Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.22

Verš

yatra yatra mano dehī
dhārayet sakalaṁ dhiyā
snehād dveṣād bhayād vāpi
yāti tat-tat-svarūpatām

Synonyma

yatra yatra — kamkoliv; manaḥ — mysl; dehī — podmínĕná duše; dhārayet — upíná; sakalam — s naprostým soustředĕním; dhiyā — s inteligencí; snehāt — z lásky; dveṣāt — z nenávisti; bhayāt — ze strachu; api — nebo; yāti — jde; tat-tat — právĕ do toho; svarūpatām — určitého stavu existence.

Překlad

Pokud z lásky, nenávisti či strachu vtĕlená duše s podporou své inteligence a naprostým soustředĕním upíná mysl na určitou tĕlesnou podobu, nepochybnĕ získá právĕ tu podobu, o níž medituje.

Význam

Z tohoto verše není tĕžké pochopit, že pokud nĕkdo neustále medituje o Nejvyšší Osobnosti Božství, získá podobné duchovní tĕlo, jako má Pán. Slovo dhiyā, „s inteligencí“, vyjadřuje úplné intelektuální přesvĕdčení o určité vĕci a podobnĕ slovo sakalam popisuje soustředĕnou pozornost mysli. S takto plnĕ zaujatým vĕdomím osoba v příštím životĕ nepochybnĕ získá podobu přesnĕ odpovídající té, o které meditovala. To je další ponaučení z říše hmyzu, které přiblíží následující verš.