Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Pán Śiva a Umā oslavují Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho

V této kapitole vypráví Śrī Sūta Gosvāmī o tom, jak Mārkaṇḍeya Ṛṣi dostal požehnání od Pána Śivy.

Jednou, když Pán Śiva a jeho žena Pārvatī cestovali po nebi, uvidĕli Śrī Mārkaṇḍeyu pohrouženého v meditativním tranzu. Na žádost Parvatī se Pán Śiva mudrci představil, aby mu udĕlil plody jeho askeze. Śrī Mārkaṇḍeya se probral z tranzu a uvidĕl Pána Śivu, duchovního mistra tří svĕtů, spolu s Pārvatī. Uctil je poklonami, slovy na uvítanou a místem k sezení.

Pán Śiva pak chválil svaté oddané Osobnosti Božství a požádal Śrī Mārkaṇḍeyu, aby si řekl o jakékoliv požehnání. Mārkaṇḍeya prosil o neochvĕjnou oddanost Nejvyššímu Pánu Śrī Harimu, oddaným Nejvyššího Pána a Pánu Śivovi samotnému. Pán Śiva byl s Mārkaṇḍeyovou oddaností spokojen a požehnal mu dobrou povĕstí, osovobozením od stáří a smrti do doby zkázy vesmíru, poznáním všech tří fází času, askezí, realizovaným poznáním a postavením učitele Purāṇ.

Ti, kdo tento příbĕh Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho recitují a poslouchají, dosáhnou osvobození z hmotného života, který je založen na nahromadĕných touhách vytvořených ploduchtivou prací.

Verš

sūta uvāca
sa evam anubhūyedaṁ
nārāyaṇa-vinirmitam
vaibhavaṁ yoga-māyāyās
tam eva śaraṇaṁ yayau

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; saḥ — on, Mārkaṇḍeya; evam — takto; anubhūya — když zažil; idam — tuto; nārāyaṇa-vinirmitam — vytvořenou Nejvyšší Pánem, Osobností Božství, Nārāyaṇou; vaibhavam — majestátní ukázku; yoga-māyāyāḥ — Jeho vnitřní mystické energie; tam — k Nĕmu; eva — vskutku; śaraṇam — pro ochranu; yayau — uchýlil se.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Nejvyšší Pán Nārāyaṇa zařídil tuto majestátní ukázku své klamné energie a Mārkaṇḍeya Ṛṣi poté, co ji zažil, vyhledal útočištĕ u Pána.

Verš

śrī-mārkaṇḍeya uvāca
prapanno ’smy aṅghri-mūlaṁ te
prapannābhaya-daṁ hare
yan-māyayāpi vibudhā
muhyanti jñāna-kāśayā

Synonyma

śrī-mārkaṇḍeyaḥ uvāca — Śrī Mārkaṇḍeya řekl; prapannaḥ — odevzdán; asmi — jsem; aṅghri-mūlam — chodidlům lotosových nohou; te — Tvých; prapanna — tĕm, kteří se odevzdají; abhaya-dam — dárce nebojácnosti; hare — ó Pane Hari; yat-māyayā — jehož klamnou energií; api — dokonce; vibudhāḥ — inteligentní polobozi; muhyanti — jsou zmateni; jñāna-kāśayā — falešnĕ se jevící jako poznání.

Překlad

Śrī Mārkaṇḍeya řekl: Ó Pane Hari, přijímám útočištĕ u chodidel Tvých lotosových nohou, které učiní nebojácným každého, kdo se k nim uchýlí. Dokonce i velcí polobozi jsou zmateni Tvou klamnou energií, která se jim zjevuje pod rouškou poznání.

Význam

Podmínĕné duše jsou přitahovány hmotným smyslovým požitkem, a proto pečlivĕ studují fungování přírody. I když se zdá, že dĕlají pokrok ve vĕdeckém poznání, více a více se zaplétají do svého mylného ztotožňování se s hmotným tĕlem a tak se stále hloubĕji hrouží do nevĕdomosti.

Verš

sūta uvāca
tam evaṁ nibhṛtātmānaṁ
vṛṣeṇa divi paryaṭan
rudrāṇyā bhagavān rudro
dadarśa sva-gaṇair vṛtaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; tam — jej, Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho; evam — tak; nibhṛta-ātmānam — mysl zcela pohrouženou v tranzu; vṛṣeṇa — na svém býku; divi — nebem; paryaṭan — cestoval; rudrāṇyā — doprovázen svou družkou, Rudrāṇī (Umou); bhagavān — mocný Pán; rudraḥ — Śiva; dadarśa — uvidĕl; sva-gaṇaiḥ — svým doprovodem; vṛtaḥ — obklopen.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Když Pán Rudra cestoval oblohou na svém býku v doprovodu své ženy Rudrāṇī a svých osobních společníků, spatřil Mārkaṇḍeyu v tranzu.

Verš

athomā tam ṛṣiṁ vīkṣya
giriśaṁ samabhāṣata
paśyemaṁ bhagavan vipraṁ
nibhṛtātmendriyāśayam

Synonyma

atha — poté; umā — Umā; tam — tohoto; ṛṣim — mudrce; vīkṣya — když vidĕla; giriśam — Pánu Śivovi; samabhāṣata — řekla; paśya — jen se podívej na; imam — tohoto; bhagavan — můj pane; vipram — učeného brāhmaṇu; nibhṛta — nehybné; ātma-indriya-āśayam — jeho tĕlo, smysly i mysl.

