabhis tattvaiḥ
sa vikāra-mayo virāṭ
nirmito dṛśyate yatra
sa-citke bhuvana-trayam

Synonyma

māyā-ādyaiḥ — počínaje neprojeveným stavem přírody; navabhiḥ — s devíti; tattvaiḥ — prvky; saḥ — toto; vikāra-mayaḥ — obsahující i promĕny (jedenácti smyslů a pĕti hrubých složek); virāṭ — Pánova vesmírná podoba; nirmitaḥ — složena; dṛśyate — jsou vidĕt; yatra — v ní; sa-citke — vĕdomá; bhuvana-trayam — tři planetární soustavy.

Překlad

Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena vĕdomím, projevují se v ní tři planetární soustavy.

Význam

Devíti základními složkami stvoření jsou prakṛti, sūtra, mahat-tattva, falešné ego a pĕt druhů jemného vnímání. Jedenáct smyslů a pĕt hrubohmotných prvků jsou jejich promĕny.

Verš

etad vai pauruṣaṁ rūpaṁ
bhūḥ pādau dyauḥ śiro nabhaḥ
nābhiḥ sūryo ’kṣiṇī nāse
vāyuḥ karṇau diśaḥ prabhoḥ
prajāpatiḥ prajananam
apāno mṛtyur īśituḥ
tad-bāhavo loka-pālā
manaś candro bhruvau yamaḥ
lajjottaro ’dharo lobho
dantā jyotsnā smayo bhramaḥ
romāṇi bhūruhā bhūmno
meghāḥ puruṣa-mūrdhajāḥ

Synonyma

etat — toto; vai — vskutku; pauruṣam — Virāṭ-puruṣi; rūpam — podoba; bhūḥ — zemĕ; pādau — Jeho nohy; dyauḥ — nebesa; śiraḥ — Jeho hlava; nabhaḥ — obloha; nābhiḥ — Jeho pupek; sūryaḥ — slunce; akṣiṇī — Jeho oči; nāse — Jeho nosní dírky; vāyuḥ — vzduch; karṇau — Jeho uši; diśaḥ — svĕtové strany; prabhoḥ — Nejvyššího Pána; prajā-patiḥ — polobůh plození; prajananam — Jeho genitálie; apānaḥ — Jeho konečník; mṛtyuḥ — smrt; īśituḥ — absolutního vládce; tat-bāhavaḥ — Jeho mnoho paží; loka-pālāḥ — polobozi vládnoucí různým planetám; manaḥ — Jeho mysl; candraḥ — mĕsíc; bhruvau — Jeho obočí; yamaḥ — bůh smrti; lajjā — hanba; uttaraḥ — Jeho horní ret; adharaḥ — Jeho spodní ret; lobhaḥ — chamtivost; dantāḥ — Jeho zuby; jyotsnā — svĕtlo mĕsíce; smayaḥ — Jeho úsmĕv; bhramaḥ — zmatenost; romāṇi — chlupy na tĕle; bhū-ruhāḥ — stromy; bhūmnaḥ — všemocného Pána; meghāḥ — mraky; puruṣa — Virāṭ-puruṣi; mūrdha-jāḥ — vlasy.

Překlad

Toto je zastoupení Nejvyššího Pána jako vesmírné osoby, kde zemĕ je Jeho nohama, obloha pupkem, slunce očima, vítr nosními dírkami, polobůh plození genitáliemi, smrt konečníkem a mĕsíc Jeho myslí. Nebeské planety jsou Jeho hlavou, svĕtové strany ušima a polobozi ochraňující různé planety jsou Jeho mnohé paže. Bůh smrti je Jeho obočím, hanba spodní ret, chamtivost horní ret, zmatenost úsmĕv a mĕsíční svĕtlo zuby, zatímco stromy jsou chlupy všemocného Puruṣi a mraky Jeho vlasy.

Význam

Rozličné aspekty hmotného stvoření jako zemĕ, slunce a stromy jsou udržovány různými končetinami Pánova vesmírného tĕla a jsou s Ním proto totožné, jak je v tomto verši určeném k meditaci popsáno.

Verš

yāvān ayaṁ vai puruṣo
yāvatyā saṁsthayā mitaḥ
tāvān asāv api mahā-
puruṣo loka-saṁsthayā

Synonyma

yāvān — do jaké míry; ayam — toto; vai — vskutku; puruṣaḥ — obyčejná individuální osoba; yāvatyā — jakých dosahuje rozmĕrů; saṁsthayā — podle jejích končetin; mitaḥ — mĕřené; tāvān — do té míry; asau — On; api — také; mahā-puruṣaḥ — transcendentální osobnost; loka-saṁsthayā — podle postavení planetárních soustav.

Překlad

Velikost Mahāpuruṣi lze určit zmĕřením struktury planetárních soustav v Jeho vesmírné podobĕ, tak jako lze zjistit rozmĕry obyčejné osoby tohoto svĕta zmĕřením jejích končetin.

Verš

kaustubha-vyapadeśena
svātma-jyotir bibharty ajaḥ
tat-prabhā vyāpinī sākṣāt
śrīvatsam urasā vibhuḥ

Synonyma

kaustubha-vyapadeśena — představované drahokamem Kaustubha; sva-ātma — čisté duše, jīvy; jyotiḥ — duchovní záře; bibharti — nosí; ajaḥ — nezrozený Pán; tat-prabhā — záře tohoto drahokamu (Kaustubha); vyāpinī — šířící se; sākṣāt — přímo; śrīvatsam — znaku Śrīvatsa; urasā — na Jeho hrudi; vibhuḥ — všemocný.

Překlad

Všemocná a nezrozená Osobnost Božství na hrudi nosí drahokam Kaustubha zastupující čistou duši a znak Śrīvatsa, který je přímým projevem šířící se záře tohoto drahokamu.

