Skip to main content

Sloka 15

Text 15

Verš

Text

na deyaṁ nopabhogyaṁ ca
lubdhair yad duḥkha-sañcitam
bhuṅkte tad api tac cānyo
madhu-hevārthavin madhu
na deyaṁ nopabhogyaṁ ca
lubdhair yad duḥkha-sañcitam
bhuṅkte tad api tac cānyo
madhu-hevārthavin madhu

Synonyma

Synonyms

na — ne; deyam — může být dáno druhým jako milodar; na — ne; upabhogyam — může být osobnĕ využito; ca — také; lubdhaiḥ — tĕmi, kdo jsou chamtiví; yat — to, co; duḥkha — za cenu velkého úsilí a tĕžkostí; sañcitam — je nahromadĕno; bhuṅkte — užívá si; tat — toho; api — nicménĕ; tat — to; ca — také; anyaḥ — nĕkdo jiný; madhu- — ten, kdo krade med z včelího úlu; iva — jako; artha — bohatství; vit — ten, kdo pozná; madhu — med.

na — not; deyam — to be given in charity to others; na — not; upabhogyam — to be enjoyed personally; ca — also; lubdhaiḥ — by those who are greedy; yat — that which; duḥkha — with great struggle and pain; sañcitam — is accumulated; bhuṅkte — he enjoys; tat — that; api — nevertheless; tat — that; ca — also; anyaḥ — someone else; madhu- — the one who steals the honey from the beehive; iva — like; artha — wealth; vit — one who knows how to recognize; madhu — the honey.

Překlad

Translation

Chamtivý človĕk nahromadí za cenu velkého úsilí a tĕžkostí mnoho penĕz, ale ne vždy si jich může sám užívat nebo je dát druhým jako milodar. Je jako včela, která usilovnĕ vytváří spoustu medu, který pak ukradne nĕjaký človĕk, který si na nĕm pochutná nebo ho prodá jiným. Bez ohledu na to, jak pečlivĕ své pracnĕ nabyté bohatství schovává nebo se ho snaží ochránit, najdou se tací, kteří dobře vĕdí, jak vypátrat cennosti, a ti ho ukradnou.

A greedy person accumulates a large quantity of money with great struggle and pain, but the person who has struggled so much to acquire this wealth is not always allowed to enjoy it himself or give it in charity to others. The greedy man is like the bee who struggles to produce a large quantity of honey, which is then stolen by a man who will enjoy it personally or sell it to others. No matter how carefully one hides his hard-earned wealth or tries to protect it, there are those who are expert in detecting the whereabouts of valuable things, and they will steal it.

Význam

Purport

Nĕkdo může namítat, že boháč může své peníze ukrýt tak dovednĕ, když je investuje v bankách, na burzách, do nemovitostí a podobnĕ, že mu krádež nehrozí. Jen pošetilci zakopávají peníze do zemĕ nebo si je schovávají pod matraci. Ale navzdory skutečnosti, že vĕtšina svĕtového bohatství je nahromadĕná ve vysoce vyvinutých kapitalistických zemích, proti tĕmto zemím se ostře staví mnoho nepřátel, kteří hrozí tím, že každým okamžikem kapitalisty porazí a jejich majetek jim vezmou. Rovnĕž známe časté únosy dĕtí z bohatých rodin, za nĕž pak rodiče musí platit vysoké výkupné. Nĕkdy jsou uneseni i samotní rodiče. Potom jsou tu takzvaní investiční poradci, kteří dobře vĕdí, jak pod záminkou investic připravit bohaté lidi o peníze a v moderní dobĕ se také vlády dobře naučily krást peníze prostřednictvím daní. Slovo artha-vit tedy poukazuje na toho, kdo umí všemi prostředky krást tĕžce vydĕlaný majetek jiných lidí. Včely horečnĕ pracují na výrobĕ medu, na kterém si ale samy nepochutnají. Pán Kṛṣṇa říká: mṛtyuḥ sarva-haraś cāham – „Přijdu jako zosobnĕná smrt a všechno seberu.“ (Bg. 10.34) Tĕžce vydĕlané hmotné bohatství bude tak či onak ukradeno, a proto tento verš uvádí, že by nikdo nemĕl pracovat zbytečnĕ jako pošetilá včela.

One may argue that a wealthy man may conceal his money so expertly, by investing it in banks, stocks, properties, and so on, that there is no danger of theft. Only foolish people actually hide money by burying it in the ground or placing it under a mattress. But despite the fact that the majority of the world’s wealth has been accumulated in highly developed capitalistic countries, these countries are being severely challenged by many enemies who threaten at any moment to overrun the capitalists and steal their wealth. Similarly, we often find that the children of wealthy people are kidnapped, and then their parents must pay huge ransoms. Sometimes the parents themselves may also be kidnapped. Furthermore, there are so-called investment counselors who are expert in stealing the money of rich people; and in the modern age governments have also become expert in stealing money by taxation. Thus, the word artha-vit indicates one who by hook or by crook is expert in stealing the hard-earned wealth of other people. The bees work frantically to produce honey, but they will not enjoy their honey. As Lord Kṛṣṇa states, mṛtyuḥ sarva-haraś cāham: “I will come as death personified and steal everything.” (Bg. 10.34) Somehow or other one’s hard-earned material opulence will be stolen, and therefore, as mentioned in this verse, one should not work uselessly like the foolish honeybee.