Překlad

Bohynĕ Umā po spatření mudrce oslovila Pána Giriśu: Můj pane, jen se podívej na tohoto učeného brāhmaṇu, jehož tĕlo, mysl a smysly znehybnĕly v tranzu.

Verš

nibhṛtoda-jhaṣa-vrāto
vātāpāye yathārṇavaḥ
kurv asya tapasaḥ sākṣāt
saṁsiddhiṁ siddhi-do bhavān

Synonyma

nibhṛta — nehybná; uda — voda; jhaṣa-vrātaḥ — a hejna ryb; vāta — vítr; apāye — když ustane; yathā — jako; arṇavaḥ — oceán; kuru — prosím učiň; asya — jeho; tapasaḥ — askeze; sākṣāt — projev; saṁsiddhim — dokonalost; siddhi-daḥ — ty, který udĕluješ dokonalost; bhavān — ty.

Překlad

Je klidný jako vody oceánu, když ustane vítr a ryby jsou nehybné. Protože jsi, můj pane, ten, kdo udĕluje dokonalost tĕm, kdo provádĕjí askezi, dej prosím tomuto mudrci odmĕnu, kterou si očividnĕ zaslouží.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi
brahmarṣir mokṣam apy uta
bhaktiṁ parāṁ bhagavati
labdhavān puruṣe ’vyaye

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — mocný pán řekl; na — ne; eva — vskutku; icchati — touží; āśiṣaḥ — po požehnání; kva api — v jakékoliv oblasti; brahma-ṛṣiḥ — tento svatý brāhmaṇa; mokṣam — osvobození; api uta — dokonce; bhaktim — oddané služby; parām — transcendentální; bhagavati — Nejvyššímu Pánu; labdhavān — dosáhl; puruṣe — pro Osobnost Božství; avyaye — nepomíjející.

Překlad

Pán Śiva odpovĕdĕl: Tento svatý brāhmaṇa zcela jistĕ netouží po žádném požehnání, dokonce ani po samotném osvobození, protože dosáhl čisté oddané služby nepomíjející Osobnosti Božství.

Význam

Slova naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi naznačují, že Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho nezajímala žádná odmĕna, kterou lze získat na kterékoliv planetĕ v tomto vesmíru. Netoužil ani po osvobození, protože dosáhl samotného Nejvyššího Pána.

Verš

athāpi saṁvadiṣyāmo
bhavāny etena sādhunā
ayaṁ hi paramo lābho
nṛṇāṁ sādhu-samāgamaḥ

Synonyma

atha api — nicménĕ; saṁvadiṣyāmaḥ — promluvíme si; bhavāni — má drahá Bhavānī; etena — s tímto; sādhunā — čistým oddaným; ayam — toto; hi — vskutku; paramaḥ — nejlepší; lābhaḥ — zisk; nṛṇām — pro lidi; sādhu-samāgamaḥ — společnost svatých oddaných.

Překlad

Přesto si, má drahá Bhavānī, s touto svatou osobou promluvíme, protože společnost svatých oddaných je pro človĕka tím nejvĕtším ziskem.

Verš

sūta uvāca
ity uktvā tam upeyāya
bhagavān sa satāṁ gatiḥ
īśānaḥ sarva-vidyānām
īśvaraḥ sarva-dehinām

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — toto; uktvā — když řekl; tam — za mudrcem; upeyāya — šel; bhagavān — tento vznešený polobůh; saḥ — on; satām — čistých duší; gatiḥ — útočištĕ; īśānaḥ — mistr; sarva-vidyānām — všech odvĕtví poznání; īśvaraḥ — vládce; sarva-dehinām — všech vtĕlených živých bytostí.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Pán Śaṅkara – útočištĕ čistých duší, mistr všech duchovních nauk a vládce všech vtĕlených bytostí – po tĕchto slovech přistoupil k mudrci.

Verš

tayor āgamanaṁ sākṣād
īśayor jagad-ātmanoḥ
na veda ruddha-dhī-vṛttir
ātmānaṁ viśvam eva ca

Synonyma

tayoḥ — tĕch dvou; āgamanam — příchodu; sākṣāt — osobnĕ; īśayoḥ — mocných osobností; jagat-ātmanoḥ — vládců vesmíru; na veda — nevšiml si; ruddha — zastavená; dhī-vṛttiḥ — funkce jeho mysli; ātmānam — sebe; viśvam — vnĕjšího vesmíru; eva — vskutku; ca — také.

Překlad

Protože Mārkaṇḍeyova hmotná mysl přestala fungovat, nevšiml si, že jej osobnĕ přišli navštívit vládci vesmíru Pán Śiva a jeho žena. Mārkaṇḍeya byl tak pohroužen v meditaci, že si nebyl vĕdom sebe sama ani vnĕjšího svĕta.

Verš

bhagavāṁs tad abhijñāya
giriśo yoga-māyayā
āviśat tad-guhākāśaṁ
vāyuś chidram iveśvaraḥ

Synonyma

bhagavān — velká osobnost; tat — toho; abhijñāya — byl si vĕdom; giriśaḥ — Pán Giriśa; yoga-māyayā — svou mystickou silou; āviśat — vstoupil; tat — Mārkaṇḍeyova; guhā-ākāśam — skrytého nebe v srdci; vāyuḥ — vzduch; chidram — otvorem; iva — jako když; īśvaraḥ — pán.