Verš

sva-māyāṁ vana-mālākhyāṁ
nānā-guṇa-mayīṁ dadhat
vāsaś chando-mayaṁ pītaṁ
brahma-sūtraṁ tri-vṛt svaram
bibharti sāṅkhyaṁ yogaṁ ca
devo makara-kuṇḍale
mauliṁ padaṁ pārameṣṭhyaṁ
sarva-lokābhayaṅ-karam

Synonyma

sva-māyām — Jeho hmotná energie; vana-mālā-ākhyām — zastoupená Jeho kvĕtinovou girlandou; nānā-guṇa — různých kombinací kvalit hmotné přírody; mayīm — skládá se z; dadhat — nosí; vāsaḥ — šaty; chandaḥ-mayam — složené z védských mĕr veršů; pītam — žluté; brahma-sūtram — Jeho posvátná šňůra; tri-vṛt — trojitý; svaram — posvátný zvuk oṁkāra; bibharti — nosí; sāṅkhyam — proces sāṅkhyi; yogam — proces yogy; ca — a; devaḥ — Pán; makara-kuṇḍale — Jeho náušnice ve tvaru žraloka; maulim — Jeho koruna; padam — postavení; pārameṣṭhyam — nejvyššího (Pána Brahmy); sarva-loka — všem svĕtům; abhayam — nebojácnost; karam — jenž dává.

Překlad

Jeho kvĕtinová girlanda je Jeho hmotná energie složená z různých kombinací kvalit přírody. Jeho žluté šaty jsou védské míry veršů a Jeho posvátná šňůra je slabika oṁ složená ze tří zvuků. V podobĕ svých dvou náušnic ve tvaru žraloků Pán nosí procesy sāṅkhyi a yogy a Jeho koruna udĕlující nebojácnost obyvatelům všech svĕtů je nejvyšší postavení Brahmaloky.

Verš

avyākṛtam anantākhyam
āsanaṁ yad-adhiṣṭhitaḥ
dharma-jñānādibhir yuktaṁ
sattvaṁ padmam ihocyate

Synonyma

avyākṛtam — neprojevený stav hmotného stvoření; ananta-ākhyam — známý jako Pán Ananta; āsanam — Jeho sedadlo; yat-adhiṣṭhitaḥ — na kterém sedí; dharma-jñāna-ādibhiḥ — spolu s náboženstvím, poznáním, a tak dále; yuktam — spojenými; sattvam — v kvalitĕ dobra; padmam — Jeho lotos; iha — na nĕmž; ucyate — je řečeno.

Překlad

Ananta, jenž je Pánovým sedadlem, je neprojeveným stavem hmotné přírody a Pánův lotosový trůn je kvalita dobra obsahující náboženství a poznání.

Verš

ojaḥ-saho-bala-yutaṁ
mukhya-tattvaṁ gadāṁ dadhat
apāṁ tattvaṁ dara-varaṁ
tejas-tattvaṁ sudarśanam
nabho-nibhaṁ nabhas-tattvam
asiṁ carma tamo-mayam
kāla-rūpaṁ dhanuḥ śārṅgaṁ
tathā karma-mayeṣudhim

Synonyma

ojaḥ-sahaḥ-bala — silou smyslů, silou mysli a silou tĕla; yutam — spojenými; mukhya-tattvam — hlavní prvek vzduch, jenž je vitální silou v hmotném tĕle; gadām — Jeho kyj; dadhat — nese; apām — vody; tattvam — prvek; dara — Jeho lastura; varam — vynikající; tejaḥ-tattvam — prvek oheň; sudarśanam — Jeho disk Sudarśana; nabhaḥ-nibham — jako nebe; nabhaḥ-tattvam — prvek éter; asim — Jeho meč; carma — Jeho štít; tamaḥ-mayam — skládající se z kvality nevĕdomosti; kāla-rūpam — v podobĕ času; dhanuḥ — Jeho luk; śārṅgam — zvaný Śārṅga; tathā — a; karma-maya — zastupuje činné smysly; iṣu-dhim — toulec plný šípů.

Překlad

Kyj, který Pán třímá, je hlavní prvek, prāṇa, zahrnující smyslovou, mentální a fyzickou sílu. Jeho vynikající lastura je voda, Jeho disk Sudarśana oheň a Jeho meč, čistý jako nebe, je éter. Jeho štít ztĕlesňuje kvalitu nevĕdomosti, Jeho luk Śārṅga čas a Jeho toulec plný šípů činné smysly.

Verš

indriyāṇi śarān āhur
ākūtīr asya syandanam
tan-mātrāṇy asyābhivyaktiṁ
mudrayārtha-kriyātmatām

Synonyma

indriyāṇi — smysly; śarān — Jeho šípy; āhuḥ — říkají; ākūtīḥ — (mysl s jejími) aktivními funkcemi; asya — Jeho; syandanam — vůz; tat-mātrāṇi — vnímané objekty; asya — Jeho; abhivyaktim — vnĕjší zjev; mudrayā — gesty Jeho rukou (symbolizujících udílení požehnání, nebojácnosti, a tak dále); artha-kriyā-ātmatām — podstata smysluplné činnosti.

Překlad

Jeho šípy jsou smysly a Jeho vůz je aktivní, mocná mysl. Jeho vnĕjší zjev jsou subtilní objekty vnímání a gesta Jeho rukou jsou podstatou veškerého smysluplného jednání.

Význam

Veškerá činnost je z konečného hlediska určena k dosažení nejvyšší dokonalosti života a tuto dokonalost svýma milostivýma rukama udĕluje Pán. Pánova gesta odstraňují ze srdce oddaného veškerý strach a povyšují ho do Pánovy osobní společnosti v duchovním nebi.

Verš

maṇḍalaṁ deva-yajanaṁ
dīkṣā saṁskāra ātmanaḥ
paricaryā bhagavata
ātmano durita-kṣayaḥ

Synonyma

maṇḍalam — sluneční kotouč; deva-yajanam — místo, kde je Nejvyšší Pán uctíván; dīkṣā — duchovní zasvĕcení; saṁskāraḥ — proces očištĕní; ātmanaḥ — pro duši; paricaryā — oddaná služba; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; ātmanaḥ — pro duši, jīvu; durita — následků za hříchy; kṣayaḥ — zničení.

Překlad

Planeta slunce je místo, kde je uctíván Nejvyšší Pán, duchovní zasvĕcení je způsob jak očistit duši a oddaná služba Osobnosti Božství je způsob jak odstranit všechny následky svých hříchů.

Význam

Človĕk by mĕl o žhavém slunečním kotouči meditovat jako o místĕ, kde je uctíván Bůh. Pán Kṛṣṇa je zdrojem veškeré záře, a proto je vhodné Ho na zářícím slunci správnĕ uctívat.

