Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Degradované dynastie Kali-yugy

Dvanáctý zpĕv Śrīmad-Bhāgavatamu začíná tím, že Śrīla Śukadeva Gosvāmī předpovídá krále, kteří budou vládnout zemi ve vĕku Kali. V další kapitole vyjmenovává početné nedostatky tohoto vĕku a poté bohynĕ vládnoucí planetĕ zemi sarkasticky spílá pošetilým příslušníkům královského stavu, kteří se ji neustále snaží pokořit. Śukadeva Gosvāmī dále vysvĕtluje čtyři druhy hmotného zničení a nakonec dává Mahārājovi Parīkṣitovi závĕrečné pokyny. Poté je král Parīkṣit uštknut létajícím hadem Takṣakou a opouští tento svĕt. Sūta Gosvāmī své vyprávĕní Śrīmad-Bhāgavatamu svĕtcům v lese Naimiṣāraṇya uzavírá výčtem učitelů různých odvĕtví Véd a Purāṇ, vyprávĕním zbožné historie Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho, opĕvováním Nejvyššího Pána v Jeho vesmírné podobĕ a v Jeho expanzi jako slunečního boha, shrnutím témat probíraných v tomto písmu a závĕrečným žehnáním a modlitbami.

První kapitola tohoto zpĕvu krátce vyjmenovává budoucí krále Magadhské dynastie a to jak vlivem vĕku Kali zdegradovali. V rodinné linii Pūrua v dynastii boha slunce vládlo dvacet králů počínaje Uparicarou Vasuem a konče Purañjayou. Po Purañjayovi bude tato dynastie zkažena. Po Purañjayovi bude následovat pĕt králů známých jako Pradyotanové. Ty budou následovat Śiśunāgové, Mauryové, Śuṅgové, Kāṇvové, třicet králů národa Andhra, sedm Ābhīrů, deset Gardabhīů, šestnáct Kaṅků, osm Yavanů, čtrnáct Turuṣků, deset Guruṇḍů, jedenáct Maulů, pĕt Kilakilů a třináct Bāhliků. Poté bude různým oblastem panovat zároveň sedm králů Andhra, sedm Kauśalů, králové z Vidūry a Niṣadhové. Po nich připadne vláda nad zemĕmi Magadhy a dalšími králům, jež nejsou lepší než śūdrové a mlecchové a jsou naprosto pohrouženi v bezbožnosti.

Verš

śrī-śuka uvāca
yo ’ntyaḥ purañjayo nāma
bhaviṣyo bārahadrathaḥ
tasyāmātyas tu śunako
hatvā svāminam ātma-jam
pradyota-saṁjñaṁ rājānaṁ
kartā yat-pālakaḥ sutaḥ
viśākhayūpas tat-putro
bhavitā rājakas tataḥ

Synonyma

śrī śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; yaḥ — kdo; antyaḥ — poslední člen (linie popsané v devátém zpĕvu); purañjayaḥ — Purañjaya (Ripuñjaya); nāma — jménem; bhaviṣyaḥ — bude žít v budoucnosti; bārahadrathaḥ — Bṛhadrathův potomek; tasya — jeho; amātyaḥ — ministr; tu — ale; śunakaḥ — Śunaka; hatvā — zabije; svāminam — svého pána; ātma-jam — svého syna; pradyota-saṁjñam — Pradyotu; rājānam — králem; kartā — učiní; yat — jehož; pālakaḥ — jménem Pālaka; sutaḥ — syn; viśākhayūpaḥ — Viśākhayūpa; tat-putraḥ — syn Pālaky; bhavitā — bude; rājakaḥ — Rājaka; tataḥ — potom (přijde jako syn Viśākhayūpy).

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Posledním králem zmínĕným v našem předchozím výčtu budoucích králů Māgadhské dynastie byl Purañjaya, jenž se narodí jako potomek Bṛhadrathy. Purañjayu zabije jeho ministr Śunaka, který na trůn dosadí svého syna Pradyotu. Pradyotovým synem bude Pālaka, jeho synem bude Viśākhayūpa a jeho synem bude Rājaka.

Význam

Podlé politické intriky zde popsané jsou pro vĕk Kali příznačné. V devátém zpĕvu tohoto díla Śukadeva Gosvāmī vysvĕtluje, že velcí vládci lidstva pocházejí ze dvou královských dynastií, a to sluneční a mĕsíční. V tomto vyprávĕní o rodokmenech se v devátém zpĕvu objevuje popis Pána Rāmacandry, velmi známé inkarnace Boha, a na konci devátého zpĕvu Śukadeva vyjmenovává předky Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy. Nakonec je v souvislosti s vyprávĕním o mĕsíční dynastii zmínka o zjevení Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy.