Překlad

Mocný Pán Śiva si toho byl dobře vĕdom, a tak použil svou mystickou sílu, aby vstoupil do nebe v Mārkaṇḍeyovĕ srdci, tak jako vítr pronikne otvorem.

Verš

ātmany api śivaṁ prāptaṁ
taḍit-piṅga-jaṭā-dharam
try-akṣaṁ daśa-bhujaṁ prāṁśum
udyantam iva bhāskaram
vyāghra-carmāmbaraṁ śūla-
dhanur-iṣv-asi-carmabhiḥ
akṣa-mālā-ḍamaruka-
kapālaṁ paraśuṁ saha
bibhrāṇaṁ sahasā bhātaṁ
vicakṣya hṛdi vismitaḥ
kim idaṁ kuta eveti
samādher virato muniḥ

Synonyma

ātmani — do jeho nitra; api — také; śivam — Pán Śiva; prāptam — přišel; taḍit — jako blesk; piṅga — žluté; jaṭā — lokny vlasů; dharam — třímal; tri-akṣam — se třema očima; daśa-bhujam — a deseti pažemi; prāṁśum — velmi vysoký; udyantam — vyšel; iva — jako; bhāskaram — slunce; vyāghra — tygra; carma — kožešinu; ambaram — jako odĕv; śūla — se svým trojzubcem; dhanaḥ — lukem; iṣu — šípy; asi — mečem; carmabhiḥ — a štítem; akṣa-mālā — jeho růžencem; ḍamaruka — bubínkem; kapālam — a lebkou; paraśum — sekerou; saha — spolu s; bibhrāṇam — projevil; sahasā — najednou; bhātam — projeveného; vicakṣya — když vidĕl; hṛdi — ve svém srdci; vismitaḥ — překvapen; kim — co; idam — to; kutaḥ — odkud; eva — vskutku; iti — tak; samādheḥ — od svého tranzu; virataḥ — upustil; muniḥ — mudrc.

Překlad

Śrī Mārkaṇḍeya vidĕl, jak se náhle v jeho srdci objevil Pán Śiva. Zlaté vlasy Pána Śivy připomínaly blesk, mĕl tři oči, deset paží a vysoké tĕlo zářící jako vycházející slunce. Odĕn byl v tygří kůži a v rukách držel trojzubec, luk, šípy, meč a štít, spolu s modlitebním růžencem, bubínkem ḍamaru, lebkou a sekerou. Překvapený mudrc se probral ze svého tranzu a pomyslel si: „Kdo to je a odkud se tu vzal?“

Verš

netre unmīlya dadṛśe
sa-gaṇaṁ somayāgatam
rudraṁ tri-lokaika-guruṁ
nanāma śirasā muniḥ

Synonyma

netre — své oči; unmīlya — když otevřel; dadṛśe — uvidĕl; sa-gaṇam — s jeho společníky; sa-umayā — a s Umou; āgatam — přišel; rudram — Pán Rudra; tri-loka — tří svĕtů; eka-gurum — jediný duchovní mistr; nanāma — poklonil se; śirasā — s hlavou; muniḥ — mudrc.

Překlad

Mudrc otevřel oči a uvidĕl Pána Rudru, duchovního mistra tří svĕtů, spolu s Umou a Rudrovými následovníky. Mārkaṇḍeya sklonil hlavu, aby se uctivĕ poklonil.

Význam

Když Mārkaṇḍeya Ṛṣi ve svém srdci uvidĕl Pána Śivu a Umu, okamžitĕ si uvĕdomil je i své individuální já. Ve svém tranzu byl na druhou stranu pohroužen pouze ve vĕdomí Nejvyššího Pána a tak na sebe jako na vĕdomého pozorovatele zapomnĕl.

Verš

tasmai saparyāṁ vyadadhāt
sa-gaṇāya sahomayā
svāgatāsana-pādyārghya-
gandha-srag-dhūpa-dīpakaiḥ

Synonyma

tasmai — jemu; saparyām — uctívání; vyadadhāt — učinil; sa-gaṇāya — spolu s jeho společníky; saha umayā — spolu s Umou; su-āgata — slovy na uvítanou; āsana — nabídl sedadla; pādya — vodu na umytí nohou; arghya — vonnou pitnou vodu; gandha — vonný olej; srak — girlandy; dhūpa — vonné tyčinky; dīpakaiḥ — a lampy.

Překlad

Mārkaṇḍeya uctil Pána Śivu spolu s Umou a jeho společníky tím, že je vřele přivítal, nabídl jim sedadla, vodu na umytí nohou, vonnou pitnou vodu, vonné oleje, kvĕtinové girlandy a lampy na ārati.

Verš

āha tv ātmānubhāvena
pūrṇa-kāmasya te vibho
karavāma kim īśāna
yenedaṁ nirvṛtaṁ jagat

Synonyma

āha — Mārkaṇḍeya řekl; tu — vskutku; ātma-anubhāvena — tvým vlastním prožíváním extáze; pūrṇa-kāmasya — ve všech ohledech spokojený; te — pro tebe; vibho — ó mocný; karavāma — mohu udĕlat; kim — co; īśāna — ó pane; yena — kým; idam — tento; nirvṛtam — uklidnĕn; jagat — celý svĕt.

Překlad

Mārkaṇḍeya řekl: Ó mocný Pane, co mohu udĕlat pro tebe, který jsi zcela spokojen ve své extázi? Svou milostí ve skutečnosti uspokojuješ celý tento svĕt.