Verš

bhagavān bhaga-śabdārthaṁ
līlā-kamalam udvahan
dharmaṁ yaśaś ca bhagavāṁś
cāmara-vyajane ’bhajat

Synonyma

bhagavān — Osobnost Božství; bhaga-śabda — slova bhaga; artham — význam (jmenovitĕ, „majestát“); līlā-kamalam — svůj lotos pro zábavu; udvahan — nosí; dharmam — náboženství; yaśaḥ — slávu; ca — a; bhagavān — Osobnost Božství; cāmara-vyajane — dva vĕjíře z jačích ohonů; abhajat — přijal.

Překlad

Nejvyšší Pán si pohrává s lotosem zastupujícím různé druhy majestátů označených slovem bhaga a přijímá službu od dvou čamar, kterými jsou zbožnost a sláva.

Verš

ātapatraṁ tu vaikuṇṭhaṁ
dvijā dhāmākuto-bhayam
tri-vṛd vedaḥ suparṇākhyo
yajñaṁ vahati pūruṣam

Synonyma

ātapatram — Jeho slunečník; tu — a; vaikuṇṭham — Jeho duchovní sídlo Vaikuṇṭha; dvijāḥ — ó brāhmaṇi; dhāma — Jeho osobní sídlo, duchovní svĕt; akutaḥ-bhayam — zbaven veškerého strachu; tri-vṛt — tři; vedaḥ — Védy; suparṇa-ākhyaḥ — zvaný Suparṇa či Garuḍa; yajñam — zosobnĕnou obĕť; vahati — přepravuje; pūruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Ó brāhmaṇi, Pánův slunečník je Jeho duchovní sídlo Vaikuṇṭha, kde neeexistuje strach, a Garuḍa přepravující Pána obĕti je trojice Véd.

Verš

anapāyinī bhagavatī
śrīḥ sākṣād ātmano hareḥ
viṣvaksenas tantra-mūrtir
viditaḥ pārṣadādhipaḥ
nandādayo ’ṣṭau dvāḥ-sthāś ca
te ’ṇimādyā harer guṇāḥ

Synonyma

anapāyinī — neoddĕlitelná; bhagavatī — bohynĕ štĕstí; śrīḥ — Śrī; sākṣāt — přímo; ātmanaḥ — vnitřní povahy; hareḥ — Pána Hariho; viṣvaksenaḥ — Viṣvaksena; tantra-mūrtiḥ — jako zosobnĕní tantrických písem; viditaḥ — je znám; pārṣada-adhipaḥ — hlavní z Jeho osobních společníků; nanda-ādayaḥ — Nanda a ostatní; aṣṭau — osm; dvāḥ-sthāḥ — vrátných; ca — a; te — oni; aṇimā-ādyāḥaṇimā a další mystické dokonalosti; hareḥ — Nejvyššího Pána; guṇāḥ — vlastnosti.

Překlad

Bohynĕ štĕstí Śrī, která nikdy neopouští Pánovu společnost, se s Ním v tomto svĕtĕ zjevuje jako projev Jeho vnitřní energie. Viṣvaksena, hlavní z Jeho osobních společníků, je znám jako zosobnĕní Pañcarātry a ostatních tanter. A osm Pánových vrátných v čele s Nandou jsou Jeho mystické dokonalosti počínaje aṇimou.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho je bohynĕ štĕstí původním zdrojem veškerého hmotného majestátu. Hmotná příroda je přímo ovládána Pánovou nižší energií, Mahā-māyou, kdežto bohynĕ štĕstí je Jeho vnitřní, vyšší energie. Přesto má majestát Pánovy nižší přírody svůj zdroj v nejvyšším duchovním majestátu bohynĕ štĕstí. Ve Śrī Hayaśīrṣa Pañcarātře je uvedeno:

paramātmā harir devas
tac-chaktiḥ śrīr ihoditā
śrīr devī prakṛtiḥ proktā
keśavaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ
na viṣṇunā vinā devī
na hariḥ padmajāṁ vinā

„Nejvyšší duše je Pán Hari a Jeho energie je v tomto svĕtĕ známa jako Śrī. Bohynĕ Śrī je známa jako prakṛti a Nejvyšší Pán Keśava je znám jako puruṣa. Tato bohynĕ není nikdy přítomna bez Nĕho a On se nikdy nezjevuje bez ní.“

Také Śrī Viṣṇu Purāṇa (1.8.15) uvádí:

nityaiva sā jagan-mātā
viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
yathā sarva-gato viṣṇus
tathaiveyaṁ dvijottamāḥ

„Je vĕčnou matkou vesmíru, bohyní štĕstí Pána Viṣṇua, a nikdy od Nĕho není oddĕlena. Tak jako je všude přítomen Pán Viṣṇu, je i ona, ó nejlepší z brāhmaṇů.

Viṣṇu Purāṇa (1.9.140) také uvádí:

evaṁ yathā jagat-svāmī
deva-devo janārdanaḥ
avatāraṁ karoty eva
tathā śrīs tat-sahāyinī

„Tak jako do tohoto svĕta sestupuje Pán vesmíru, Bůh bohů, Janārdana, sestupuje do nĕho i Jeho společnice, bohynĕ štĕstí.“

Čisté duchovní postavení bohynĕ štĕstí je popsáno ve Skanda Purāṇĕ:

aparaṁ tv akṣaraṁ yā sā
prakṛtir jaḍa-rūpikā
śrīḥ parā prakṛtiḥ proktā
cetanā viṣṇu-saṁśrayā
taṁ akṣaraṁ paraṁ prāhuḥ
parataḥ param akṣaram
harir evākhila-guṇo ’py
akṣara-trayam īritam

„Neselhávající nižší entita je ta příroda, která se projevuje jako hmotný svĕt. Bohynĕ štĕstí je naopak známa jako vyšší příroda. Je čistým vĕdomím a je pod přímou ochranou Pána Viṣṇua. Nazývá se vyšší neselhávající entita, ale neselhávající entitou, která je vĕtší než nejvĕtší, je samotný Pán Hari, původní vlastník všech transcendentálních vlastností. Tak jsou popsány tři různé neselhávající entity.“

I když je tedy Pánova nižší energie ve svém jednání neselhávající, její moc projevovat dočasné klamné majestáty existuje pouze milostí vnitřní energie, bohynĕ štĕstí, osobní společnice Nejvyššího Pána.