Desátý zpĕv je výhradnĕ zasvĕcen vyprávĕní o dĕtských zábavách Pána Kṛṣṇy ve Vṛndāvanu, Jeho mladistvých činnostech v Mathuře a činnostem ve Dvārace v Jeho dospĕlosti. Události tohoto období popisuje i slavný epos Mahābhārata, jež se zamĕřuje na pĕt bratrů Pāṇḍuovců a jejich činnosti ve vztahu k Pánu Kṛṣṇovi a dalším vůdčím historickým osobnostem jako jsou Bhīṣma, Dhṛtarāṣṭra, Droṇācārya a Vidura. V Mahābhāratĕ se nachází Bhagavad-gītā, kde je Pán Kṛṣṇa prohlášen za Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství. Śrīmad-Bhāgavatam, jehož poslední, dvanáctý zpĕv, nyní překládáme, je považován za pokročilejší písmo než Mahābhārata, protože je v nĕm od začátku až do konce přímo, ústřednĕ a nevyvratitelnĕ vyjeven Pán Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Pravda a svrchovaný zdroj veškeré existence. První zpĕv Bhāgavatamu vypráví o tom, jak Śrī Vyāsadeva sestavil toto velké dílo, protože byl nespokojen se spíše nedostatečnou oslavou Pána Kṛṣṇy v Mahābhāratĕ.

Přestože Śrīmad-Bhāgavatam přináší historii mnoha královských dynasií a životy nesčetných králů, před popisem současného vĕku, vĕku Kali, se nedozvídáme o žádném ministrovi, který zavraždí vlastního krále a na trůn dosadí svého syna. Tato událost připomíná Dhṛtarāṣṭrovu snahu zavraždit Pāṇḍuovce a korunovat králem svého syna Duryodhanu. Mahābhārata vypráví o tom, jak tento pokus překazil Pán Kṛṣṇa, ale s odchodem Pána do duchovního svĕta se vĕk Kali plnĕ projevil a zavedl politickou vraždu ve vlastním domĕ jako standardní praktiku.

Verš

nandivardhanas tat-putraḥ
pañca pradyotanā ime
aṣṭa-triṁśottara-śataṁ
bhokṣyanti pṛthivīṁ nṛpāḥ

Synonyma

nandivardhanaḥ — Nandivardhana; tat-putraḥ — jeho syn; pañca — pĕt; pradyotanāḥ — Pradyotanů; ime — tito; aṣṭa-triṁśa — třicet osm; uttara — zvýšených o; śatam — sto; bhokṣyanti — budou si užívat; pṛthivīm — zemĕ; nṛpāḥ — tito králové.

Překlad

Synem Rājaky bude Nandivardhana, čímž bude mít Pradyotanova dynastie pĕt králů, kteří si budou užívat zemĕ 138 let.

Verš

śiśunāgas tato bhāvyaḥ
kākavarṇas tu tat-sutaḥ
kṣemadharmā tasya sutaḥ
kṣetrajñaḥ kṣemadharma-jaḥ

Synonyma

śiśunāgaḥ — Śiśunāga; tataḥ — potom; bhāvyaḥ — narodí se; kākavarṇaḥ — Kākavarṇa; tu — a; tat-sutaḥ — jeho syn; kṣemadharmā — Kṣemadharmā; tasya — Kākavarṇův; sutaḥ — syn; kṣetrajñaḥ — Kṣetrajña; kṣemadharma-jaḥ — narodí se Kṣemadharmovi.

Překlad

Nandivardhana bude mít syna Śiśunāgu a jeho syn bude znám jako Kākavarṇa. Synem Kākavarṇy bude Kṣemadharmā a jeho synem bude Kṣetrajña.

Verš

vidhisāraḥ sutas tasyā-
jātaśatrur bhaviṣyati
darbhakas tat-suto bhāvī
darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ

Synonyma

vidhisāraḥ — Vidhisāra; sutaḥ — synem; tasya — Kṣetrajñi; ajātaśatruḥ — Ajātaśatru; bhaviṣyati — bude; darbhakaḥ — Darbhaka; tat-sutaḥ — synem Ajātaśatrua; bhāvī — narodí se; darbhakasya — Darbhakovi; ajayaḥ — Ajaya; smṛtaḥ — vzpomínán.

Překlad

Synem Kṣetrajñi bude Vidhisāra a jeho synem bude Ajātaśatru. Ajātaśatru bude mít syna jménem Darbhaka a jeho synem bude Ajaya.

Verš

nandivardhana ājeyo
mahānandiḥ sutas tataḥ
śiśunāgā daśaivaite
saṣṭy-uttara-śata-trayam
samā bhokṣyanti pṛthivīṁ
kuru-śreṣṭha kalau nṛpāḥ
mahānandi-suto rājan
śūdrā-garbhodbhavo balī
mahāpadma-patiḥ kaścin
nandaḥ kṣatra-vināśa-kṛt
tato nṛpā bhaviṣyanti
śūdra-prāyās tv adhārmikāḥ

Synonyma

nandivardhanaḥ — Nandivardhana; ājeyaḥ — syn Ajayi; mahā-nandiḥ — Mahānandi; sutaḥ — syn; tataḥ — potom (po Nandivardhanovi); śiśunāgāḥ — Śiśunāgové; daśa — deset; eva — ve skutečnosti; ete — tito; saṣṭi — šedesát; uttara — zvýšených o; śata-trayam — tři sta; samāḥ — let; bhokṣyanti — budou vládnout; pṛthivīm — zemi; kuruśreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; kalau — v tomto vĕku Kali; nṛpāḥ — králové; mahānandi-sutaḥ — Mahānandiho syn; rājan — ó králi Parīkṣite; śūdrā-garbha — v lůnĕ ženy ze třídy śūdrů; udbhavaḥ — narodí se; balī — mocný; mahā-padma — miliónové armády či bohatství; patiḥ — vlastník; kaścit — jistý; nandaḥ — Nanda; kṣatra — královského rodu; vināśa-kṛt — ničitel; tataḥ — potom; nṛpāḥ — králové; bhaviṣyanti — stanou se; śūdra-prāyāḥ — o nic lepší než śūdrové; tu — a; adhārmikāḥ — bezbožní.