Verš

namaḥ śivāya śāntāya
sattvāya pramṛḍāya ca
rajo-juṣe ’tha ghorāya
namas tubhyaṁ tamo-juṣe

Synonyma

namaḥ — poklony; śivāya — dokonale příznivému; śāntāya — klidnému; sattvāya — zosobnĕní hmotného dobra; pramṛḍāya — dárce radosti; ca — a; rajaḥ-juṣe — jenž jsi ve spojení s kvalitou vášnĕ; atha — také; ghorāya — hrůzostrašný; namaḥ — poklony; tubhyam — tobĕ; tamaḥ-juṣe — který se sdružuješ s kvalitou nevĕdomosti.

Překlad

Znovu a znovu se ti klaním, ó dokonale příznivá transcendentální osobnosti. Jako vládce dobra udílíš radost, ve spojení s kvalitou vášnĕ vypadáš nanejvýš dĕsivĕ a jsi také ve spojení s kvalitou nevĕdomosti.

Verš

sūta uvāca
evaṁ stutaḥ sa bhagavān
ādi-devaḥ satāṁ gatiḥ
parituṣṭaḥ prasannātmā
prahasaṁs tam abhāṣata

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; evam — tĕmito slovy; stutaḥ — chválen; saḥ — on; bhagavān — mocný Pán Śiva; ādi-devaḥ — nejpřednĕjší z polobohů; satām — svatých oddaných; gatiḥ — útočištĕ; parituṣṭaḥ — dokonale spokojen; prasanna-ātmā — šťastný v mysli; prahasan — s úsmĕvem; tam — Mārkaṇḍeyovi; abhāṣata — řekl.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Pán Śiva, nejpřednĕjší z polobohů a útočištĕ svatých oddaných, byl s Mārkaṇḍeyovou chválou spokojen. Potĕšen se usmál a mudrce oslovil.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
varaṁ vṛṇīṣva naḥ kāmaṁ
vara-deśā vayaṁ trayaḥ
amoghaṁ darśanaṁ yeṣāṁ
martyo yad vindate ’mṛtam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán Śiva řekl; varam — požehnání; vṛṇīṣva — prosím vyber si; naḥ — od nás; kāmam — podle přání; vara-da — ze všech dárců požehnání; īśāḥ — vládců; vayam — my; trayaḥ — tři (Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara); amogham — nikdy nazmar; darśanam — spatření; yeṣām — koho; martyaḥ — smrtelník; yat — tím; vindate — dosáhne; amṛtam — nesmrtelnosti.

Překlad

Pán Śiva řekl: Požádej mne prosím o nĕjaké požehnání, protože ze všech dárců požehnání jsme nejlepší my tři – Brahmā, Viṣṇu a já. Spatřit nás nikdy nepřijde nazmar, protože pouhým pohledem na nás dosáhne smrtelník nesmrtelnosti.

Verš

brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā
niḥsaṅgā bhūta-vatsalāḥ
ekānta-bhaktā asmāsu
nirvairāḥ sama-darśinaḥ
sa-lokā loka-pālās tān
vandanty arcanty upāsate
ahaṁ ca bhagavān brahmā
svayaṁ ca harir īśvaraḥ

Synonyma

brāhmaṇāḥbrāhmaṇy; sādhavaḥ — svatého chování; śāntāḥ — klidní a oproštĕní od závisti a dalších špatných vlastností; niḥsaṅgāḥ — zbaveni hmotné společnosti; bhūta-vatsalāḥ — soucitní ke všem živým bytostem; eka-anta-bhaktāḥ — ryzí oddaní; asmāsu — nás (Brahmu, Pána Śrī Hariho a Śivu); nirvairāḥ — nikdy necítí nenávist; sama-darśinaḥ — vidí rovnocennĕ; sa-lokāḥ — s obyvateli všech svĕtů; loka-pālāḥ — vládci různých planet; tān — tyto brāhmaṇy; vandanti — opĕvují; arcanti — uctívají; upāsate — pomáhají; aham — já; ca — také; bhagavān — velký pán; brahmā — Brahmā; svayam — osobnĕ; ca — také; hariḥ — Pán Hari; īśvaraḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Obyvatelé a vládnoucí polobozi všech planet, spolu s Pánem Brahmou, Nejvyšším Pánem Harim a mnou, opĕvují, uctívají a pomáhají tĕm brāhmaṇům, kteří jsou svatí, vždy klidní, zbaveni hmotných pout, soucitní ke všem živým bytostem, čistĕ nám oddáni, oproštĕni od nenávisti a obdařeni rovnocenným pohledem.

Verš

na te mayy acyute ’je ca
bhidām aṇv api cakṣate
nātmanaś ca janasyāpi
tad yuṣmān vayam īmahi

Synonyma

na — ne; te — oni; mayi — ve mnĕ; acyute — v Pánu Viṣṇuovi; aje — v Pánu Brahmovi; ca — a; bhidām — rozdíl; aṇu — sebemenší; api — dokonce; cakṣate — vidí; na — ne; ātmanaḥ — mezi sebou; ca — a; janasya — ostatními lidmi; api — také; tat — proto; yuṣmān — tebe; vayam — my; īmahi — uctíváme.

Překlad

Tito oddaní nedĕlají žádný rozdíl mezi Pánem Viṣṇuem, Pánem Brahmou a mnou, ani nerozlišují mezi sebou a ostatními živými bytostmi. Protože mezi tyto svaté oddané patříš, uctíváme tĕ.

