Skip to main content

Sloka 31

ТЕКСТ 31

Verš

Текст

na hy ekasmād guror jñānaṁ
su-sthiraṁ syāt su-puṣkalam
brahmaitad advitīyaṁ vai
gīyate bahudharṣibhiḥ
на хй экасмд гурор джна
су-стхира сйт су-пушкалам
брахмаитад адвитӣйа ваи
гӣйате бахудхаршибхи

Synonyma

Пословный перевод

na — ne; hi — jistĕ; ekasmāt — od jednoho; guroḥgurua; jñānam — poznání; su-sthiram — velmi pevné; syāt — může být; su-puṣkalam — velmi úplné; brahma — Absolutní Pravda; etat — tato; advitīyam — jedna jediná; vai — jistĕ; gīyate — je oslavována; bahudhā — mnoha způsoby; ṛṣibhiḥ — mudrci.

на — не; хи — конечно; экасмт — от одного; гурогуру; джнам — знание; су-стхирам — очень прочное; сйт — может быть; су-пушкалам — очень полное; брахма — Абсолют; этат — этот; адвитӣйам — один-единственный; ваи — поистине; гӣйате — прославляется; бахудх — многими способами; шибхи — мудрецами.

Překlad

Перевод

I když je Absolutní Pravda jedna jediná, mudrci ji popisují mnoha různými způsoby. Proto poznání, které človĕk získá od jednoho duchovního učitele, nemusí být příliš pevné či úplné.

Хотя Абсолют один и только один, мудрецы описывают Его по- разному. Поэтому невозможно получить прочные, исчерпывающие знания только от одного духовного учителя.

Význam

Комментарий

Śrīla Śrīdhara Svāmī tento verš komentuje takto: „Prohlášení, že človĕk potřebuje mnoho duchovních učitelů, jistĕ vyžaduje vysvĕtlení, neboť prakticky nikdo z velkých svĕtců v minulosti nevyhledal útočištĕ u mnoha duchovních učitelů, ale přijali vždy jednoho. Slova gīyate bahudharṣibhiḥ, ,Absolutní Pravdu mudrci oslavují mnoha způsobỳ, poukazují na osobní a neosobní pochopení Absolutní Pravdy – nĕkteří mudrci líčí jen Pánovu neosobní záři, v níž neexistuje duchovní rozmanitost, zatímco jiní popisují projevenou podobu Pána jako Osobnosti Božství. Nejvyšší dokonalost života tedy nelze poznat pouhým nasloucháním mnoha různým autoritám. Přítomnost mnoha duchovních autorit je užitečná jen tím, že brání sklonu živých bytostí k hrubému materialismu. Různí duchovní filozofové budují víru v existenci duše a na té úrovni je možné je přijímat. Další verše však vyjasní, že duchovní učitel, jenž z konečného hlediska dává dokonalé poznání, je jeden.“

Шрила Шридхара Свами комментирует этот стих следующим образом: «Высказывание о том, что человеку нужно много духовных учителей, несомненно, нуждается в пояснении, поскольку все великие святые прошлого принимали покровительство одного духовного учителя, а не многих. Слова гӣйате бахудхаршибхи, „мудрецы прославляют Абсолютную Истину множеством способов“, указывают на имперсоналистское и персоналистское восприятие Абсолютной Истины. Иными словами, некоторые мудрецы описывают только безличное сияние Господа, лишенное духовного разнообразия, тогда как другие говорят о видимой форме Личности Бога. Однако, просто слушая разных мудрецов, человек так и не сможет понять, в чем заключается высшее совершенство жизни. Увеличение числа всевозможных знатоков духовной науки полезно только в целях противостояния грубому материализму, к которому имеют склонность живые существа. Разные духовные философы порождают в людях веру в существование души, и на таком уровне их можно принимать во внимание. Но, как будет разъяснено в других стихах, духовный учитель, который дает нам совершенное знание, может быть только один».

Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Bĕžnĕ se rozumí, že človĕk má přijmout jednoho duchovního učitele. Proč je zde tedy doporučení učit se od mnoha takzvaných duchovních učitelů, kteří se objevují v podobĕ obyčejných hmotných objektů? Vysvĕtlení je, že uctívaný duchovní učitel dává pokyny o mnoha oblastech poznání skrze ponaučení odvozená z bĕžných jevů. Brāhmaṇa avadhūta doporučuje posilovat učení získané od vlastního ācāryi a vyhýbat se porušování jeho pokynů skrze sledování bĕžných vĕcí v přírodĕ. Žák by nemĕl přijímat učení svého gurua mechanicky. Mĕl by být přemýšlivý a pomocí své vlastní inteligence realizovat v praxi to, co od svého duchovního učitele vyslechl, tím, že bude pozorovat svĕt kolem sebe. V tomto smyslu může přijmout mnoho guruů – i když ne ty, kteří vystupují proti poznání přijatému od pravého duchovního učitele. Jinak řečeno, nemĕl by naslouchat osobám, jako byl ateista Kapila.“

Шрила Джива Госвами комментирует этот стих так: «Если общепризнано, что у человека должен быть только один духовный учитель, почему же здесь рекомендуется получать знания от множества так называемых духовных учителей, предстающих перед нами в образе обычных материальных существ и предметов? Объяснить это можно следующим образом. Почтенный духовный учитель будет наставлять своего ученика во многих областях знания, передавая ему опыт, полученный в ходе внимательного наблюдения за обычными предметами и явлениями. Как советует брахман-авадхута, с помощью наблюдения за обычными явлениями природы можно упрочить знание, полученное от ачарьи, и уберечься от нарушения его указаний. Не следует механически получать от гуру наставления. Ученик должен быть вдумчивым и при помощи своего разума усваивать на собственном опыте то, что услышал от духовного учителя. Для этого он должен наблюдать за окружающим миром. В этом смысле у человека может быть много гуру. Однако не следует выбирать в качестве духовных учителей тех, чьи слова противоречат знанию, полученному от истинного гуру. Иными словами, не следует слушать наставления людей, подобных Капиле-атеисту».

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura tento verš rovnĕž komentuje: „Śrīmad-Bhāgavatam uvádí: tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam – ,Proto by ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyšší dokonalosti, mĕl vyhledat pravého duchovního učitele.̀ Také v pátém verši desáté kapitoly tohoto zpĕvu říká sám Pán, Osobnost Božství: mad-abhijñaṁ guruṁ śāntam upāsīta mad-ātmakam – ,Človĕk musí sloužit pravému duchovnímu učiteli, který má úplné poznání o Mé osobnosti a který se ode Mĕ neliší.̀ Ve védskách písmech je mnoho podobných veršů, které přikazují vyhledat útočištĕ u jediného pravého duchovního učitele. Máme také příklady nesčetnĕ mnoha velkých svĕtců, kteří nepřijali víc než jednoho duchovního učitele. Je tedy pravda, že bychom mĕli přijmout jednoho pravého duchovního učitele a od nĕj obdržet konkrétní mantru, kterou budeme pronášet. I já se řídím tímto principem a uctívám svého pravého duchovního učitele. Při uctívání svého ācāryi si ale lze vypomáhat dobrými a špatnými příklady. Sledováním příkladů dobrého chování se oddaný posílí v oddané službĕ a pohled na negativní příklady ho bude varovat a vyhne se nebezpečí. Tak může přijmout za své duchovní učitele mnoho obyčejných hmotných objektů a považovat je za śikṣā-guruy neboli guruy, jež dávají důležité pokyny pro duchovní rozvoj.“