Překlad

Ajaya bude otcem druhého Nandivardhany, jehož synem bude Mahānandi. Ó nejlepší z Kuruovců, tĕchto deset králů dynastie Śiśunāga bude ve vĕku Kali vládnout zemi celkem 360 let. Můj milý Parīkṣite, král Mahānandi počne v lůnĕ ženy ze třídy śūdrů velmi mocného syna, který bude znám jako Nanda a bude vládnout miliónům vojáků a neuvĕřitelnému bohatství. Mezi kṣatriyi způsobí chaos a od té doby budou prakticky všichni králové bezbožní śūdrové.

Význam

Zde je popis toho, jak na celém svĕtĕ zanikla a rozpadla se pravá politická autorita. Existuje Nejvyšší Osobnost Božství a mocní svatí muži, kteří přijali roli vůdců a zastupovali tohoto Boha na zemi. S příchodem vĕku Kali se však tento transcendentální systém vlády rozpadl a moci se postupnĕ chopili samozvaní a necivilizovaní lidé.

Verš

sa eka-cchatrāṁ pṛthivīm
anullaṅghita-śāsanaḥ
śāsiṣyati mahāpadmo
dvitīya iva bhārgavaḥ

Synonyma

saḥ — on (Nanda); eka-chatrām — jako samovládce; pṛthivīm — celou zemi; anullaṅghita — bez odporu; śāsanaḥ — jeho vláda; śāsiṣyati — bude požívat suverenity; mahāpadmaḥ — vládce Mahāpadmy; dvitīyaḥ — druhý; iva — jako kdyby; bhārgavaḥ — Paraśurāma.

Překlad

Tento vládce Mahāpadmy, král Nanda, bude celé zemi vládnout jako druhý Paraśurāma a nikdo se nepostaví jeho autoritĕ.

Význam

V osmém verši této kapitoly je zmínka o tom, že král Nanda zničí zbytky třídy kṣatrijů, a proto je zde přirovnán k Pánu Paraśurāmovi, který v předchozím vĕku jednadvacetkrát vyhladil kṣatriyi.

Verš

tasya cāṣṭau bhaviṣyanti
sumālya-pramukhāḥ sutāḥ
ya imāṁ bhokṣyanti mahīṁ
rājānaś ca śataṁ samāḥ

Synonyma

tasya — jeho (Nandy); ca — a; aṣṭau — osm; bhaviṣyanti — narodí se; sumālya-pramukhāḥ — vedených Sumālyou; sutāḥ — synové; ye — kteří; imām — tito; bhokṣyanti — budou si užívat; mahīm — zemĕ; rājānaḥ — králové; ca — a; śatam — sto; samāḥ — let.

Překlad

Bude mít osm synů v čele se Sumālyou, kteří budou jako mocní králové vládnout zemi sto let.

Verš

nava nandān dvijaḥ kaścit
prapannān uddhariṣyati
teṣām abhāve jagatīṁ
mauryā bhokṣyanti vai kalau

Synonyma

nava — devĕt; nandān — Nandů (král Nanda a jeho osm synů); dvijaḥbrāhmaṇa; kaścit — jistý; prapannān — důvĕru; uddhariṣyati — vykoření; teṣām — v jejich; abhāve — nepřítomnosti; jagatīm — zemi; mauryāḥ — dynastie Mauryů; bhokṣyanti — bude vládnout; vai — ve skutečnosti; kalau — v tomto vĕku, Kali-yuze.

Překlad

Jistý brāhmaṇa [Cāṇakya] zradí důvĕru krále Nandy i jeho osmi synů a zničí jejich dynastii. V jejich nepřítomnosti budou svĕtu vládnout Mauryové a vĕk Kali bude pokračovat dál.

Význam

Śrīdhara Svāmī a Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura potvrzují, že brāhmaṇa, o kterém je zde zmínka, je Cāṇakya známý také jako Kauṭilya nebo Vātsyāyana. Toto velké historické vyprávĕní Śrīmad-Bhāgavatam začínající událostmi ještĕ před stvořením se nyní dostává do oblasti moderní zaznamenané historie. Moderní historikové znají jak dynastii Mauryů tak krále Candraguptu zmínĕného v následujícím verši.

Verš

sa eva candraguptaṁ vai
dvijo rājye ’bhiṣekṣyati
tat-suto vārisāras tu
tataś cāśokavardhanaḥ

Synonyma

saḥ — on (Cāṇakya); eva — vskutku; candraguptam — prince Candraguptu; vai — vskutku; dvijaḥ — tento brāhmaṇa; rājye — králem; abhiṣekṣyati — učiní; tat — Candragupty; sutaḥ — syn; vārisāraḥ — Vārisāra; tu — a; tataḥ — po Vārisārovi; ca — a; aśokavardhanaḥ — Aśokavardhana.

Překlad

Tento brāhmaṇa dosadí na trůn Candraguptu, jehož syn se bude jmenovat Vārisāra. Vārisārův syn bude Aśokavardhana.

