Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.16

Verš

eko nārāyaṇo devaḥ
pūrva-sṛṣṭaṁ sva-māyayā
saṁhṛtya kāla-kalayā
kalpānta idam īśvaraḥ
eka evādvitīyo ’bhūd
ātmādhāro ’khilāśrayaḥ

Synonyma

ekaḥ — sám; nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; devaḥ — Bůh; pūrva — dříve; sṛṣṭam — stvořil; sva-māyayā — svou energií; saṁhṛtya — vtahující do sebe; kāla — v podobĕ času; kalayā — částí; kalpa-ante — v dobĕ zničení; idam — tento vesmír; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; ekaḥ — sám; eva — jistĕ; advitīyaḥ — jeden jediný; abhūt — stal se; ātma-ādhāraḥ — ten, jehož vlastní já je zdrojem a místem spočinutí všeho; akhila — všech energií; āśrayaḥ — útočištĕ.

Překlad

Nārāyaṇa, Pán vesmíru, je uctívaným Bohem všech živých bytostí. Bez vnĕjší pomoci, svou vlastní energií tvoří tento vesmír a v dobĕ zkázy ho ničí svou osobní expanzí v podobĕ času. Tehdy celý vesmír, včetnĕ všech podmínĕných živých bytostí, vtahuje do sebe. Jeho nekonečné vlastní Já je tedy zdrojem a útočištĕm všech energií. Subtilní pradhāna, která je základem celého vesmírného projevu, spočívá v Pánu, a tím pádem se od Nĕj neliší. Když je zničení dokonané, Pán zůstává sám.

Význam

Verš 21 této kapitoly vysvĕtlí, že Pánovo nezávislé tvoření a ničení vesmíru lze přirovnat k tomu, jak pavouk tvoří a vtahuje do sebe svou pavučinu. Slovo eka, „jeden, sám“, je v tomto verši uvedené dvakrát, pro zdůraznĕní skutečnosti, že existuje jen jeden Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a že veškeré vesmírné dĕní, jakož i duchovní zábavy, řídí pouze Jeho energie. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura tento verš poukazuje na Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇua neboli Mahā-Viṣṇua, jenž leží v Příčinném oceánu. Slova ātmādhāra a akhilāśraya shodnĕ vyjadřují, že Nārāyaṇa je zdrojem či útočištĕm veškeré existence. Ātmādhāra znamená, že v Pánovĕ osobním tĕle spočívá vše. Mahā-Viṣṇu je úplnou částí Pána Kṛṣṇy, původní Nejvyšší Osobnosti Božství, z jehož tĕla expandují nesčetné energie, které projevují hmotné a duchovní svĕty. Podle Brahma-saṁhity tyto nesčetné svĕty spočívají v brahmajyoti, duchovní záři, jež také vychází z Pánova tĕla. Kṛṣṇa je tedy īśvara, nejvyšší vládce.