Padma Purāṇa (256.9–21) vyjmenovává osmnáct Pánových vrátných: Nanda, Sunanda, Jaya, Vijaya, Caṇḍa, Pracaṇḍa, Bhadra, Subhadra, Dhātā, Vidhātā, Kumuda, Kumudākṣa, Pundarīkṣa, Vāmana, Śaṅkukarṇa, Sarvanetra, Sumukha and Supratiṣṭhita.

Verš

vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ
pradyumnaḥ puruṣaḥ svayam
aniruddha iti brahman
mūrti-vyūho ’bhidhīyate

Synonyma

vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumnaḥ — Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa a Pradyumna; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — osobnĕ; aniruddhaḥ — Aniruddha; iti — tak; brahman — ó brāhmaṇo, Śaunako; mūrti-vyūhaḥ — expanze osobních podob; abhidhīyate — je označena.

Překlad

Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha jsou jména přímých osobních expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství, ó brāhmaṇo Śaunako.

Verš

sa viśvas taijasaḥ prājñas
turīya iti vṛttibhiḥ
arthendriyāśaya-jñānair
bhagavān paribhāvyate

Synonyma

saḥ — On; viśvaḥ taijasaḥ prājñaḥ — projevy bdĕní, spánku a hlubokého spánku; turīyaḥ — čtvrtá, transcendentální úroveň; iti — tak označena; vṛttibhiḥ — funkcemi; artha — vnĕjšími vnímatelnými objekty; indriya — mysl; āśaya — pokryté vĕdomí; jñānaiḥ — a duchovní poznání; bhagavān — Osobnost Božství; paribhāvyate — je vnímána.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství lze vnímat z hlediska bdĕní, snĕní a hlubokého spánku, které fungují skrze vnĕjší objekty, mysl a hmotnou inteligenci, a také z hlediska čtvrté, transcendentální úrovnĕ vĕdomí charakterizované čistým poznáním.

Verš

aṅgopāṅgāyudhākalpair
bhagavāṁs tac catuṣṭayam
bibharti sma catur-mūrtir
bhagavān harir īśvaraḥ

Synonyma

aṅga — s hlavními končetinami; upāṅga — menšími končetinam; āyudha — zbranĕmi; ākalpaiḥ — a ozdobami; bhagavān — Osobnost Božství; tat catuṣṭayam — tyto čtyři projevy (viśva, taijasa, prājña a turīya); bibharti — udržuje; sma — vskutku; catuḥ-mūrtiḥ — ve svých čtyřech osobních rysech (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha); bhagavān — Pán; hariḥ — Hari; īśvaraḥ — nejvyšší vládce.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Hari, se tak zjevuje ve čtyřech osobních expanzích, z nichž každá projevuje hlavní končetiny, vedlejší končetiny, zbranĕ a ozdoby. Skrze tyto charakteristické rysy Pán udržuje čtyři stádia existence.

Význam

Pánovo duchovní tĕlo, zbranĕ, ozdoby a společníci, to vše je čistá transcendentální existence totožná s Pánem.

Verš

dvija-ṛṣabha sa eṣa brahma-yoniḥ svayaṁ-dṛk
sva-mahima-paripūrṇo māyayā ca svayaitat
sṛjati harati pātīty ākhyayānāvṛtākṣo
vivṛta iva niruktas tat-parair ātma-labhyaḥ

Synonyma

dvija-ṛṣabha — ó nejlepší z brāhmaṇů; saḥ eṣaḥ — On jediný; brahma-yoniḥ — zdroj Véd; svayam-dṛk — jenž sám září; sva-mahima — ve své vlastní slávĕ; paripūrṇaḥ — dokonale úplný; māyayā — hmotnou energií; ca — a; svayā — svou vlastní; etat — tento vesmír; sṛjati — tvoří; harati — ukončuje; pāti — udržuje; iti ākhyayā — takto vnímán; anāvṛta — nezahalené; akṣaḥ — Jeho transcendentální vĕdomí; vivṛtaḥ — hmotnĕ rozdĕlený; iva — jako kdyby; niruktaḥ — popsán; tat-paraiḥ — tĕmi, kdo jsou Mu oddáni; ātma — jako svou vlastní Duši; labhyaḥ — realizovatelný.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, On samotný je zářící, původní zdroj Véd, dokonalý a úplný ve své vlastní slávĕ. Svou hmotnou energií tvoří, ničí a udržuje celý tento vesmír. Přestože vždy zůstává transcendentálnĕ umístĕn v čistém poznání, je nĕkdy popsán jako hmotnĕ rozdĕlený, protože provádí různé hmotné úkony. Ti, kdo se Mu s oddaností odevzdali, Ho mohou zrealizovat jako svou skutečnou Duši.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura doporučuje stát se pokornými praktikováním této meditace: „Zemĕ, kterou mohu vždy vidĕt, je expanzí lotosových nohou mého Pána, o kterém bychom mĕli neustále meditovat. Všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti přijaly u zemĕ útočištĕ, čímž získaly ochranu lotosových nohou mého Pána. Mĕl bych si proto každé živé bytosti vážit a nikomu bych nemĕl závidĕt. Drahokam Kaustubha na hrudi mého Pána ve skutečnosti tvoří živé bytosti, a proto bych žádné z nich nikdy nemĕl závidĕt či se jí vysmívat.“ Praktikováním této meditace lze dosáhnout úspĕchu v životĕ.