Verš

suyaśā bhavitā tasya
saṅgataḥ suyaśaḥ-sutaḥ
śāliśūkas tatas tasya
somaśarmā bhaviṣyati
śatadhanvā tatas tasya
bhavitā tad-bṛhadrathaḥ

Synonyma

suyaśāḥ — Suyaśā; bhavitā — se narodí; tasya — z nĕho (Aśokavardhany); saṅgataḥ — Saṅgata; suyaśaḥ-sutaḥ — syn Suyaśi; śāliśūkaḥ — Śāliśūka; tataḥ — další; tasya — z nĕho (Śāliśūky); somaśarmā — Somaśarmā; bhaviṣyati — bude; śatadhanvā — Śatadhanvā; tataḥ — další; tasya — z nĕho (Somaśarmy); bhavitā — bude; tat — z nĕho (Śatadhanvy); bṛhadrathaḥ — Bṛhadratha.

Překlad

Po Aśokavardhanovi přijde Suyaśā, jehož synem bude Saṅgata. Jeho synem bude Śāliśūka, Śāliśūkovým synem bude Somaśarmā a Somaśarmovým synem bude Śatadhanvā. Jeho syn bude známý jako Bṛhadratha.

Verš

mauryā hy ete daśa nṛpāḥ
sapta-triṁśac-chatottaram
samā bhokṣyanti pṛthivīṁ
kalau kuru-kulodvaha

Synonyma

mauryāḥ — Mauryové; hi — ve skutečnosti; ete — tĕchto; daśa — deset; nṛpāḥ — králů; sapta-triṁśat — třicet sedm; śata — sto; uttaram — více než; samāḥ — let; bhokṣyanti — budou vládnout; pṛthivīm — zemi; kalau — v Kali-yuze; kuru-kula — Kuruovské dynastie; udvaha — ó nejvýznačnĕjší hrdino.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, tĕchto deset mauryovských králů bude vládnout zemi po 137 let Kali-yugy.

Význam

I když je zde vyjmenováno pouze devĕt králů, Daśaratha se narodil po Sujyeṣṭhovi předtím, než se k vládĕ dostal Saṅgata, a proto je mauryovských králů deset.

Verš

agnimitras tatas tasmāt
sujyeṣṭho bhavitā tataḥ
vasumitro bhadrakaś ca
pulindo bhavitā sutaḥ
tato ghoṣaḥ sutas tasmād
vajramitro bhaviṣyati
tato bhāgavatas tasmād
devabhūtiḥ kurūdvaha
śuṅgā daśaite bhokṣyanti
bhūmiṁ varṣa-śatādhikam
tataḥ kāṇvān iyaṁ bhūmir
yāsyaty alpa-guṇān nṛpa

Synonyma

agnimitraḥ — Agnimitra; tataḥ — z Puṣpamitry, generála, který zavraždí Bṛhadrathu; tasmāt — z nĕho (Agnimitry); sujyeṣṭhaḥ — Sujyeṣṭha; bhavitā — bude; tataḥ — z nĕho; vasumitraḥ — Vasumitra; bhadrakaḥ — Bhadraka; ca — a; pulindaḥ — Pulinda; bhavitā — bude; sutaḥ — syn; tataḥ — z nĕho (Pulindy); ghoṣaḥ — Ghoṣa; sutaḥ — syn; tasmāt — z nĕho; vajramitraḥ — Vajramitra; bhaviṣyati — bude; tataḥ — z nĕho; bhāgavataḥ — Bhāgavata; tasmāt — z nĕho; devabhūti — Devabhūti; kuru-udvaha — ó nejpřednĕjší z Kuruovců; śuṅgāḥ — Śuṅgů; daśa — deset; ete — tĕchto; bhokṣyanti — bude si užívat; bhūmim — zemi; varṣa — let; śata — sto; adhikam — více než; tataḥ — poté; kāṇvān — dynastie Kāṇva; iyam — tato; bhūmiḥ — zemĕ; yāsyati — dostane se pod vládu; alpa-guṇān — málo dobrých vlastností; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, dalším králem bude Agnimitra a poté Sujyeṣṭha. Po Sujyeṣṭhovi přijde Vasumitra, Bhadraka a Bhadrakův syn Pulinda. Potom bude vládnout Pulindův syn jménem Ghoṣa a po nĕm Vajramitra, Bhāgavata a Devabhūti. Takto bude, ó nejpřednĕjší z Kuruovců, více než sto let vládnout zemi deset králů dynastie Śuṅga. Poté se zemĕ dostane pod vládu králů z dynastie Kāṇva, kteří budou vykazovat velmi málo dobrých vlastností.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho dynastie Śuṅgů začala, když generál Puṣpamitra zabil svého krále Bṛhadrathu a ujal se moci. Po Puṣpamitrovi přišel Agnimitra a zbytek dynastie Śuṅgů, která vydržela 112 let.

Verš

śuṅgaṁ hatvā devabhūtiṁ
kāṇvo ’mātyas tu kāminam
svayaṁ kariṣyate rājyaṁ
vasudevo mahā-matiḥ

Synonyma

śuṅgam — krále Śuṅgů; hatvā — zabije; devabhūtim — Devabhūtiho; kāṇvaḥ — člen rodu Kāṇvů; amātyaḥ — jeho ministr; tu — ale; kāminam — chtivého; svayam — sám; kariṣyate — ujme se; rājyam — vlády; vasudevaḥ — jménem Vasudeva; mahā-matiḥ — velmi inteligentní.

