Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.29

Verš

labdhvā su-durlabham idaṁ bahu-sambhavānte
mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ
tūrṇaṁ yateta na pated anu-mṛtyu yāvan
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt

Synonyma

labdhvā — když získal; su-durlabham — to, co je velmi tĕžké získat; idam — toto; bahu — mnoha; sambhava — životech; ante — po; mānuṣyam — lidské tĕlo; artha-dam — dávající nĕco velmi cenného; anityam — ne vĕčné; api — ačkoliv; iha — v tomto hmotném svĕtĕ; dhīraḥ — ten, kdo má rozvážnou inteligenci; tūrṇam — okamžitĕ; yateta — mĕl by usilovat; na — ne; patet — padne; anu-mṛtyu — vždy podléhající smrti; yāvat — dokud; niḥśreyasāya — o konečné osvobození; viṣayaḥ — smyslový požitek; khalu — vždy; sarvataḥ — ve všech podmínkách; syāt — je možný.

Překlad

Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích živá bytost obdrží vzácné lidské tĕlo, které je sice dočasné, ale dává možnost dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Proto by mĕl rozvážný človĕk co nejrychleji usilovat o konečnou životní dokonalost dřív než jeho tĕlo, které vždy podléhá smrti, padne a zemře. Smyslový požitek je ostatnĕ dostupný i v tĕch nejohavnĕjších životních podobách, ale vĕdomí Kṛṣṇy může rozvinout jedinĕ lidská bytost.

Význam

Hmotný život ve své podstatĕ znamená kolobĕh zrození a smrti. I ty nejnižší formy života, jako jsou plazi, hmyz, prasata a psi, mají hojnou příležitost ke smyslovému požitku. Dokonce i obyčejné mouchy se o překot vĕnují sexu, a tak se rychle rozmnožují. Lidský život však umožňuje pochopit Absolutní Pravdu, a proto s sebou přináší vážnou odpovĕdnost. Jelikož cenný lidský život není vĕčný, mĕli bychom dĕlat, co je třeba pro dosažení nejvyšší dokonalosti, vĕdomí Kṛṣṇy. Mĕli bychom vážnĕ rozvíjet to, co je v našem skutečném zájmu než přijde smrt.

Ve společnosti Pánových oddaných může človĕk získat osobní zážitky s vĕdomím Kṛṣṇy. Bez této společnosti mu hrozí, že ho upoutá neosobní pojetí života, kvůli kterému živá bytost odpadá od oddané služby Absolutní Pravdĕ. Nebo může človĕka odradit, že se mu nedaří porozumĕt Absolutní Pravdĕ, a z toho důvodu se vrátí na falešnou úroveň uspokojování smyslů. Závĕr je, že lidský život je určený pro rozvíjení vĕdomí Kṛṣṇy pod vedením zkušených, seberealizovaných oddaných Pána.