Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.20

Verš

anapāyinī bhagavatī
śrīḥ sākṣād ātmano hareḥ
viṣvaksenas tantra-mūrtir
viditaḥ pārṣadādhipaḥ
nandādayo ’ṣṭau dvāḥ-sthāś ca
te ’ṇimādyā harer guṇāḥ

Synonyma

anapāyinī — neoddĕlitelná; bhagavatī — bohynĕ štĕstí; śrīḥ — Śrī; sākṣāt — přímo; ātmanaḥ — vnitřní povahy; hareḥ — Pána Hariho; viṣvaksenaḥ — Viṣvaksena; tantra-mūrtiḥ — jako zosobnĕní tantrických písem; viditaḥ — je znám; pārṣada-adhipaḥ — hlavní z Jeho osobních společníků; nanda-ādayaḥ — Nanda a ostatní; aṣṭau — osm; dvāḥ-sthāḥ — vrátných; ca — a; te — oni; aṇimā-ādyāḥaṇimā a další mystické dokonalosti; hareḥ — Nejvyššího Pána; guṇāḥ — vlastnosti.

Překlad

Bohynĕ štĕstí Śrī, která nikdy neopouští Pánovu společnost, se s Ním v tomto svĕtĕ zjevuje jako projev Jeho vnitřní energie. Viṣvaksena, hlavní z Jeho osobních společníků, je znám jako zosobnĕní Pañcarātry a ostatních tanter. A osm Pánových vrátných v čele s Nandou jsou Jeho mystické dokonalosti počínaje aṇimou.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho je bohynĕ štĕstí původním zdrojem veškerého hmotného majestátu. Hmotná příroda je přímo ovládána Pánovou nižší energií, Mahā-māyou, kdežto bohynĕ štĕstí je Jeho vnitřní, vyšší energie. Přesto má majestát Pánovy nižší přírody svůj zdroj v nejvyšším duchovním majestátu bohynĕ štĕstí. Ve Śrī Hayaśīrṣa Pañcarātře je uvedeno:

paramātmā harir devas
tac-chaktiḥ śrīr ihoditā
śrīr devī prakṛtiḥ proktā
keśavaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ
na viṣṇunā vinā devī
na hariḥ padmajāṁ vinā

„Nejvyšší duše je Pán Hari a Jeho energie je v tomto svĕtĕ známa jako Śrī. Bohynĕ Śrī je známa jako prakṛti a Nejvyšší Pán Keśava je znám jako puruṣa. Tato bohynĕ není nikdy přítomna bez Nĕho a On se nikdy nezjevuje bez ní.“

Také Śrī Viṣṇu Purāṇa (1.8.15) uvádí:

nityaiva sā jagan-mātā
viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
yathā sarva-gato viṣṇus
tathaiveyaṁ dvijottamāḥ

„Je vĕčnou matkou vesmíru, bohyní štĕstí Pána Viṣṇua, a nikdy od Nĕho není oddĕlena. Tak jako je všude přítomen Pán Viṣṇu, je i ona, ó nejlepší z brāhmaṇů.

Viṣṇu Purāṇa (1.9.140) také uvádí:

evaṁ yathā jagat-svāmī
deva-devo janārdanaḥ
avatāraṁ karoty eva
tathā śrīs tat-sahāyinī

„Tak jako do tohoto svĕta sestupuje Pán vesmíru, Bůh bohů, Janārdana, sestupuje do nĕho i Jeho společnice, bohynĕ štĕstí.“

Čisté duchovní postavení bohynĕ štĕstí je popsáno ve Skanda Purāṇĕ:

aparaṁ tv akṣaraṁ yā sā
prakṛtir jaḍa-rūpikā
śrīḥ parā prakṛtiḥ proktā
cetanā viṣṇu-saṁśrayā
taṁ akṣaraṁ paraṁ prāhuḥ
parataḥ param akṣaram
harir evākhila-guṇo ’py
akṣara-trayam īritam

„Neselhávající nižší entita je ta příroda, která se projevuje jako hmotný svĕt. Bohynĕ štĕstí je naopak známa jako vyšší příroda. Je čistým vĕdomím a je pod přímou ochranou Pána Viṣṇua. Nazývá se vyšší neselhávající entita, ale neselhávající entitou, která je vĕtší než nejvĕtší, je samotný Pán Hari, původní vlastník všech transcendentálních vlastností. Tak jsou popsány tři různé neselhávající entity.“

I když je tedy Pánova nižší energie ve svém jednání neselhávající, její moc projevovat dočasné klamné majestáty existuje pouze milostí vnitřní energie, bohynĕ štĕstí, osobní společnice Nejvyššího Pána.

Padma Purāṇa (256.9–21) vyjmenovává osmnáct Pánových vrátných: Nanda, Sunanda, Jaya, Vijaya, Caṇḍa, Pracaṇḍa, Bhadra, Subhadra, Dhātā, Vidhātā, Kumuda, Kumudākṣa, Pundarīkṣa, Vāmana, Śaṅkukarṇa, Sarvanetra, Sumukha and Supratiṣṭhita.