Překlad

Vasudeva, inteligentní ministr z rodu Kāṇvů, zabije posledního krále Śuṅgů, chtivého chlípníka Devabhūtiho a sám se ujme vlády.

Význam

Král Devabhūti byl očividnĕ chtivý žen jiných mužů, proto jej jeho ministr zabil, ujal se vlády a započal tak dynastii Kāṇvů.

Verš

tasya putras tu bhūmitras
tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ
kāṇvāyanā ime bhūmiṁ
catvāriṁśac ca pañca ca
śatāni trīṇi bhokṣyanti
varṣāṇāṁ ca kalau yuge

Synonyma

tasya — jeho (Vasudevy); putraḥ — syn; tu — a; bhūmitraḥ — Bhūmitra; tasya — jeho; nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; sutaḥ — syn; kāṇva-ayanāḥ — králové dynastie Kāṇva; ime — tito; bhūmim — zemi; catvāriṁśat — čtyřicet; ca — a; pañca — pĕt; ca — a; śatāni — sto; trīṇi — tři; bhokṣyanti — budou vládnout; varṣāṇām — let; ca — a; kalau yuge — v Kali-yuze.

Překlad

Synem Vasudevy bude Bhūmitra a jeho synem bude Nārāyaṇa. Tito králové dynastie Kāṇva budou vládnout zemi dalších 345 let Kali-yugy.

Verš

hatvā kāṇvaṁ suśarmāṇaṁ
tad-bhṛtyo vṛṣalo balī
gāṁ bhokṣyaty andhra-jātīyaḥ
kañcit kālam asattamaḥ

Synonyma

hatvā — zabije; kāṇvam — krále z rodu Kāṇva; suśarmāṇam — jménem Suśarmā; tat-bhṛtyaḥ — jeho vlastní služebník; vṛṣalaḥśūdra nízkého původu; balī — jménem Balī; gām — zemi; bhokṣyati — bude vládnout; andhra-jātīyaḥ — z rodu Andhrů; kañcit — nĕjakou; kālam — dobu; asattamaḥ — nanejvýš zdegradovaný.

Překlad

Poslední z Kāṇvů, Suśarmā, bude zavraždĕn svým vlastním služebníkem Balīm, śūdrou nízkého původu z rodu Andhrů. Tento nanejvýš pokleslý Mahārāja Balī bude potom po nĕjakou dobu vládnout zemi.

Význam

Zde je další popis toho, jak nekulturní lidé pronikli do vlády. Takzvaný král Balī je popsán jako asattama, nanejvýš bezbožný a nekulturní človĕk.

Verš

kṛṣṇa-nāmātha tad-bhrātā
bhavitā pṛthivī-patiḥ
śrī-śāntakarṇas tat-putraḥ
paurṇamāsas tu tat-sutaḥ
lambodaras tu tat-putras
tasmāc cibilako nṛpaḥ
meghasvātiś cibilakād
aṭamānas tu tasya ca
aniṣṭakarmā hāleyas
talakas tasya cātma-jaḥ
purīṣabhīrus tat-putras
tato rājā sunandanaḥ
cakoro bahavo yatra
śivasvātir arin-damaḥ
tasyāpi gomatī putraḥ
purīmān bhavitā tataḥ
medaśirāḥ śivaskando
yajñaśrīs tat-sutas tataḥ
vijayas tat-suto bhāvyaś
candravijñaḥ sa-lomadhiḥ
ete triṁśan nṛpatayaś
catvāry abda-śatāni ca
ṣaṭ-pañcāśac ca pṛthivīṁ
bhokṣyanti kuru-nandana

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — jménem Kṛṣṇa; atha — potom; tat — jeho (Balīho); bhrātā — bratr; bhavitā — stane se; pṛthivī-patiḥ — vládcem zemĕ; śrī-śāntakarṇaḥ — Śrī Śāntakarṇa; tat — Kṛṣṇův; putraḥ — syn; paurṇamāsaḥ — Paurṇamāsa; tu — a; tat-sutaḥ — jeho syn; lambodaraḥ — Lambodara; tu — a; tat-putraḥ — jeho syn; tasmāt — z nĕho (Lambodary); cibilakaḥ — Cibilaka; nṛpaḥ — král; meghasvātiḥ — Meghasvāti; cibilakāt — z Cibilaky; aṭamānaḥ — Aṭamāna; tu — a; tasya — jeho (Meghasvātiho); ca — a; aniṣṭakarmā — Aniṣṭakarmā; hāleyaḥ — Hāleya; talakaḥ — Talaka; tasya — jeho (Hāleyi); ca — a; ātma-jaḥ — syn; purīṣabhīruḥ — Purīṣabhīru; tat — Talakův; putraḥ — syn; tataḥ — poté; rājā — král; sunandanaḥ — Sunandana; cakoraḥ — Cakora; bahavaḥ — Bahuové; yatra — mezi nimiž; śivasvātiḥ — Śivasvāti; arimdamaḥ — přemožitel nepřátel; tasya — jeho; api — také; gomatī — Gomatī; putraḥ — syn; purīmān — Purīmān; bhavitā — bude; tataḥ — z nĕho (Gomatīho); medaśirāḥ — Medaśirā; śivaskandaḥ — Śivaskanda; yajñaśrīḥ — Yajñaśrī; tat — Śivaskandy; sutaḥ — syn; tataḥ — potom; vijayaḥ — Vijaya; tat-sutaḥ — jeho syn; bhāvyaḥ — bude; candravijñaḥ — Candravijña; sa-lomadhiḥ — spolu s Lomadhim; ete — tĕchto; triṁśat — třicet; nṛ-patayaḥ — králů; catvāri — čtyři; abda-śatāni — století; ca — a; ṣaṭ-pañcāsat — padesát šest; ca — a; pṛthivīm — svĕtu; bhokṣyanti — bude vládnout; kuru-nandana — ó oblíbený synu Kuruovců.