Význam

Pán Brahmā a Pán Śiva jsou projevy tvořivých a ničivých energií Osobnosti Božství, Viṣṇua. V hmotném svĕtĕ proto mezi tĕmito třemi vládnoucími božstvy existuje jednota a nikdo by nemĕl ve vládnoucí energii Nejvyššího Pána na základĕ tří kvalit hmotné přírody nacházet dualitu, i když se tato energie projevuje třemi způsoby jako Brahmā, Viṣṇu a Śiva.

Verš

na hy am-mayāni tīrthāni
na devāś cetanojjhitāḥ
te punanty uru-kālena
yūyaṁ darśana-mātrataḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; ap-mayāni — tvořená svatou vodou; tīrthāni — svatá místa; na — ne; devāḥ — božstva polobohů; cetana-ujjhitāḥ — bez života; te — tyto; punanti — očišťují; uru-kālena — po dlouhé dobĕ; yūyam — ty; darśana-mātrataḥ — pouhým pohledem.

Překlad

Pouhé vodní nádrže nejsou svatá místa a neživé sochy polobohů nejsou skutečnými božstvy, která by se mĕla uctívat. Protože vnĕjší pohled nedokáže vyšší podstatu svatých řek a polobohů vnímat, očišťují až po dlouhé dobĕ. Oddaní jako ty však očišťují okamžitĕ, pouhým pohledem na nĕ.

Verš

brāhmaṇebhyo namasyāmo
ye ’smad-rūpaṁ trayī-mayam
bibhraty ātma-samādhāna-
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ

Synonyma

brāhmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; namasyāmaḥ — vzdáváme úctu; ye — kteří; asmat-rūpam — naše podoby (Śivy, Brahmy a Viṣṇua); trayī-mayam — zastoupené třemi Védami; bibhrati — uchovávají; ātma-samādhāna — v meditativním tranzu zamĕřeném na Já; tapaḥ — askezí; svādhyāya — studiem; saṁyamaiḥ — a následováním usmĕrňujících zásad.

Překlad

Brāhmaṇi v sobĕ meditací o Nejvyšší duši, provádĕmím askeze, studiem Véd a následováním usmĕrňujících zásad uchovávají tři Védy, které se neliší od Pána Viṣṇua, Pána Brahmy a mĕ. Tĕmto brāhmaṇům se klaním.

Význam

Čistý oddaný Nejvyššího Pána je považován za nejvznešenĕjšího z brāhmaṇů, protože veškeré duchovní snažení vrcholí v láskyplné službĕ Bohu.

Verš

śravaṇād darśanād vāpi
mahā-pātakino ’pi vaḥ
śudhyerann antya-jāś cāpi
kim u sambhāṣaṇādibhiḥ

Synonyma

śravaṇāt — nasloucháním o; darśanāt — pohledem na; — nebo; api — také; mahā-pātakinaḥ — ti, kdo se dopouštĕjí tĕch nejhorších hříchů; api — dokonce; vaḥ — ty; śudhyeran — jsou očištĕni; antya-jāḥ — nedotknutelní; ca — a; api — dokonce; kim u — nemluvĕ o; sambhāṣaṇa-ādibhiḥ — přímým rozhovorem a tak dále.

Překlad

Pouhým nasloucháním o osobnostech jako jsi ty nebo jejich spatřením se očistí dokonce i ti nejhorší hříšníci a nedotknutelní. Představ si tedy, jak se očistí přímým rozhovorem s tebou.

Verš

sūta uvāca
iti candra-lalāmasya
dharma-gahyopabṛṁhitam
vaco ’mṛtāyanam ṛṣir
nātṛpyat karṇayoḥ piban

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — tak; candra-lalāmasya — Pána Śivy ozdobeného mĕsícem; dharma-guhya — tajnou podstatou náboženství; upabṛṁhitam — naplnĕna; vacaḥ — slova; amṛta-ayanam — zdroj nektaru; ṛṣiḥ — mudrc; na atṛpyat — necítil se nasycen; karṇayoḥ — ušima; piban — pil.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Mārkaṇḍeya Ṛṣi ušima pil nektarová slova Pána Śivy plná důvĕrné podstaty náboženství a nemohl se nasytit.

Význam

Mārkaṇḍeya Ṛṣi nemĕl zájem naslouchat tomu, jak jej Pán Śiva opĕvuje, ale oceňoval jeho hlubokou realizaci náboženských zásad, a proto chtĕl slyšet více.

Verš

sa ciraṁ māyayā viṣṇor
bhrāmitaḥ karśito bhṛśam
śiva-vāg-amṛta-dhvasta-
kleśa-puñjas tam abravīt

Synonyma

saḥ — on; ciram — dlouhou dobu; māyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; bhrāmitaḥ — přinucen pohybovat se; karśitaḥ — vyčerpán; bhṛśam — krajnĕ; śiva — Pána Śivy; vāk-amṛta — slovy plnými nektaru; dhvasta — zničené; kleśa-puñjaḥ — spousty jeho utrpení; tam — k nĕmu; abravīt — promluvil.

Překlad

Mārkaṇḍeya byl na pokraji sil z toho, jak jej klamná energie Pána Viṣṇua donutila se dlouhou dobu pohybovat v oceánu zkázy, ale nektaruplná slova Pána Śivy všechno toto nahromadĕné utrpení odstranila. Mārkaṇḍeya proto Pána Śivu oslovil.