Verš

śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta
tīrtha-śravaḥ śravaṇa-maṅgala pāhi bhṛtyān

Synonyma

śrī-kṛṣṇa — ó Śrī Kṛṣṇo; kṛṣṇa-sakha — ó Arjunův příteli; vṛṣṇi — z Vṛṣṇiho potomků; ṛṣabha — ó hlavní; avani — na zemi; dhruk — vzpurných; rājanya-vaṁśa — dynastií králů; dahana — ó ničiteli; anapavarga — neubývající; vīrya — jehož síly; govinda — ó majiteli Goloka-dhāmu; gopa — pastevců; vanitā — a pastevkyň; vraja — množstvím; bhṛtya — a jejich služebníky; gīta — opĕvována; tīrtha — posvátná jako to nejposvátnĕjší poutní místo; śravaḥ — sláva; śravaṇa — již jen o ní naslouchat; maṅgala — příznivé; pāhi — prosím ochraňuj; bhṛtyān — své služebníky.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, ó Arjunův příteli, ó hlavní z Vṛṣṇiho potomků, ničíš skupiny politiků, které jsou na této zemi rušivými elementy a Tvé moci nikdy neubývá. Jsi vlastníkem transcendentálního sídla a Tvá nejposvátnĕjší sláva, kterou opĕvují vṛndāvanští pastevci, pastevkynĕ a jejich služebníci, udílí vše příznivé již při pouhém vyslechnutí. Ó Pane, prosím ochraňuj své oddané.

Verš

ya idaṁ kalya utthāya
mahā-puruṣa-lakṣaṇam
tac-cittaḥ prayato japtvā
brahma veda guhāśayam

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; idam — toto; kalye — za svítání; utthāya — když vstává; mahā-puruṣa-lakṣaṇam — vlastnosti Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, v Jeho vesmírné podobĕ; tat-cittaḥ — s myslí pohrouženou v Nĕm; prayataḥ — očištĕn; japtvā — pronáší si; brahma — Absolutní Pravdu; veda — pozná; guhā-śayam — nacházející se v srdci.

Překlad

Každý, kdo časnĕ ráno vstává a s očištĕnou myslí zamĕřenou na Mahāpuruṣu tiše pronáší tento popis Jeho vlastností, Ho zrealizuje jako Nejvyšší Absolutní Pravdu sídlící v srdci.

Verš

śrī-śaunaka uvāca
śuko yad āha bhagavān
viṣṇu-rātāya śṛṇvate
sauro gaṇo māsi māsi
nānā vasati saptakaḥ
teṣāṁ nāmāni karmāṇi
niyuktānām adhīśvaraiḥ
brūhi naḥ śraddadhānānāṁ
vyūhaṁ sūryātmano hareḥ

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka řekl; śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī; yat — co; āha — popsal; bhagavān — velký mudrc; viṣṇu-rātāya — králi Parīkṣitovi; śṛṇvate — který naslouchal; sauraḥ — boha slunce; gaṇaḥ — společníků; māsi māsi — v každém mĕsíci; nānā — různých; vasati — kteří sídlí; saptakaḥ — skupinu sedmi; teṣām — jejich; nāmāni — jména; karmāṇi — činnostem; niyuktānām — kteří se vĕnují; adhīśvaraiḥ — různými rysy boha slunce, které jsou jejich vládci; brūhi — prosím řekni; naḥ — nám; śraddadhānānām — kteří máme víru; vyūham — osobní expanze; sūrya-ātmanaḥ — v Jeho osobní expanzi jako bůh slunce; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Hariho.

Překlad

Śrī Śaunaka řekl: Popiš prosím nám, kteří máme ve tvá slova velkou víru, různé skupiny sedmi osobních rysů a společníků, které bůh slunce každý mĕsíc projevuje, s jejich jmény a činnostmi. Společníci boha slunce sloužící svému pánu jsou osobními expanzemi Nejvyšší Osobnosti Božství Hariho v Jeho rysu vládnoucího božstva slunce.

Význam

Po vyslechnutí popisu vznešeného rozhovoru Śukadevy Gosvāmīho a Mahārāje Parīkṣita se nyní Śaunaka dotazuje na slunce jako expanzi Nejvyššího Pána. I když je slunce králem všech planet, Śrī Śaunaka se zvláštĕ zajímá o tuto zářící kouli jako expanzi Śrī Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Osobnosti se vztahem ke slunci jsou sedmi druhů. Bĕhem jednoho obĕhu slunce se vystřídá dvanáct mĕsíců a každému z nich vládne jiný bůh slunce a jeho šest společníků. V každém z dvanácti mĕsíců počínaje mĕsícem Vaiśākha má jiné jméno samotný bůh slunce, mudrc, Yakṣa, Gandharva, Apsarā, Rākṣasa a Nāga, což je dohromady sedm skupin.

Verš

sūta uvāca
anādy-avidyayā viṣṇor
ātmanaḥ sarva-dehinām
nirmito loka-tantro ’yaṁ
lokeṣu parivartate

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; anādi — bez počátku; avidyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; ātmanaḥ — který je Nejvyšší Duší; sarva-dehinām — všech vtĕlených živých bytostí; nirmitaḥ — stvořen; loka-tantraḥ — vládce planet; ayam — tento; lokeṣu — mezi planetami; parivartate — putuje.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou hmotnou energii.

Verš

eka eva hi lokānāṁ
sūrya ātmādi-kṛd dhariḥ
sarva-veda-kriyā-mūlam
ṛṣibhir bahudhoditaḥ

Synonyma

ekaḥ — jediné; eva — pouze; hi — vskutku; lokānām — svĕtů; sūryaḥ — slunce; ātmā — jejich duše; ādi-kṛt — původní stvořitel; hariḥ — Osobnost Božství, Hari; sarva-veda — ve všech Védách; kriyā — obřadních činností; mūlam — základ; ṛṣibhiḥ — mudrci; bahudhā — různĕ; uditaḥ — označován.

Překlad

Bůh slunce se neliší od Pána Hariho, je duší všech svĕtů a jejich původním stvořitelem. Je zdrojem všech obřadních činností předepsaných ve Védách a védští mudrci mu dali mnoho jmen.

Verš

kālo deśaḥ kriyā kartā
karaṇaṁ kāryam āgamaḥ
dravyaṁ phalam iti brahman
navadhokto ’jayā hariḥ

Synonyma

kālaḥ — čas; deśaḥ — místo; kriyā — úsilí; kartā — konatel; karaṇam — nástroj; kāryam — příslušný obřad; āgamaḥ — písmo; dravyam — náčiní; phalam — výsledek; iti — tak; brahman — ó brāhmaṇo Śaunako; navadhā — v devíti fázích; uktaḥ — popsán; ajayā — z hlediska hmotné energie; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Ó Śaunako, Osobnost Božství, Pán Hari, zdroj hmotné energie, je ve své expanzi boha slunce popsán v devíti aspektech: čas, místo, úsilí, konatel, nástroj, příslušný obřad, písmo, náčiní pro uctívání a výsledek.