Překlad

Dalším vládcem zemĕ se stane Balīho bratr jménem Kṛṣṇa. Jeho synem bude Śāntakarṇa a jeho synem bude Paurṇamāsa. Synem Paurṇamāsy bude Lambodara, který bude otcem Mahārāje Cibilaky. Po Cibilakovi přijde Meghasvāti, jehož synem bude Aṭamāna. Synem Aṭamāny bude Aniṣṭakarmā. Jeho synem bude Hāleya, jehož synem bude Talaka. Synem Talaky bude Purīṣabhīru a po nĕm se stane králem Sunandana. Po Sunandanovi bude následovat Cakora a osm Bahuů, z nichž bude velkým podrobitelem nepřátel Śivasvāti. Synem Śivasvātiho bude Gomatī a jeho synem bude Purīmān, který bude mít syna Medaśiru. Jeho synem bude Śivaskanda a jeho synem Yajñaśrī. Synem Yajñaśrīho bude Vijaya, který bude mít dva syny, Candravijñu a Lomadhiho. Tĕchto třicet králů bude, ó oblíbený synu Kuruovců, požívat svrchované vlády nad zemí celkem 456 let.

Verš

saptābhīrā āvabhṛtyā
daśa gardabhino nṛpāḥ
kaṅkāḥ ṣoḍaśa bhū-pālā
bhaviṣyanty ati-lolupāḥ

Synonyma

sapta — sedm; ābhīrāḥ — Ābhīrů; āvabhṛtyāḥ — z mĕsta Avabhṛti; daśa — deset; gardabhinaḥ — Gardabhīů; nṛpāḥ — králů; kaṅkāḥ — Kaṅků; ṣoḍaśa — šestnáct; bhū-pālāḥ — vládců zemĕ; bhaviṣyanti — bude; ati-lolupāḥ — velmi chamtivých.

Překlad

Potom bude následovat sedm králů rodu Ābhīrů z mĕsta Avabhṛti a po nich deset Gardabhīů. Po nich bude vládnout šestnáct Kaṅků a tito králové budou známi svou nezmĕrnou chamtivostí.

Verš

tato ’ṣṭau yavanā bhāvyāś
caturdaśa turuṣkakāḥ
bhūyo daśa guruṇḍāś ca
maulā ekādaśaiva tu

Synonyma

tataḥ — potom; aṣṭau — osm; yavanāḥ — Yavanů; bhāvyāḥ — bude; catuḥ-daśa — čtrnáct; turuṣkakāḥ — Turuṣků; bhūyaḥ — dále; daśa — deset; guruṇḍāḥ — Guruṇḍů; ca — a; maulāḥ — Maulů; ekādaśa — jedenáct; eva — vskutku; tu — a.

Překlad

Poté se chopí moci osm Yavanů, po nich čtrnáct Turuṣků, deset Guruṇḍů a jedenáct králů dynastie Maula.

Verš

ete bhokṣyanti pṛthivīṁ
daśa varṣa-śatāni ca
navādhikāṁ ca navatiṁ
maulā ekādaśa kṣitim
bhokṣyanty abda-śatāny aṅga
trīṇi taiḥ saṁsthite tataḥ
kilakilāyāṁ nṛpatayo
bhūtanando ’tha vaṅgiriḥ
śiśunandiś ca tad-bhrātā
yaśonandiḥ pravīrakaḥ
ity ete vai varṣa-śataṁ
bhaviṣyanty adhikāni ṣaṭ

Synonyma

ete — tito; bhokṣyanti — budou vládnout; pṛthivīm — zemi; daśa — deset; varṣa-śatāni — století; ca — a; nava-adhikām — plus devĕt; ca — a; navatim — devadesát; maulāḥ — Maulové; ekādaśa — jedenáct; kṣitim — svĕtu; bhokṣyanti — budou vládnout; abda-śatāni — století; aṅga — můj drahý Parīkṣite; trīṇi — tři; taiḥ — oni; saṁsthite — až všichni zemřou; tataḥ — poté; kilakilāyām — ve mĕstĕ Kilakilā; nṛ-patayaḥ — králové; bhūtanandaḥ — Bhūtananda; atha — a potom; vaṅgiriḥ — Vaṅgiri; śiśunandiḥ — Śiśunandi; ca — a; tat — jeho; bhrātā — bratr; yaśonandiḥ — Yaśonandi; pravīrakaḥ — Pravīraka; iti — tak; ete — tito; vai — opravdu; varṣa-śatam — sto let; bhaviṣyanti — budou; adhikāni — plus; ṣaṭ — šest.