Význam

Mārkaṇḍeya Ṛṣi toužil shlédnout klamnou energii Pána Viṣṇua a prožil velké utrpení. Nyní se však před mudrcem Pán Viṣṇu znovu objevil v osobĕ Pána Śivy a zbavil ho všeho strádání tím, že mu předal blažené duchovní pokyny.

Verš

śrī-mārkaṇḍeya uvāca
aho īśvara-līleyaṁ
durvibhāvyā śarīriṇām
yan namantīśitavyāni
stuvanti jagad-īśvarāḥ

Synonyma

śrī-mārkaṇḍeyaḥ uvāca — Śrī Mārkaṇḍeya řekl; aho — ach; īśvara — velkých vládců; līlā — zábava; iyam — tato; durvibhāvyā — nepochopitelná; śarīriṇām — pro vtĕlené duše; yat — proto; namanti — klanĕjí se; īśitavyāni — tĕm, které ovládají; stuvanti — chválí; jagat-īśvarāḥ — vládci vesmíru.

Překlad

Śrī Mārkaṇḍeya řekl: Pro vtĕlené duše je opravdu nesmírnĕ tĕžké pochopit zábavy vládců vesmíru, protože tito vládci se klanĕjí živým bytostem, kterým vládnou a chválí je.

Význam

V hmotném svĕtĕ podmínĕné duše usilují o to, aby jedna druhou ovládala, a proto nemohou pochopit zábavy skutečných vládců vesmíru. Tito praví vládci mají úžasnĕ šlechetnou povahu a nĕkdy se tedy klanĕjí tĕm nejzpůsobilejším a nejsvatĕjším mezi svými podřízenými.

Verš

dharmaṁ grāhayituṁ prāyaḥ
pravaktāraś ca dehinām
ācaranty anumodante
kriyamāṇaṁ stuvanti ca

Synonyma

dharmam — náboženství; grāhayitum — aby jim pomohly přijmout; prāyaḥ — vĕtšinou; pravaktāraḥ — autorizovaní přednašeči; ca — a; dehinām — pro obyčejné vtĕlené duše; ācaranti — jednají; anumodante — povzbuzují; kriyamāṇam — toho, kdo koná; stuvanti — chválí; ca — také.

Překlad

Autorizovaní učitelé náboženství vykazují příkladné chování a zároveň povzbuzují a chválí správné chování druhých vĕtšinou proto, aby vtĕlené duše přimĕli přijmout náboženské zásady.

Verš

naitāvatā bhagavataḥ
sva-māyā-maya-vṛttibhiḥ
na duṣyetānubhāvas tair
māyinaḥ kuhakaṁ yathā

Synonyma

na — ne; etāvatā — tímto (projevem pokory); bhagavataḥ — Osobnosti Božství; sva-māyā — své vlastní klamné energie; maya — tvořené; vṛttibhiḥ — činnostmi; na duṣyeta — není zničena; anubhāvaḥ — moc; taiḥ — jimi; māyinaḥ — kouzelníkovy; kuhakam — triky; yathā — jako.

Překlad

Tato zdánlivá pokora je ve skutečnosti projevem milosti. Toto chování Nejvyššího Pána a Jeho osobních společníků, které Pán zařizuje skrze svoji klamnnou energii, nenarušuje Jeho moc o nic víc než předvádĕní triků oslabuje kouzelníkovy schopnosti.

Verš

sṛṣṭvedaṁ manasā viśvam
ātmanānupraviśya yaḥ
guṇaiḥ kurvadbhir ābhāti
karteva svapna-dṛg yathā
tasmai namo bhagavate
tri-guṇāya guṇātmane
kevalāyādvitīyāya
gurave brahma-mūrtaye

Synonyma

sṛṣṭvā — tvoří; idam — tento; manasā — svou myslí, svým pouhým přáním; viśvam — tento vesmír; ātmanā — jako Nadduše; anupraviśya — následnĕ vstupuje; yaḥ — jenž; guṇaiḥ — kvalitami přírody; kurvadbhiḥ — které jednají; ābhāti — zdá se být; kartā iva — jako konatel; svapna-dṛk — osoba pozorující sen; yathā — jako; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; tri-guṇāya — vlastníku tří kvalit hmotné přírody; guṇa-ātmane — svrchovanému vládci tĕchto kvalit přírody; kevalāya — čistému; advitīyāya — který nemá sobĕ rovného; gurave — nejvyššímu duchovnímu mistrovi; brahma-mūrtaye — osobní podobĕ Absolutní Pravdy.

Překlad

Klaním se této Nejvyšší Osobnosti Božství, jež pouhým svým přáním stvořila celý tento vesmír a potom do nĕho vstoupila jako Nadduše. Protože uvádí do pohybu kvality přírody, zdá se, že je přímým stvořitelem tohoto svĕta, tak jako se snícímu človĕku zdá, že ve svém snu jedná. On je vlastníkem a svrchovaným vládcem tří kvalit přírody, a přesto zůstává jediný, čistý a nemá sobĕ rovného. Je nejvyšším duchovním mistrem všech bytostí a původní osobní podobou Absolutní Pravdy.

Význam

Nejvyšší Pán uvolňuje své hmotné energie a jejich vzájemným působením nastává stvoření. Pán jako svrchovaná transcendentální bytost zůstává stranou. Jeho vládnoucí ruku lze vnímat ve všech vĕcech, protože se celé stvoření rozvíjí podle Jeho plánu a vůle. I přesto, že Bůh zůstává stranou a tvoří ovládáním svých nesčetných energií, si lidé představují, že je přímým strůjcem tohoto svĕta.