Verš

madhv-ādiṣu dvādaśasu
bhagavān kāla-rūpa-dhṛk
loka-tantrāya carati
pṛthag dvādaśabhir gaṇaiḥ

Synonyma

madhu-ādiṣu — počínaje Madhuem; dvādaśasu — ve dvanácti (mĕsících); bhagavān — Nejvyšší Pán; kāla-rūpa — podobu času; dhṛk — přijímá; loka-tantrāya — aby řídil pohyb planet; carati — putuje; pṛthak — oddĕlenĕ; dvādaśabhiḥ — s dvanácti; gaṇaiḥ — skupinami společníků.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství projevuje svou energii času v podobĕ boha slunce a putuje v každém z dvanácti mĕsíců počínaje mĕsícem Madhu, aby ve vesmíru řídil pohyb planet. V každém z tĕchto dvanácti mĕsíců s bohem slunce cestuje jiná skupina šesti společníků.

Verš

dhātā kṛtasthalī hetir
vāsukī rathakṛn mune
pulastyas tumburur iti
madhu-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

dhātā kṛtasthalī hetiḥ — Dhātā, Kṛtasthalī a Heti; vāsukiḥ rathakṛt — Vāsuki a Rathakṛt; mune — ó mudrci; pulastyaḥ tumburuḥ — Pulastya a Tumburu; iti — tak; madhu-māsam — mĕsíc Madhu (Caitra, v dobĕ jarní rovnodennosti); nayanti — vedou; amī — tyto.

Překlad

Můj drahý mudrci, Dhātā jako bůh slunce, Kṛtasthalī jako Apsarā, Heti jako Rākṣasa, Vāsuki jako Nāga, Rathakṛt jako Yakṣa, Pulastya jako mudrc a Tumburu jako Gandharva vládnou mĕsíci Madhu.

Verš

aryamā pulaho ’thaujāḥ
prahetiḥ puñjikasthalī
nāradaḥ kacchanīraś ca
nayanty ete sma mādhavam

Synonyma

aryamā pulahaḥ athaujāḥ — Aryamā, Pulaha a Athaujā; prahetiḥ puñjikasthalī — Praheti a Puñjikasthalī; nāradaḥ kacchanīraḥ — Nārada a Kacchanīra; ca — také; nayanti — vládnou; ete — tito; sma — vskutku; mādhavam — mĕsíci Mādhava (Vaiśākha).

Překlad

Aryamā jako bůh slunce, Pulaha jako mudrc, Athaujā jako Yakṣa, Praheti jako Rākṣasa, Puñjikasthalī jako Apsarā, Nārada jako Gandharva a Kacchanīra jako Nāga vládnou mĕsíci Mādhava.

Verš

mitro ’triḥ pauruṣeyo ’tha
takṣako menakā hahāḥ
rathasvana iti hy ete
śukra-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

mitraḥ atriḥ pauruṣeyaḥ — Mitra, Atri a Pauruṣeya; atha — tak jako; takṣakaḥ menakā hahāḥ — Takṣaka, Menakā a Hāhā; rathasvanaḥ — Rathasvana; iti — tak; hi — vskutku; ete — tito; śukra-māsam — mĕsíci Śukra (Jyaiṣṭha); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Mitra jako bůh slunce, Atri jako mudrc, Pauruṣeya jako Rākṣasa, Takṣaka jako Nāga, Menakā jako Apsarā, Hāhā jako Gandharva a Rathasvana jako Yakṣa vládnou mĕsíci Śukra.

Verš

vasiṣṭho varuṇo rambhā
sahajanyas tathā huhūḥ
śukraś citrasvanaś caiva
śuci-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

vasiṣṭhaḥ varuṇaḥ rambhā — Vasiṣṭha, Varuṇa a Rambhā; sahajanyaḥ — Sahajanya; tathā — také; huhūḥ — Hūhū; śukraḥ citrasvanaḥ — Śukra a Citrasvana; ca eva — tak jako; śuci-māsam — mĕsíci Śuci (Āṣāḍha); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Vasiṣṭha jako mudrc, Varuṇa jako bůh slunce, Rambhā jako Apsarā, Sahajanya jako Rākṣasa, Hūhū jako Gandharva, Śukra jako Nāga a Citrasvana jako Yakṣa vládnou mĕsíci Śuci.

Verš

indro viśvāvasuḥ śrotā
elāpatras tathāṅgirāḥ
pramlocā rākṣaso varyo
nabho-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

indraḥ viśvāvasuḥ śrotāḥ — Indra, Viśvāvasu a Śrotā; elāpatraḥ — Elāpatra; tathā — a; aṅgirāḥ — Aṅgirā; pramlocā — Pramlocā; rākṣasaḥ varyaḥ — Rākṣasa jménem Varya; nabhaḥ-māsam — mĕsíci Nabhas (Śrāvaṇa); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Indra jako bůh slunce, Viśvāvasu jako Gandharva, Śrotā jako Yakṣa, Elāpatra jako Nāga, Aṅgirā jako mudrc, Pramlocā jako Apsarā a Varya jako Rākṣasa vládnou mĕsíci Nabhas.

Verš

vivasvān ugrasenaś ca
vyāghra āsāraṇo bhṛguḥ
anumlocā śaṅkhapālo
nabhasyākhyaṁ nayanty amī

Synonyma

vivasvān ugrasenaḥ — Vivasvān a Ugrasena; ca — také; vyāghraḥ āsāraṇaḥ bhṛguḥ — Vyāghra, Āsāraṇa a Bhṛgu; anumlocā śaṅkhapālaḥ — Anumlocā a Śaṅkhapāla; nabhasya-ākhyam — mĕsíci Nabhasya (Bhādra); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Vivasvān jako bůh slunce, Ugrasena jako Gandharva, Vyāghra jako Rākṣasa, Āsāraṇa jako Yakṣa, Bhṛgu jako mudrc, Anumlocā jako Apsarā a Śaṅkhapāla jako Nāga vládnou mĕsíci Nabhasya.