Překlad

Tito Ābhīrové, Gardabhīové a Kaṅkové budou vládnout zemi 1 099 let a Maulové 300 let. Poté, co všichni vymřou, se ve mĕstĕ Kilakilā objeví dynastie složená z králů Bhūtanandy, Vaṅgiriho, Śiśunandiho, Śiśunandiho bratra Yaśonandiho a Pravīraky. Tito králové z Kilakily budou vládnout celkem 106 let.

Verš

teṣāṁ trayodaśa sutā
bhavitāraś ca bāhlikāḥ
puṣpamitro ’tha rājanyo
durmitro ’sya tathaiva ca
eka-kālā ime bhū-pāḥ
saptāndhrāḥ sapta kauśalāḥ
vidūra-patayo bhāvyā
niṣadhās tata eva hi

Synonyma

teṣām — jejich (Bhūtanandy a ostatních králů dynastie Kilakilů); trayodaśa — třináct; sutāḥ — synů; bhavitāraḥ — bude; ca — a; bāhlikāḥ — zvaných Bāhlikové; puṣpamitraḥ — Puṣpamitra; atha — poté; rājanyaḥ — král; durmitraḥ — Durmitra; asya — jeho (syn); tathā — také; eva — vskutku; ca — a; eka-kālāḥ — zároveň vládnoucí; ime — tito; bhū-pāḥ — králové; sapta — sedm; andhrāḥ — Andhrů; sapta — sedm; kauśalāḥ — králů z Kauśala-deśe; vidūra-patayaḥ — vládci z Vidūry; bhāvyāḥ — budou; niṣadhāḥ — Niṣadhové; tataḥ — poté (po Bāhlicích); eva hi — vskutku.

Překlad

Kilakily bude následovat jejich třináct synů Bāhliků a po nich bude zároveň v různých částech svĕta vládnout král Puṣpamitra, jeho syn Durmitra, sedm Andhrů, sedm Kauśalů a králové z provincií Vidūra and Niṣadha.

Verš

māgadhānāṁ tu bhavitā
viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ
kariṣyaty aparo varṇān
pulinda-yadu-madrakān

Synonyma

māgadhānām — z provincie Magadha; tu — a; bhavitā — bude; viśvasphūrjiḥ — Viśvasphūrji; purañjayaḥ — král Purañjaya; kariṣyati — učiní; aparaḥ — jako napodobenina; varṇān — všechny civilizované třídy lidí; pulinda-yadu-madrakān — nedotknutelnými jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.

Překlad

Poté se objeví král Māgadhů jménem Viśvasphūrji, který bude jako druhý Purañjaya. Z příslušníků všech civilizovaných tříd udĕlá nízké necivilizované lidi stejné kategorie jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.

Verš

prajāś cābrahma-bhūyiṣṭhāḥ
sthāpayiṣyati durmatiḥ
vīryavān kṣatram utsādya
padmavatyāṁ sa vai puri
anu-gaṅgam ā-prayāgaṁ
guptāṁ bhokṣyati medinīm

Synonyma

prajāḥ — obyvatele; ca — a; abrahma — nebrāhmaṇské; bhūyiṣṭhāḥ — převážnĕ; sthāpayiṣyati — učiní; durmatiḥ — neinteligentní (Viśvasphūrji); vīrya-van — mocnou; kṣatram — třídu kṣatriyů; utsādya — zničí; padmavatyām — v Padmavatī; saḥ — on; vai — vskutku; puri — ve mĕstĕ; anu-gaṅgam — z Gaṅgādvāru (Haridvāru); ā-prayāgam — do Prayāgu; guptām — ochránĕn; bhokṣyati — bude vládnout; medinīm — zemi.

Překlad

Pošetilý král Viśvasphūrji bude udržovat všechny obyvatele v bezbožnosti a svou moc použije k tomu, aby zcela rozložil kṣatriyský stav. Ze svého hlavního mĕsta Padmavatī bude vládnout území rozprostírajícímu se od pramene Gaṅgy po Prayāg.

Verš

saurāṣṭrāvanty-ābhīrāś ca
śūrā arbuda-mālavāḥ
vrātyā dvijā bhaviṣyanti
śūdra-prāyā janādhipāḥ

Synonyma

śaurāṣṭra — sídlící v Śaurāṣṭře; avantī — v Avantī; ābhīrāḥ — a v Ābhīře; ca — a; śūrāḥ — obývající provincii Śūra; arbuda-mālavāḥ — Arbuda a Mālava; vrātyāḥ — zanechají všech očistných obřadů; dvijāḥbrāhmaṇi; bhaviṣyanti — budou; śūdra-prāyāḥ — o nic lepší než śūdrové; jana-adhipāḥ — králové.

Překlad

Brāhmaṇi z provincií jako je Śaurāṣṭra, Avantī, Ābhīra, Śūra, Arbuda a Mālava tehdy zapomenou na všechny své usmĕrňující zásady a příslušníci královského stavu v této oblasti nebudou o nic lepší než śūdrové.