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур также прокомментировал этот стих. Он пишет: «В „Шримад-Бхагаватам“ говорится: тасмд гуру прападйета джиджсу рейа уттамам — „Поэтому, если человек по-настоящему хочет достичь высшего совершенства жизни, он должен обратиться к истинному духовному учителю“. Точно так же в пятом стихе десятой главы этой песни Сам Верховный Господь утверждает: мад-абхиджа гуру нтам упсӣта мад-тмакам — „Человек должен служить истинному духовному учителю, который обладает полным знанием обо Мне. Такой учитель неотличен от Меня“. В ведической литературе есть множество стихов, в которых человеку предписывается принять покровительство только одного истинного духовного учителя. Существует бесчисленное множество примеров великих святых, которые принимали не более чем одного духовного учителя. Таким образом, мы должны принять покровительство одного и только одного истинного духовного учителя и получить от него определенную мантру. Сам я строго следую этому принципу и поклоняюсь своему истинному духовному учителю. Но, поклоняясь ачарье, мы можем пользоваться хорошими и дурными примерами со стороны. Наблюдая за правильным поведением, человек укрепится в своем преданном служении, а видя дурное — получит предостережение и избежит опасности. Таким образом, человек может считать своим духовным учителем множество материальных вещей и явлений. Они наши шикша-гуру — учители, которые дают нам важные уроки ради нашего духовного роста».

Pán sám tedy říká: mad-abhijñaṁ guruṁ śāntam upāsīta mad-ātmakam – žák má vyhledat jednoho pravého duchovního učitele, který má úplné poznání o Pánovĕ osobnosti, a má ho upřímnĕ uctívat s pochopením, že je mad-ātmakam, neliší se od samotného Pána. Tento výrok neodporuje tomu, co Pán přednesl v učení avadhūty brāhmaṇy. Pokud nĕkdo přijme učení od svého ācāryi, ale ponechává si je uzavřené v mozku jako teoretické dogma, udĕlá jen malý pokrok. Aby rozvinul neochvĕjné a úplné poznání, musí vidĕt učení svého ācāryi všude. Proto vaiṣṇava vzdává úctu každému a všemu, co mu poskytuje další osvícení na cestĕ uctívání pravého ācāryi, jenž se neliší od Pána Kṛṣṇy.

Итак, по словам Господа, мад-абхиджа гуру нтам упсӣта мад-тмакам: у нас может быть только один духовный учитель, обладающий полным знанием о Боге, и мы должны искренне поклоняться такому учителю, видя в нем Самого Господа (мад-тмакам). Это утверждение не противоречит наставлениям брахмана-авадхуты, которые Кришна передает сейчас Уддхаве. Если мы, выслушав наставления ачарьи, запираем их в своем уме как некую отвлеченную догму, мы никуда не продвинемся на своем духовном пути. Чтобы обрести прочное, исчерпывающее знание, нужно видеть, как наставления ачарьи проявляются повсюду. Вайшнав выражает огромное почтение всему, что помогает ему обрести дальнейшее просветление на пути следования указаниям истинного ачарьи, неотличного от Господа Кришны.

Mezi mnoha guruy, o kterých brāhmaṇa mluvil, dávají nĕkteří pozitivní a jiní negativní pokyny. Prostitutka Piṅgalā a mladá dívka, která si sundala náramky, jsou příklady správného počínání, zatímco zoufalí holubi a pošetilá včela slouží za příklady chování, jakému je třeba se vyhnout. Oba případy obohacují duchovní poznání. Byla by tedy chyba vykládat si tento verš v rozporu s Pánovým výrokem mad-abhijñaṁ guruṁ śāntam upāsīta mad-ātmakam (Bhāg. 11.10.5).

Среди множества гуру, упомянутых брахманом, некоторые дают положительный пример, а другие — отрицательный. Раскаявшаяся Пингала и юная девушка, снявшая браслеты, учат нас, как правильно себя вести, тогда как несчастные голуби и глупая пчела демонстрируют, какого образа действий следует избегать. Но и в тех и в других случаях наше духовное знание обогащается. Таким образом, не следует ошибочно полагать, что этот стих противоречит утверждению Господа, которое приводится далее (Бхаг., 11.10.5): мад-абхиджа гуру нтам упсӣта мад-тмакам.