Verš

kaṁ vṛṇe nu paraṁ bhūman
varaṁ tvad vara-darśanāt
yad-darśanāt pūrṇa-kāmaḥ
satya-kāmaḥ pumān bhavet

Synonyma

kam — co; vṛṇe — mĕl bych si vybrat; nu — vskutku; param — jiné; bhūman — ó všudypřítomný vládče; varam — požehnání; tvat — od tebe; vara-darśanāt — pohled na nĕhož je sám o sobĕ tím nejvyšším požehnáním; yat — jehož; darśanāt — spatřením; pūrṇa-kāmaḥ — oplývající všemi touhami; satya-kāmaḥ — schopna dosáhnout všeho vytouženého; pumān — osoba; bhavet — stane se.

Překlad

Ó všudypřítomný vládče, jelikož jsem získal požehnání, že tĕ mohu spatřit, o jaké požehnání mohu ještĕ požádat? Pouhým pohledem na tebe si človĕk splní všechny své touhy a může dosáhnout všeho, co si dokáže představit.

Verš

varam ekaṁ vṛṇe ’thāpi
pūrṇāt kāmābhivarṣaṇāt
bhagavaty acyutāṁ bhaktiṁ
tat-pareṣu tathā tvayi

Synonyma

varam — požehnání; ekam — jedno; vṛṇe — žádám; atha api — nicménĕ; pūrṇāt — od toho, který je naprosto úplný; kāma-abhivarṣaṇāt — jenž zahrnuje splnĕním tužeb; bhagavati — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; acyutām — neselhávajícímu; bhaktim — oddanou službu; tat-pareṣu — tĕm, kdo jsou Mu oddáni; tathā — a také; tvayi — k tobĕ.

Překlad

Přesto tĕ, jenž oplýváš veškerou dokonalostí a můžeš zahrnout splnĕním všech přání, o jedno požehnání žádám. Prosím o neochvĕjnou oddanost Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a Jeho odevzdaným oddaným, zvláštĕ tobĕ.

Význam

Slova tat-pareṣu tathā tvayi jasnĕ poukazují na to, že Pán Śiva je oddaným Nejvyššího Pána, ne samotný Nejvyšší Pán. Protože zástupci Boha je prokazována stejná úcta jako Bohu samotnému, Mārkaṇḍeya Ṛṣi oslovil v předchozích verších Pána Śivu jako „vládce“. Nyní je však jasnĕ vyjeveno, jak uvádĕjí všechna védská písma, že Pán Śiva je vĕčným služebníkem Boha a ne Bůh samotný.

Touha se podle jemných zákonů ovládajících vĕdomí projevuje v mysli a v srdci. Čistá touha vĕnovat se láskyplné službĕ Pánu človĕka přivádí na tu nejvyšší úroveň vĕdomí a toto dokonalé pochopení života je dostupné pouze zvláštní milostí oddaných Pána.

Verš

sūta uvāca
ity arcito ’bhiṣṭutaś ca
muninā sūktayā girā
tam āha bhagavāñ charvaḥ
śarvayā cābhinanditaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — tĕmito slovy; arcitaḥ — uctíván; abhiṣṭutaḥ — oslavován; ca — a; muninā — mudrcem; su-uktayā — správnĕ přednesenými; girā — slovy; tam — k nĕmu; āha — promluvil; bhagavān śarvaḥ — Lord Śiva; śarvayā — svou chotí jménem Śarvā; ca — a; abhinanditaḥ — povzbuzen.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Takto uctíván a oslavován výmluvnými výroky mudrce Mārkaṇḍeyi, mu Pán Śarva [Śiva], povzbuzen svou chotí, odpovĕdĕl takto.

Verš

kāmo maharṣe sarvo ’yaṁ
bhaktimāṁs tvam adhokṣaje
ā-kalpāntād yaśaḥ puṇyam
ajarāmaratā tathā

Synonyma

kāmaḥ — touha; mahā-ṛṣe — ó velký mudrci; sarvaḥ — veškerá; ayam — tato; bhakti-mān — plný oddanosti; tvam — ty; adhokṣaje — transcendentální Osobnosti Božství; ā-kalpa-antāt — až do konce Brahmova dne; yaśaḥ — sláva; puṇyam — zbožná; ajara-amaratā — osvobození od stáří a smrti; tathā — také.

Překlad

Ó velký mudrci, protože jsi oddán Pánu Adhokṣajovi, budou všechny tvé touhy splnĕny. Až do konce této kalpy si budeš užívat zbožné slávy a osvobození od stáří a smrti.

Verš

jñānaṁ trai-kālikaṁ brahman
vijñānaṁ ca viraktimat
brahma-varcasvino bhūyāt
purāṇācāryatāstu te

Synonyma

jñānam — poznání; trai-kālikam — všech tří fází času (minulosti, přítomnosti a budoucnosti); brahman — ó brāhmaṇo; vijñānam — transcendentální realizaci; ca — také; virakti-mat — včetnĕ askeze; brahma-varcasvinaḥ — toho, kdo je obdařen brāhmaṇskou mocí; bhūyāt — nechť je; purāṇa-ācāryatā — postavení učitele Purāṇ; astu — budiž; te — tvoje.