Verš

pūṣā dhanañjayo vātaḥ
suṣeṇaḥ surucis tathā
ghṛtācī gautamaś ceti
tapo-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

pūṣā dhanañjayaḥ vātaḥ — Pūṣā, Dhanañjaya a Vāta; suṣeṇaḥ suruciḥ — Suṣeṇa a Suruci; tathā — také; ghṛtācī gautamaḥ — Ghṛtācī a Gautama; ca — tak jako; iti — tak; tapaḥ-māsam — mĕsíci Tapas (Māgha); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Pūṣā jako bůh slunce, Dhanañjaya jako Nāga, Vāta jako Rākṣasa, Suṣeṇa jako Gandharva, Suruci jako Yakṣa, Ghṛtācī jako Apsarā a Gautama jako mudrc vládnou mĕsíci Tapas.

Verš

ṛtur varcā bharadvājaḥ
parjanyaḥ senajit tathā
viśva airāvataś caiva
tapasyākhyaṁ nayanty amī

Synonyma

ṛtuḥ varcā bharadvājaḥ — Ṛtu, Varcā a Bharadvāja; parjanyaḥ senajit — Parjanya a Senajit; tathā — také; viśvaḥ airāvataḥ — Viśva a Airāvata; ca eva — také; tapasya-ākhyam — mĕsíci známému jako Tapasya (Phālguna); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Ṛtu jako Yakṣa, Varcā jako Rākṣasa, Bharadvāja jako mudrc, Parjanya jako bůh slunce, Senajit jako Apsarā, Viśva jako Gandharva a Airāvata jako Nāga vládnou mĕsíci známému jako Tapasya.

Verš

athāṁśuḥ kaśyapas tārkṣya
ṛtasenas tathorvaśī
vidyucchatrur mahāśaṅkhaḥ
saho-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

atha — potom; aṁśuḥ kaśyapaḥ tārkṣyaḥ — Aṁśu, Kaśyapa a Tārkṣya; ṛtasenaḥ — Ṛtasena; tathā — a; urvaśī — Urvaśī; vidyucchatruḥ mahāśaṅkhaḥ — Vidyucchatru a Mahāśaṅkha; sahaḥ-māsam — mĕsíci Sahas (Mārgaśīrṣa); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Aṁśu jako bůh slunce, Kaśyapa jako mudrc, Tārkṣya jako Yakṣa, Ṛtasena jako Gandharva, Urvaśī jako Apsarā, Vidyucchatru jako Rākṣasa a Mahāśaṅkha jako Nāga vládnou mĕsíci Sahas.

Verš

bhagaḥ sphūrjo ’riṣṭanemir
ūrṇa āyuś ca pañcamaḥ
karkoṭakaḥ pūrvacittiḥ
puṣya-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

bhagaḥ sphūrjaḥ ariṣṭanemiḥ — Bhaga, Sphūrja a Ariṣṭanemi; ūrṇaḥ — Ūrṇa; āyuḥ — Āyur; ca — a; pañcamaḥ — pátý společník; karkoṭakaḥ pūrvacittiḥ — Karkoṭaka a Pūrvacitti; puṣya-māasam — mĕsíci Puṣya; nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Bhaga jako bůh slunce, Sphūrja jako Rākṣasa, Ariṣṭanemi jako Gandharva, Ūrṇa jako Yakṣa, Āyur jako mudrc, Karkoṭaka jako Nāga a Pūrvacitti jako Apsarā vládnou mĕsíci Puṣya.

Verš

tvaṣṭā ṛcīka-tanayaḥ
kambalaś ca tilottamā
brahmāpeto ’tha satajid
dhṛtarāṣṭra iṣam-bharāḥ

Synonyma

tvaṣṭā — Tvaṣṭā; ṛcīka-tanayaḥ — syn Ṛcīky (Jamadagni); kambalaḥ — Kambala; ca — a; tilottamā — Tilottamā; brahmāpetaḥ — Brahmāpeta; atha — a; śatajit — Śatajit; dhṛtarāṣṭraḥ — Dhṛtarāṣṭra; iṣam-bharāḥ — udržovatelé mĕsíce Iṣa (Āśvina).

Překlad

Tvaṣṭā jako bůh slunce, Jamadagni, syn Ṛcīky, jako mudrc, Kambalāśva jako Nāga, Tilottamā jako Apsarā, Brahmāpeta jako Rākṣasa, Śatajit jako Yakṣa a Dhṛtarāṣṭra jako Gandharva udržují mĕsíc Iṣa.

Verš

viṣṇur aśvataro rambhā
sūryavarcāś ca satyajit
viśvāmitro makhāpeta
ūrja-māsaṁ nayanty amī

Synonyma

viṣṇuḥ aśvataraḥ rambhā — Viṣṇu, Aśvatara a Rambhā; sūryavarcāḥ — Sūryavarcā; ca — a; satyajit — Satyajit; viśvāmitraḥ makhāpetaḥ — Viśvāmitra a Makhāpeta; ūrja-māsam — mĕsíci Ūrja (Kārttika); nayanti — vládnou; amī — tito.

Překlad

Viṣṇu jako bůh slunce, Aśvatara jako Nāga, Rambhā jako Apsarā, Sūryavarcā jako Gandharva, Satyajit jako Yakṣa, Viśvāmitra jako mudrc a Makhāpeta jako Rākṣasa vládnou mĕsíci Ūrja.

Význam

Všichni tito bohové slunce a jejich společníci jsou po skupinách takto popsáni v Kūrma Purāṇĕ:

