Skip to main content

Sloka 74

Text 74

Verš

Text

yaḥ prāpya mānuṣaṁ lokaṁ
mukti-dvāram apāvṛtam
gṛheṣu khaga-vat saktas
tam ārūḍha-cyutaṁ viduḥ
yaḥ prāpya mānuṣaṁ lokaṁ
mukti-dvāram apāvṛtam
gṛheṣu khaga-vat saktas
tam ārūḍha-cyutaṁ viduḥ

Synonyma

Synonyms

yaḥ — ten, kdo; prāpya — poté, co dosáhl; mānuṣam lokam — lidského tĕla; mukti — osvobození; dvāram — dveře; apāvṛtam — doširoka otevřené; gṛheṣu — k rodinnému životu; khaga-vat — jako pták z tohoto příbĕhu; saktaḥ — připoutaný; tam — jeho; ārūḍha — jenž vystoupal vysoko; cyutam — pak pokleslého; viduḥ — považují.

yaḥ — one who; prāpya — having achieved; mānuṣam lokam — the human form of life; mukti — of liberation; dvāram — the door; apāvṛtam — wide open; gṛheṣu — in family affairs; khaga-vat — like the bird of this story; saktaḥ — attached; tam — him; ārūḍha — having climbed high; cyutam — then falling; viduḥ — they consider.

Překlad

Translation

Ten, kdo dospĕl do lidského tĕla, má dveře k osvobození doširoka otevřené. Pokud se však vĕnuje pouze rodinnému životu jako pošetilý pták v tomto příbĕhu, je třeba ho považovat za nĕkoho, kdo vystoupal hodnĕ vysoko, jen aby uklouzl a zase spadl.

The doors of liberation are opened wide to one who has achieved human life. But if a human being simply devotes himself to family life like the foolish bird in this story, then he is to be considered as one who has climbed to a high place only to trip and fall down.

Význam

Purport

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmé kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pokyny Pána Kṛṣṇy Uddhavovi“.

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Eleventh Canto, Seventh Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Lord Kṛṣṇa Instructs Uddhava.”