Překlad

Ó brāhmaṇo, nechť máš dokonalé poznání minulosti, současnosti i budoucnosti spolu s transcendentální realizací Nejvyššího obohacenou askezí. Protože záříš jako dokonalý brāhmaṇa, můžeš získat postavení duchovního učitele Purāṇ.

Verš

sūta uvāca
evaṁ varān sa munaye
dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
devyai tat-karma kathayann
anubhūtaṁ purāmunā

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī pravil; evam — takto; varān — požehnání; saḥ — on; munaye — mudrci; dattvā — dal; agāt — šel; tri-akṣaḥ — tříoký; īśvaraḥ — Pán Śiva; devyai — k bohyni Pārvatī; tat-karma — Mārkaṇḍeyovy činnosti; kathayan — vyprávĕl; anubhūtam — to, co zažil; purā — předtím; amunā — Mārkaṇḍeya.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Pán Śiva takto Mārkaṇḍeyovi Ṛṣimu požehnal a pokračoval ve své cestĕ, přičemž dále bohyni Devī vyprávĕl o výsledcích, kterých mudrc dosáhl a o přímém projevení Pánovy klamné energie, kterou zakusil.

Verš

so ’py avāpta-mahā-yoga-
mahimā bhārgavottamaḥ
vicaraty adhunāpy addhā
harāv ekāntatāṁ gataḥ

Synonyma

saḥ — on, Mārkaṇḍeya; api — vskutku; avāpta — když dosáhl; mahā-yoga — nejvyšší dokonalosti v yoze; mahimā — sláva; bhārgava-uttamaḥ — nejlepší z Bhṛguových potomků; vicarati — cestuje; adhunā api — dokonce i dnes; addhā — přímo; harau — Pánu Harimu; eka-antatām — úrovnĕ výhradní oddanosti; gataḥ — když dosáhl.

Překlad

Mārkaṇḍeya Ṛṣi, nejlepší z Bhṛguových potomků, je slavný díky svému dosažení dokonalosti mystické yogy. Dokonce ještĕ dnes putuje tímto svĕtem zcela pohroužen v ryzí oddanosti Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

anuvarṇitam etat te
mārkaṇḍeyasya dhīmataḥ
anubhūtaṁ bhagavato
māyā-vaibhavam adbhutam

Synonyma

anuvarṇitam — popsány; etat — tyto; te — tobĕ; mārkaṇḍeyasya — Mārkaṇḍeyi; dhī-mataḥ — inteligentního; anubhūtam — zažité; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; māyā-vaibhavam — majestát klamné energie; adbhutam — úžasný.

Překlad

Tak jsem ti vyprávĕl o činnostech vysoce inteligentního mudrce Mārkaṇḍeyi a zvláštĕ o tom, jak zažil úžasnou moc klamné energie Nejvyššího Pána.

Verš

etat kecid avidvāṁso
māyā-saṁsṛtir ātmanaḥ
anādy-āvartitaṁ nṝṇāṁ
kādācitkaṁ pracakṣate

Synonyma

etat — toto; kecit — nĕkteré osoby; avidvāṁsaḥ — postrádající učenost; māyā-saṁsṛtiḥ — iluzorní stvoření; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; anādi — od nepamĕti; āvartitam — opakující se; nṝṇām — podmínĕných živých bytostí; kādācitkam — neslýchaná; pracakṣate — říkají.

Překlad

Přestože je tato událost jedinečná a neslýchaná, snaží se ji nĕkteré neinteligentní osoby přirovnat ke kolobĕhu klamné hmotné existence, kterou Nejvyšší Pán stvořil pro podmínĕné duše – k nekonečnému kolobĕhu, který pokračuje již od nepamĕti.

Význam

To, jak byl Mārkaṇḍeya vdechnut do Pánova tĕla a poté vydechnut, by nemĕlo být považováno za symbolický popis vĕčnĕ se opakujících cyklů hmotného stvoření a zničení. Tato část Śrīmad-Bhāgavatamu vypráví skutečnou historickou událost, kterou prožil velký oddaný Pána a ti, kdo se z tohoto příbĕhu snaží udĕlat pouhou symbolickou alegorii, jsou zde prohlášeni za neinteligentní pošetilce.

Verš

ya evam etad bhṛgu-varya varṇitaṁ
rathāṅga-pāṇer anubhāva-bhāvitam
saṁśrāvayet saṁśṛṇuyād u tāv ubhau
tayor na karmāśaya-saṁsṛtir bhavet

Synonyma

yaḥ — kdo; evam — tak; etat — toto; bhṛgu-varya — ó nejlepší z Bhṛguových potomků (Śaunako); varṇitam — popsáno; ratha-aṅga-pāṇeḥ — Pán Śrī Hariho, který v ruce drží kolo od vozu; anubhāva — energií; bhāvitam — prostoupené; saṁśrāvayet — umožní nĕkomu vyslechnout; saṁśṛṇuyāt — sám vyslechne; u — nebo; tau — oni; ubhau — oba; tayoḥ — jich; na — ne; karma-āśaya — založený na mentalitĕ plodonosné činnosti; saṁsṛtiḥ — kolobĕh hmotného života; bhavet — je.

Překlad

Ó nejlepší z Bhṛguovců, toto vyprávĕní týkající se Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho přenáší transcendentální energii Nejvyššího Pána. Každý, kdo je správnĕ přednese či vyslechne, již nikdy nebude vystaven hmotné existenci založené na touze provádĕt plodonosné činnosti.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k desáté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Śiva a Umā oslavují Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho.“