Verš

sindhos taṭaṁ candrabhāgāṁ
kauntīṁ kāśmīra-maṇḍalam
bhokṣyanti śūdrā vrātyādyā
mlecchāś cābrahma-varcasaḥ

Synonyma

sindhoḥ — řeky Sindhu; taṭam — území podél; candrabhāgām — Candrabhāgā; kauntīm — Kauntī; kāśmīra-maṇḍalam — oblast Kāśmīru; bhokṣyanti — budou vládnout; śūdrāḥśūdrové; vrātya-ādyāḥbrāhmaṇi, kteří poklesli z brāhmaṇské úrovnĕ a ostatní nezpůsobilí lidé; mlecchāḥ — pojídači masa; ca — a; abrahma-varcasaḥ — postrádající duchovní sílu.

Překlad

Území podél řeky Sindhu a okresy Candrabhāgā, Kauntī a Kāśmīra budou ovládány śūdry, pokleslými brāhmaṇy a pojídači masa. Protože se vzdají cesty védské civilizace, ztratí veškerou duchovní sílu.

Verš

tulya-kālā ime rājan
mleccha-prāyāś ca bhū-bhṛtaḥ
ete ’dharmānṛta-parāḥ
phalgu-dās tīvra-manyavaḥ

Synonyma

tulya-kālāḥ — zároveň vládnoucí; ime — tito; rājan — ó králi Parīkṣite; mleccha-prāyāḥ — vĕtšinou nedotknutelní; ca — a; bhū-bhṛtaḥ — králové; ete — tito; adharma — bezbožnosti; anṛta — a lži; parāḥ — oddáni; phalgu-dāḥ — přinášející nepatrný prospĕch svým podřízeným; tīvra — hrozivý; manyavaḥ — jejich hnĕv.

Překlad

Mnoho takových necivilizovaných králů bude vládnout zároveň, ó králi Parīkṣite. Všichni budou lakomí, dĕsivých povah a oddaní bezbožnosti a falešnosti.

Verš

strī-bāla-go-dvija-ghnāś ca
para-dāra-dhanādṛtāḥ
uditāsta-mita-prāyā
alpa-sattvālpakāyuṣaḥ
asaṁskṛtāḥ kriyā-hīnā
rajasā tamasāvṛtāḥ
prajās te bhakṣayiṣyanti
mlecchā rājanya-rūpiṇaḥ

Synonyma

strī — žen; bāla — dĕtí; go — krav; dvija — a brāhmaṇů; ghnāḥ — vrazi; ca — a; para — a jiných mužů; dāra — ženy; dhana — a peníze; ādṛtāḥ — zajímající se o; udita-asta-mita — střídající nálady mezi nadšením, depresí a normálním stavem; prāyāḥ — vĕtšinou; alpa-sattva — s nepatrnou silou; alpaka-āyuṣaḥ — a krátkými životy; asaṁskṛtāḥ — neočištĕní védskými obřady; kriyā-hīnāḥ — postrádající usmĕrňující zásady; rajasā — kvalitou vášnĕ; tamasā — a nevĕdomosti; āvṛtāḥ — zahaleni; prajāḥ — obyvatele; te — oni; bhakṣayiṣyanti — budou prakticky požírat; mlecchāḥ — nedotknutelní; rājanya-rūpiṇaḥ — budící zdání králů.

Překlad

Tito barbarové přestrojení za krále budou požírat obyvatele, vraždit nevinné ženy, dĕti, krávy a brāhmaṇy a prahnout po ženách a majetku jiných mužů. Budou mít nevyzpytatelné nálady, slabý charakter a krátké životy. Jelikož nebudou očištĕní védskými obřady a následováním usmĕrňujících zásad, budou zcela zahaleni kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti.

Význam

Tyto verše uvádĕjí stručný a výstižný popis pokleslých vůdců tohoto vĕku.

Verš

tan-nāthās te janapadās
tac-chīlācāra-vādinaḥ
anyonyato rājabhiś ca
kṣayaṁ yāsyanti pīḍitāḥ

Synonyma

tat-nāthāḥ — lidé, kteří budou mít tyto krále za své vůdce; te — oni; jana-padāḥ — obyvatelé mĕst; tat — tĕchto králů; śīla — (napodobující) charakter; ācāra — chování; vādinaḥ — a mluvu; anyonyataḥ — navzájem; rājabhiḥ — tĕmito králi; ca — a; kṣayam yāsyanti — budou zničeni; pīḍitāḥ — sužováni.

Překlad

Lidé, kterým budou vládnout tito králové nízké třídy, budou napodobovat jejich charakter, chování a řeč. Budou sužováni svými vůdci a sami sebou a tak je stihne zkáza.

Význam

Na konci devátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že Ripuñjaya neboli Purañjaya, první král, o kterém je zmínka v této kapitole, ukončil svou vládu přibližnĕ tisíc let po Pánu Kṛṣṇovi. Protože se Pán Kṛṣṇa zjevil přibližnĕ před pĕti tisíci lety, musel se Purañjaya narodit asi před čtyřmi tisíci lety. To by znamenalo, že Viśvasphūrji, poslední zde zmínĕný král, se narodil přibližnĕ ve dvanáctém století křesťanského letopočtu.

Moderní západní učenci indickou náboženskou literaturu neprávem obviňují z toho, že postrádá pojetí chronologické historie. Obšírná historická chronologie popsaná v této kapitole však tento naivní argument s jistotou vyvrací.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k první kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Degradované dynastie Kali-yugy“.