dhātāryamā ca mitraś ca
varuṇaś cendra eva ca
vivasvān atha pūṣā ca
parjanyaś cāṁśur eva ca
bhagas tvaṣṭā ca viṣṇuś ca
ādityā dvādaśa smṛtāḥ
pulastyaḥ pulahaś cātrir
vasiṣṭo ’thāṅgirā bhṛguḥ
gautamo ’tha bharadvājaḥ
kaśyapaḥ kratur eva ca
jamadagniḥ kauśikaś ca
munayo brahma-vādināḥ
rathakṛc cāpy athojāś ca
grāmaṇīḥ surucis tathā
ratha-citrasvanaḥ śrotā
aruṇaḥ senajit tathā
tārkṣya ariṣṭanemiś ca
ṛtajit satyajit tathā
atha hetiḥ prahetiś ca
pauruṣeyo vadhas tathā
varyo vyāghras tathāpaś ca
vāyur vidyud divākaraḥ
brahmāpetaś ca vipendrā
yajñāpetaś ca rākṣakāḥ
vāsukiḥ kacchanīraś ca
takṣakaḥ śukra eva ca
elāpatraḥ śaṅkhapālas
tathairāvata-saṁjñitaḥ
dhanañjayo mahāpadmas
tathā karkoṭako dvijāḥ
kambalo ’śvataraś caiva
vahanty enaṁ yathā-kramam
tumburur nārado hāhā
hūhūr viśvāvasus tathā
ugraseno vasurucir
viśvavasur athāparaḥ
citrasenas tathorṇāyur
dhṛṭarāṣṭro dvijottamāḥ
sūryavarcā dvādaśaite
gandharvā gāyatāṁ varāḥ
kṛtasthaly apsaro-varyā
tathānyā puñjikasthalī
menakā sahajanyā ca
pramlocā ca dvijottamāḥ
anumlocā ghṛtācī ca
viśvācī corvaśī tathā
anyā ca pūrvacittiḥ syād
anyā caiva tilottamā
rambhā ceti dvija-śreṣṭhās
tathaivāpsarasaḥ smṛtāḥ

Verš

etā bhagavato viṣṇor
ādityasya vibhūtayaḥ
smaratāṁ sandhyayor nṝṇāṁ
haranty aṁho dine dine

Synonyma

etāḥ — tyto; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; ādityasya — boha slunce; vibhūtayaḥ — aspekty majestátu; smaratām — tĕm, kdo vzpomínají na; sandhyayoḥ — na přelomech dne; nṝṇām — tĕmto lidem; haranti — odebírají; aṁhaḥ — následky hříchů; dine dine — den za dnem.

Překlad

Všechny tyto osobnosti jsou majestátními expanzemi Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, v podobĕ boha slunce. Tato božstva odebírají veškeré následky hříchů tĕch, kdo na nĕ každý den za úsvitu a při západu slunce vzpomínají.

Verš

dvādaśasv api māseṣu
devo ’sau ṣaḍbhir asya vai
caran samantāt tanute
paratreha ca san-matim

Synonyma

dvādaśasu — v každém z tĕchto dvanácti; api — vskutku; māseṣu — mĕsíců; devaḥ — pán; asau — tento; ṣaḍbhiḥ — se svými šesti druhy společníků; asya — pro obyvatele tohoto vesmíru; vai — zajisté; caran — cestuje; samantāt — na všech svĕtových stranách; tanute — šíří; paratra — v dalším životĕ; iha — v tomto životĕ; ca — a; sat-matim — čisté vĕdomí.

Překlad

Pán slunce tak bĕhem dvanácti mĕsíců se svými šesti druhy společníků putuje všemi svĕtovými stranami a šíří mezi obyvateli tohoto vesmíru čistotu vĕdomí pro tento i příští život.

Verš

sāmarg-yajurbhis tal-liṅgair
ṛṣayaḥ saṁstuvanty amum
gandharvās taṁ pragāyanti
nṛtyanty apsaraso ’grataḥ
unnahyanti rathaṁ nāgā
grāmaṇyo ratha-yojakāḥ
codayanti rathaṁ pṛṣṭhe
nairṛtā bala-śālinaḥ

Synonyma

sāma-ṛk-yajurbhiḥ — hymny Sāma, Ṛg a Yajur Védy; tat-liṅgaiḥ — které vyjevují slunce; ṛṣayaḥ — mudrci; saṁstuvanti — oslavují; amum — jej; gandharvāḥ — Gandharvové; tam — o nĕm; pragāyanti — nahlas zpívají; nṛtyanti — tančí; apsarasaḥ — Apsary; agrataḥ — před; unnahyanti — přivazují; ratham — kočár; nāgāḥ — Nāgové; grāmaṇyaḥ — Yakṣové; ratha-yojakāḥ — ti, kdo zapřahají konĕ ke kočáru; codayanti — řídí; ratham — kočár; pṛṣṭhe — zezadu; nairṛtāḥ — rākṣasové; bala-śālinaḥ — silní.

Překlad

Mudrci opĕvují boha slunce hymny ze Sāma, Ṛg a Yajur Védy, které vyjevují jeho totožnost, Gandharvové také pĕjí jeho slávu a Apsary tančí před kočárem. Nāgové upravují provazy kočáru a Yakṣové do nĕho zapřahají konĕ, zatímco mocní Rākṣasové tlačí zezadu.

Verš

vālakhilyāḥ sahasrāṇi
ṣaṣṭir brahmarṣayo ’malāḥ
purato ’bhimukhaṁ yānti
stuvanti stutibhir vibhum

Synonyma

vālakhilyāḥ — Vālakhilyů; sahasrāṇi — tisíc; ṣaṣṭiḥ — šedesát; brahma-ṛṣayaḥ — velkých mudrců mezi brāhmaṇy; amalāḥ — čistých; purataḥ — před; abhimukham — tváří ke kočáru; yānti — jdou; stuvanti — opĕvují; stutibhiḥ — védskými modlitbami; vibhum — mocného pána.

Překlad

Šedesát tisíc brāhmaṇských mudrců známých jako Vālakhilyové cestuje před kočárem tváří ke kočáru a přednášejí mocnému bohu slunce védské mantry.

Verš

evaṁ hy anādi-nidhano
bhagavān harir īśvaraḥ
kalpe kalpe svam ātmānaṁ
vyūhya lokān avaty ajaḥ

Synonyma

evam — tak; hi — vskutku; anādi — bez počátku; nidhanaḥ — nebo konce; bhagavān — Osobnost Božství; hariḥ — Pán Hari; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; kalpe kalpe — v každém Brahmovĕ dni; svam ātmānam — Osobnĕ; vyūhya — expanduje se do různých podob; lokān — svĕty; avati — ochraňuje; ajaḥ — nezrozený Pán.

Překlad

V každém dni Brahmy se pro ochranu všech svĕtů nezrozený Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, který je bez počátku a bez konce, expanduje v podobĕ tĕchto konkrétních kategorií svých osobních zástupců.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k jedenácté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Souhrnný popis Mahāpuruṣi.“